• Liễu tri cục lạc
  • tụng chú lăng nghiêm
  • thích pháp hòa
  • sự hành trì hằng ngày - thích pháp hòa

Diệu Âm

[MP3] – Kinh Nhạc

Bài Mới

Kinh Phước Đức

kinh phước đức

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một vị thiên gỉa hiện xuống thăm người, hào quang và vẻ đẹp của thiên …

Chi tiết »

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm Hồi Hướng

kinh địa tạng phẩm hồi hướng

PHẨM HỒI HƯỚNG: MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ÐA TÂM KINH Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã-ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như …

Chi tiết »

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười ba

kinh địa tạng phẩm 13

PHẨM THỨ MƯỜI BA: DẶN DÒ CỨU ÐỘ NHƠN THIÊN 1) ÐỨC PHẬT GIÁO PHÓ.- Lúc đó đức Thế-Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Ngài Ðịa-Tạng đại Bồ Tát mà bảo rằng: ‘Ðịa-Tạng! Ðịa-Tạng! Thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không …

Chi tiết »

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười một

kinh địa tạng phẩm 11

PHẨM THỨ MƯỜI MÔT: ÐỊA THẦN HỘ PHÁP Lúc đó vị Kiên Lao Ðịa Thần bạch cùng Ðức Phật rằng: ‘Bạch đức Thế-Tôn! Từ trước đến nay, con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bực trí huệ thần thông lớn không thể …

Chi tiết »

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm thứ mười

kinh địa tạng phẩm 10

Phẩm Thứ Mười: So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí Lúc đó Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát ma-ha-tát nương oai thần của đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quì gối chắp tay bạch cùng đức Phật rằng: ‘Bạch đức Thế-Tôn! Con xem xét chúng sanh trong nghiệp …

Chi tiết »

Thiện Nguyện

December, 2020

August, 2020

June, 2020

March, 2020

January, 2020

December, 2019

November, 2019

October, 2019