Bồ Tát Đạo

NUÔI DƯỠNG TÂM BỒ ĐỀ

Nuôi Dưỡng Bồ Đề Tâm

Nếu bạn hỏi ta tham dự vào việc lắng nghe, suy niệm và thiền định về giáo lý như thế nào thì câu trả lời là ta cần làm những điều đó không chỉ vì lợi ích của ta, nhưng bởi lợi lạc của tất cả chúng sinh. Như vậy …

Xem Ngay

Nghi Thức Phát Tâm Bồ Đề

Nghi Thức Phát Bồ Đề Tâm

I . Sám hối (Phần quán sát về nguyên do tại sao phải sám hối) Đệ tử….. con, từ vô thủy sinh tử đến nay, trôi lăn trong luân hồi, mang đủ thứ thân, từ thân cõi trời đến thân địa ngục, tạo đủ loại nghiệp, từ nghiệp nhân thiên …

Xem Ngay

Mười Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền

mười nguyên hạnh của bồ tát phổ hiền

Ðiểm đặc sắc của Phổ Hiền hạnh nguyện là Tâm lượng rộng lớn như hư không pháp giới. Do đó mười nguyện của Ngài, nguyện nào cũng thật là cứu cánh viên mãn. Thứ nhất: LỄ KÍNH CHƯ PHẬT Chư Phật là gì ? Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy …

Xem Ngay

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Thật Hiền tôi, một kẻ xuất gia phàm phu, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lạy, khẩn thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền, cũng như nam nữ có đức tin thuần thành trong thì vị lai. Xin quý vị thương xót, gia tâm một chút mà nghe …

Xem Ngay

Bồ Tát Hạnh Trong KINH VIÊN GIÁC

Bồ Tát Hạnh Trong Kinh Viên Giác

Chúng ta phải nhận ra, mọi lời thuyết pháp của chư Phật đều nhằm chỉ thẳng tâm, không nên bám chặt vào tên và lời, bởi đó chỉ là ngón tay đưa lên, còn đích chúng ta thấy phải là mặt trăng vằng vặc vượt ra khỏi giới hạn của …

Xem Ngay

Bồ Đề Tâm – SỰ VIÊN THÀNH CỦA PHẬT PHÁP

Sự Viên Thành Của Phật Pháp

Trang trải tình thương đến chúng sanh cần thiết vô cùng, không còn gì để nghi ngờ điều đó nữa. Tình thương là điều quan trọng của bồ đề tâm, là thái độ của bồ tát đạo, là con đường bình an, là pháp thiền dễ tu nhất. Không có …

Xem Ngay

Bố Thí Ba La Mật

Bố Thí Ba La Mật

1. Mở Ðầu Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách trong sạch và lợi ích nữa! Bố thí là bố thí chứ có gì mà trong sạch với không trong sạch? Nói như vậy không phải là Phật tử! Nếu …

Xem Ngay

Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo

37 pháp hành bồ tát đạo

Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Con đem thân khẩu ý chí tâm đảnh lễ vị đạo sư vô thượng và (thủ hộ chủ) ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong khi quán chiếu sự bất lai bất khứ của vạn pháp, ngài chuyên tâm nỗ lực đem lại …

Xem Ngay