Tag Archives: Kinh Đại Thừa

KINH CON ĐƯỜNG CỦA MƯỜI NGHIỆP TỐT LÀNH

KINH CON ĐƯỜNG CỦA MƯỜI NGHIỆP TỐT LÀNH

Hán dịch: Đại Đường_ Vu Điền (Vương quốc Ku-stana ở Tây Vực, nay là Khotan) Tam Tạng THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda: Học Hỷ) phụng Chế dịch Việt dịch: HUYỀN THANH Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Phật ngự tại cung Rồng Sa Kiệt La (Sāgaranāgarāja-pūra) cùng với tám …

Xem Ngay

KINH BẢN DUYÊN VÃNG SANH TỊNH THỔ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

KINH BẢN DUYÊN VÃNG SANH TỊNH THỔ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại đỉnh núi Thứu Phong (Gṛdhra-kuṭa) trong thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Tỳ Khưu (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) và các vị Đại Bồ Tát, tám Bộ Trời Rồng, Người, Phi Nhân…cung kính vây quanh để nghe nói về Nhân Duyên Bản …

Xem Ngay

ĐẠI THỪA KIM CANG KINH LUẬN

ĐẠI THỪA KIM CANG KINH LUẬN

Quyển Đại Thừa Kinh Kim Cang Luận này xuất hiện lần đầu tiên tại Việt nam vào năm 1963.  Sách ấn tống, không đề tên dịch giả và nhà xuất bản. Cho đến năm 1965 quyển “Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận” chính thức được Đại Đức Thích Viên Giác dịch tại Phật …

Xem Ngay