Kinh Hiền Ngu – Thích Trung Quán dịch (PDF)

Click xem bằng PDF: Kinh Hiền Ngu

Mục Lục

QUYỂN I

 • 1. Phạm Thiên thỉnh Pháp
 • 2. Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa đem thân cho cọp ăn.
 • 3. Hai người dòng Phạm Chí thụ pháp bát quan trai.
 • 4. Đi ở lấy công cúng dàng.
 • 5. Thần bể với người đi buôn.
 • 6. Cầu tự.
 • 7. Thái Tử Tu Xà Đề.

Xem ngay Quyển 1

QUYỂN II

 • 8. Cô Kim Cương
 • 9. Tỷ Khưu Kim Tài
 • 10. Hoa Thiên
 • 11. Tỷ Khưu Bảo Thiên
 • 12. Sàn Đề Bà La
 • 13. Vua Từ Lực cho huyết
 • 14. Hàng phục Lục Sư

Xem Ngay Quyển 2

QUYỂN III

 • 15. Cứ Đà thí thân
 • 16. Vua Đại Quang Minh
 • 17. Ưu Ba Tư Na

Xem ngay quyển 3

QUYỂN IV

 • 18. Xuất gia công đức
 • 19. Sa Di hộ Giới
 • 20. Người không tai, mắt, mũi, lưỡi
 • 21. Hai vợ chồng nghèo
 • 22. Bà lão bán nghèo

Xem ngay Quyển 4

QUYỂN V

 • 23. Kim Thiên
 • 24. Trùng Tín
 • 25. Tán Đàn Ninh
 • 26. Bố thí đầu

Xem ngay quyển 5

QUYỂN VI

 • 27. Bố thí mắt
 • 28. Năm trăm người mù
 • 29. Phú Na Kỳ
 • 30. Ni Đề

Xem ngay quyển 6

QUYỂN VII

 • 31. Đại Kiếp Tân Ninh
 • 32. Tỷ Khưu Ni Vi Diệu
 • 33. Lê Kỳ Di
 • 34. Thiết đầu La Kiện Ninh
 • 35. A Du Ca
 • 36. Bảy Lọ vàng
 • 37. Sai Ma

Xem ngay quyển 7

QUYỂN VIII

 • 38. Cái Sự
 • 39. Đại Thí tát biển
 • 40. A Nan Tổng Trì

Xem ngay quyển 8

QUYỂN IX

 • 41. Ưu Bà Tư
 • 42. Con ngộ sát cha
 • 43. Tu Đạt làm Tinh Xá
 • 44. Lặc Na Sà Gia
 • 45. Cá trăm đầu
 • 46. Tịnh Cư Thiên

Xem ngay quyển 9