Kinh Điển

KHẨU TRUYỀN SAO

Khẩu Truyền Sao

LỜI NÓI ĐẦU Khẩu Truyền Sao (口傳鈔), tác phẩm gồm 3 quyển, do vị Tăng người Nhật là Giác Như Thượng nhân (覺如上人, 1270-1351), trụ trì Bản Nguyện Tự (本願寺), Tông chủ đời thứ ba Tịnh độ Chân tông, biên soạn vào năm Nguyên Hoằng thứ nhất (元弘, 1331), lúc …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Thuật Ngữ

Kinh Vô Ngã Tướng

THUẬT NGỮ -ooOoo- [A] Abhiññā: Năng lực cao siêu. Có sáu abhiññā, lục thông: 1. thần túc thông; 2. nhãn thông; 3. nhĩ thông; 4. tha tâm thông, khả năng đọc được tư tưởng của người khác; 5. túc mạng thông, khả năng hồi nhớ các tiền kiếp; 6. Lậu …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: Thuần Hóa Tuệ Minh Sát

Kinh Vô Ngã Tướng

THUẦN HÓA TUỆ MINH SÁT -ooOoo- Bản chánh kinh Anattalakkhaṇa Sutta, Vô Ngã Tướng, được chia làm bốn phần. Phần đầu đề cập đến lời dạy rằng “năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có chiều hướng gây đau khổ và, bởi vì không thể điều khiển và kiểm soát …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: Mười Một Phương Vô Thường

Kinh Vô Ngã Tướng

MƯỜI MỘT PHƯƠNG THỨC PHÂN TÁCH NGŨ UẨN -ooOoo- Yā kāci vedanā, atītānāgatapaccuppannā ajjhattā vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā sabbā vedanā, netaṁ mama neso hamasmi na meso attāti. Evametaṁ yathābhūtaṁ sammappaññāya daṭṭhabbaṁ. “Tất cả thọ, dầu ở quá khứ, vị …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: PHÂN TÁCH ÐẶC TÁNH VÔ THƯỜNG

Kinh Vô Ngã Tướng

PHÂN TÁCH ÐẶC TÁNH VÔ THƯỜNG -ooOoo- Vedanā niccā vā aniccā vāti. Aniccā bhante. Yampanāniccaṁ dukkhaṁ vā taṁ sukhaṁ vāti. Dukkhaṁ bhante. Yampanāniccaṁ dukkhaṁ vipariṇāma dhammaṁ kallaṁ nu taṁ samanupassituṁ etaṁ mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṁ bhante. Ðức Thế Tôn hỏi: “Thọ là thường còn hay vô thường?” …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: Thấy Vô Ngã

Kinh Vô Ngã Tướng

THẤY VÔ NGÃ -ooOoo- Tất cả những thành phần cấu tạo ngũ uẩn đều vô ngã. Nhìn xuyên qua những đặc tính của các uẩn ta thấy điều nầy trở thành hiển nhiên. Bản Chú Giải mô tả những đặc tính ấy như sau: Không vâng lời làm theo ý …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: THỨC

Kinh Vô Ngã Tướng

THỨC -ooOoo- Viññāṇaṁ bhikkhave anattā; viññāṇañca h’idaṁ bhikkhave attā abhavissa nayidaṁ viññāṇaṁ ābādhāya saṁvatteyya. Labbhetha ca viññāṇe evaṁ me viññāṇaṁ hotu evaṁ me viññāṇaṁ ahosīti. Yasmā ca kho bhikkhave viññāṇaṁ anattā tasmā viññāṇaṁ ābādhāya saṁvattati na ca labbhati viññāṇe evaṁ me viññāṇaṁ hotu evaṁ me viññāṇaṁ mā ahosīti. “Nầy chư …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: TƯỞNG VÀ HÀNH

Kinh Vô Ngã Tướng

TƯỞNG VÀ HÀNH -ooOoo- Saññā bhikkhave anattā saññā ca h’idaṁ bhikkhave attā abhavissa nayidaṁ saññā ābādāya saṁvatteyya labbhetha ca saññāya ‘evaṁ me saññā hotu, evaṁ me saññā mā ahosīti.’ Yasmā ca kho bhikkhave saññā anattā tasmā saññā ābādhāya saṁvattati. Na ca labbhati saññāya evaṁ me saññā hotu evaṁ me saññā …

Xem Ngay

Kinh Vô Tướng Ngã – Chương: THỌ

Kinh Vô Ngã Tướng

THỌ -ooOoo- Vedanā bhikkhave anattā, vedanā ca hidaṁ bhikkhave attā abhavissa nayidaṁ vedanā ābādhāya saṁvatteyya labbhetha ca vedanāya evaṁ me vedanā hotu evaṁ me vedanā mā ahosīti. Yasmā ca kho bhikkhave vedanā anattā tasmā vedanā ābādhāya saṁvattati na ca labbhati vedanāya evaṁ me vedanā hotu evaṁ me vedanā mā ahosīti. …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Mục Lục & Lời Giới Thiệu

Kinh Vô Ngã Tướng

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Mục Lục Kinh Vô Ngã Tướng Lời nói đầu I- Thân Phần nhập đề bài kinh Lời dạy của Ðức Phật: bắt đầu bài kinh Lầm tưởng thân là tự ngã Tại sao thân nầy …

Xem Ngay