Đạo Ca

Bài Kệ Về Thiền Minh Sát

thiền minh sát

Tưởng đâu đời chỉ màu hồng Ai ngờ rằng cõi hồng trần đảo điên. Nếu không tinh tấn cần chuyên Nếu không chánh niệm ưu phiền đến ngay. Chú tâm vào chỗ bụng này Thấy phồng thấy xẹp, thấy hoài chuyển rung. Khi căng, khi kéo, khi chùng Khi sâu, …

Chi tiết »

Thi Ca – Tổng Kết

đạo ca chương 56

Phụ lục thi ca 1 Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo Vọng không trừ tưởng chẳng cầu chân Tánh của vô minh và Phật tánh không hai Phật tánh ấy! Chính là thật tánh của vô minh đấy! Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy Ảo hóa thân …

Chi tiết »

THI CA 56 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO GIÁO LÝ ĐẠI THỪA DÀNH CHO CĂN CƠ VÀ CHỦNG TÁNH ĐẠI THỪA

đạo ca chương 56

Phiên âm: Đại tượng bất du ư thố kính Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết Mạc tương quản kiến báng thương thương Vị liễu ngô kim vị quân quyết Dịch nghĩa: Voi vĩ đại, không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ Đại ngộ rồi, không câu chấp những nhỏ …

Chi tiết »

THI CA 53 CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO ĐỊA VỊ PHẬT LÀ ĐỊA VỊ MỘT PHÁP VƯƠNG, KHÔNG LÀ ĐẤNG SIÊU NHIÊN, SIÊU NHÂN TOÀN NĂNG

đạo ca chương 53

Phiên âm: Pháp trung vương tối cao thắng Hằng sa Như Lai đồng cộng chứng Ngã kim giải thử như ý châu Tín thọ chi giải giai tương ứng Dịch nghĩa: Vua các pháp bậc tối tôn tối thắng Chư Như Lai đồng chứng địa vị nầy Như ý châu …

Chi tiết »