Đạo Ca

Bài Kệ Về Thiền Minh Sát

thiền minh sát

Tưởng đâu đời chỉ màu hồng Ai ngờ rằng cõi hồng trần đảo điên. Nếu không tinh tấn cần chuyên Nếu không chánh niệm ưu phiền đến ngay. Chú tâm vào chỗ bụng này Thấy phồng thấy xẹp, thấy hoài chuyển rung. Khi căng, khi kéo, khi chùng Khi sâu, …

Xem Ngay

Thi Ca – Tổng Kết

đạo ca chương 56

Phụ lục thi ca 1 Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo Vọng không trừ tưởng chẳng cầu chân Tánh của vô minh và Phật tánh không hai Phật tánh ấy! Chính là thật tánh của vô minh đấy! Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy Ảo hóa thân …

Xem Ngay

THI CA 53 CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO ĐỊA VỊ PHẬT LÀ ĐỊA VỊ MỘT PHÁP VƯƠNG, KHÔNG LÀ ĐẤNG SIÊU NHIÊN, SIÊU NHÂN TOÀN NĂNG

đạo ca chương 53

Phiên âm: Pháp trung vương tối cao thắng Hằng sa Như Lai đồng cộng chứng Ngã kim giải thử như ý châu Tín thọ chi giải giai tương ứng Dịch nghĩa: Vua các pháp bậc tối tôn tối thắng Chư Như Lai đồng chứng địa vị nầy Như ý châu …

Xem Ngay