THI CA 55 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO CHÂN LÝ THÌ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI

đạo ca chương 55

Phiên âm:

Nhật khả lãnh nguyệt khả nhiệt
Chúng ma bất năng hoại chân thuyết
Tượng giá tranh vanh mạn tiến đồ
Thùy kiến đường lang năng cự triệt

Dịch nghĩa:

Trăng có nóng ! Mặt trời dù có lạnh !
Lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này
Thớt xe voi đổ dốc tiến lừ lừ
Bầy bọ ngựa, chống xe sao cho nổi

TRỰC CHỈ

Áng văn 288 câu dệt thành tác phẩm THI CA CHỨNG ĐẠO thuần chất liệu tư tưởng Đại thừa VIÊN ĐỐN. VIÊN ĐỐN GIÁO VẬT NHÂN TÌNH.

Tác giả Chứng Đạo Ca đã tiên liệu một cách chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người , rất nhiều tập đoàn tập thể, họ cũng mệnh danh là đạo này, đức nọ, phê đây phán kia, đối với nguồn tư tưởng liễu nghĩa Đại thừa. Thi ca số 55 nầy tác giả khẳng định lập trường và tư tưởng của mình một cách quyết liệt.

“Trăng có nóng ! Mặt trời dù có lạnh !
  Lũ ma quân khôn xuyên tạc chân lý này”.

“Chân lý” được cô đọng trong 288 câu của tác phẩm Chứng Đạo Ca là chân lý Liễu nghĩa Đại thừa, cho nên lũ ma quân làm sao có khả năng, làm sao có trí thức nào khác đủ sức để mà xuyên tạc mà đối thoại.

Đối với hạng người không “tri kỷ tri bỉ..” đọc lõm bõm vài quyển sách loại “tiền nào của ấy”….mà khua môi múa mép, cãi cối cãi chày thì tác giả nghiêm khắc:

“Thớt xe voi đổ dốc tiến lừ lừ
Lũ bọ ngựa, chống xe sao cho… nổi !”