Kinh Ba La Mật

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ bảy: Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn

kinh ba la mật

Lúc bấy giờ, ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: – Thưa ThếTôn, con nay v́ thương tưởng chúng sanh nơi thời Mạt Pháp, khi ấy kiếp giảm, thọ mạng ngắn, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ …

Chi tiết »