Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ bảy: Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn

Lúc bấy giờ, ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát bạch Phật rằng:

– Thưa ThếTôn, con nay v́ thương tưởng chúng sanh nơi thời Mạt Pháp, khi ấy kiếp giảm, thọ mạng ngắn, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú đà ra ni nầy để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng trừ sạch phiền năo, được mau chóng sanh về Cực Lạc, gọi là Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà Ra Ni. Liền nói thần chú:

Nam mô a di đa bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đá tất đam bà tỳ, a di rị đá tỳ ca lan đế, a di rị đá, tỳ ca lan đá, già di nhị, già già na, chỉ đá ca lệ sa bà ha.

Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ư đều phải thanh khiết. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng hai mươi mốt biến.  Như vậy, diệt được các tội: tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, và hủy báng Chánh pháp.  Thường được đức Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Hơi thở cuối cùng, được tùy nguyện mà văng sanh Cực Lạc. Hoặc tụng đến ba chục muôn biến, liền thấy Phật ngay trước mặt ḿnh.

Bấy giờ, ngài QuánThếÂm Đại Bồ Tát bước ra trước Phật, bạch rằng:

– Nay con nương uy thần của đức A Di Đà mà ban cho chúng sanh quyết chí niệm Phật thời Mạt Pháp một chân ngôn gọi là: Vô Lượng Thọ Như Lai Chân Ngôn. Đây là tạng pháp bí mật của Phật A Di Đà, ẩn chứa vô biên thần lực tự tại bất tư nghị.

Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc ưu bà tắc, ưu bà di lỡ phạm giới căn bản, tụng xong bảy biến liền trở lại được giới phẩm thanh tịnh. Tụng hai mươi mốt biến, tiêu diệt các tội: tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và tất cả chướng ngại trên bước tu hành đều trừ sạch. Hiện đời an lạc, thuận lợi, được sự nhiếp thọ của vô lượng Như Lai.

Tụng một muôn biến, tâm Bồ Đề hiển hiện nơi thân không quên mất.  Thấy đức Phật phóng quang tụ trên đỉnh đầu. Người niệm Phật lần lần thể nhập tịnh tâm tṛn sáng mát mẻ, tiêu tan tất cả phiền năo.

Khi lâm chung, hành giả niệm Phật liền thấy Phật A Di Đà cùng vô lượng muôn ức Bồ Tát vây quanh, an ủi, tiếp dẫn. Người niệm Phật tức khắc được sanh về Thượng phẩm ở Cực Lạc.

Sau đây, con xin tuyên đọc Vô Lượng Thọ Như Lai chân ngôn:

Na mô rát na tờ gia gia gia, na mắc a ry gia, a mi ta pha gia, ta tha ga ta gia, a rờ ha tê, sam giác sam bút đa gia, ta đi gia tha: om a mờ rật tê, a mờ rật tô đờ pha vê, a mờ rật ta sam pha vê, a mờ rật ta ga ri phê, a mờ rật ta sít đê, a mờ rật ta tê rê, a mờ rật ta vi hờ rim tê, a mờ rật ta vi hờ rim ta, ga mi nê, a mờ rật ta ga ga na, ki ti ka rê, a mờ rật ta đun đa phi sờ va rê, sạc va rờ tha sa đa nê, sạc va kác ma, ka lê sa, ka sa, giam ka lê sờ va ha.

Ngài Quán Thế Âm vừa đọc xong bài chân ngôn ấy, bỗng vô lượng vô biên vô số thế giới đều chấn động sáu cách, quang minh chiếu rực cả mười phương. Đức Thích Ca cùng chư Phật khắp thế giới hư không giới, đồng thanh khen ngợi: “Lành thay!  Lành thay!”

Lúc bấy giờ, Diệu Nguyệt trưởng giả vui mừng vô hạn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo phơi bày vai hữu, đi nhiễu quanh đức Phật Thích Ca ba ṿng, rồi chắp tay, quỳ gối, hướng lên đức Phật mà đọc kệ khen ngợi :

    Đức Phật ThếTôn, Chánh Biến Tri

    Tướng hảo đoan nghiêm đều viên măn,

    Rủ ḷng đại từ bi vô hạn,   

    Mở bày đại pháp cứu quần mê.

    Niệm Phật hiện tiền đắc Phật tướng,

    Thâm nhập cảnh giới bất tư nghị.

    Nhân đây Bồ Tát Sơ phát tâm,

    Quyết định một ḷng xưng niệm Phật,

    Hồng danh chứa nhóm vô lượng nghĩa,

    Lợi lạc muôn ức chúng hữu t́nh.

    Đức Phật Thế Tôn, đấng vô thượng

    Tri kiến, giác ngộ đều quang minh,

    Rắc rải tuệ nhật khắp mười phương,

    Rưới trận mưa pháp như cam lộ.

    Niệm Phật văng sanh cơi Cực Lạc,

    An nhiên chứng đắc Vô Sanh Nhẫn.

    Nhân đây Bồ Tát sơ phát tâm,

    Ǵn giữ thân tâm bằng Phật hiệu,

    Hồng danh tỏ ngộ Chân Như Tánh,

    Dẫn dắt chúng sanh vào tam muội.

    Đức Phật Như Lai đấng bất động

    Chẳng đến, chẳng đi, chẳng đoạn thường,

    Xa ĺa chấp hữu hoặc chấp vô,

    Tự tại chỉ bày phương tiện lực.

    Niệm Phật an trụ nơi bản giác,

    Tùy nghi ḥa hợp với tánh Không.

    Nhân đây Bồ Tát sơ phát tâm,

    Trang nghiêm tự thân bằng niệm Phật,

    Hồng danh hiển phát Hư Không Tạng,

    Tức thời thẳng vào Viên Giác tánh.

    Con nay xưng tán Đại Đạo Sư,

    Khen ngợi hồng danh vô lượng lực.

    Nguyện đem hồi hướng khắp chúng sanh,

    Mong cầu hết thảy cùng niệm Phật.

Lúc bấy giờ, trưởng giả Diệu Nguyệt ở trước đức Thế Tôn, đọc bài kệ khen ngợi Phật rồi, thành khẩn thưa hỏi như thế nầy:

– Kính bạch đức Thế Tôn toàn giác, toàn tri, kinh này tên gọi là ǵ? Chúng con phải thọ tŕ như thế nào?

Phật bảo ông Diệu Nguyệt trưởng giả rằng:

– Kinh này gọi là Niệm Phật Ba La Mật, c̣n gọi là Xưng Tán Hồng Danh Công Đức Kinh, cũng có tên là Niệm Phật Bát Nhă Tam Muội. Các ngươi y theo đó mà thọ tŕ.

Nầy Diệu Nguyệt, trong thời Mạt Pháp, các kinh điển Đại Thừa đều diệt tận. Nơi cơi Nam Diêm Phù Đề nầy chỉ có kinh này tồn tại. Đức Phật A Di Đà cùng ta đều rộng ḷng từ bi mà lưu trụ kinh này thêm mười năm nữa. Hai vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm và Phổ Hiền đồng phát nguyện thủ hộ kinh nầy và che chở những người niệm Phật, khiến những kẻ chống trái và các ác ma không thể làm nhiễu loạn bức hại được.

Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nh́n chúng hội đạo tràng, mà bảo rằng:

– Nầy đại chúng, nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng, hoặc về sau nữa, nếu có người nào thọ tŕ, đọc tụng, suy gẫm, biên chép Kinh Niệm Phật Ba La Mật nầy th́ các ngươi phải biết người ấy trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa đă từng gặp gở, thân cận, cúng dường tôn trọng chư Phật.

Người ấy vốn thật sự từ Bát Nhă Trí sanh ra, đời đời thực hành giáo pháp Như Lai vô tận tạng.

Nầy đại chúng, nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng, hoặc về sau nữa, nếu có người nào thoáng nghe qua Kinh Niệm Phật Ba La Mật nầy mà phát khởi tín tâm chắc thật, chẳng nghi sợ th́ các ngươi phải biết người ấy ở trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa từng dũng mănh phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, không mỏi nhọc, và nơi chư Phật từng gieo trồng Giải Thoát đức, Bát Nhă đức, Pháp Thân đức chẳng thể tính đếm, thí dụ được.

Nầy đại chúng! Nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng, hoặc về sau nữa, nếu có người nào tin nhận, ghi nhớ rơ ràng nghĩa thú của Kinh Niệm Phật Ba La Mật nầy, rồi nương theo đó xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.

Dẫu một niệm, hai niệm, cho tới mười niệm hoặc nhiều lần của mười niệm th́ các ngươi phải biết người ấy chắc chắn được Phật thọ kư, hiển phát năng lực của tánh Không, tỏ ngộ tri kiến Như Lai, và bước thẳng vào cảnh giới Thánh Trí tự chứng.

Nầy đại chúng, nếu các ngươi thấy người nào thọ tŕ kinh này và thường xuyên niệm Phật th́ phải khởi ḷng tôn trọng y như kính ngưỡng chư Phật vậy. Chớ nên móng tâm ngăn trở người thọ tŕ kinh nầy, chẳng được phơi bày lỗi lầm, sai trái của người niệm Phật.

Nầy đại chúng, nên biết rằng, vô lượng vô biên muôn ức na do tha vi trần số hóa thân và Ta khắp tất cả quốc độ trong mười phương cũng đều giảng nói Kinh Niệm Phật Ba La Mật, cũng đều khuyến phát chúng sanh siêng năng niệm Phật. Tất cả chư Phật phân thân của Ta luôn luôn phóng đại quang minh nhiếp thọ và thủ hộ những chúng sanh niệm Phật, không bỏ rời.

Lúc Phật dạy kinh nầy xong rồi, chư vị Đại Bồ Tát ở mười phương, chư vị trưởng lăo Thanh Văn, như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp… cùng các Trời, Rồng, dạ xoa, nhân, phi nhân… tất cả đại chúng đều rất hoan hỷ, thọ tŕ lời Phật dạy, ân cần đảnh lễ mà lui ra.

Phật thuyết Niệm Phật Ba La Mật kinh chung

 

Xem tiếp:

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ nhất: Duyên Khởi

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ hai:  Mười tâm thù thắng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ ba: Niệm Phật công đức

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ tư Xưng tán danh hiệu

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ năm Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ sáu: Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ bảy: Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn