admin

TÂY PHƯƠNG YẾU QUYẾT – Thích Nguyên Chơn

tây phương yêu quyết

Kính nghĩ, Đức Thích-ca mở ra vận hội lớn làm lợi ích rộng lớn cho những chúng sinh có duyên, xiển dương giáo pháp tùy theo mỗi quốc độ khiến pháp nhũ thấm nhuần khắp cả. Người đích thân gặp được Như Lai giáo hóa thì tỏ ngộ Ba thừa …

Chi tiết »

Tịnh Độ Hoặc Vấn – TT Thích Thiền Tâm

TỊNH ĐỘ HOẶC VẤN

Tịnh Độ Hoặc Vấn – HT.Thích Thiền Tâm Đề từ: “Ngoài song non xanh giăng màn hoa Triền non thanh tuyền buông cầm ca Trong song kìa ai im như mơ Ngồi xem Thiên Như câu Di-đà Người đời đều ưa cơ Thiền sâu Hành nhơn ai vào tâm vương …

Chi tiết »

Tịnh Độ Cảnh Ngữ – Thích Minh Thành ( Phần 3 )

tịnh độ cảnh ngữ

Tịnh Độ Cảnh Ngữ – Thích Minh Thành ( Phần 1 ) Tịnh Độ Cảnh Ngữ – Thích Minh Thành ( Phần 2 ) Chương Thế Chí Viên Thông trong kinh Thủ lăng-nghiêm Kinh Thủ Lăng-nghiêm được nói sau kinh Pháp Hoa, là một bộ kinh rộng lớn sâu thẳm …

Chi tiết »

Tịnh Độ Cảnh Ngữ – Thích Minh Thành ( Phần 2 )

tịnh độ cảnh ngữ

Tịnh Độ Cảnh Ngữ – Thích Minh Thành ( Phần 1 ) Tịnh Độ Cảnh Ngữ – Thích Minh Thành ( Phần 3 ) Dạy cư sĩ Hạ Tử Di Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Ở thế giới Ta-bà tu hành một ngày đêm, hơn ở thế giới Cực Lạc …

Chi tiết »

Tịnh Độ Cảnh Ngữ – Thích Minh Thành ( Phần 1 )

tịnh độ cảnh ngữ

Tịnh Độ Cảnh Ngữ – Thích Minh Thành ( Phần 1 ) Tịnh Độ Cảnh Ngữ – Thích Minh Thành ( Phần 2 ) Lời Tựa Người đời ai cũng muốn tìm cầu hạnh phúc, nên chạy đuổi theo tiền của, sắc đẹp, danh vọng, quyền thế, ăn uống và …

Chi tiết »