Trung Nguyễn

Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện

kinh hoa nghiêm

PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN THỨ BỐN MƯƠI Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù thắng của đức Như Lai …

Chi tiết »