Trung Nguyễn

Niệm Phật Kính

niệm kính phật

Lời giới thiệu Niệm Phật Tam Muội như tấm gương chiếu soi vạn tượng. Tám muôn bốn ngàn pháp môn đều là ảnh tượng, Tam thừa và Ngũ thừa từ đấy mà vào, có thể nói đây là chỗ chí yếu của Hải Tạng, là cửa mầu vào đạo, như …

Xem Ngay

An Lạc Tập

an lactap

Lời Giới Thiệu Phật là Tánh thể, Pháp là Sự lý, Tăng là hòa hợp chúng, trong chúng có đầy đủ tánh thể. Nhưng tâm, Phật, chúng sanh. ba thứ đều không sai khác, chúng là danh từ chung chỉ cho người tại gia và xuất gia, vi tánh lý …

Xem Ngay

LUẬN VÃNG SANH

luận vãng sanh

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Quyển 26, Thích Kinh Luận Bộ Hạ Số 1524, trang 230 LUẬN VÃNG SANH LUẬN BỘ 1 Hán dịch: Đại Sư BỒ ĐỀ LƯU CHI Soạn dịch: Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC HUỆ Viện Phật Học Phước Huệ ấn hành. PL 2547 – DL …

Xem Ngay

KINH BÁCH DỤ

kinh bách dụ

Lời nói đầu Bộ kinh Bách Dụ gồm 98 bài thí dụ của Phật nói do Ngài Pháp Sư Tăng Gia Tư Na sao lục trong kinh tạng. Hai thí dụ rốt sau: “Thuốc hay hòa trong đường phèn”, “Dùng là gói thuốc A Dà Ðà” là của Pháp Sư …

Xem Ngay

KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

kinh-dai-bao-phu-mau-trong-an

Tán hương Lư Hương sạ nhiệt, Pháp giới mông huân, Chư Phật hải hội tất dao vân. Tuỳ xứ kiết tường vân, Thành ý phương ân, Chư Phật hiện toàn thân. Nam-mô Hương-Vân cái Bồ-Tát. (3 lần) Khai Kinh Kệ Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu Nghìn muôn ức …

Xem Ngay

Quán sát thân bất tịnh

quán sát thân bất tịnh

Toàn Không Đỗ Đăng Tiến (Tạp A Hàm quyển 3 Kinh số 809 từ trang 131 đến 135, quyển 4 Kinh số 1165 trang 215. Phật Học Phổ Thông từ trang 23 đến 30) Quán thân dơ bẩn trừ ham sắc dục I )- Quán sát thân bất tịnh là …

Xem Ngay

Kinh Lăng Nghiêm – Niệm Phật Viên Thông

Hán dịch: Sa Môn Bát Lặc Mật Đế Soạn dịch: Sa Môn Thích Hồng Nhơn Lời Tựa Pháp môn Tịnh Độ rất nhiều Pháp tu, nhưng chỉ có Pháp niệm Phật Viên Thông của Bồ Tát Đại Thế Chí là bước công phu rất thân thiết và hữu hiệu cấp …

Xem Ngay

Kinh Xưng Tán Tịnh Ðộ Phật Nhiếp Thọ

kinh xung tán tịnh độ nhiếp thọ

(Ðại Chánh Tân Tu Ðại Tạng kinh, quyển 12, kinh số 367) Ðại Ðường Tam Tạng pháp sư Huyền Trang (1)vâng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán Chứng nghĩa: Thượng Tọa Thích Nguyên Trí Viện Chủ Chùa Bát Nhã (Santa Ana) Tôi nghe như thế này: Một thời, …

Xem Ngay