Phát Triển Căn Lành – Thầy Thích Pháp Hòa, Chùa Bảo Phước San Jose ( Ngày 13.7.2019 )

Nam mô a Di Đà Phật –  Nam mô a Di Đà Phật – Nam mô a Di Đà Phật

Một trăm năm trước chưa từng gặp ,

Trăm năm sau biết có gặp không.

Cuộc đời sắc sắc không không,

Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

www.thichphaphoa.ca
Facebook: www.bit.ly/TVTruclam

Tu Viện Trúc Lâm
11328 – 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: tvtruclam97@gmail.com

Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.