Dùng THÂN, KHẨU, Ý Để NIỆM PHẬT

Mỗi người như một bông hoa
Dù xinh hay xấu … cũng ra ngoài gò
Xác vô thùng rác, vô lò
Hồn đi theo Nghiệp, biết bò hay bay

Thân người khó được lắm thay
Dùng thân Tu tập, chớ đày đọa thân
Đem thân vô chốn hồng trần
Để cho Duyên, Nghiệp mãi dần thân đau

Dùng thân để thoát trần lao
Thân, tâm đều phải nương vào Tây Phương
Dùng thân, khẩu, ý Tu luôn
Thân dù đẹp, xấu cũng buông, Tu hành

Hoa tươi rồi cũng lìa cành
Vô Thường thân cũng tan nhanh bất ngờ
Ái thân dễ bị mê mờ
Thân là giả tạm, nương nhờ để Tu

Mượn thân Tu tập, công phu
Mượn thân để chuyển tâm mù bớt mê
Tây Phương Cực Lạc lo về
Thân dù đẹp, xấu, không hề thích ham

Bây giờ làm nữ, làm nam
Không Tu kiếp tới làm sam, làm sò
Mượn thân nên cũng phải lo
Đừng cho thân bị ốm o gầy mòn

Không cần tô điểm vàng, son
Để tâm hướng Phật, để còn Vãng Sanh .

A Di Đà Phật .

Cư sĩ Minh Anh

Ảnh thầy Pháp Hòa