Bài Tụng Tống Tán

BÀI TỤNG TỐNG TÁN

Nghe bằng audio

 

Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thim thíp như chồi cây khô

Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài

Khi nào lược vắt trâm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang

Khi nào trao ngọc truốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh

—–

Khi nào mắt đẹp mày xanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu

Khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh

Khi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa

Khi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng

—-

Khi nào ra chướng vào màn, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa

Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng

Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn

Khi nào cháu cháu con con, bây giờ hai ngả nước non xa vời

Khi nào cốt nhụn vẹn mười, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì

Khi nào bạn hữu xum vầy, bây giờ chén rượu cuộc cờ vắng thui

Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phật phiều ngoài khơi

Nằm trong cuốn Mười tín tâm 2 của thầy Pháp Hòa

Thầy Thích Pháp Hòa