Trung Nguyễn

KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

kinh dị dặc

Ngài Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh đời nhà Đường phụng chiếu dịch ra chữ Hán Ta nghe như vầy : Một thuở nọ Đức Bạc Già Phạm ở tại núi Thứu Phong, trong thành Vương Xá, cùng với các bậc đại Bí-sô đều câu hội đông đủ. Khi ấy, …

Xem Ngay

Kinh Viên Giác

kinh viên giác

Sa Môn Phật Đà Đa La dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ Tỳ Kheo Thích Duy Lực dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ và lược giải Từ Ân Thiền Đường, California Hoa Kỳ, xuất bản năm 1991 —o0o— Phần 1: Tôi nghe như vầy: Một thuở Phật nhập …

Xem Ngay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Chương Ðại Thế Chí

Kinh thủ lăng nghêm

Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành Chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, bảy …

Xem Ngay

Kinh Phước Đức

kinh phước đức

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một vị thiên gỉa hiện xuống thăm người, hào quang và vẻ đẹp của thiên …

Xem Ngay

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm Hồi Hướng

kinh địa tạng phẩm hồi hướng

PHẨM HỒI HƯỚNG: MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ÐA TÂM KINH Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã-ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như …

Xem Ngay