✔ Đã là chúng sanh ẮC CÓ SÂN SI – Thầy Thích Pháp Hòa (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=yEGc2wRKGFQ&t=1733s

Bài giảng của thầy về SÂN SI – Thầy Thích Pháp Hòa (2019)

►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.

► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.

► Thọ Tỳ – kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.

► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.