Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ tư Xưng tán danh hiệu

Bấy giờ, quốc mẫu Vi Đề Hy hoàng thái hậu từ trong pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế Tôn, rồi chắp tay hướng về ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát, mà thưa rằng:

– Kính bạch Đại Sĩ, con thường nghe chư vị trưởng lăo từng tham dự những buổi thuyết pháp đầu tiên của đức Thế Tôn tại vườn Lộc Uyển dạy rằng hoặc niệm Phật, hoặc niệm Pháp, hoặc niệm Tăng để được hiện tại lạc trú. Ư nghĩa ấy như thế nào ? Cứu cánh của môn niệm Phật có phải chăng là để được như vậy hay không? Ngưỡng mong Đại Sĩ từ bi chỉ dạy, ngơ hầu các chúng sanh thời mạt pháp khỏi rơi vào mê lầm, thác ngộ.

Phổ Hiền Bồ Tát bèn quán sát tâm niệm của hết thảy đại chúng hiện tiền mà dạy rằng:

– Nầy Phật tử, khi đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành đạo, và bắt đầu hóa độ chúng sanh cang cường, Ngài đă v́ hạng tiểu căn mà khai diễn tiểu pháp kẻo họ kinh nghi… Nay đă tới thời kỳ giảng nói Đại pháp. Cũng chỉ là một pháp Niệm Phật, nhưng kẻ hạ liệt chí nhỏ, mong cầu xuất ly tam giới th́ niệm Phật chỉ là pháp Thanh Văn, Duyên Giác; Như Lai v́ họ mà dạy hiện tại lạc trú.

Riêng chư vị Bồ Tát sơ phát tâm, dùng niệm Phật để thâm nhập Như Lai tạng tâm th́ không dính mắc vào hiện tại.
V́ sao chư Bồ Tát sơ phát tâm lại không được dính mắc vào hiện tại ?

Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại khắc chế, hiện tại tương ưng, hoặc hiện tại biện giải th́ bị rơi vào ảo tưởng của thọ uẩn.

Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại tỉnh chỉ, hoặc hiện tại luân chuyển, hoặc hiện tại nương gá, tức th́ đang bị chi phối bởi ảo tưởng của tưởng uẩn.

Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại sanh khởi, hiện tại tương tục, hoặc hiện tại đoạn diệt, hoặc hiện tại bất động, tức th́ đang bị trôi lăn theo ảo tưởng của hành uẩn.

Nếu Bồ Tát sơ phát tâm dính mắc vào hiện tại phỉ lạc, hoặc hiện tại vong ưu, hoặc hiện tại mông muội, tức th́ đang bị triển chuyển bởi ảo tưởng của thức uẩn.

Lại nữa, Bồ Tát sơ phát tâm muốn xoay cái vọng tưởng hư dối sanh diệt trở lại với chân tâm thanh tịnh thường trụ th́ phải dùng pháp ǵ nếu không là danh hiệu Như Lai? Làm thế nào để chặt đứt gốc rễ phiền năo, nếu không sử dụng lực vô úy của danh hiệu Như Lai? Làm thế nào để diệt trừ sạch hết sáu tên giặc khách trần nếu không hiển thị công năng nhiệm mầu đệ nhất của danh hiệu Như Lai ?

Nầy Phật tử, cơi Diêm Phù Đề nầy vốn lấy âm thanh làm thể. Do đó, nhiều chúng sanh có thể nương nơi âm thanh viên măn mà chứng viên thông. Như vậy, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là âm thanh tối thắng, đưa chúng sanh thâm nhập Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vị thật tướng của danh hiệu là vô tướng, không đọa vào nhân duyên, không lạc vào tự nhiên, chẳng ḥa hợp, chẳng phi ḥa hợp. Luôn vắng lặng, chu biến khắp mười phương. Tùy theo tín tâm, công năng tu tập mà phát huy diệu dụng.

Nầy Phật tử, danh hiệu Phật chính là Bồ Đề tâm, vì là chủ tể các thiện pháp, và luôn luôn sanh ra tất cả Phật pháp.
Danh hiệu Phật chính là Bồ Đề nguyện, v́ là cửa ngơ xu hướng Vô Thượng Giác và luôn luôn dẫn dắt chúng sanh tới Nhất Thiết Chủng Trí.

Danh hiệu Phật như mặt trời, vì có uy lực phá trừ si ám, ban phát ánh sáng thiện căn cho nhân gian.

Danh hiệu Phật như ḱnh ngư, vì có thể bơi lội tự tại trong đại dương khổ năo, mà chẳng bị sóng dữ phiền năo vùi chôn, cuốn lấp.

Danh hiệu Phật như giống chắc thật, vì có thể lưu xuất tất cả phước đức vô lậu.

Danh hiệu Phật như trận mưa lớn,vì khiến hạt giống Bồ Đề nẩy nở, sanh sôi.

Danh hiệu Phật như ruộng tốt, vì có thể trưởng dưỡng hết thảy bạch tịnh pháp.

Danh hiệu Phật như nước cam lồ quư báu, vì có thể tẩy rửa mọi thứ phiền năo dơ bẩn, khiến vọng tâm trở thành đài gương làu làu sáng sạch.

Danh hiệu Phật như ngọn lửa mạnh mẽ, vì có thể đốt tan rừng rậm kiến chấp.

Danh hiệu Phật như trận cuồng phong vô ngại khắp thế gian, vì nó cuốn phăng tất cả bụi mù tà kiến, hí luận, thiên kiến.

Danh hiệu Phật như tuệ nhăn xuyên thấu mọi pháp và thấy rơ khắp tất cả chướng ngại, hiểm trở.

Danh hiệu Phật như chiếc xe khổng lồ,vì có thể chuyển vận hết thảy Bồ Tát sơ phát tâm nhanh chóng tới Phật địa.

Danh hiệu Phật như căn nhà to rộng của Như Lai, vì khiến chúng sanh không c̣n sợ hăi, bất an.

Danh hiệu Phật như cung điện nguy nga tráng lệ,vì giúp chúng sanh tu tập và khai phát vô lượng tam muội.

Danh hiệu Phật là chỗ nương tựa chắc chắn cho tất cả Bồ Tát sơ phát tâm, vì luôn chứa nhóm và và lưu bố hết thảy Bồ Tát hạnh.

Danh hiệu Phật như từ mẫu, vì ấp ủ, che chở và sanh ra tất cả Bồ Tát, nuôi lớn căn lành cho hết thảy chúng sanh.

Danh hiệu Phật như kim cương bất hoại, lại có thể đập vỡ tất cả các pháp hữu lậu.

Danh hiệu Phật là vị thuốc A Già Đà, vì có thể chữa được tất cả bịnh tật cho chúng sanh.

Danh hiệu Phật như liên hoa,vì không bao giờ bị nhiễm ô bởi những pháp thế gian.

Danh hiệu Phật như tượng vương hùng dũng, có thể chà đạp tất cả điên đảo tưởng ngang trái, hung hiểm.

Danh hiệu Phật như hạt châu Ma Ni, có thể dùng phát chẩn cho tất cả chúng sanh sanh nghèo khó phước đức và trí tuệ.

Danh hiệu Phật như thủy thanh châu, vì có thể lóng sạch tất cả dây trói sanh tử.

Danh hiệu Phật như ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của ThếTôn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, do đó tất cả thế gian nên cúng dường, hân ngưỡng, tán thán…

Danh hiệu Phật như Pháp Thân bất tư nghị, vì luôn lưu xuất tất cả thân của chúng sanh.

Danh hiệu Phật như Báo Thân tư nghị, vì luôn sanh ra vô lượng vi trần thân trong tâm tưởng mọi chúng sanh.

Danh hiệu Phật như Hóa Thân Phật bất tư nghị, vì luôn hiện thân Phật ngay nơi thân và tâm của người xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.

Danh hiệu Phật chính là Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, vì hiển thị Báo thân viên măn lưỡng túc của giác quả.

Danh hiệu Phật chính là Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ, vì dung nhiếp Hóa Thân tùy nguyện văng sanh của chư vị thượng thiện nhân khắp mười phương thế giới.

Danh hiệu Phật chính là cơi Cực Lạc vì tự thân trang nghiêm và tự tâm trang nghiêm.

Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A Di Đà tức là Pháp Giới Tạng Thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.

Nầy Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thành tựu vô lượng vô biên công đức như thế. Cho nên, phải nói rằng danh hiệu Phật chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật pháp, khai vô lượng vô biên diệu dụng, hiển thị vô lượng vô biên uy lực, giải ngộ vô lượng tri kiến giải thoát, siêu việt mọi tư duy, ngôn từ.

Tại làm sao thế ? Bởi vì nhân nơi danh hiệu Phật mà xuất sanh và lưu bố tất cả Bồ Đề tâm, tất cả Bồ Đề nguyện, tất cả Bồ Đề hạnh.

Ba đời mười phương Như Lai thảy đều từ danh hiệu Phật mà phát sanh ra. Ba đời mười phương Như Lai thảy đều do danh hiệu Phật mà thành đạo, chuyển pháp luân, giáo hóa nhị thừa, điều phục chúng sanh cang cường, tội khổ, tham đắm. Ba đời mười phương Như Lai thảy đều y cứ danh hiệu Phật mà kiến lập Hoa Tạng Thế Giới Hải, trang nghiêm vi trần số cơi Phật.

Cho nên, nếu chúng sanh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là xuất sanh vô biên công đức vô lậu bất khả tư nghị, đủ năng lực viên măn Bồ Tát đạo, phát huy diệu dụng của tam thân, tứ trí, thập lực, tứ vô úy, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, thập bát bất cộng v.v…

Nầy Phật tử, thí dụ như có người được món thuốc A Già Đà công hiệu bậc nhất thế gian, th́ chữa được năm thứ bệnh bức năo, sợ hăi. Như là: Lửa lớn không thể đốt cháy, độc dược chẳng làm thương tổn tánh mạng; gươm dao sắc bén chẳng thể chặt đứt nổi. Nước lũ bộc lưu không thể nhận ch́m được. Khói cay không thể làm cho ngộp thở được.

Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm nếu thường xuyên xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là luôn luôn uống món thuốc Nhất Thiết Trí Bồ Đề tâm, thì ngọn lửa tham lam không thể đốt cháy được. Độc dược sân hận chẳng thể làm thương tổn chân tâm. Gươm đao kiến chấp chẳng thể chặt đứt tuệ mạng. Ḍòng nước lũ hữu lậu không thể nhận chìm chiếc thuyền Bát Nhă được. Và đám khói tà kiến không thể làm cho ngộp tắc hơi thở giác ngộ được.

Thí dụ như có người cầm thanh bảo kiếm vô năng thắng ở trong tay th́ tất cả oán địch đều tránh dang ra xa, chẳng dám chống cự. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm bền chí mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chính là cầm lưỡi kiếm vô năng thắng đại Bồ Đề tâm tức th́ đẩy lùi oán địch vô minh, tà kiến và hàng phục vọng tưởng…

Thí dụ như có người cầm viên thuốc Ma Ha Ưng Già thì tất cả rắn độc, rết độc, trùng độc, nghe mùi liền tránh xa. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm giữ trong mình một viên thuốc tối diệu tối thắng đại Bồ Đề tâm, đó là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả rắn độc thập triền, rết độc thập sử, trùng độc phiền năo nghe hơi thảy đều tiêu hoại.

Thí dụ như có loài dược thọ tên là San Đa Na, người nào dùng vỏ cây để thoa vào chỗ ghẻ lở th́ hết đau nhức và ghẻ lở liền lành lặn như xưa. Vỏ cây ấy vừa bị bóc ra thì nối liền lại ngay, lấy măi không hề hết được. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm liên tục xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng khác nào trồng cây dược thọ Nhất Thiết Trí.

Nếu có người nào gặp gỡ mà phát khởi ḷng tin th́ ghẻ lở phiền năo, nghiệp chướng đều bị trừ diệt, thân tâm không c̣n đau khổ. Nhưng cây dược thọ Nhất Thiết Trí không hề tổn hại mảy may. Danh hiệu Phật vẫn y nguyên bất động.

Thí dụ như có người ném vào khoảng đồng trống một nhúm rễ cây Hương Phụ, chẳng bao lâu, nảy nở vô số giống cây ấy lan tràn che khuất cả cánh đồng rộng lớn. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm quyết tâm gieo trồng trên mảnh ruộng tâm một nhúm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tựa như ươm bón thứ rễ cây Không Tánh. Chẳng bao lâu, sẽ sanh sôi nẩy nở vô số thảo mộc Phật Tri Kiến, tràn lan che lấp cả cánh đồng vô minh.

Thí dụ như có người uống hoàn thuốc kiện cường trí nhớ, nhờ vậy những ǵ nghe thấy đều ghi nhớ chẳng quên. Cũng như thế, Bồ Tát sơ phát tâm trang bị thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật th́ thọ tŕ tất cả Phật Pháp đều không quên sót.

Thí dụ như viên ngọc châu lưu ly, muôn ngàn năm lăn lóc nơi chỗ nhơ bẩn, uế tạp, mà chẳng nhiễm ô, vì bản tánh của lưu ly vốn luôn luôn trong sạch. Cũng như thế, Bồ Tát Sơ phát tâm ngày đêm thủ hộ thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà chen lộn nơi cơi dục ác trược, vẫn chẳng bị ngu si, tà kiến làm cho loạn nhiễm. Bởi vì bản chất của Nam Mô A Di Đà Phật vốn thanh tịnh như pháp giới tánh, vô cấu như hư không tánh.

Thí dụ như cây Ba Lợi Chất Đa La dẫu chưa đơm hoa, khai nụ, nhưng mọi người đều biết rằng chính loại cây này sẽ sản xuất vô số bông hoa mỹ diệu, thù thắng. Cũng như thế, năng lực niệm Phật của vị Bồ Tát sơ phát tâm dẫu chưa phát sanh nhứt thiết chủng trí, nhưng ai nấy đều biết chắc chắn rằng danh hiệu Phật chính là nơi xuất sanh vô số Bồ Đề diệu hoa cho hết thảy chúng nhân thiên.

Thí dụ như viên ngọc Ma Ni quư hơn cả tam thiên đại thiên thế giới, dẫu bị nứt bể một góc cạnh, nhưng những thứ vật báu khác vẫn chẳng thể so sánh nổi. Cũng như thế Bồ Tát sơ phát tâm chấp trì danh hiệu Phật, tuy nết hạnh và trí đức c̣n kém khuyết vẫn vượt lên trên nhị thừa và hàng hữu học khác.

Thí dụ như cây kim cương, những người đầy đủ sức mạnh vẫn không thể sử dụng nổi, chỉ trừ đại lực sĩ Na La Diên. Cũng như thế, hàng nhị thừa và kẻ phàm ngu chẳng thể tín thọ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ trừ hạng Bồ Tát sơ phát tâm từng gieo trồng hạt giống Bát Nhă từ vô lượng kiếp sâu xa, mới sẵn đủ thiện căn, phước đức và đại nhân duyên để chấp tŕ và hưởng dụng giác quả vô lậu ấy.

Thí dụ như trên bảo ṭa Kim Cương giữa đại thiên thế giới, có thể giữ vững chư Phật ngồi đạo tràng, hàng phục quần ma, thành đạo vô thượng chính giác, mà tất cả những thứ bảo ṭa khác đều không kham nổi. Cũng lại như thế, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có thể giúp Bồ Tát sơ phát tâm trụ vững tất cả hạnh nguyện, các món ba la mật, bốn món vô sở úy, thọ kư, cúng dường… mà tất cả pháp môn khác th́ chẳng có công năng nầy, tất cả hạnh tu khác th́ chẳng có lực dụng này.

Nầy Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hiển thị vô lượng vô biên cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết công đức thù thắng như vậy. Ta dẫu biến hiện hằng hà sa thân tướng trong vi trần sát quốc độ trải qua muôn ức na do tha đại kiếp để xưng tán th́ cũng không cùng tận.

Ngài Đại Bồ Tát Phổ Hiền ở trước đức Như Lai tuyên thuyết ư nghĩa và xưng tán công đức của danh hiệu Phật vừa xong, cả thảy đại chúng đều đắc Vô Lậu Công Đức đà ra ni. Trưởng giả Diệu Nguyệt cùng chư vị Bồ Tát sơ phát tâm đều chứng được Niệm Phật tam muội, tất cả chư Bồ Tát mười phương đều đắc Hồng Danh Công Đức Tạng.
Khi ấy, trời mưa hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà la, hoa mạn thù sa, hoa ma ha mạn thù sa để rải cúng dường đức Như Lai cùng hết thảy chúng hội đạo tràng.

 

Xem tiếp:

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ nhất: Duyên Khởi

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ hai:  Mười tâm thù thắng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ ba: Niệm Phật công đức

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ tư Xưng tán danh hiệu

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ năm Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ sáu: Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm thứ bảy: Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn