THI CA 50 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO THẬT TÁNH CỦA TỘI LÀ KHÔNG CÓ TÁNH GÌ

đạo ca chương 50

Phiên âm:

Sư tử hống vô úy thuyết
Thâm ta mông đổng ngoan bì đát
Chỉ tri phạm trọng chướng Bồ đề
Bất kiến Như Lai khai bí quyết

Dịch nghĩa:

Phật thuyết pháp vạch ra đường vô úy
Thật đáng thương cho người tim yếu, óc già suy
Chỉ biết run! Sợ phạm tội, chướng Bồ đề
Mà không biết, bí quyết Như Lai đã mở…?

TRỰC CHỈ

Người đệ tử Phật, đọc bài thi ca này phải giữ chánh niệm không được phóng tâm buông lơi cảnh giác về “Thừa”, về “Giáo”, về “Tất đàn”, về “Chủng tánh”. Phải tự soát lại tư tưởng và nhận định về kiến thức của mình.

Giáo lý Đại thừa phải nhân thức bằng tư tưởng đại thừa của người chủng tánh Đại thừa.

Đem nhận thức, tư tưởng và chủng tánh không phải Đại thừa để mong đáp ứng thỏa mãn ý muốn là điều không thể có. Tư tưởng Đại thừa:

“Tội tòng tâm khởi tòng tâm diệt
Tâm nhược diệt thời, tội diệc vong”

 Với nguồn tư tưởng vòi vọi như vậy không phải căn cơ chủng tánh nào cũng bằng lòng tiếp thu. Vì vậy, phải thận trọng khi đọc và tìm hiểu nguồn tư tưởng Đại thừa. !