THI CA 51 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO TỘI TỪ TÂM KHỞI TỪ TÂM DIỆT

đạo ca chương 51

Phiên âm:

Hữu nhị tỳ khưu phạm dâm sát
Ba Ly huỳnh quang tăng tội kiết
Duy Ma Đại sĩ đốn trừ nghi
Du như hách nhật tiêu sương tuyết

Dịch nghĩa:

Giới dâm sát có hai thầy phạm phải
Ưu Ba Ly, khủng bố xủ “đoạn đầu”
Lòng hoang mang, tăng sợ hãi của hai sư
Duy Ma Đại sĩ, trừ nghi sạch như sương tan trong nắng sớm.

TRỰC CHỈ

Tiếp bài thi ca 50, nói về vấn đề PHẠM GIỚI, mắc tội được giải quyết theo quan điểm và tư tưởng củ Đại thừa.

Thi ca 51 nầy, hai Tỳ kheo phạm cùng một tội danh và cùng một tội trạng. Thế mà, Ưu Ba Ly thượng thủ xử hai thầy phải tội trọng, tội “đoạn đầu”, “khí”, tức là tội phải đuổi khỏi Tăng đoàn khất sĩ, không được làm Tỳ kheo, không cho tu nữa.

Đại sĩ Duy Ma Cật thay mặt cho hai Tỳ kheo “kháng án” và nhân danh Đại thừa tư tưởng, phát huy Đại thừa chủng tánh của hai thầy, Đại sĩ Duy Ma Cật xử hai thầy “trắng án”. Vì lẽ TỘI TÁNH BỔN KHÔNG….rõ ràng:

“Ba Ly huỳnh quang tăng tội kiết
Duy Ma Đại sĩ đốn trừ nghi
Du như hách nhật tiêu sương tuyết”.

Ưu Ba Ly xử “đoạn đầu” là xử theo Tiểu thừa tư tưởng.  Đại sĩ Duy Ma Cật xử “trắng án” là xử theo Đại thừa tư tưởng và phát huy Đại thừa chủng tánh vốn có trong hai thầy Tỳ kheo ấy.