THI CA 53 CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO ĐỊA VỊ PHẬT LÀ ĐỊA VỊ MỘT PHÁP VƯƠNG, KHÔNG LÀ ĐẤNG SIÊU NHIÊN, SIÊU NHÂN TOÀN NĂNG

đạo ca chương 53

Phiên âm:

Pháp trung vương tối cao thắng
Hằng sa Như Lai đồng cộng chứng
Ngã kim giải thử như ý châu
Tín thọ chi giải giai tương ứng

Dịch nghĩa:

Vua các pháp bậc tối tôn tối thắng
Chư Như Lai đồng chứng địa vị nầy
Như ý châu tôi vừa phát hiện hôm nay
Ai tin nhận, cùng nhau chung thọ dụng

TRỰC CHỈ

Là môn sinh tử đệ của Phật, cần phải hiểu Phật. Phật không bao giờ bằng lòng cho ai tôn xưng mình là ĐẤNG SIÊU NHÂN SIÊU NHIÊN gì hết. Phật bằng lòng và rất bằng lòng khi người ta hiểu Phật chỉ là con người. Và chỉ khác hơn con người ở chỗ: Phật là con người đã phát huy trí tuệ đến mức tận cùng cao tột của trí tuệ. Đạt đến đỉnh cao tột của trí tuệ, có khả năng nhận thức chân lý một cách viên mãn, không còn một sai lầm nhỏ, một tí xíu mù mờ. Trạng thái tỉnh thức, sáng suốt đó, người ta gọi là GIÁC NGỘ. Cho nên, Phật bằng lòng khi người ta hiểu Ngài là một GIÁC GIẢ. bậc “Giác Giả” nhận thức chan lý, nhận thức về lẽ sống của con người rất viên mãn, cho nên Phật không hề có sai lầm. Vì không sai lầm chân lý cho nên Phật có sức tự chủ với lục căn, tự tại với lục cảnh, trừ bỏ hết vô minh bao phủ của lục trần, vậy thôi. Vì sức tự chủ, tự tại đối với vạn pháp, cho nên Phật cũng bằng lòng khi đệ tử gọi mình với đức hiệu PHÁP VƯƠNG, là vị đạo sư VUA ĐỐI VỚI CÁC PHÁP.

Mười phương Như Lai cùng chung một thứ quả vị giống nhau như vậy. Mười phương chư Như Lai cũng chẳng phải là thứ ông gì ghê gớm như nhiều người hiểu lầm về Như Lai Phật.

Tác giả Chứng Đạo Ca nói rằng: Những điều tôi trình bày trong đây là ý tứ của Phật, của kinh, tôi chỉ “Bảo châu Như ý” của chư Như Lai có, các bạn cũng đã có sẵn trong các bạn. Nếu các bạn đồng ý về giáo lý bình đẳng tuyệt đối nầy thì bạn cũng như tôi, chúng ta cùng thọ dụng bình đẳng, về Phật tánh bình đẳng vốn có trong tất cả mọi người. Vì Phật là một con người, bạn cũng là một con người, thì cái gì Phật có, bạn cũng sẽ có. Hãy luôn luôn nhớ rõ:
PHẬT CHỈ LÀ MỘT BẬC PHÁP VƯƠNG