Kinh Điển

KINH BÁCH DỤ

kinh bách dụ

Lời nói đầu Bộ kinh Bách Dụ gồm 98 bài thí dụ của Phật nói do Ngài Pháp Sư Tăng Gia Tư Na sao lục trong kinh tạng. Hai thí dụ rốt sau: “Thuốc hay hòa trong đường phèn”, “Dùng là gói thuốc A Dà Ðà” là của Pháp Sư …

Xem Ngay

KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

kinh-dai-bao-phu-mau-trong-an

Tán hương Lư Hương sạ nhiệt, Pháp giới mông huân, Chư Phật hải hội tất dao vân. Tuỳ xứ kiết tường vân, Thành ý phương ân, Chư Phật hiện toàn thân. Nam-mô Hương-Vân cái Bồ-Tát. (3 lần) Khai Kinh Kệ Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu Nghìn muôn ức …

Xem Ngay

Kinh Lăng Nghiêm – Niệm Phật Viên Thông

Hán dịch: Sa Môn Bát Lặc Mật Đế Soạn dịch: Sa Môn Thích Hồng Nhơn Lời Tựa Pháp môn Tịnh Độ rất nhiều Pháp tu, nhưng chỉ có Pháp niệm Phật Viên Thông của Bồ Tát Đại Thế Chí là bước công phu rất thân thiết và hữu hiệu cấp …

Xem Ngay

Kinh Xưng Tán Tịnh Ðộ Phật Nhiếp Thọ

kinh xung tán tịnh độ nhiếp thọ

(Ðại Chánh Tân Tu Ðại Tạng kinh, quyển 12, kinh số 367) Ðại Ðường Tam Tạng pháp sư Huyền Trang (1)vâng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán Chứng nghĩa: Thượng Tọa Thích Nguyên Trí Viện Chủ Chùa Bát Nhã (Santa Ana) Tôi nghe như thế này: Một thời, …

Xem Ngay

KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

kinh dị dặc

Ngài Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh đời nhà Đường phụng chiếu dịch ra chữ Hán Ta nghe như vầy : Một thuở nọ Đức Bạc Già Phạm ở tại núi Thứu Phong, trong thành Vương Xá, cùng với các bậc đại Bí-sô đều câu hội đông đủ. Khi ấy, …

Xem Ngay

Kinh Viên Giác

kinh viên giác

Sa Môn Phật Đà Đa La dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ Tỳ Kheo Thích Duy Lực dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ và lược giải Từ Ân Thiền Đường, California Hoa Kỳ, xuất bản năm 1991 —o0o— Phần 1: Tôi nghe như vầy: Một thuở Phật nhập …

Xem Ngay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Chương Ðại Thế Chí

Kinh thủ lăng nghêm

Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành Chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, bảy …

Xem Ngay