Kinh Điển

Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Chương Ðại Thế Chí

Kinh thủ lăng nghêm

Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành Chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, bảy …

Chi tiết »

Kinh Phước Đức

kinh phước đức

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một vị thiên gỉa hiện xuống thăm người, hào quang và vẻ đẹp của thiên …

Chi tiết »

KINH ÐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN – Phẩm Hồi Hướng

kinh địa tạng phẩm hồi hướng

PHẨM HỒI HƯỚNG: MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ÐA TÂM KINH Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã-ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như …

Chi tiết »