Kinh Điển

Kinh Bi Hoa – Phẩm Thứ 2 – Đà La Ni

Kinh Bi Hoa Phẩm Thứ 2

Lúc bấy giờ, Bồ Tát Bảo Nhật Quang Minh thưa hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Ở thế giới của đức Phật ấy làm sao phân biệt ngày đêm? Những âm thanh được nghe ở đó như thế nào? Các vị Bồ Tát ở đó làm thế nào được thành tựu …

Xem Ngay

KINH BI HOA – PHẨM THỨ NHẤT CHUYỂN PHÁP LUÂN

KINH BI HOA - PHẨM THỨ NHẤT CHUYỂN PHÁP LUÂN

CHUYỂN PHÁP LUÂN (1) Tôi nghe như thế này:(2) Có một lúc đức Phật(3) tại thành Vương Xá,(4) núi Kỳ-xà-quật,(5) cùng với sáu mươi hai ngàn vị đại tỳ-kheo.(6) Các vị đều là những bậc A-la-hán(7) đã dứt sạch lậu hoặc,(8) không còn sinh khởi các phiền não,(9) mọi việc …

Xem Ngay

Kinh Bi Hoa – QUYỂN ĐỆ NHẤT CHUNG

Kinh bi hoa - QUYỂN ĐỆ NHẤT CHUNG

BI HOA KINH – QUYỂN ĐỆ NHẤT BẮC LƯƠNG THIÊN TRÚC TAM TẠNG ĐÀM VÔ SẤM dịch CHUYỂN PHÁP LUÂN PHẨM – ĐỆ NHẤT Như thị ngã văn. Nhất thời Phật tại Vương Xá thành Kỳ-xà-quật sơn, dữ đại tỳ-kheo tăng lục vạn nhị thiên nhân câu, giai A-la-hán chư …

Xem Ngay