Kinh Hiền Ngu

Kinh Hiền Ngu Quyển 9

Kinh Hiền Ngu Quyển 9

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Chín Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục lục: 41. Ưu Bà Tư 42. Con ngộ sát cha 43. Tu Đạt làm Tinh Xá 44. Lặc Na Sà Gia 45. Cá trăm đầu 46. Tịnh Cư Thiên 40/ Phẩm thứ bốn mươi A NAN TỔNG …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 8

Kinh Hiền Ngu Quyển 8

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Tám Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 38. Cái Sự 39. Đại Thí tát biển 40. A Nan Tổng Trì 38/ Phẩm thứ ba mươi tám CÁI SỰ Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại Tinh …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 7

Kinh Hiền Ngu Quyển 7

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Bảy Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 31. Đại Kiếp Tân Ninh 32. Tỷ Khưu Ni Vi Diệu 33. Lê Kỳ Di 34. Thiết đầu La Kiện Ninh 35. A Du Ca 36. Bảy Lọ vàng 37. Sai Ma 31/ Phẩm thứ ba …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 6

Kinh Hiền Ngu Quyển 6

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Sáu Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 27. Bố thí mắt 28. Năm trăm người mù 29. Phú Na Kỳ 30. Ni Đề 27/ Phẩm thứ hai mươi bảy BỐ THÍ MẮT Chính tôi được nghe: Một thuở nọ đức Phật ở nước …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 5

Kinh Hiền Ngu Quyển 5

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Năm Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục 23. Kim Thiên 24. Trùng Tín 25. Tán Đàn Ninh 26. Bố thí đầu 23/ Phẩm thứ hai mươi ba KIM THIÊN Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 4

Kinh Hiền Ngu Quyển 4

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Tư Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục lục: 18. Xuất gia công đức 19. Sa Di hộ Giới 20. Người không tai, mắt, mũi, lưỡi 21. Hai vợ chồng nghèo 22. Bà lão bán nghèo 18/ Phẩm thứ mười tám XUẤT GIA CÔNG ĐỨC …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 3

Kinh Hiền Ngu Quyển 3

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Ba Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 15. Cứ Đà thí thân 16. Vua Đại Quang Minh 17. Ưu Ba Tư Na 15/ Phẩm thứ mười lăm CỨ ĐÀ THÍ THÂN Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước La Duyệt …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 2

Kinh Hiền Ngu Quyển 2

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Hai Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 8. Cô Kim Cương 9. Tỷ Khưu Kim Tài 10. Hoa Thiên 11. Tỷ Khưu Bảo Thiên 12. Sàn Đề Bà La 13. Vua Từ Lực cho huyết 14. Hàng phục Lục Sư 8/ Phẩm thứ …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 1

Kinh Hiền Ngu Quyển 1

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Nhất Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 1. Phạm Thiên thỉnh Pháp 2. Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa đem thân cho cọp ăn. 3. Hai người dòng Phạm Chí thụ pháp bát quan trai. 4. Đi ở lấy công cúng dàng. 5. …

Xem Ngay