Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật – Thích Trí Nghiêm dịch | Full PDF

KINH ĐẠI BÁT NHÃ

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

DaiBatNha1

DaiBatNha2

DaiBatNha3

DaiBatNha4

DaiBatNha5

DaiBatNha6

DaiBatNha7

DaiBatNha8

DaiBatNha9

DaiBatNha10

DaiBatNha11

Check Also

Kinh Vô Ngã Tướng

Kinh Vô Ngã Tướng – Mục Lục & Lời Giới Thiệu

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch …