Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật – Thích Trí Nghiêm dịch | Full PDF

KINH ĐẠI BÁT NHÃ

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

DaiBatNha1

DaiBatNha2

DaiBatNha3

DaiBatNha4

DaiBatNha5

DaiBatNha6

DaiBatNha7

DaiBatNha8

DaiBatNha9

DaiBatNha10

DaiBatNha11

Check Also

Kinh Vô Ngã Tướng

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: Thân

Mục Lục1 THÂN1.1 Phần Nhập Ðề Bài Kinh1.2 Lời Dạy Của Ðức Phật: Bắt Ðầu …