Check Also

Động.) Có lẽ chỉ là sự chuyển dịch khác nhau từ Phạn ngữ.

Kinh Bi Hoa – PHẨM THỨ TƯ – PHẦN II – BỒ TÁT THỌ KÝ

Thiện nam tử! Bấy giờ Phạm-chí Bảo Hải lại khuyên bảo vị vương tử thứ …