Bồ Tát Tại Gia – Thầy Thích Pháp Hòa

Một bài giảng rất hay của thầy, xin đại chúng ba nghiệp lắng lòng nghe, lắng lòng nghe