Tag Archives: Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh – Chương 9: Qua Đi Qua Đi, Vượt Qua đi

chương 9 bát nhã tâm kinh

Qua Ði, Qua Ði, Vượt Qua Ði! Teilhard De Chardin đã phân định sự tiến triển của loài người ra làm bốn bình diện.  Bình diện thứ nhất, ông ta định danh là Geosphere, thứ hai là Biosphere, thứ ba là Noosphere, và thứ tư là Christophere. Bốn bình diện này thật đặc biệt ý nghĩa rộng …

Chi tiết »