Kinh Điển

Kinh Hoa Nghiêm – PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHÌ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN THỨ BỐN MƯƠI

kinh hoa nghiêm

PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN THỨ BỐN MƯƠI (Hán Bộ Trọn Quyển 81) Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát khen ngợi công đức thù …

Xem Ngay

Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai

kinh đại phương đẳng như lai

Bất Tư Nghì Cảnh Giới Đời Đường, Tam Tạng Pháp Sư Xoa Nan Đà, Người nước Vu Điền dịch từ Phạm Văn qua Hoa Văn Việt Dịch: Ḥa Thượng Thích Minh Lễ Tôi nghe như vầy: Vào khoảng thời gian Phật thành Chánh Giác dưới gốc cây Bồ Đề thuộc …

Xem Ngay

Kinh A Di Đà

kinh a di đà

Hán dịch: nhà Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Saigon, Việt Nam 1. Kỳ Viên đại hội. Ta nghe như vầy: Một thuở nọ đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng …

Xem Ngay

Di đà Sám Pháp

di đà sám pháp

Di Đà sám pháp: – Thân lễ A Di Đà – Miệng niệm A Di Đà – Ý nhớ A Di Đà Quyết để thành tựu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà. Do đó mỗi ngày hai thời sáng và tối, các hành giả chớ bỏ sót. Vi …

Xem Ngay

Kinh Vô Lượng Thọ

kinh vô lượng thọ

PHẬT THUYẾT ÐẠI THỪA  VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ÐẲNG GIÁC KINH Nguyên Hán bản: Ngài HẠ LIÊN CƯ (hội tập) *Tâm Tịnh chuyển ngữ —o0o— NGHI THỨC TỤNG NIỆM TÁN HƯƠNG Lò hương vừa nhen nhúm, Pháp giới đã được xông Chư Phật trong hải hội …

Xem Ngay

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

kinh ngũ bách danh

LƯỢC-SỬ BỒ-TÁT QUÁN-THẾ-ÂM Quán-Thế-Âm là danh-hiệu một vị Bồ-tát. Quán-Thế-Âm là dịch nghĩa của chữ Avalokitesvara (Trung-Hoa phiên âm là A-phạ-lô-chỉ-đế-thấp-phạt-la) của chữ Phạm (Ấn-độ) và có nghĩa là vị Bồ-tát, quán-sát tiếng kêu cầu của chúng-sinh trong thế-gian, mà độ cho họ được giải-thoát. Quán-Thế-Âm gọi tắt là Quán-Âm …

Xem Ngay