Di đà Sám Pháp

Di Đà sám pháp:

– Thân lễ A Di Đà

– Miệng niệm A Di Đà

– Ý nhớ A Di Đà

Quyết để thành tựu vãng sanh về cõi Phật A Di Đà. Do đó mỗi ngày hai thời sáng và tối, các hành giả chớ bỏ sót.

Vi khiển ấn Ksepana Mudrà

1. Dâng hương

(Kẹp một nén nhang vào hai ngón tay giữa như hình vẽ, quỳ trước tượng Phật A Di Đà, đọc:)

Nay con một dạ chí thành

Dâng hương lễ sám, nguyện sanh Liên Trì

Ngưỡng mong Đại Thánh từ bi

Phóng soi ánh tịnh gia trì cho con

(cắm nhang vào lư)

Chí tâm đảnh lễ

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới

Đại từ đại bi A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

2. Tán lư hương

Lò hương bi nguyện

Tỏa khắp hàm linh

Chỉ nương mười niệm thoát phàm tình

Chứng ngộ pháp vô sanh

Như trăn tròn vìn

Trăng nước hiện quang minh

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần).

3. Trì tụng: Sám 48 nguyện

Pháp mầu vi diệu cao vời

Muôn kiếp khó gặp, ngàn đời khó thông

Nay con trì tụng chuyên lòng

Như Lai thật nghĩa vài dòng mở toang

Phương Tây tỏa ánh hào quang

Tiền thân Pháp Tạng đoan trang mở bày

Nếu không trọn ước nguyện này

Thề không thành Phật, ta nay tuyên lời:

Nguyện khi đắc quả Phật rồi

Nước ta chẳng có ba nơi khổ triền (1)

Nguyện rằng các chúng nhơn thiên

Thọ chung dứt hết nghiệp duyên tam đồ (2)

Sắc thân vàng rỡ thơm tho (3)

Thể châu óng mượt, dung hoa đẳng đồng (4)

Đủ đầy sức túc mạng thông

A tăng kỳ kiếp nhớ lòng chẳng sai (5)

Mắt trông thấy suốt vạn loài

Vô biên thế giới hiểu bày toàn thâu (6)

Tai nghe khắp các tinh cầu

Thượng tuân Phật sắc, hạ trao pháp lành (7)

Trời người rỡ rỡ tinh anh

Tha tâm trí sáng, túc thần siêu nhiên (8,9)

Chẳng còn tham chấp đảo điên (10)

Chánh định biến chiếu vô biên hải hà (11)

Khi ta đắc quả Phật đà

Thọ Quang lô lượng hằng sa kiếp kỳ (12,13)

Dẫu rằng vô lượng Bích chi

Cũng không đếm hết những vì Thanh Văn (14)

Tuổi đời của chúng thiên nhân

Thảy đều vô hạn, trừ phần nguyện riêng (15)

Những lời bất thiện đều kiêng (16)

Mười phương chư Phật ngợi khen Di Đà (17)

Muốn sanh về cõi nước ta

Dốc lòng mười niệm thiết tha khẩn cầu (18)

Lâm chung, Thánh chúng dẫn đầu

Đưa về Lạc Quốc vào ao Liên Trì

Trừ người ngũ nghịch khinh khi

Chê bai chánh pháp, khó bề độ nương (19)

Chúng sanh khắp cả mười phương

Nơi ta nhớ nghĩ trồng vun cội lành

Hồi hướng phát nguyện vãng sanh

Người này chắc được toại thành nguyện chân (20)

Nước ta toàn chúng thiên nhân

Ba hai tướng tốt nghiêm thân đủ đầy (21)

Bồ tát sanh đến cõi này

Nhứt sanh bổ xứ ở ngày rốt sau

Trừ người lập thệ hoằng tu

Làm cho đứng vững đạo mầu chánh chuyên (22)

Noi theo công hạnh Phổ Hiền

Cúng dường vô lượng vô biên Giác Hoàng

Thời gian chừng một bữa ăn

Là dâng cúng khắp sát trần cõi xa (23)

Bồ tát trong cõi nước ta

Muốn cúng liền đủ hương hoa cúng dường (24)

Nhứt thiết trí diễn đạo huyền (25)

Kim cương tướng na la diên rỡ ràng (26)

Đồ dùng trong chúng thiên nhân

Thể châu chiếu sáng, sắc trần đơm hương

Dù cho thiên nhãn phi thường

Cũng không biện được danh phương món đồ (27)

Dù là Bồ Tát tiểu sơ

Cõi đây cũng thấy cây to đạo tràng

Đỉnh cao bốn triệu do tuần

Linh linh chiếu diệu, hàng hàng chiêu chương (28)

Thọ trì đọc tụng diễn dương

Các chúng Bồ Tát đều nương biện tài (29)

Trí này thâu nhiếp khứ lai

Nan lường nan đắc, khó ai cận kề (30)

Nước ta trong suốt pha lê

Như gương soi thấu bốn bề mười phương (31)

Nước cây lầu các điện đường

Muôn hoa khoe sắc, nghìn hương hiệp đồng

Từ mặt đất đến hư không

Linh hương tỏa dịu giáp vòng mười phương

Một khi Bồ Tát ngửi hương

Liền tu theo hạnh chánh chơn Phật đà (32)

Quang minh nhu nhuyến của ta

Các loại chạm đến hóa ra nhẹ vời (33)

Ai nghe danh hiệu ta rồi

Vô sanh dĩ chứng thậm nơi tổng trì (34)

Nữ nào thân gái nhờm ghê

Nghe danh ta, ắt thoát bề nữ thân (35)

Vô biên thế giới vi trần

Nếu có Bồ Tát nghe thầm danh ta

Liền tu phạm hạnh thuần hòa

Đến khi đắc quả Phật đà châu viên (36)

Mười phương thế giới nhơn thiên

Nghe danh đảnh lễ trì chuyên hạnh lành

Người này rất được kính tin

Nơi nơi hoan hỷ giữ gìn tôn ty (37)

Nước ta ai muốn cần y

Liền theo tâm niệm đúng kỳ trùm thân (38)

Tỳ kheo lậu tận xuất trần

Vô biên an lạc thiên nhân đây bằng (39)

Hằng sa cõi Phật nghiêm trang

Cùng là cây báu đạo tràng mười phương

Cõi đây Bồ Tát tận tường

Muốn thấy liền thấy như gương soi hình (40)

Phương xa nghe đến hồng danh

Bồ Tát đều trọn sắc căn đủ đầy (41)

Trụ tam muội giải thoát này

Ở trong một niệm hiển bày càn khôn

Cúng dường vô lượng Thế Tôn

Trở về bổn xứ chẳng sờn chẳng lay (42)

Danh ta đã lọt vào tai

Mang chung Bồ Tát đầu thai nhà lành

Một khi Bồ Tát nghe danh

Vui mừng hớn hở chắc thành quả cao (43)

Bồ Tát dầu ở phương nào

Di Đà nghe lọt liền vào định chơn (44)

Phổ đẳng tam muội chánh nhơn

Thường thấy chư Phật Thế Tôn diễn bày (45)

Bồ Tát trong cõi nước này

Muốn nghe diệu pháp liền hay ứng hòa (46)

Bồ Tát nghe hiệu Di Đà

Liền vào bất thối dù xa tinh cầu (47)

Bồ Tát dầu ở phương nào

Di Đà nghe lọt, pháp mầu toàn thâu

Âm hưởng nhẫn trụ buổi đầu

Nhì nhu thuận nhẫn, ba vào vô sanh

Trụ ngôi bất thối đặng thành (48)

Bốn mươi tám nguyện rõ rành phát ra

Lành thay hùng lực Di Đà!

Bốn mươi tám nguyện thiết tha độ đời

Chư thiên liền rải hoa trời

Sáu phương chấn động, ba thời vang danh

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới

Đại từ Đại bi A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật (108 lạy)

4. Sám Liên Trì

Liên Trì hoa nở

In bóng Từ Tôn

Nhiếp thọ cho con

Sanh về Lạc Quốc

Nay con vì khắp

Ba cõi bốn ơn

Pháp giới chúng sanh

Mà cầu đạo nhiệm

Chuyên tâm trì niệm

Hồng danh Di Đà

Nguyện được sanh qua

Tây phương Tịnh độ

Xét con phước nhỏ

Nghiệp nặng chướng dày

Tạp nhiễm lung lay

Tán tiêu tịnh đức

Nay gieo năm vóc

Cung đối Từ Tôn

Bày tỏ một lòng

Thiết tha sám hối

Xưa con gây tội

Nhiều kiếp đến nay

Mê bổn tâm này

Tham si che lấp

Ba nghiệp chồng chất

Như núi Tu Di

Vô lượng kiếp kỳ

Nói không thể hết

Nghiệp oan đã kết

Xin đều tiêu tan

Lập thệ thiết thành

Đầu gieo sát đất

Bỏ hết việc ác

Làm hết việc lành

Thệ độ chúng sanh

Thề thành Phật quả

Mong đấng cao cả

Từ bi mở lòng

Chứng biết cho con

Xót thương gia bị

Trong cơn mộng mị

Hay lúc định thần

Được thấy thân quang

A Di Đà Phật

Rong chơi Cực Lạc

Của đấng Đạo Sư

Con được rưới đầu

Nước thơm cam lộ

Từ Tôn che chở

Tay xoa đầu con

Áo đắp thân con

Khiến con nhẹ rủ

Sạch trơn chướng cũ

Thêm lớn căn lành

Chóng phá vô minh

Mau tiêu phiền não

Con vào diệu đạo

Tâm mở sáng bừng

Cảnh thật tịch quang

Thường ra trước mắt

Đến khi mạng hết

Biết trước ngày giờ

Tâm không luyến lo

Thân không bịnh khổ

Sáu căn sáng tỏ

Niệm Phật vãng sanh

Xả báo an lành

Như vào thiền tịch

A Di Đà Phật

Thế Chí Quan Âm

Cùng các thánh hiền

Tay quang dẫn dắt

Tràng phang lầu các

Hương lạ nhạc trời

Cảnh Phật đến nơi

Hiện ra rõ rệt

Khiến ai có mặt

Đều đặng thấy nghe

Phát lòng Bồ đề

Mừng vui khen cảm

Thân con nhẹ nhõm

Ngồi đài kim cương

Mau chóng phi thường

Bay theo sau Phật

Chỉ trong khoảnh khắc

Như khảy móng tay

Con đến phương Tây

Sanh vào ao báu

Rồi khi nở hoa

Thấy Phật thánh hiền

Nghe tiếng pháp thiêng

Chứng vô sanh nhẫn

Tam muội phấn tấn

Theo Phật thừa hành

Thấm thoắt trôi nhanh

Xin Ngài thọ ký

Ba thân bốn trí

Năm nhãn sáu thông

Vô lượng nghìn muôn

Đà La Ni xuất

Vô biên công đức

Đều thảy tựu thành

Chẳng rời Lạc bang

Ta Bà hội ngộ

Phân thân vô số

Khắp cả mười phương

Dùng sức phi thường

Khó suy khó biện

Cùng các phương tiện

Đưa hết chúng sanh

Vào chốn an lành

Tây phương bất thối

Nguyện lớn như vậy

Thế giới vô cùng

Nguyện con vô chung

Chúng sanh vô tận

Phiền não nghiệp hận

Cũng lại không cùng

Đại nguyện của con

Cũng không cùng tận

Nay con phát nguyện

Lễ Phật sớm chiều

Công đức bao nhiêu

Xin đem hồi hướng

Bốn ơn đều hưởng

Ba cõi đặng nhờ

Pháp giới quần cơ

Đồng thành chủng trí

5. Đảnh lễ

Nhứt Tâm Đảnh Lễ

– Cực Lạc thế giới

Vô Lượng Quang

Vô Biên Quang

Vô Ngại Quang

Vô Đối Quang

A Di Đà Phật

– Cực Lạc thế giới

Diệm Vương Quang

Thanh Tịnh Quang

Hoan Hỷ Quang

Trí Huệ Quang

A Di Đà Phật

– Cực Lạc thế giới

Nan Tư Quang

Bất Đoạn Quang

Vô Xứng Quang

Siêu Nhựt Nguyệt Quang A Di Đà Phật

– Cực Lạc thế giới tứ thập bát nguyện

Phổ độ hàm linh, tướng hảo nan luân

Đại từ Đại bi A Di Đà Phật.

– Cực Lạc thế giới thọ mạng vô biên

Quang minh vô lượng phổ ứng thập phương

Lâm chung tiếp dẫn A Di Đà Phật

6. Hồi hướng

Lễ sám công đức muôn vàn

Xin đem rưới khắp thế gian phước lành

Nguyện cho tất cả chúng sanh

Chóng về cõi Phật, sớm thành vô dư

Nguyện bao tội chướng tiêu trừ

Nguyện được trí tuệ minh sư tuyệt vời

Nguyện bao phiền não xa rời

Làm đạo Bồ Tát đời đời nở hoa

Tây Phương Tịnh độ là nhà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa nở ngộ pháp vô sanh

Chư tôn Bồ Tát bạn lành với ta.

7. Ba tự về

Tự về theo Phật

Xin nguyện chúng sanh

Chiếu soi lặng lẽ

Tâm như hư không

Tự về theo Pháp

Xin nguyện chúng sanh

Vào sâu kinh tạng

Trí tuệ như biển.

Tự về theo Tăng

Xin nguyện chúng sanh

Khắp nơi hoà hợp

Đồng tu không ngại.

Hoa sen 9

Xưng tán A Di Đà

Như cát khắp đại địa

Đếm còn có thể hết

Công đức A Di Đà

Nói chẳng thể hết được

Dù tột đời vị lai

Trong vô số ức cõi

Tán thán cũng chỉ được

Một phần trong muôn phần

Con nay xưng tán Phật

Cũng chỉ là giọt sương

So với bốn đại hải

Nên con xưng tán mãi…

1. Mười phương chư Phật đồng khen ngợi

Về thuở quá khứ có một quốc vương từ bỏ ngôi vua, xuất gia làm Tỳ kheo hiệu là Pháp Tạng. Tỳ kheo ấy đến trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương phát nguyện: “Nếu như con thành Phật, nếu vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới chẳng đều khen ngợi xưng tụng danh hiệu của con, thì con không ở ngôi chánh giác”.

Tỳ Kheo Pháp Tạng ấy nay chính là Phật A Di Đà, hiện đang thuyết pháp tại cõi Cực Lạc, được mười phương chư Phật đồng khen ngợi.

2. Sáu phương Đức Phật cộng gia trì

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà, sáu phương các đức Phật hiện ra tướng lưỡi rộng dài để hộ niệm:

Phương Đông có Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm,

Phương Nam có Phật Nhựt Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô lượng Tịnh Tấn.

Phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang.

Phương Bắc có Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhựt Sanh, Phật Võng Minh.

Phương dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp.

Phương trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhứt Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn.

Như vậy, hằng sa các Đức Phật đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp ba ngàn đại thiên thế giới, đồng thanh hộ niệm.

3. Mười bốn quốc độ nguyện vãng sanh

Riêng ở cõi Ta Bà có sáu mươi bảy ức Bất thối Bồ Tát sanh về cõi Cực Lạc, còn số tiểu hạnh Bồ Tát và những chúng sanh tu tập chút ít công đức được vãng sanh nhiều không kể xiết.

Ở mười ba quốc độ kia là cõi nước của các Đức Phật: Viễn Chiếu Như Lai, Bảo Tạng Như Lai, Long Thắng Như Lai, Ly Cấu Quang Như Lai, Đức Thủ Như Lai, Thắng Lực Như Lai, Sư Tử Như Lai, Diệu Đức Sơn Như Lai, Nhơn Vương Như Lai, Vô Thượng Hoa Như Lai, Vô Uý Như Lai. Mỗi quốc độ có từ mười ức cho đến vô số Bồ Tát vãng sanh, còn số tiểu hạnh Bồ Tát và phàm phu thì nhiều không thể kể xiết.

Đó chỉ là lược thuật qua mười bốn quốc độ. Nếu kể tất cả các hàng Bồ Tát ở mười phương thế giới sanh về cõi Cực Lạc thì như Đức Phật bảo: “dù có nói luôn trong một kiếp cả ngày đêm cũng không thể hết”.

4. Các đại Bồ Tát đều xưng tán

Bồ Tát Phổ Hiền nói:

“Nguyện tôi đến lúc mạng chung

Bao nhiêu chướng ngại thảy đồng tiêu pha

Đích thân gặp Phật Di Đà

Chỉ trong chớp mắt sanh qua Lạc Thành”

Chẳng những Đức Phổ Hiền tự phát nguyện mà Ngài còn hướng dẫn hội chúng Hoa Nghiêm và tất cả chúng sanh đời sau phát nguyện vãng sanh để sớm thành tựu vô thượng Bồ đề.

Thiện Tài đồng tử sau khi tham vấn năm mươi ba vị đại thiện tri thức, chỗ ngộ gần đồng với Phật, đã tuân chỉ Phổ Hiền đại sĩ, phát nguyện vãng sanh Cực Lạc.

Bồ Tát Văn Thù cũng phát nguyện:

“Nguyện tôi lúc mạng chung

Diệt trừ bao chướng ngại

Thấy Phật A Di Đà

Vãng sanh An Lạc Quốc”

5. Chư đại Thanh Văn thầm coi trọng

Ngài Xá Lợi Phất, kiếp trước đã chứng đến lục trụ, vì ngoại đạo tới xin con mắt mà sanh thối tâm, huống gì hạng phàm phu còn đeo nghiệp chướng. Nên Tiên đức đã bảo: “Số lượng Bồ Tát mới phát tâm nhiều như bông xoài trứng cá, nhưng rốt cuộc chẳng còn bao nhiêu”.

Vãng sanh Cực Lạc thì không còn các chướng nạn ấy nữa, đến được chỗ không thối chuyển, nên chư đại thanh văn rất coi trọng sự vãng sanh này.

6. Cả dòng họ Thích đều nương về

Một thời, khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp tại khu rừng Ni câu Đà, vua Tịnh Phạn và bảy vạn người họ Thích đều ngộ vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật bảo: “Người họ Thích có trí quyết định nên ở trong Phật pháp được mau an trụ vững vàng. Sau khi mãn thân người này, sẽ đặng vãng sanh Cực Lạc thế giới, gần Phật A Di Đà, sớm thành tựu vô thượng Bồ đề”.

7. Bồ Tát Tổ sư sách tấn tu

Mã Minh đại sĩ nói: “Do vì chuyên tâm niệm Phật nên tuỳ nguyện được sanh về Tịnh độ thường gần bên Phật, vĩnh ly ác đạo”.

Nơi pháp hội Lăng Già, Đức Phật huyền ký:

“Sau xứ Nam Thiên Trúc

Có danh đức Tỳ Kheo

Tôn hiệu là Long Thọ

Hay phá hữu vô tông

Hiển pháp vô thượng thừa

Chứng sơ Hoan Hỷ địa

Sanh về nước Cực Lac.”

8. Ngũ gia tông phái đều quy ngưỡng

Những tòng lâm trong thiên hạ đều y theo Bá Trượng thanh quy mà cử hành. Theo thanh quy này thì nghi thức tụng cầu cho những vị tăng bệnh nặng có lời văn như sau: “Phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng niệm “Nam mô A Di Đà Phật” hoặc trăm câu ngàn câu. Khi niệm xong hồi hướng phục nguyện rằng: “Nếu các duyên chưa mãn, sớm được an lành. Như hạn lớn đến kỳ, sanh về An Dưỡng”.

Lại nữa, trong nghi thức đưa những vị tăng đã tịch, có đoạn nói: “Đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật, hồi hướng phục nguyện rằng: “Thần siêu cõi tịnh, nghiệp dứt đường trần, thượng phẩm sen nở hiện kim thân, nhứt sanh Phật trao phần quả ký”. Đến lúc trà tỳ, thanh quy còn dạy:

“Vị Duy Na chỉ dẫn Khánh niệm Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật mười lần, đại chúng đồng xuớng họa theo”.

Khi xướng xong lại hồi hướng rằng:

“Trước đây xưng dương mười niệm, phụ giúp vãng sanh”.

9. Phạm tội ngũ nghịch cũng vãng sanh

Quán kinh nói rằng, người phạm tội ngũ nghịch cũng được vãng sanh, nhờ lúc lâm chung được những bạn lành dạy bảo niệm đủ mười niệm Nam mô A Di Đà Phật.

Theo kinh Vô Lượng Thọ, người phạm tội ngũ nghịch mà không huỷ báng chánh pháp, cũng được vãng sanh.

Ý hai kinh vốn đồng, bởi vì dù phạm tội ngũ nghịch, nhưng lúc lâm chung niệm lên mười niệm hồng danh “Nam mô A Di Đà Phật” thì đâu còn chê bai chánh Pháp nữa.

10. Trẻ con tự biết niệm Di Đà

Rất nhiều trẻ con ở cõi này tự biết niệm Phật, hoặc ngồi chắp tay, hoặc đọc danh hiệu Phật khi chào nhau, hoặc lấy đất nén thành tượng Phật.

Đây há không phải do bi nguyện của Phật A Di Đà thấm nhuần đến cõi này là gì?

11. Mạt thế chỉ nương hồng danh Phật

Đời mạt thế, người tu thì nhiều nhưng chứng đạo rất ít, phần nhiều theo trí thông minh của mình đi lạc đường mà không tự biết, tự xưng là vô thượng sư, tự cho là đến nhà, tự bảo là đại triệt đại ngộ, tự mình lầm đường, lại bảo kẻ khác cùng đi lầm đường, tạo tội vô lượng vô biên. Do đó phải nương vào hồng danh Phật để khỏi lạc đường tu, lại được vãng sanh.

12. Lưu lại trăm năm kinh vô Lượng

Đức Phật Thích Ca dạy: “Nay ta nói kinh này khiến cho chúng sanh được thấy Phật Vô Lượng Thọ và quốc độ Ngài. Những ai muốn bước lên đường giải thoát, nên cầu vãng sanh. Pháp môn nầy, mọi người đều có thể tu, chớ vì ta diệt độ rồi mà sanh lòng nghi hoặc.

Trong đời tương lai, khi tam tạng giáo điển đã diệt hết, ta dùng nguyện lực từ bi, lưu kinh này trụ thế thêm một trăm năm. Những chúng sanh nào có duyên được gặp tuỳ ý mong cầu thảy đều được độ.

13. A Di Đà Phật bốn chữ truyền

Đức Thế Tôn lại nói: “Sau khi kinh Vô Lượng Thọ diệt rồi, Phật Pháp hoàn toàn mất hẳn trong đời, chỉ còn lưu truyền bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Kẻ nào không tin mà huỷ báng sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu đủ các thứ khổ.”

Nay tóm tắt các ý trên như sau:

Mười phương chư Phật đồng khen ngợi.

Sáu phương đức Phật cộng gia trì.

Mười bốn quốc độ nguyện vãng sanh.

Các đại Bồ Tát đều xưng tán.

Chư đại thanh văn thầm coi trọng.

Cả dòng họ Thích đều nương về.

Bồ Tát Tổ Sư sách tấn tu.

Ngũ gia tông phái đều quy ngưỡng

Phạm tội ngũ nghịch cũng vãng sanh.

Chim muông, gà ngỗng đều thành tựu.

Trẻ con tự biết niệm Di Đà.

Mạt thế chỉ nương hồng danh Phật.

Lưu lại trăm năm kinh Vô Lượng

A Di Đà Phật bốn chữ truyền.

Hồi hướng

Nam mô A Di Đà Phật

Quyển “Di Đà Huyền chỉ” ra đời, nếu có chút công đức nào xin đem hồi hướng đến khắp chúng sanh, lâm chung được bạn lành hộ niệm, thành tựu vãng sanh Cực Lạc thế giới, rộng độ chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật