Trung Nguyễn

Kinh Hiền Ngu Quyển 3

Kinh Hiền Ngu Quyển 3

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Ba Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 15. Cứ Đà thí thân 16. Vua Đại Quang Minh 17. Ưu Ba Tư Na 15/ Phẩm thứ mười lăm CỨ ĐÀ THÍ THÂN Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước La Duyệt …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 2

Kinh Hiền Ngu Quyển 2

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Hai Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 8. Cô Kim Cương 9. Tỷ Khưu Kim Tài 10. Hoa Thiên 11. Tỷ Khưu Bảo Thiên 12. Sàn Đề Bà La 13. Vua Từ Lực cho huyết 14. Hàng phục Lục Sư 8/ Phẩm thứ …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 1

Kinh Hiền Ngu Quyển 1

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Nhất Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 1. Phạm Thiên thỉnh Pháp 2. Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa đem thân cho cọp ăn. 3. Hai người dòng Phạm Chí thụ pháp bát quan trai. 4. Đi ở lấy công cúng dàng. 5. …

Xem Ngay

Vì sao tôi niệm Phật?

Vì Sao Tôi Niệm pHật

Tôi sinh ra mạng nhiều tật bệnh, tôi muốn bệnh không còn quấy nhiễu thân tâm nên tôi niệm Phật. Niệm Phật sẽ giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng, đẩy lùi bệnh tật. Tôi sinh ra thiếu thốn tình thương. Tôi muốn ai ai nhìn tôi cũng yêu thương không …

Xem Ngay

Nhẫn Là Bảo Vật Vô Giá

Nhẫn Là Bảo Vật Vô Giá

Đã là Phật tử, chúng ta nhất định phải biết nhẫn. Nhẫn cái gì? Là nhẫn nhịn những cái người ta không thể nhẫn. Có người nói: “Tôi thật là nhịn hết nổi rồi!” Nếu chúng ta nhịn hết nổi, tức là không thể “hết” được. Hết cái gì? Là …

Xem Ngay

KINH CON ĐƯỜNG CỦA MƯỜI NGHIỆP TỐT LÀNH

KINH CON ĐƯỜNG CỦA MƯỜI NGHIỆP TỐT LÀNH

Hán dịch: Đại Đường_ Vu Điền (Vương quốc Ku-stana ở Tây Vực, nay là Khotan) Tam Tạng THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda: Học Hỷ) phụng Chế dịch Việt dịch: HUYỀN THANH Như vậy tôi nghe: Một thời Đức Phật ngự tại cung Rồng Sa Kiệt La (Sāgaranāgarāja-pūra) cùng với tám …

Xem Ngay

KINH BẢN DUYÊN VÃNG SANH TỊNH THỔ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

KINH BẢN DUYÊN VÃNG SANH TỊNH THỔ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại đỉnh núi Thứu Phong (Gṛdhra-kuṭa) trong thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Tỳ Khưu (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) và các vị Đại Bồ Tát, tám Bộ Trời Rồng, Người, Phi Nhân…cung kính vây quanh để nghe nói về Nhân Duyên Bản …

Xem Ngay