Kinh Bi Hoa – QUYỂN ĐỆ NHẤT CHUNG

Kinh bi hoa - QUYỂN ĐỆ NHẤT CHUNG

BI HOA KINH – QUYỂN ĐỆ NHẤT

BẮC LƯƠNG THIÊN TRÚC TAM TẠNG ĐÀM VÔ SẤM dịch

CHUYỂN PHÁP LUÂN PHẨM – ĐỆ NHẤT

Như thị ngã văn. Nhất thời Phật tại Vương Xá thành Kỳ-xà-quật sơn, dữ đại tỳ-kheo tăng lục vạn nhị thiên nhân câu, giai A-la-hán chư lậu dĩ tận, vô phục phiền não, nhất thiết tự tại, tâm đắc giải thoát, huệ đắc giải thoát. Thí như thiện điều ma-ha-na-già, sở tác dĩ biện, xả  ư trọng  đảm. Đãi đắc kỷ lợi, tận chư hữu kết. Chánh trí đắc giải, tâm đắc tự tại, ư nhất thiết tâm đắc độ bỉ ngạn. Duy trừ A-nan.

Bồ Tát ma-ha-tát tứ bách tứ thập vạn nhân, Di-lặc Bồ Tát tối vi thượng thủ. Giai đắc đà-la-ni nhẫn nhục thiền định. Thâm giải chư pháp không vô định tưởng, như thị đại sĩ giai bất thối chuyển.

Thị thời phục hữu Đại Phạm Thiên vương dữ vô lượng bá thiên chư Phạm thiên tử câu Tha hóa tự tại Thiên vương dữ kỳ quyến thuộc tứ bá vạn nhân câu.

Hóa Lạc Thiên vương diệc dữ quyến thuộc tam bá ngũ thập vạn nhân câu.

Đâu-suất Thiên vương diệc dữ quyến thuộc tam bá vạn nhân câu.

Dạ-ma Thiên vương diệc dữ quyến thuộc tam bá ngũ thập vạn nhân câu.

Đao-lợi Thiên vương Thích-đề-hoàn-nhân diệc dữ quyến thuộc tứ bá vạn nhân câu.

Tỳ-sa-môn Thiên vương diệc dữ quỷ thần quyến thuộc thập vạn nhân câu.

Tỳ-lâu-lặc Thiên vương diệc dữ câu-biện-đồ quyến thuộc nhất thiên câu.

Tỳ-lâu-lặc Thiên vương diệc dữ chư long quyến thuộc nhất thiên câu.

Đề-đầu-lại-trá Thiên vương dữ càn-thát-bà quyến thuộc nhất thiên câu.

Nan-đà Long vương, Bà-nan-đà Long vương diệc các dữ nhất thiên quyến thuộc câu.

Như thị đẳng chúng, giai dĩ phát tâm thú ư đại thừa, dĩ hành lục ba-la-mật.

Nhĩ thời Thế Tôn quyến thuộc vi nhiễu, vị chư đại chúng thuyết vi diệu pháp, trừ tứ điên đảo, sanh thiện pháp minh, đắc trí huệ quang, liễu tứ thánh đế, dục linh lai thế chư Bồ Tát đẳng đắc nhập tam-muội. Nhập tam-muội dĩ, quá ư Thanh văn, Bích-chi Phật địa, ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề vô hữu thối chuyển.

Nhĩ thời Di-lặc Bồ Tát, Vô Si Kiến Bồ Tát, Thủy Thiên Bồ Tát, Sư Tử Ý Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, như thị đẳng thượng thủ Bồ Tát ma-ha-tát thập thiên nhân câu. Tức tùng tòa khởi thiên đản hữu kiên, hữu tất trước địa, xoa thủ hợp chưởng, hướng đông nam phương, nhất tâm hoan hỷ cung kính chiêm ngưỡng nhi tác thị ngôn: “Nam-mô Liên Hoa Tôn Đa-đà-a-già-độ, A-la-ha Tam-miệu Tam-phật-đà. Nam-mô Liên Hoa Tôn Đa-đà-a-già-độ, A-la-ha Tam-miệu Tam-phật-đà. Hy hữu Thế Tôn. Thành A-nậu-đa-la Tam- miệu Tam-bồ-đề vị cửu nhi năng thị hiện chủng chủng vô lượng thần túc biến hóa, linh vô lượng vô biên bá thiên ức na-do-tha chúng sanh đắc chủng thiện căn, bất thối chuyển ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

Nhĩ thời hội trung hữu Bồ Tát  ma-ha-tát  danh  Bảo Nhật Quang Minh, tức tùng tòa khởi thiên đản hữu kiên hữu tất trước địa, hợp chưởng hướng Phật nhi bạch Phật ngôn: “Di-lặc Bồ Tát, Vô Si Kiến Bồ Tát, Thủy Thiên Bồ Tát, Sư Tử Ý Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, như thị đẳng thượng thủ Bồ Tát ma-ha-tát thập thiên nhân đẳng, dĩ hà duyên cố xả ư thính pháp nhi tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên hữu tất trước địa, xoa thủ hợp chưởng hướng đông nam phương nhất tâm hoan hỷ nhi tác thị ngôn: Nam-mô Liên Hoa Tôn Đa-đà-a-già-độ, A-la-ha Tam-miệu Tam-phật-đà. Nam-mô Liên Hoa Tôn Đa-đà-a-già-độ, A-la-ha Tam-miệu Tam-phật-đà. Hy hữu Thế Tôn. Thành A-nậu-đa-la Tam- miệu Tam-bồ-đề vị cửu nhi năng thị hiện chủng chủng vô lượng thần túc biến hóa, linh vô lượng vô biên bá thiên ức na-do-tha chúng sanh đắc chủng thiện căn.

Thế Tôn! Thị Liên Hoa Tôn Phật khứ thử viễn cận. Bỉ Phật thành đạo dĩ lai kỷ thời, quốc độ hà danh, dĩ hà trang nghiêm? Liên Hoa Tôn Phật hà cố thị hiện chủng chủng biến hóa? Ư thập phương thế giới sở hữu chư Phật thị hiện chủng chủng vô lượng biến hóa, hoặc hữu Bồ Tát nhi đắc chiêm kiến ngã độc bất đổ?”

Nhĩ thời Phật cáo Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát: “Thiện nam tử! Thiện tai, thiện tai. Nhữ sở vấn giả tức thị trân bảo, tức thị hiền thiện, tức thị thiện biện, tức thị thiện vấn. Nhữ thiện nam tử năng vấn Như Lai như thị diệu nghĩa, dục đắc giáo hóa vô lượng vạn ức na-do-tha chúng sanh linh chủng thiện căn, dục đắc hiển hiện Liên Hoa Tôn giới chủng chủng trang nghiêm. Thiện nam tử! Ngã kim đương thuyết. Đế thính đế thính. Thiện tư niệm chi. Thiện thọ nhiếp trì.”

Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát nhất tâm hoan hỷ thọ giáo nhi thính.

Nhĩ thời Thế Tôn cáo Bảo Nhật Quang Minh. Thiện nam tử! Đông nam phương khứ thử nhất ức bách thiên Phật độ. Hữu Phật thế giới danh viết Liên Hoa, dĩ chủng chủng trang nghiêm nhi hiệu sức chi, tán chư danh hoa hương khí biến huân, bảo thọ trang nghiêm chủng chủng bảo sơn, cám lưu ly địa. Vô lượng Bồ Tát sung mãn kỳ quốc, thiện pháp diệu âm chu biến nhi văn. Kỳ địa nhu nhuyễn thí như thiên y, hành thời túc hạ đạo nhập tứ thốn, cử túc hoàn phục tự nhiên nhi sanh chủng chủng liên hoa. Kỳ thất bảo thọ cao thất do-tuần, kỳ chi tự nhiên huyền thiên ca sa. Kỳ Phật thế giới thường văn chư thiên kỹ nhạc âm thanh. Bỉ chư chúng điểu thanh trung thường xuất căn, lực, giác ý, diệu pháp chi âm. Chư thọ chi diệp tương trành tác thanh, quá chư thiên nhân ngũ nhạc chi âm. Nhất nhất thọ căn sở xuất hương khí quá chư thiên hương. Hương khí biến mãn quá thiên do- tuần. Kỳ thọ trung gian huyền thiên anh lạc. Hữu thất bảo lâu quán cao ngũ bá do-tuần. Tung quảng chánh đẳng nhất bá do-tuần. Châu táp lan thuẫn thất bảo sở thành. Kỳ lâu tứ biên hữu đại trì thủy, trường bát thập do-tuần quảng ngũ thập do-tuần. Kỳ trì tứ phương hữu diệu giai bệ thuần dĩ thất bảo. Kỳ trì thủy trung hữu ưu-bát-la hoa, câu-vật-đầu hoa, ba-đầu-ma hoa, phân-đà-lợi hoa. Nhất nhất liên hoa tung quảng chánh đẳng mãn nhất do-tuần. Ư dạ sơ phần hữu chư Bồ Tát, ư hoa đài trung sanh kết già phu tọa, thọ ư giải thoát hỷ duyệt chi lạc. Quá dạ phần dĩ, tứ phương hữu phong nhu nhuyễn hương khiết xúc Bồ Tát thân. Kỳ phong năng linh hợp hoa khai phu, xuy tán bố địa. Thị thời Bồ Tát tùng tam-muội khởi, phục thọ giải thoát hỷ duyệt chi lạc. Hạ liên hoa đài thăng ư cao lâu, ư thất bảo tòa xứ, kết già phu tọa thính thọ diệu pháp. Kỳ viên quan ngoại châu táp tứ biên hữu Diêm-phù-đàn tử ma kim sơn cao nhị thập do- tuần, tung quảng chánh đẳng mãn tam do-tuần. Sơn hữu vô lượng bá thiên trân bảo, cám lưu ly châu, đại cám lưu ly châu, hỏa châu chi minh gian thố kỳ gian.

Nhĩ thời Liên Hoa Tôn Phật dĩ đại quang minh tinh chư bảo minh hồ hợp hiển chiếu kỳ Phật thế giới. Kỳ độ quang minh vi diệu đệ nhất cánh vô nhật nguyệt diệc vô trú dạ, dĩ hoa hợp điểu tê nhi tri thời tiết. Kỳ bảo sơn thượng hữu cám lưu ly diệu hảo chi đài, cao lục thập do-tuần tung quảng nhị thập do-tuần. Kỳ đài tứ biên châu táp lan thuẫn thất bảo sở thành. Kỳ đài trung ương hữu thất bảo sàng. Kỳ sàng các hữu Nhất sanh Bồ Tát tọa thính thọ pháp.

Thiện nam tử! Kỳ Phật thế giới hữu bồ-đề thọ danh nhân-đà-la, cao tam thiên do-tuần, thọ hành tung  quảng ngũ bá do-tuần, chi diệp tung quảng nhất thiên do-tuần. Hạ hữu liên hoa, lưu ly vi hành cao ngũ bá do-tuần. Nhất nhất chư hoa các hữu nhất ức bá thiên kim diệp cao ngũ do-tuần, mã não vi nhung, thất bảo vi tu, cao thập do-tuần, tung quảng chánh đẳng mãn thất do-tuần.

Nhĩ thời Liên Hoa Tôn Phật tọa thử hoa thượng, tức ư tạc dạ thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Kỳ  bồ-đề hoa tòa châu táp phục hữu chủng chủng liên hoa, hữu chư Bồ Tát các tọa kỳ thượng kiến Liên Hoa Tôn Phật chủng chủng biến hóa.

Nhĩ thời Thế Tôn Thích-ca-mâu-ni thuyết thị sự dĩ, Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát ma-ha-tát bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Liên Hoa Tôn Phật dĩ hà tướng mạo tác chư biến hóa? Duy nguyện thuyết chi.”

Phật cáo Bảo Nhật Quang Minh: “Thiện nam tử! Liên Hoa Tôn Phật ư tạc dạ hậu phần thành A-nậu-đa-la Tam- miệu Tam-bồ-đề. Kỳ Phật quá dạ phần dĩ thị hiện chủng chủng thần túc biến hóa. Kỳ thân biến hiện nãi chí Phạm thiên, đỉnh nhục kế tướng phóng lục thập ức na-do-tha bá thiên quang minh, chiếu ư thượng phương vi trần số đẳng chư Phật thế giới.

Nhĩ thời thượng phương Bồ Tát bất quan hạ phương nhãn sở duyên sắc, sở vị đại tiểu Thiết vi cập chư tiểu sơn, đãn quan Phật quang sở cập thế giới, ư chư thế giới hữu chư Bồ Tát đắc thọ ký biệt, nhược đắc đà-la-ni nhẫn nhục tam- muội, hoặc đắc thượng vị nhất sanh bổ xứ. Thị Bồ Tát đẳng sở hữu quang minh, dĩ Phật quang cố tất bất phục hiện. Như thị đẳng chúng xoa thủ hướng ư Liên Hoa Tôn Phật chiêm ngưỡng tôn nhan. Nhĩ thời duy kiến tam thập nhị tướng, anh lạc kỳ thân bát thập chủng hảo thứ đệ trang nghiêm. Kiến Liên Hoa Tôn Phật cập kỳ thế giới chủng chủng trang nghiêm. Như thị kiến dĩ tâm đắc hoan hỷ.

Nhĩ thời như vi trần số đẳng chư Phật thế giới trung, chư Bồ Tát ma-ha-tát kiến Liên Hoa Tôn Phật quang minh biến hóa cập kỳ thế giới dĩ, các xả bổn độ dĩ thần túc lực, tất cộng phát lai nghệ bỉ Phật sở, lễ bái vi nhiễu cúng dường cung kính tôn trọng tán thán.

Thiện nam tử! Nhĩ thời bỉ Phật kiến chư Bồ Tát xuất kỳ thiệt tướng, tất giai biến phú chư tứ thiên hạ hành trụ tọa đẳng nhất thiết chúng sanh, hoặc hữu Bồ Tát nhập ư thiền định tùng thiền định khởi tại đại chúng trung, lễ bái vi nhiễu cúng dường cung kính tôn trọng tán thán Liên Hoa Tôn Phật.

Thiện nam tử! Bỉ Phật nhĩ thời thị hiện như thị quảng trường thiệt tướng, tác biến hóa dĩ tức hoàn nhiếp chi.

Thiện nam tử! Liên Hoa Tôn Phật phục phóng thân mao khổng quang. Nhất nhất mao khổng xuất lục thập ức na- do-tha bá thiên quang minh. Kỳ quang vi diệu phổ biến thập phương. Nhất nhất phương diện các các quá ư vi trần số đẳng chư Phật thế giới.

Bỉ thế giới trung tại tại xứ xứ sở hữu Bồ Tát đắc thọ ký dĩ, đắc đà-la-ni tam-muội nhẫn nhục, hoặc đắc thượng vị nhất sanh bổ xứ. Kiến thị quang dĩ, các các tự xả kỳ Phật thế giới, thừa thần thông lực giai cộng phát lai chí bỉ Phật sở, lễ bái vi nhiễu cúng dường cung kính tôn trọng tán thán.

Thiện nam tử! Nhĩ thời bỉ Phật tác thử biến hóa tức phục hoàn nhiếp, vị chư Bồ Tát cập chư đại chúng giảng thuyết chánh pháp chuyển bất thối luân, dục linh vô lượng vô biên chúng sanh đắc đại lợi ích đắc đại khối lạc. Lân mẫn thế gian, vị nhân thiên cố dục linh cụ túc vô thượng đại thừa.

ĐÀ-LA-NI PHẨM – ĐỆ NHỊ

Nhĩ thời Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Bỉ Phật thế giới vân hà đắc tri trú dạ sai biệt? Sở văn âm thanh vi hà tướng mạo? Bỉ chư Bồ Tát vân hà nhi đắc thành tựu nhất tâm? Hành hà dị hạnh?”

Phật cáo Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát: “Thiện nam tử! Bỉ Phật thế giới thường hữu Phật quang dĩ vi chiếu minh. Dĩ hoa hợp điểu tê, Như Lai, Bồ Tát nhập chư thiền định sư tử du hý, kỳ tâm hoan hỷ thọ giải thoát lạc, nhĩ thời tiện tri tức thị dạ phần. Nhược hữu phong xuy chư hoa tán địa, chư điểu tương hồ tác vi diệu thanh, vũ chủng chủng hoa tứ phương phong khởi, hương khí vi diệu nhu nhuyễn tế hoạt, Phật cập Bồ Tát tùng thiền định khởi, thị thời bỉ Phật vị chư đại chúng thuyết Bồ Tát pháp tạng, dục linh xuất quá Thanh văn, Duyên giác. Thị cố đắc tri tức thị trú phần.

“Thiện nam tử! Bỉ Phật thế giới chư Bồ Tát chúng thường văn Phật âm, Pháp âm, Tăng âm, tịch diệt chi âm, vô sở hữu âm, lục ba-la-mật âm, lực vô uý âm, lục thần thông âm, vô sở tác âm, vô sanh diệt âm, vi diệu tịch tĩnh âm, nhân tịch tĩnh âm, duyên tịch tĩnh âm, đại từ đại bi vô sanh pháp nhẫn thọ ký chi âm. Thuần chư Bồ Tát thanh tịnh diệu âm, thường bất viễn ly văn như thị âm.

Thiện nam tử! Sở văn âm thanh tướng mạo như thị.

Thiện nam tử! Bỉ giới Bồ Tát nhược dĩ sanh nhược đương sanh, giai tất thành tựu tam thập nhị tướng, thường thân quang minh chiếu nhất do-tuần, nãi chí thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, chung bất đọa ư tam ác đạo trung. Bỉ chư Bồ Tát giai tất thành tựu đại từ tâm, đại bi tâm, nhu nhuyễn tâm, vô ái trược tâm, điều phục tâm, tịch tĩnh tâm, nhẫn nhục tâm, thiền định tâm, thanh tịnh tâm, vô chướng ngại tâm, vô cấu tâm, vô ố tâm, chân thật tâm, hỷ pháp tâm, dục linh chúng sanh đoạn phiền não tâm, như địa tâm, ly nhất thiết thế tục ngôn ngữ tâm, ái nhạo thánh pháp tâm, cầu thiện pháp tâm, ly ngã tâm, ly sanh lão bệnh tử tịch diệt tâm, thiêu chư phiền não tâm, giải nhất thiết phược tịch diệt tâm, ư nhất thiết pháp đắc bất động tâm.

Thiện nam tử! Bỉ chư Bồ Tát đắc chuyên tâm lực, đắc phát khởi lực, đắc duyên lực, đắc nguyện lực, đắc vô tránh lực, đắc quán nhất thiết pháp lực, đắc chư thiện căn lực, đắc chư tam-muội lực, đắc đa văn lực, đắc trì giới lực, đắc đại xả lực, đắc nhẫn nhục lực, đắc tinh tấn lực, đắc thiền định lực, đắc trí huệ lực, đắc tịch tĩnh lực, đắc tư duy lực, đắc chư thông lực, đắc niệm lực, đắc Bồ-đề lực, đắc hoại nhất thiết ma lực, đắc tồi phục nhất thiết ngoại đạo lực, đắc hoại nhất thiết chư phiền não lực.

Như thị Bồ Tát ư bỉ Phật độ, dĩ sanh, đương sanh giả tức thị chân thật. Bồ Tát dĩ đắc cúng dường vô lượng bá thiên chư Phật Thế Tôn, ư chư Phật sở chủng chư thiện căn.

Bỉ chư Bồ Tát dĩ thiền vị vi thực, pháp thực, hương thực, do như Phạm thiên. Vô hữu đoàn thực diệc vô danh tự. Vô hữu bất thiện diệc vô nữ nhân. Khổ thọ ái tăng chư dư phiền não, cập ngã, ngã sở, thân tâm khổ não. Tam ác đạo đẳng. Giai tất vô hữu thị chư danh tự. Diệc vô hắc ám xú xứ. Bất tịnh kinh cức uế ác, sơn lăng đôi phụ độ sa lịch thạch, cập nhật nguyệt tinh tú nhiên hỏa chi minh, Tu-di, đại hải, đại tiểu Thiết-vi nhị sơn, trung gian u minh chi xứ. Diệc vô hữu vũ trược loạn ác phong cập bát nạn xứ. Tất diệc vô hữu thử chư danh tự.

Thiện nam tử! Bỉ Phật thế giới thường dĩ Phật quang, Bồ Tát bảo quang nhi vi chiếu minh. Kỳ quang vi diệu thanh tịnh đệ nhất, biến mãn kỳ quốc. Kỳ trung hữu điểu danh viết thiện quả. Thanh trung thường xuất căn, lực, giác đạo vi diệu chi âm.

Nhĩ thời Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Bỉ Phật thế giới tung quảng kỷ hà? Trụ thế thọ mạng thuyết pháp kỷ thời? Tạc dạ thủy thành A-nậu- đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Diệt độ chi hậu pháp trụ cửu cận? Chư Bồ Tát chúng tại thế kỷ thời? Sanh bỉ thế giới chư Bồ Tát đẳng, phả hữu ư viễn kiến Phật văn pháp cúng dường chúng tăng phủ? Liên Hoa thế giới Phật vị xuất thời danh tự hà đẳng? Bỉ giới tiên tích Phật nhật Thế Tôn diệt độ dĩ lai vi kinh kỷ thời? Diệt độ chi hậu trung gian kỷ thời? Liên hoa tôn Phật nhi đắc thành đạo, dĩ hà nhân duyên ư thập phương thế giới tại tại xứ xứ sở hữu chư Phật nhập ư Sư tử du hý tam-muội thị hiện chủng chủng thần túc biến hóa? Chư Bồ Tát đẳng hoặc hữu kiến giả hoặc bất kiến giả?

Nhĩ thời Phật cáo Bảo Nhật Quang Minh Bồ Tát: “Thiện nam tử! Như Tu-di sơn vương cao thập lục vạn bát thiên do-tuần, tung quảng bát vạn tứ thiên  do-tuần, hoặc thời hữu nhân cần hành tinh tấn, hoặc huyễn hóa lực hoặc thiền định lực, tối phá Tu-di do như giới tử quá chư toán số, trừ Phật Thế Tôn Nhất thiết trí giả dư vô năng tri. Như nhất giới tử vi nhất tứ thiên hạ, thị Liên Hoa thế giới sở hữu tứ thiên hạ số tận thử giới tử. Hữu chư Bồ Tát sung mãn kỳ trung, do như Tây phương An Lạc thế giới chư Bồ Tát đẳng.

Thiện nam tử! Bỉ Liên Hoa Tôn Phật thọ mạng thuyết pháp tam thập trung kiếp, diệt độ dĩ hậu chánh pháp trụ thế mãn thập trung kiếp.

Thiện nam tử! Bỉ chư Bồ Tát dĩ sanh, đương sanh giả, thọ mạng tứ thập trung kiếp.

Thiện nam tử! Bỉ Phật thế giới bổn danh Chiên Đàn, thanh tịnh hảo diệu bất như kim dã. Nhĩ thời thế giới diệc vô như thị thanh tịnh Bồ Tát.

Thiện nam tử! Chiên Đàn thế giới quá khứ tiên Phật xuất ư thế gian, hiệu Nhật Nguyệt Tôn Như Lai, Ứng,

Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thọ mạng thuyết pháp tam thập trung kiếp, lâm diệt độ thời hoặc hữu Bồ Tát dĩ nguyện lực cố chí dư Phật độ. Kỳ dư tại giả tác như thị niệm: “Kim dạ trung phần Nhật Nguyệt Tôn Như Lai đương thủ Niết-bàn, kiến Phật diệt dĩ ngã đẳng đương ư thập trung kiếp trung hộ trì chánh pháp. Thùy năng ư thử chánh pháp diệt dĩ, thứ đệ đắc thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Thời hữu  Bồ  Tát  danh Hư Không Ấn, dĩ bổn nguyện cố Nhật Nguyệt Tôn Như Lai tức dữ thọ ký: “Thiện nam tử! Ngã diệt độ dĩ chánh pháp trụ thế mãn thập trung kiếp. Quá thập trung kiếp ư dạ sơ phần chánh pháp diệt tận, nhữ ư thị thời tức đương thành A-nậu- đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, hiệu viết Liên Hoa  Tôn  Như Lai, Ứng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.” Nhĩ thời chư Bồ Tát ma-ha-tát chí Nhật Nguyệt Tôn Phật sở. Chí Phật sở dĩ chư Bồ Tát đẳng dĩ thiền định lực chủng chủng tự tại Sư tử du hý, cúng dường Nhật Nguyệt Tôn Như Lai. Tác cúng dường dĩ hữu nhiễu tam táp, tác như thị ngôn: “Thế Tôn! Ngã đẳng nguyện dục ư thử thập trung kiếp trung nhập Diệt tận định.”

Thiện nam tử! Nhĩ thời Nhật Nguyệt Tôn Như Lai cáo Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát: “Thiện nam tử! Thọ trì thử Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn, quá khứ chư Đa-đà-a- già-độ A-la-ha Tam-miệu Tam-phật-đà dĩ vị thọ Phật chức vị chư Bồ Tát thuyết. Như kim hiện tại thập phương chư

Phật diệc vị thọ Phật chức vị chư Bồ Tát thuyết. Vị lai chư Phật Thế Tôn diệc đương vị thọ Phật chức vị chư Bồ Tát thuyết. Sở vị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn. Tức thuyết chương cú:

Xà lỵ xà liên ni ma ha xà liên ni, hưu sí, hưu sí, tam bát đề, ma ha tam bát đề, đề đà a trá, hê đa già trá ca trá đà la trác ca, a tư ma, ma ca tư hê lệ nễ lệ đế lệ, lưu lưu sí, ma ha lưu lưu sí, nễ đầu nễ nễ, mạt để thiên để, xá đa nễ già đà nễ, a mậu lệ, mậu la ba lệ xà ni, ma ha tư nễ tỳ ra, bà nễ mục đế mục, đế ba lệ du đề, a tỳ để, ba dạ chất nễ, ba la ô ha la nễ, đàn đà tỳ xà tỷ xà bà lưu uất đam nễ.

Như thị chương cú phá hoại ngoại đạo nhất thiết luận nghị nhiếp chánh pháp luân, phục năng ủng hộ thuyết chánh pháp giả, khai thị phân biệt Tứ niệm xứ giải thoát pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Phật đà ba già xá di, a ma ma nễ ma ma ha già chỉ, phả đề phả đề niết đế la nễ, lộ ca đề mục đế na đề đà ba lệ bà mạt ni.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt Tứ thánh chủng giải thoát pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Ba sa đề, bà sa nễ, đà lệ, đà lệ la ba để, cúc để, thủ tỳ thủ bà ba để, nễ để, tu ma bạt để sàn đề, sí để ca lưu na uất đề xoa di, tỷ để ưu tỷ xoa, tam bát nễ, a la sí bà la địa, khư kỳ, khư kỳ kiệt di, a mậu, lệ mục, la du đàn ni.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt Tứ vô sở uý giải thoát pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Thư phả la, a già phả la, a niết phả la, niết la phả la, tam mục đa, a mục đa, niết mục đa, a bà tỳ na, tỷ mục đế bà ni, tỷ lạp phả la, a diên đà, y tỳ trì, để tỳ trì, ô đầu, đô la đâu lam, a hưng tam lỗi, y đề đa bà, a đố đa đố, tát bà lộ già, a trà già, lệ tần đà, a phù tát lệ, đà đà mạn để tỳ xá già bạt đề, a phả la ca phả lam.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt thủ hộ Tam thừa pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Xà đà đa, an nễ ê la, bà bà đa phiếu, y đàm phả lệ, ni viêm phả lệ, tam mậu đàn na diên, tỳ phù xá, ba đà, tô ma đâu, a nậu ma đô a cưu ma đô đà bạt đế, mạt la tha, đạt xá bà la tỳ ba đà tha, củng xá thế đa, a ni ẩm ma, để noa ma để, a lộ câu a đề đấu noa, tát để mạt để.

Như thị chương cú, hiện tại chư Phật bổn sở tu tập, khai thị phân biệt Tứ chánh cần pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

An nễ, ma nễ, ma nễ, ma ma nễ, già lệ chí lợi đế, xa lý xa lý đa tỳ,, thiên đế mục đế, úc đa lý tam lý, ni tam lý, tam ma tam lý, xoa duệ, a xoa duệ, a xà địa thiên đế, xa mật trí, đà-la-ni, a lộ già, bà bà tư, lại na bà đề, lại ma, bà đề xà na bà đề, di lưu bà đề, xoa duệ ni đà xá ni, lộ già bà đề, ba nễ đà xá ni.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt Tứ vô ngại biện

giải thoát pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết thị chương cú:

Nghiên sóc a bà sa nễ đà xá ni, thiền na lộ già đà đâu ba sa tán ni, tát bà nhân đề phù ma để thiên để, tát bà tát bà, bà ma tát bà sa tra bà, xoa dạ ca lệ, cụ ca lệ bà xà ni, lộ già nậu đạt xá na tỳ bà.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt Tứ như ý túc giải thoát pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

A già lệ, Phật đề, đà đà ba già lệ, na ni, càn noa tư đề, cam tần đề, ni tiết đề tam bút tri, ba lệ già tát lệ, tô di chiến đề, chiến đề a già lệ, a già già lệ, a ba lệ, tần chi bà ly, nễ bà ly, ba già già ly, ba ba ly, a na dạ, a na dạ, a tỷ tư câu câu nễ Ta-bà tỳ nễ, ca nễ, nễ xà tư già già di, na do đế.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt nhất thiết căn lực giải thoát pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Phú bi, trửu phú bi, độ ma ba, lệ ha lệ, a bà di, uất chi lệ, chi ca lặc sai, a dạ mạt đâu đế đế lệ, ma ma lệ bán già thi thi lệ, lộ già tả ni xà na dạ, xoa kỳ hề đế na già, dạ đế sa, chiên đề na.

Như thị chương cú, khai thị phân biệt thất Bồ-đề phần giải thoát pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Già ca bà xà lệ, bà đế già da lệ, già gia đà lệ, đà la già ca lệ, đà lệ, mậu lệ hê hê, lệ lệ đà ly a lâu bà bạt đề, hưu hưu lệ, dạ tha thậm bà ngạ tần bà lệ, dạ tha kỳ ni, dạ tha ba lan già, ly đề xa dạ tha bà da, ly ly thi tát già ni lệ ha la, xà lưu già tỳ ly, tỳ lê ni ly ha la, mạt ly mạt già ni lệ ha la, ni la ni lệ ha la, tam ma đề ni lệ ha la, Bát-nhã ni lệ ha la, tỳ mục đế ni lệ, ha la tỳ mục đế xà na đà lệ xá na ni lệ ha la na xoa đế, ni lệ ha la, chiên đà ni lệ ha la, tu lợi ni, lệ ha la, ba đà xá dạ lục đam Đa-đà-a-già-độ a phù đà ni la phù đàm, tam Phật đà, a Phật đà y ha phù đà, thư đa phù đà ni ha ngã ma mậu lệ a la phả, đà la phả, bán trà lệ, mạn đà lệ thư đa, lệ đa lưu ma già già lân ni mậu tổ noa, tam bán mậu tổ noa hằng già, băng già ma nậu ni, lưu bà, na xá ni na xá bàn đàn ni, sất sất đế, sất sất đổ ma do bà ê trừng già ma ba lệ ma lệ ha thư ni, bà lệ ma lệ, tần đề tỳ ly tỳ ly ưu sa ly, xá la ni đà-la-ni, ba bà để, ba lam na la dị, tỳ đầu đầu ma bà la củ ma phạm ma già lệ na nhân đề bà ni đề đề da la ni ma hê thủ la la la ni tam ma túc di, a lam niệm di, y ca lặc xoa lợi sư già ni già la a chi chiên đà la tu lợi, tát bà tu la a bà lam phú na, già trí đam bán trì đa a dạ na, kiền suy diêm bà tư ca già đà lệ, a la đà ha ni ma già la tỳ lộ ha ni tất đàm mạn đề, tỳ lộ ca mạn đề.

Thị đà-la-ni môn, chư Phật Thế Tôn chi sở thọ trì, khai thị phân biệt Như Lai thập lực giải thoát pháp môn.

Nhĩ thời Thế Tôn Thích-ca-mâu-ni thuyết thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni pháp môn thời, tam thiên đại thiên thế giới lục chủng chấn động, cự nga dõng một. Nhĩ thời hữu đại vi diệu quang minh biến ư thập phương quá như hằng hà sa đẳng thế giới, kỳ trung sở hữu Tu-di sơn vương, đại tiểu Thiết vi bất dữ nhãn đối, đãn kiến thế giới địa bình như chưởng. Thập phương thế giới sở tại chi xứ hữu chư Bồ Tát kỳ số vô lượng đắc chư thiền định tổng trì nhẫn nhục. Như thị đẳng chúng dĩ Phật thần lực ư kỷ sát một, hốt nhiên lai chí Ta-bà thế giới Kỳ-xà-quật sơn. Đáo Như Lai sở đầu diện lễ túc, dĩ chư Bồ Tát sở đắc chủng chủng tự tại thần túc cúng dường ư Phật. Tác cúng dường dĩ, các các thứ đệ ư nhất diện tọa, dục thính Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn. Bất khả xưng kế Dục, Sắc giới chư thiên lai chí Phật sở, đầu diện lễ túc, diệc các thứ đệ tọa ư nhất diện, thính thọ Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn.

Như thị đại chúng tất giai đắc kiến Liên Hoa Phật sát, diệc kiến bỉ Phật dữ đại Bồ Tát vi nhiễu tập hội.

Nhĩ thời Thế Tôn Thích-ca-mâu-ni thuyết thử Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn, hữu thất thập nhị hằng hà sa đẳng chư Bồ Tát ma-ha-tát đắc thử  đà-la-ni  môn, tức thời đắc kiến bất khả xưng kế thập phương thế giới chư Phật Thế Tôn, cập kiến chư Phật tịnh diệu thế giới. Chư Bồ Tát đẳng quái vị tằng hữu. Thị chư Bồ Tát dĩ thiền định lực sư tử du hý đắc tự tại cố, tác chủng chủng cúng cụ dĩ cúng dường Phật.

Nhĩ thời Phật cáo chư Bồ Tát đẳng: “Thiện nam tử! Nhược Bồ Tát tu thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn giả, tức đắc bát vạn tứ thiên đà-la-ni môn, thất vạn nhị thiên tam-muội môn, lục vạn pháp tụ môn, tức đắc đại từ đại bi, giải tam thập thất trợ đạo chi pháp, đắc nhất thiết trí vô hữu chướng ngại. Thị đà-la-ni môn nhiếp nhất thiết Phật pháp. Chư Phật liễu thử đà-la-ni dĩ, vị chư chúng sanh thuyết vô thượng pháp, cửu cửu tại thế bất nhập Niết-bàn.

Thiện nam tử! Nhữ kim sở kiến đương tri tức thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn oai thần lực cố, linh thử đại địa lục chủng chấn động, cập hữu vi diệu thanh tịnh quang minh biến chiếu thập phương quá hằng hà sa đẳng chư Phật thế giới. Quang sở cập xứ vô lượng thế giới chư Bồ Tát đẳng lai chí thử hội, thính thọ giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn tinh cập thử giới sở hữu vô lượng Dục, Sắc giới thiên hồ hợp tụ tập. Phục hữu chư long, dạ-xoa, a-tu-la, nhân, phi nhân đẳng giai lai, dục thính Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn.

Nhược Bồ Tát văn giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn dĩ tức ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề nhi bất thối chuyển. Nhược hữu thư tả kỳ nhân nãi chí vô thượng Niết-bàn thường đắc bất ly kiến Phật, văn pháp, cúng dường chúng tăng. Nhược năng độc tụng chư trọng ác nghiệp vĩnh tận vô dư, chuyển thân thọ sanh tức quá sơ địa, đắc đệ nhị trụ.

Bồ Tát ma-ha-tát  nhược năng tu hành Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn, sở tác ngũ nghịch trọng ác chi tội tất đắc trừ diệt. Đệ nhị chuyển sanh tức quá sơ địa đắc đệ nhị trụ. Nhược vô ngũ nghịch tức ư thử thân sở hữu trọng nghiệp vĩnh tận vô dư, chuyển thân tức đắc quá ư sơ địa đắc đệ nhị trụ.

Nhược kỳ bất năng độc tụng tu hành, ư thính pháp thời dĩ chư tăng thải phụng thượng pháp sư giả. Nhĩ thời như hằng hà sa đẳng hiện tại chư Phật các ư thế giới xưng dương tán thán thiện tai thiện tai. Tức dữ thọ kỳ A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề ký. Thị Bồ Tát dĩ cúng dường nhân duyên cố, bất cửu đương đắc thọ Phật chức vị. Nhất sanh thành tựu A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

Nhược hương cúng dường, bất cửu đương đắc vô thượng định hương.

Nhược hoa cúng dường, bất cửu đương đắc vô thượng trí hoa.

Nhược dĩ trân bảo cúng dường pháp sư, bất cửu đương đắc tam thập thất trợ đạo pháp chi bảo.

Thiện nam tử! Nhược hữu Bồ Tát năng giải liễu thị đà- la-ni giả, đắc đại lợi ích. Hà dĩ cố? Thử đà-la-ni môn năng khai thị phân biệt nhất thiết Bồ Tát chư pháp bảo tạng. Dĩ thị trì cố linh chư Bồ Tát đắc vô ngại biện tứ thích ý pháp.

Thiện nam tử! Nhật Nguyệt Tôn Như Lai vị Hư Không Ấn Bồ Tát thuyết đà-la-ni môn dĩ, nhĩ thời đại địa diệc lục chủng chấn động, diệc hữu vô lượng vi diệu quang minh biến chiếu thập phương vô lượng vô biên chư Phật thế giới, kiến chư Phật sát địa bình như chưởng. Nhĩ thời hội trung diệc hữu vô lượng Bồ Tát ma-ha-tát tất kiến thập phương bất khả xưng kế chư Phật Thế Tôn. Thị thời thập phương vô lượng vô biên chư Bồ Tát đẳng, các các tự ư kỷ thế giới một hốt nhiên lai chí Chiên Đàn thế giới, kiến Nhật Nguyệt Tôn Phật lễ bái vi nhiễu, cúng dường cung kính tôn trọng tán thán, giai dục thính thọ thị đà-la-ni môn.

Thiện nam tử! Nhĩ thời bỉ Phật cáo chư Bồ Tát: ‘Thiện nam tử! Ngã kim dĩ thính nhữ đẳng nhược thị nhất sanh bổ xứ, ư thập trung kiếp thính nhập Diệt tận định. Kỳ dư Bồ Tát ưng thập trung kiếp tùng Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha- tát thọ thử đà-la-ni môn Bồ Tát pháp tạng. Tùy thọ trì pháp đắc kiến thập phương vô lượng thế giới sở hữu chư Phật. Nhân kiến Phật cố tâm sanh hoan hỷ đắc chủng thiện căn.

Nhĩ thời hội trung hữu chư Bồ Tát đắc chủng chủng tự tại sư tử du hý giả, dĩ chủng chủng cúng cụ cúng dường bỉ Phật. Tác cúng dường dĩ, bạch Phật ngôn: ‘Thế Tôn! Thị Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát quá thập trung kiếp thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, đương đắc chuyển ư vô thượng pháp luân.

Thời Phật cáo viết: “Chư thiện nam tử! Như nhữ sở thuyết, thị Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát quá thập trung kiếp đắc thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Tức quá kỳ dạ tiện chuyển pháp luân. Nhĩ thời Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề dĩ, tức quá kỳ dạ chuyển chánh pháp luân, bất thối pháp luân, vô thượng pháp luân.

Nhĩ thời hội trung vô lượng vô biên bá thiên ức na-do- tha Bồ Tát tiên tùng Hư Không Ấn Bồ Tát ư thập trung kiếp

thọ thị đà-la-ni môn giả, đắc bất thối chuyển, hậu hữu nhất sanh bổ xứ đương đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

Thiện nam tử! Nhược hữu Bồ Tát, bất đa tu học thị đà- la-ni giả, ư đương lai thế đắc quá sơ địa thượng nhị trụ vị, bất thối chuyển ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, quyết định đắc thị đà-la-ni môn.

Như thị thuyết dĩ, Nhật Nguyệt Tôn Như Lai vị chư Bồ Tát thị hiện chủng chủng thần túc biến hóa. Thị hiện thị dĩ, vị Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát thị hiện Na-la-diên tam-muội. Nhữ đắc thị định tiện đương đắc thọ kim cang chi thân. Phục vị thị hiện nhất thiết trang nghiêm  tam- muội quang minh.

Thiện nam tử! Nhữ tuy vị chuyển thị chánh pháp luân. Mộng vị chư Bồ Tát thuyết thử đà-la-ni môn. Nhữ ư nhĩ thời tiện vi dĩ đắc Như Lai thân phần tam thập nhị tướng bát thập chủng hảo. Diệc đương phóng thử nhất thiết trang nghiêm tam-muội quang minh. Biến chiếu vô lượng nhất thiết thế giới. Phục ư quang trung đắc kiến vô lượng vô biên chư Phật. Phục vị thị hiện Kim cang tràng tam-muội. Dĩ tam-muội lực cố tuy vị tọa đạo tràng Bồ-đề thọ hạ, vị chuyển pháp luân, dĩ năng vị chư Bồ Tát thuyết vi diệu pháp, phục vị thị hiện pháp luân man tam-muội. Dĩ tam- muội lực cố tầm chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân thời hữu vô lượng vô biên bá thiên ức na-do-tha Bồ Tát đương đắc tất định.

Nhĩ thời Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát văn thuyết thị dĩ tầm tức tự tri đương chuyển pháp luân, hoan hỷ dõng dược dữ vô lượng Bồ Tát cộng cúng dường Phật. Tác cúng dường dĩ các các tự nhập chư lâu quán trung.

Nhĩ thời bỉ Phật tức ư kỳ dạ nhập vô dư Niết-bàn thời. Chư Bồ Tát quá kỳ dạ dĩ cúng dường xá-lợi. Ký cúng dường dĩ các các hoàn nhập bảo lâu quán trung.

Tha phương Bồ Tát các các tự hoàn bổn Phật thế giới.

Nhất sanh Bồ Tát ư thập trung kiếp nhập Diệt tận định.

Kỳ dư Bồ Tát nhân Hư Không Ấn thuyết diệu pháp cố mãn thập trung kiếp đắc chủng thiện căn.

Thị Hư Không Ấn Bồ Tát ma-ha-tát thủy ư tạc dạ thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Tức ư kim nhật chuyển chánh pháp luân, thị hiện chủng chủng thần túc biến hóa linh bá thiên ức na-do-tha vô lượng chúng sanh ư A-nậu- đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề bất thối chuyển.

Ngã kim ư thử thuyết thị đà-la-ni môn thời, diệc hữu bát thập na-do-tha bá thiên Bồ Tát đắc vô sanh nhẫn, thất thập nhị ức chúng sanh ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề bất thối chuyển, thất thập nhị na-do-tha bá thiên Bồ Tát đắc thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn, vô lượng vô biên thiên dữ nhân phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.

Nhĩ thời hội trung hữu Bồ Tát danh Giải Thoát oán Tăng bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Bồ Tát ma-ha-tát thành tựu kỷ pháp năng tu tập thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn.”

Phật cáo Giải Thoát oán Tăng Bồ Tát ngôn: “Thiện nam tử! Bồ Tát thành tựu tứ pháp tắc năng tu thị đà-la-ni môn. Hà đẳng vi tứ? Bồ Tát trụ thị Tứ thánh chủng trung, ư thô y thực ngoạ cụ y dược thường đắc tri túc. Bồ Tát thành tựu như thị tứ pháp tắc năng tu thị đà-la-ni môn.

Phục thứ thiện nam tử! Bồ Tát ma-ha-tát thành tựu ngũ pháp tắc năng tu thị đà-la-ni môn. Hà đẳng vi ngũ? Tự trì cấm giới, sở vị: ái hộ giải thoát giới, thành tựu oai nghi hạnh, phòng hộ giới pháp tâm sanh bố uý như tiểu kim cang, thọ trì tu học nhất thiết chư giới, kiến phá giới giả khuyến linh trì giới, kiến tà kiến giả khuyến linh chánh kiến, phá oai nghi giả khuyến trụ oai nghi, kiến tán tâm giả khuyến linh nhất tâm, kiến hữu háo nhạo ư nhị thừa giả khuyến linh an trụ A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đềBồ  Tát  thành  tựu như thị ngũ pháp tắc năng tu thị đà-la-ni môn.

Phục thứ thiện nam tử! Bồ Tát thành tựu lục pháp tắc năng tu thị đà-la-ni môn. Hà đẳng vi lục? Tự tu đa văn thông đạt vô ngại. Kiến quả văn giả khuyến linh đa văn. Tự bất xan lận kiến xan lận giả khuyến linh an trụ bất xan lận pháp. Tự bất tật đố kiến tật đố giả khuyến linh an trụ bất tật đố pháp. Tự bất bố tha thí dĩ vô uý, kiến bố uý giả vị tác ủng hộ. Thiện ngôn dụ dụ sử đắc an ẩn. Tâm bất du siểm, vô hữu gian trá, hành Không tam-muội. Bồ Tát thành tựu như thị lục pháp tắc năng tu thị đà-la-ni môn.

Bồ Tát ma-ha-tát thành tựu như thị tướng mạo pháp dĩ ư thất tuế trung tổng lược nhất thiết đà tỳ lê chương cú, trú dạ lục thời đầu diện cung kính, nhất tâm tư duy duyên thân niệm xứ, hành Không tam-muội, độc tụng như thị đà tỳ lê chương cú, tức ư khởi thời biến niệm thập phương nhất thiết thế giới vô lượng chư Phật. Thị Bồ Tát ma-ha-tát quá thất tuế dĩ tức tiện đắc thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn. Bồ Tát đắc thị đà-la-ni môn dĩ tiện đắc như thị thánh thanh tịnh nhãn. Đắc thị nhãn dĩ kiến ư thập phương như hằng hà sa đẳng thế giới trung tại tại xứ xứ, chư Phật Thế Tôn bất thủ Niết-bàn, diệc kiến thị hiện chủng chủng vô lượng thần túc biến hóa. Thị Bồ Tát nhĩ thời tất kiến nhất thiết vô lượng chư Phật vô hữu di dư. Dĩ kiến Phật cố tức đắc bát vạn tứ thiên đà-la-ni môn thất vạn nhị thiên tam-muội môn, lục vạn pháp môn.

Bồ Tát ma-ha-tát đắc thị giải liễu nhất thiết đà-la-ni

môn dĩ phục ư chúng sanh đắc đại từ bi.

Phục hữu Bồ Tát ma-ha-tát đắc thị pháp môn dĩ, sở hữu ngũ nghịch trọng ác tội đẳng chuyển thân tiện đắc vĩnh tận vô dư. Đệ tam sanh dĩ tận nhất thiết nghiệp đắc đệ thập trụ.

Nhược vô ngũ nghịch, kỳ dư chư nghiệp tức ư thử thân vĩnh tận vô dư. Quá nhất sanh dĩ đắc đệ thập trụ. Bất cửu tiện đắc tam thập thất phẩm cập nhất thiết trí.

Thiện nam tử! Thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn năng đại lợi ích chư Bồ Tát ma-ha-tát. Nhược Bồ Tát thường niệm chư Phật pháp thân cố đắc kiến chủng chủng thần túc biến hóa. Kiến thị hóa dĩ tức đắc như thị vô lậu hoan hỷ. Nhân hoan hỷ cố tiện thành như thị thần túc biến hóa. Dĩ thần túc lực tắc năng cúng dường như hằng hà sa đẳng thế giới chư Phật. Đắc cúng dường dĩ ư chư Phật sở diệc thính thọ diệu pháp. Thính thọ pháp cố tức đắc đà-la-ni tam-muội nhẫn nhục. Tiện hoàn lai chí thử Phật thế giới.

Thiện nam tử! Thị đà-la-ni môn năng tác như thị đại lợi ích sự, tổn giảm ác nghiệp tăng chư thiện căn.

Nhĩ thời hữu chư Bồ Tát bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Ngã đẳng ư quá khứ như nhất hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn: “Ngã đẳng dĩ ư nhị hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn: “Ngã đẳng dĩ ư tam hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn: “Ngã đẳng dĩ ư tứ hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn: “Ngã đẳng dĩ ư ngũ hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn: “Ngã đẳng dĩ ư lục hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn: “Ngã đẳng dĩ ư thất hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn: “Ngã đẳng dĩ ư bát hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Phục hữu Bồ Tát tác như thị ngôn: “Ngã đẳng dĩ ư cửu hằng hà sa đẳng chư Phật sở văn thị đà-la-ni môn. Văn dĩ tức đắc.”

Nhĩ thời Di-lặc Bồ Tát ma-ha-tát bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Ngã ư vãng thế quá thập hằng hà sa đẳng kiếp thời, hữu đại kiếp danh Thiện Phổ Biến, ư thử kiếp trung thị Ta- bà thế giới, vi diệu thanh tịnh nhất thiết trang nghiêm. Nhĩ thời hữu Phật xuất hiện ư thế, hiệu Sa-la Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh  túc,  Thiện  thệ,  Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, hữu vô lượng bá thiên ức na-do-tha tỳ- kheo tăng, phục hữu bất khả kế chư Bồ Tát ma-ha-tát cung kính vi nhiễu.

Nhĩ thời Sa-la Vương Phật vị chư đại chúng thuyết thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni môn. Ngã ư nhĩ thời tùng bỉ Phật sở đắc văn thị pháp. Văn dĩ tu học. Học dĩ tức đắc tăng quảng cụ túc. Như thị vô lượng vô biên kiếp trung, hữu bất khả kế a-tăng-kỳ Phật. Ngã ư nhĩ thời tùy kỳ thọ mạng. Dĩ chư Bồ Tát sở đắc chủng chủng sư tử du hý tự tại tam-muội. Cúng dường như thị vô lượng chư Phật.

Ngã ư nhĩ thời tiện đắc ư thử nhất nhất Phật sở chủng vô lượng vô biên bất khả xưng kế a-tăng-kỳ thiện căn. Chủng thiện căn dĩ tức đắc vô lượng đại công đức tụ. Dĩ thị thiện căn cố vô lượng chư Phật dữ ngã thọ ký. Dĩ bổn nguyện cố cửu tại sanh tử. Dĩ đãi thời cố bất thành A-nậu-đa-la Tam- miệu Tam-bồ-đề.

Thế Tôn! Duy nguyện Như Lai ư kim dữ ngã thọ Phật chức vị, linh đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

Nhĩ thời Phật cáo Di-lặc Bồ Tát ma-ha-tát: “Như thị, như thị! Như nhữ sở thuyết. Sa-la Vương Phật hiện tại thế thời nhữ dĩ đắc thị Giải liễu nhất thiết đà-la-ni pháp môn. Di-lặc! Nhữ ư quá khứ thập đại kiếp trung nhược dục nguyện thành A-nậu-đa-la  Tam-miệu  Tam-bồ-đề  giả.  Nhữ ư nhĩ thời tầm ưng cụ túc tốc tật thành tựu A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, nhập Vô dư Niết-bàn.

Di-lặc! Nhữ cửu trụ sanh tử dĩ bổn nguyện cố. Sở dĩ bất thành dĩ đãi thời cố.

Di-lặc! Ngã kim vị nhữ thọ Phật chức vị.

Nhĩ thời Thế Tôn quán chư đại chúng cập chư Bồ Tát tỳ- kheo, tỳ-kheo ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, thiên, long, dạ-xoa, a-tu-la, la-sát, càn-thát-bà, nhân, phi nhân đẳng. Tác thị quán dĩ, thuyết thị chương cú:

Đới đa phù di, đàn đà phù di, đàm ma đà phù di, già đế phù di, mật đế phù di, Bát-nhã phù di, tỳ xá la xà phù di, bát đế tam tỳ đa phù di, a nậu sai bà phù di, a bà sai phù di, tam ma đa bác sai ma bác sai phù di, xà đế xoa duệ phù di, tam xoa xà tỳ thâu xà, ba la thâu xà, tỳ xá già đạt xá bà đế, tỳ xá đà đế la na, la già già, la già tam xoa xá bà đa tỳ ma đế du ba hề la la già ma, a trá xoa la, bà xá tăng già ma, y đế châu la bạt đế di văn đà la đà ha la bạt đế Bát-nhã phù đa, a đà già di đa sa đồ Ta-bàn đa, y la da ni la da, a hô tát trá, a mục đà mục a tha bà đế già lâu bà đế, đế hề na đề, bà a ca na ma đế, bà ca na ma đế tam di đế tỳ Ta-bà địa, y đà bà la y đà bà la, ha la đa la, câu lưu sa đâu lâu sa lại ma la lưu tha đa lưu tha, tát bà tha, tát bà tha già ni lưu tha đề ha đa đa hề phả la, bà hầu phả la, tát bà phả la thế trá bà đề.

Thuyết thị tạp thập nhị nhân duyên giải thoát chương cú thời, hữu lục thập na-do-tha chư thiên kiến tứ thánh đế.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Đới phả lam, a già phả lam, la la phả lam, a la phả lam ni la hô la, bà bà đa phiếu, y đàm phả lam, ni giám phả lam, nam đà diêm, tỳ phù nga, Bát-nhã già già, a nậu tỳ địa già ca, xà ni già ca.

Thuyết thị giải thoát chương cú thời, hữu thập ức chư thiên phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm giai đắc bất thối chuyển.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

Ba đà, tô ma đô, a nậu ma đô, a câu ma đô, si đà bà câu, ma đa tha đà xá la, tỳ bá bả tha, y ha thế thiết đa tô nễ ma, tô đế xí noa đế(1) a lộ câu(2) a đà đấu noa.(3)

Thuyết thị giải thoát chương cú thời, lục vạn tứ thiên chư long phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề  tâm  giai đắc bất thối chuyển.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

A xoa tu bạt xoa, tu bà sa, mạn đà na, a la trụ bà bà già la trù, ca la trà xoa, tất đàm ma đế tam ma đa đa, a xoa bà lệ, hề trá ca lộ ma ha bà lệ, ô xà đà lộ, đà-la-ni, hề già la xoa, câu đà xoa, câu bà xoa, tỳ lộ bố, tỳ lưu ba, mục khư, thế đế hại đa, thế đế bà lệ a tu lộ tỳ na, tu lộ ba ma đề.

(1) Lợi ý

(2) Quang minh

(3)Đại mặc nhiên

Thuyết thị giải thoát chương cú thời, thập nhị ức dạ-xoa phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm,  giai  đắc  bất thối chuyển.

Nhĩ thời Thế Tôn phục thuyết chương cú:

A thê, tỳ lê ly, ni đế thê, san đế thê, già đế nê, na ca di, a lam di, sa lam di, a đà di ma đà di, ma đế di, san ni ha, thủ lệ, đà-la-ni, a phất xá đa, tát đà, tát đề bà, tát na già, tát dạ-xoa, tát a-tu-la đề bà na già, ni lục đế lệ bà la, ni lục đế la tỳ mật đế Bát-nhã bát lê bạt đa mạt đế, bà lợi la tỳ già đế đề, đế ba lợi ba la già đế đề đế la tỳ phất bà sí tỳ xà nễ tỳ tát già lợi bạn đa, a tỳ đà na bạn đa, thủ la bạn đà chất la tỳ lê da bạn đà, tỳ đa bạn để, tỳ Ta-bà nễ, mạt già văn đà tỳ xá bát lợi kiếm ma, nễ xoa ba la hô, ô ha la lộ đề la ba đô, a-tu- la văn đà na già văn đà, dạ-xoa văn đà, la lợi văn đà, tỳ đề, tỳ đề di đa ty, đa đa ty, ô noa tức miết, bà khư đề, đà-la-ni a tỳ xá đa đề xá thủ đà ni, bà sí du đề, kỳ bà du đà ni, ba sí ba lợi yết ma, đế ma đế già đế phu đế già na na ba đế bà la na phất đề xà da, già gia du nhã đà già ca, ty dạ.

Thuyết thị giải thoát chương cú dĩ, ngũ vạn lục thiên a-tu-la  phát  A-nậu-đa-la  Tam-miệu  Tam-bồ-đề  tâm  giai đắc bất thối chuyển.

Nhĩ thời Thế Tôn cáo Vô Sở Úy Bình Đẳng Địa Bồ Tát ma-ha-tát ngôn: “Thiện nam tử! Chư Phật Thế Tôn xuất thế thậm nan. Diễn bố thị pháp nãi phục bội nan. Thị pháp nãi thị giới định huệ giải thoát giải thoát tri kiến chi sở huân tu. Thiện nam tử! Như thị chương cú năng linh Bồ Tát oai đức thành tựu. Thiện nam tử! Như Lai bổn hành Bồ Tát đạo thời, dĩ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ nhiếp thị chương cú. Cúng dường cung kính vô lượng vô biên bá thiên vạn ức chư Phật Thế Tôn. Ư chư Phật sở hoặc hành bố thí, hoặc tu phạm hạnh thanh tịnh, trì giới, hoặc cần tinh tấn, hoặc tu nhẫn nhục. Hoặc nhập tam- muội, hoặc tu tập huệ. Chủng chủng tu tập thuần thiện tịnh nghiệp. Thị cố ngã kim đắc vô thượng trí.

Thiện nam tử! Ngã tích ư vô lượng a-tăng-kỳ ức na- do-tha kiếp tu Bồ Tát đạo thời, thân thường viễn ly vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ỷ ngữ. Thị cố ngã kim đắc thị thiệt tướng.

Thiện nam tử! Dĩ thị nhân duyên cố, chư Phật Thế Tôn sở thuyết chân thật vô hữu hư vọng.

Nhĩ thời Thế Tôn thị hiện chủng chủng thần túc biến hóa. Tác biến hóa dĩ nhập biến nhất thiết công đức tam- muội. Nhập thị tam-muội dĩ, xuất quảng trường thiệt biến phú diện môn. Tùng kỳ thiệt căn phóng lục thập ức quang minh. Kỳ quang vi diệu biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới. Địa ngục cơ quỷ súc sanh thiên nhân giai mông kỳ quang. Địa ngục chúng sanh thân sí nhiên giả, dĩ mông quang cố ư tu du gian đắc thanh lương lạc. Thị chư chúng sanh tức ư kỳ tiền các hữu hóa Phật, tam thập nhị tướng bát thập chủng hảo trang nghiêm kỳ thân. Nhĩ thời chúng sanh dĩ kiến Phật cố giai đắc khối lạc. Các tác thị niệm mông thị nhân ân linh ngã đắc lạc. Ư hóa Phật sở tâm đắc hoan hỷ, xoa thủ cung kính.

Nhĩ thời Phật cáo bỉ chư chúng sanh: “Nhữ kim xưng Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp, Nam-mô Tăng. Dĩ thị duyên cố thường đắc khối lạc.”

Thị chư chúng sanh trường quỵ xoa thủ tiền thọ Phật giáo nhi tác thị ngôn: “Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp, Nam- mô Tăng.”

Thị chư chúng sanh dĩ thị thiện căn nhân duyên cố, ư thử mạng chung hoặc sanh thiên thượng hoặc sanh nhân trung. Nhược hữu chúng sanh tại Hàn đống địa ngục, thị thời tầm hữu nhu nhuyễn nỗn phong lai xúc kỳ thân. Nãi chí sanh thiên nhân trung diệc phục như thị.

Ngạ quỷ chúng sanh vi cơ khát sở bức, mông Phật quang cố trừ cơ khát não thọ ư khối lạc. Diệc các ư tiền hữu nhất hóa Phật, tam thập nhị tướng bát thập chủng hảo trang nghiêm kỳ thân. Dĩ kiến Phật cố giai đắc khối lạc. Các tác thị niệm: “Mông thị nhân ân linh ngã đắc lạc.” Ư hóa Phật sở tâm đắc hoan hỷ, xoa thủ cung kính.

Nhĩ thời Thế Tôn linh bỉ chúng sanh đắc kiến túc mạng tội nghiệp nhân duyên. Tầm tự hối trách. Dĩ thị thiện căn ư trung mạng chung sanh thiên nhân trung. Súc sanh chúng sanh diệc phục như thị.

Nhĩ thời Thế Tôn vị chư thiên nhân thị túc thế nhân duyên cố, hữu vô lượng vô biên chúng sanh lai chí Phật sở, đầu diện tác lễ, khước tọa nhất diện, thính thọ diệu pháp.

Nhĩ thời hữu bất khả kế chư thiên cập nhân phát A-nậu- đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Vô số Bồ Tát  ma-ha-tát đắc Đà-la-ni tam-muội nhẫn nhục.