BI HOA KINH – QUYỂN ĐỆ NHỊ CHUNG – ĐẠI THÍ PHẨM – ĐỆ TAM CHI NHẤT

ĐẠI THÍ PHẨM - ĐỆ TAM CHI NHẤT

ĐẠI THÍ PHẨM – ĐỆ TAM CHI NHẤT

Nhĩ thời hội trung hữu Bồ Tát ma-ha-tát danh viết Tịch Ý, chiêm đổ Như Lai chủng chủng thần hóa dĩ, bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Hà nhân duyên cố kỳ dư chư Phật sở hữu thế giới thanh tịnh vi diệu chủng chủng trang nghiêm, ly ư ngũ trược, vô chư uế ác, kỳ trung thuần hữu chư đại Bồ Tát, thành tựu chủng chủng vô lượng công đức thọ chư khối lạc. Kỳ độ nãi chí vô hữu Thanh văn Bích-chi Phật danh, hà huống đương hữu nhị thừa chi thật. Kim ngã Thế Tôn hà nhân hà duyên xử tư uế ác bất tịnh thế giới, mạng trược, kiếp trược, chúng sanh trược, kiến trược, phiền não trược, ư thị ngũ trược ác thế chi trung thành A-nậu-đa-la Tam- miệu Tam-bồ-đề, tại tứ chúng trung thuyết tam thừa pháp. Dĩ hà duyên cố bất thủ như thị thanh tịnh thế giới, nhi bất viễn ly ngũ trược ác thế?

Phật cáo tịch ý Bồ Tát: “Thiện nam tử! Bồ Tát ma-ha- tát dĩ bổn nguyện cố thủ tịnh diệu quốc, diệc dĩ nguyện cố thủ bất tịnh độ. Hà dĩ cố? Thiện nam tử! Bồ Tát ma-ha-tát thành tựu đại bi cố, thủ tư tệ ác bất tịnh độ nhĩ. Thị cố ngô dĩ bổn nguyện xử thử bất tịnh uế ác thế giới thành A-nậu- đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Thiện nam tử! Nhữ kim đế thính thiện tư niệm chi thiện thọ thiện trì. Ngô kim đương thuyết.”

Thời chư Bồ Tát thọ giáo nhi thính.

Phật cáo Tịch Ý Bồ Tát: “Thiện nam tử! Ngã ư vãng tích quá hằng hà sa đẳng a-tăng-kỳ kiếp, thử Phật thế giới danh San-đề-lam. Thị thời đại kiếp danh viết Thiện Trì. Ư bỉ kiếp trung hữu Chuyển luân thánh vương danh Vô Tránh Niệm, chủ tứ thiên hạ.

Hữu nhất đại thần danh viết Bảo Hải, thị Phạm-chí chủng, thiện tri chiêm tướng. Thời sanh nhất tử hữu tam thập nhị tướng, anh lạc kỳ thân, bát thập chủng hảo thứ đệ trang nghiêm. Dĩ bá phước đức thành tựu nhất tướng, thường quang nhất tầm. Kỳ thân viên túc như ni-câu-lô thọ. Đế quan nhất tướng vô hữu yếm túc.

Đương kỳ sanh thời hữu bá thiên chư thiên lai cộng cúng dường. Nhân vi tác tự hiệu viết Bảo Tạng. Kỳ hậu trưởng đại, thế trừ tu phát, pháp phục xuất gia, thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, hoàn hiệu Bảo Tạng Như Lai, Ứng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Tức chuyển pháp luân, linh bá thiên vô lượng ức na- do-tha chư chúng sanh đẳng đắc sanh nhân thiên hoặc đắc giải thoát. Như thị lợi ích chư thiên nhân dĩ, dữ bá thiên ức na-do-tha Thanh văn đại chúng cung kính vi nhiễu. Thứ đệ du hành thành ấp tụ lạc. Tiệm đáo nhất thành danh An- chu-la, tức thị thánh vương sở trị chi xứ.

Khứ thành bất viễn hữu nhất viên lâm danh viết Diêm- phù. Nhĩ thời Như Lai dữ bá thiên vô lượng ức na-do-tha Thanh văn đại chúng chỉ đốn thử lâm.

Thời Chuyển luân vương văn Bảo Tạng Phật dữ bá thiên vô lượng ức na-do-tha đại Thanh văn chúng. Thứ đệ du hành chí Diêm-phù lâm. Nhĩ thời thánh vương tiện tác thị niệm: “Ngã kim đương vãng chí ư Phật sở lễ bái vi nhiễu cúng dường cung kính tôn trọng tán thán.”

Tác thị niệm dĩ, tức tiện tự dĩ Thánh vương thần lực, dữ vô lượng đại chúng tiền hậu vi nhiễu, xuất An-chu-la thành hướng Diêm-phù lâm.

Ký chí lâm ngoại như pháp hạ xa, bộ chí Phật sở. Đáo dĩ đầu diện lễ túc, hữu nhiễu tam táp khước tọa nhất diện.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Bảo Tạng Đa-đà-a-già-độ A-la- ha Tam-miệu Tam-phật-đà tức vị Thánh vương thuyết ư chánh pháp, dĩ chủng chủng phương tiện thị giáo lợi hỷ. Thuyết thị pháp dĩ mặc nhiên nhi chỉ.

Thời Chuyển luân vương tiện tùng tọa khởi, trường quỵ xoa thủ tiền bạch Phật ngôn: “Duy nguyện Như Lai cập chư thánh chúng ư tam nguyệt trung thọ ngã cúng dường y bị ẩm thực ngoạ cụ thang dược.”

Thiện nam tử! Bỉ thời Như Lai mặc nhiên hứa chi. Thời vương tức tri Phật dĩ hứa khả, đầu diện tác lễ nhiễu Phật tam táp hoan hỷ nhi khứ.

Thời Chuyển luân vương cáo chư tiểu vương, đại thần nhân dân cập kỳ quyến thuộc tác như thị ngôn: “Nhữ đẳng tri phủ? Ngã kim dĩ thỉnh Bảo Tạng Như Lai cập kỳ đại chúng chung cánh tam nguyệt phụng chư sở an. Tự ngã sở dụng ái trọng chi vật, chư cúng dường cụ đồng sử bộc tùng, ngã kim tất xả dĩ phụng thí Phật cập chư thánh chúng. Nhữ đẳng kim giả diệc đương như thị xả sở trọng vật chư cúng dường cụ đồng sử bộc tùng dĩ phụng thí Phật cập chư thánh chúng.

Chư nhân văn dĩ tức tiện thọ giáo hoan hỷ phụng hành. Thời Chủ bảo thần ư Diêm-phù lâm trung dĩ thuần kim vi địa, ư kỳ địa thượng tác thất bảo lâu. Kỳ lâu tứ môn thất bảo sở thành. Thất bảo hàng thọ, kỳ thọ giai huyền bảo y anh lạc. Chủng chủng chân châu diệu hảo bảo cái cập chư bảo khí dĩ dụng trang nghiêm. Phục hữu chư hương diệu bảo hoa quả dĩ trang nghiêm thọ tán chủng chủng hoa, uyển diên tăng khoáng dĩ vi phu cụ huyền chư tăng phan.

Thánh vương kim luân ư lâu quán tiền huyền xứ hư không, khứ địa thất xích, linh bạch tượng bảo tại Như Lai hậu trì thất bảo thọ. Kỳ thọ phục hữu chân châu tăng bạch, chủng chủng anh lạc dĩ dụng trang nghiêm. Kỳ thượng phục hữu thất bảo diệu cái, sử ngọc nữ bảo ư Như Lai tiền. Ma ngưu đầu, chiên-đàn cập hắc trầm thủy dụng tán Phật thượng. Dĩ ma ni châu bảo trí ư Phật tiền. Bảo châu, kim luân nhị quang vi diệu, thường minh biến mãn Diêm-phù- đàn lâm trú dạ vô dị.

Bảo Tạng Như Lai thường thân quang minh vi diệu thanh tịnh, biến mãn tam thiên đại thiên thế giới, dĩ ngưu đầu chiên-đàn vị nhất nhất Thanh văn tác chư sàng tháp.

Nhất nhất sàng biên ngưu đầu chiên-đàn dĩ vi kỷ đắng. Nhất nhất tòa hậu hữu bạch tượng bảo. Trì thất bảo thọ chủng chủng trang nghiêm diệc như Như Lai. Nhất nhất tòa tiền hữu ngọc nữ bảo. Ma ngưu đầu chiên-đàn cập hắc trầm thủy tán dĩ cúng dường. Ư nhất nhất Thanh văn tòa tiền các các an trí ma ni bảo châu.

Kỳ viên lâm trung tác chủng chủng kỹ nhạc. Kỳ viên ngoại biên hữu tứ binh bảo châu táp vi nhiễu.

Thiện nam tử! Thị Chuyển luân vương thanh đán xuất thành hướng ư Phật sở. Ký chí lâm ngoại như pháp hạ xa bộ chí Phật sở. Chí Phật sở dĩ đầu diện lễ túc hữu nhiễu tam táp. Tự hành tháo thủy thủ tự châm chước thượng diệu hào thiện Phật cập đại chúng. Ẩm thực dĩ cật xả bát thấu khẩu. Thời Chuyển luân vương thủ chấp bảo phiến, dĩ phiến Như Lai cập nhất nhất Thanh văn.

Thời vương thiên tử cập bát vạn tứ thiên chư tiểu vương đẳng tất giai cúng dường nhất nhất Thanh văn như Chuyển luân vương cúng dường Thế Tôn.

Tầm ư thực hậu, hữu bá thiên vô lượng ức na-do-tha chúng sanh nhập Diêm-phù lâm ư Như Lai sở thính thọ chánh pháp nhĩ thời hư không trung hữu bá thiên vô lượng ức na-do-tha chư thiên, tán chư thiên hoa tác thiên kỹ nhạc dĩ cúng dường Phật. Thị thời hư không trung hữu thiên y anh lạc chủng chủng bảo cái nhi tự hồi chuyển.

Phục hữu tứ vạn thanh y dạ-xoa, ư chiên-đàn lâm thủ ngưu đầu chiên-đàn vị Phật đại chúng nhiên hỏa thục thực.

Thời Chuyển luân vương kỳ dạ ư Phật cập đại chúng tiền nhiên bá thiên vô lượng ức na-do-tha đăng.

Thiện nam tử! Thời Chuyển luân vương đỉnh đái nhất đăng, kiên hà nhị đăng, tả hữu thủ trung chấp trì tứ đăng, kỳ nhị tất thượng các trí nhất đăng, lưỡng túc phu thượng diệc các nhất đăng. Như thị cánh dạ cúng dường Như Lai. Phật thần lực cố thân tâm khối lạc vô hữu bì cực, thí như tỳ-kheo nhập đệ tam thiền. Chuyển luân thánh vương sở thọ khối lạc diệc phục như thị. Như thị cúng dường chung cánh tam nguyệt.

Thời vương thiên tử cập bát vạn tứ thiên chư tiểu vương đẳng, bá thiên vô lượng ức na-do-tha chúng diệc dĩ diệu thực cúng dường nhất nhất chư Thanh văn đẳng. Diệc như thánh vương sở thực hào thiện diệc mãn tam nguyệt.

Kỳ ngọc nữ bảo diệc dĩ chủng chủng hoa hương cúng dường như Chuyển luân vương cúng dường ư Phật, đẳng vô sai biệt.

Kỳ dư chúng sanh hoa hương cúng dường, diệc như ngọc nữ cúng dường Thanh văn vô hữu dị dã.

Thiện nam tử! Thời Chuyển luân vương quá tam nguyệt dĩ, dĩ chủ tạng bảo thần cống thượng Như Lai Diêm-phù- đàn kim tác long đầu anh, bát vạn tứ thiên thượng kim luân bảo, bạch tượng cám mã ma ni châu bảo. Diệu hảo hỏa châu chủ tạng thần bảo chủ tứ binh bảo. Chư tiểu vương đẳng An-chu-la thành chư tiểu thành ấp. Thất bảo y thọ diệu bảo hoa tụ chủng chủng bảo cái.

Chuyển luân thánh vương sở trước diệu y, chủng chủng hoa man thượng diệu anh lạc. Thất bảo diệu xa chủng chủng bảo sàng. Thất bảo đầu mục giao lạc bảo võng. Diêm-phù kim toả bảo chân châu quán. Thượng diệu lý tỷ uyển diên nhân nhục. Vi diệu kỷ đắng thất bảo khí vật chung cổ kỹ nhạc. Bảo linh kha bối viên lâm tràng phan. Bảo quán đăng chúc thất bảo điểu thú. Tạp xí diệu phiến chủng chủng chư dược. Như thị đẳng vật, các bát vạn tứ thiên dĩ dụng phụng thí Phật cập thánh chúng.

Tác thị thí dĩ, bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Ngã quốc đa sự hữu chư bất cập, kim ngã hối quá. Duy nguyện Như Lai cửu trụ thử quốc. Phục đương linh ngã sổ đắc vãng lai lễ bái vi nhiễu cung kính cúng dường tôn trọng tán thán.”

Bỉ vương chư tử tại Phật tiền tọa, nhất nhất vương tử phục các thỉnh Phật cập tỳ-kheo tăng chung cánh tam nguyệt phụng chư sở an. Duy nguyện hứa khả.

Nhĩ thời Như Lai mặc nhiên hứa chi.

Thời Chuyển luân vương dĩ tri Như Lai thọ chư tử thỉnh, đầu diện lễ Phật cập tỳ-kheo tăng hữu nhiễu tam táp hoan hỷ nhi khứ.

Thiện nam tử! Thời vương thiên tử, đệ nhất thái tử danh viết Bất Huyễn, chung cánh tam nguyệt cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng, phụng chư sở an nhất như Thánh vương.

Thời Chuyển luân vương nhật chí Phật sở, chiêm đổ tôn nhan cập tỳ-kheo tăng thính thọ diệu pháp.

Thiện nam tử! Nhĩ thời đại thần Bảo Hải Phạm-chí, chu biến đáo ư Diêm-phù-đề nội nam tử nữ nhân đồng nam đồng nữ nhất thiết nhân sở khất cầu sở tu.

Nhĩ thời Phạm-chí tiên yếu thí chủ: “Nhữ kim nhược năng quy y Tam bảo, phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ- đề tâm giả, nhiên hậu nãi đương thọ nhữ sở thí.”

Thời Diêm-phù-đề nhất thiết chúng sanh, kỳ trung nãi chí vô hữu nhất nhân bất tùng Phạm-chí thọ tam quy y, phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề  tâm  giả.  Ký  linh chư nhân thọ giáo giới dĩ, tức tiện thọ kỳ sở thí chi vật.

Nhĩ thời Phạm-chí linh bá thiên ức vô lượng chúng sanh trụ tam phước xứ, cập phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bồ-đề tâm.

Thái tử Bất Huyễn cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng cánh tam nguyệt dĩ sở phụng đạt sấn. Bát vạn tứ thiên kim long đầu anh, duy vô thánh vương kim luân, bạch tượng, cám mã, ngọc nữ, tạng thần, chủ binh, ma ni bảo châu. Kỳ dư sở hữu kim luân tượng mã, diệu hảo hỏa châu, đồng nam đồng nữ thất bảo y thọ, thất bảo hoa tụ, chủng chủng bảo cái, vi diệu y phục chủng chủng hoa man, thượng diệu anh lạc, thất bảo diệu xa, chủng chủng bảo sàng, thất bảo đầu mục, giao lạc bảo võng, Diêm-phù kim toả bảo chân châu quán, thượng diệu lý tỷ, uyển diên nhân nhục, vi diệu kỷ đắng, thất bảo khí vật, chung cổ kỹ nhạc, bảo linh kha bối, viên lâm tràng phan, bảo quán đăng chúc, thất bảo điểu thú, tạp xí diệu phiến, chủng chủng chư dược. Như thị đẳng vật, các bát vạn tứ thiên dĩ phụng hiến Phật cập tỳ-kheo tăng.

Tác thị thí dĩ, bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Sở hữu bất cập kim nhật hối quá.”

Thời đệ nhị vương tử danh viết Ni-ma, chung cánh tam nguyệt cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng, như Bất Huyễn thái tử sở phụng đạt sấn, như thượng sở thuyết.

Đệ tam vương tử danh viết Vương Chúng. Đệ tứ vương tử danh Năng-già-la.

Đệ ngũ vương tử danh Vô Sở Úy.

Đệ lục vương tử danh viết Hư Không. Đệ thất vương tử danh viết Thiện Tý. Đệ bát vương tử danh viết Mẫn-đồ.

Đệ cửu vương tử danh viết Mật-tô.

Đệ thập vương tử danh viết Nhu Tâm. Thập nhất vương tử danh Mông-già-nô. Thập nhị vương tử danh Ma-sư-mãn.

Thập tam vương tử danh Ma-nô-mô.

Thập tứ vương tử danh Ma-tha-lộc-mãn. Thập ngũ vương tử danh Ma-xà-nô.

Thập lục vương tử danh viết Vô Cấu. Thập thất vương tử danh A-xà-mãn. Thập bát vương tử danh viết Vô Khuyết. Thập cửu vương tử danh viết Nghĩa Vân. Nhị thập vương tử danh viết Nhân-đà-la. Nhị thập nhất danh Ni-bà-lô.

Nhị thập nhị danh Ni-già-châu.

Nhị thập tam danh viết Nguyệt Niệm. Nhị thập tứ danh viết Nhật Niệm.

Nhị thập ngũ danh viết Vương Niệm. Nhị thập lục danh Kim Cang Niệm. Nhị thập thất danh Nhẫn Nhục Niệm. Nhị thập bát danh viết Trụ Niệm.

Nhị thập cửu danh viết Viễn Niệm. Tam thập danh viết Bảo Niệm.

Tam thập nhất danh La-hầu.

Tam thập nhị danh La-hầu-lực.

Tam thập tam danh La-hầu-chất-đa-la. Tam thập tứ danh La-ma-chất-đa-la.

Tam thập ngũ danh viết Quốc Tài. Tam thập lục danh viết Dục Chuyển. Tam thập thất danh Lan-đà-mãn.

Tam thập bát danh La-sát-lô-tô. Tam thập cửu danh La-da-du.

Tứ thập danh Viêm-ma.

tứ thập nhất danh Dạ-bà-mãn. Tứ thập nhị danh Dạ-xà-lô.

Tứ thập tam danh Dạ-ma-khu. Tứ thập tứ danh Dạ-đọa-thù.

Tứ thập ngũ danh Dạ-phả-nô. Tứ thập lục danh Dạ-sa-nô.

Tứ thập thất danh Nam-ma-thù-đế.

Tứ thập bát danh A-lam-già-nô.

Như thị đẳng thánh vương thiên tử, các các tam nguyệt cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng, nhất thiết sở tu y phục ẩm thực ngoạ cụ y dược, diệc phục giai như đệ nhất thái tử sở phụng đạt sấn, chủng chủng chi vật diệc phục các các bát vạn tứ thiên.

Nhân kỳ sở thí các các phát tâm, hoặc nguyện Đao-lợi Thiên vương, hoặc cầu phạm vương, hoặc cầu Ma vương, hoặc cầu Chuyển luân thánh vương, hoặc nguyện đại phú, hoặc cầu Thanh văn.

Thị chư vương tử kỳ trung nãi chí thượng vô nhất nhân cầu ư Duyên giác, huống cầu đại thừa.

Thời Chuyển luân vương nhân bố thí cố, nhi phục hoàn cầu Chuyển luân vương vị.

Thị thời thánh vương cập kỳ thiên tử, như thị cúng dường mãn nhị bá ngũ thập tuế. Các các hướng Phật cập tỳ-kheo tăng hối chư bất cập.

Thiện nam tử! Thời Bảo Hải Phạm-chí tầm vãng Phật sở nhi bạch Phật ngôn: “Duy nguyện Như Lai cập tỳ-kheo tăng mãn thất tuế trung thọ ngã cúng dường y phục ẩm thực ngoạ cụ y dược.” Nhĩ thời Như Lai mặc nhiên hứa khả thọ Phạm-chí thỉnh.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng sở tu chi vật diệc như thánh vương chi sở cúng dường.

Thiện nam tử! Bảo Hải Phạm-chí phục ư hậu thời tác như thị niệm: “Ngã kim dĩ linh bá thiên ức na-do-tha chúng sanh phát A-nậu-đa-la Tam-miệu  Tam-bồ-đề  tâm.  Nhiên ngã bất tri Chuyển luân thánh vương sở nguyện hà đẳng, vị nguyện nhân vương, thiên vương, Thanh văn, Duyên giác, vị cầu A-nậu-đa-la  Tam-miệu  Tam-bồ-đề.  Nhược  ngã  lai thế tất thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, độ  vị  độ giả, giải vị giải giả, vị ly sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não tất linh đắc ly, vị diệt độ giả linh đắc diệt độ. Định như thị giả, ngã ư dạ ngoạ đương hữu chư thiên ma phạm chư long cập dạ-xoa đẳng, chư Phật Thế Tôn, Thanh văn, sa-môn, bà- la-môn đẳng vị ngã hiện mộng thuyết thử Thánh vương chi sở chí cầu, vi cầu nhân vương, vi cầu thiên vương, vi cầu Thanh văn, Bích-chi Phật thừa, A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề da.

Thiện nam tử! Thời Bảo Hải Phạm-chí ư thụy miên trung kiến hữu quang minh. Nhân thử quang cố tức kiến thập phương như hằng hà sa đẳng chư thế giới trung tại tại xứ xứ chư Phật Thế Tôn. Bỉ chư Thế Tôn các các dao dĩ diệu hảo liên hoa dữ thử Phạm-chí. Kỳ hoa vi diệu ngân hành kim diệp lưu ly vi tu, mã não vi nhung, các ư hoa đài kiến nhật luân tượng. Ư nhật luân thượng các các tất hữu thất bảo diệu cái. Nhất nhất nhật luân các các giai xuất lục thập ức quang. Thị chư quang minh giai tất lai nhập Phạm-chí khẩu trung. Tự kiến kỳ thân mãn thiên do-tuần tịnh vô cấu uế thí như minh kính. Kiến kỳ phúc nội hữu lục thập ức na- do-tha bá thiên Bồ Tát tại liên hoa thượng kết già phu tọa tam-muội chánh thọ. Phục kiến nhật man vi nhiễu kỳ thân ư chư hoa trung xuất chư kỹ nhạc du ư thiên nhạc.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí hựu kiến kỳ vương huyết ô kỳ thân, tứ phương trì tẩu diện thủ tự trư đạm chủng chủng trùng ký đạm trùng dĩ, tọa y lan thọ hạ. Hữu vô lượng chúng sanh lai thực kỳ thân duy hữu cốt toả. Xả cốt toả dĩ sổ sổ thọ thân diệc phục như thị.

Ư thị phục kiến chư vương tử đẳng hoặc tác trư diện hoặc tác tượng diện, hoặc thủy ngưu diện hoặc sư tử diện, hoặc hồ lang báo diện hoặc di hầu diện dĩ huyết ô thân diệc các giai đạm vô lượng chúng sanh tọa y lan thọ hạ. Phục hữu vô lượng chúng sanh lai thực kỳ thân nãi chí cốt toả ly cốt toả dĩ sổ sổ thọ thân diệc phục như thị.

Hoặc kiến vương tử tu mạn-na hoa dĩ tác anh lạc, tải tiểu tệ xa giá dĩ thủy ngưu, tùng bất chánh đạo nam hướng trì tẩu.

Phục kiến Tứ thiên đại vương, Thích-đề hoàn nhân, Đại Phạm Thiên vương lai chí kỳ sở cáo Phạm-chí ngôn: “Nhữ kim tứ biên sở hữu liên hoa, ưng tiên thủ nhất hoa dữ Chuyển luân vương, nhất nhất vương tử các dữ nhất hoa, kỳ dư chư hoa dữ chư tiểu vương, thứ dữ nhữ tử tinh cập dư nhân.” Phạm-chí đắc văn như thị ngữ dĩ tức như kỳ ngôn tất thủ phú chi.

Như thị mộng dĩ, hốt nhiên nhi ngộ. Tùng ngoạ khởi tọa ức niệm mộng trung sở kiến chư sự, tầm thời đắc tri Chuyển luân Thánh vương sở nguyện ty hạ, ái nhạo sanh tử tham trước thế lạc. Ngã kim phục tri chư vương tử trung hoặc hữu sở nguyện ty tiểu hạ liệt. Dĩ chư vương tử hữu phát tâm cầu Thanh văn thừa giả cố ngã mộng kiến tu-mạn-na hoa dĩ tác anh lạc, tải thủy ngưu xa ư bất chánh đạo nam hướng trì tẩu. Ngã hà duyên cố tạc dạ mộng trung kiến đại quang minh. Cập kiến thập phương vô lượng thế giới tại tại xứ xứ chư Phật Thế Tôn. Dĩ ngã tiên giáo Diêm-phù-đề nội vô lượng chúng sanh tất linh an trụ tam phước xứ cố, thị cố ư mộng đắc kiến quang minh cập kiến thập phương vô lượng thế giới tại tại xứ xứ chư Phật Thế Tôn. Dĩ ngã giáo khuyến Diêm-phù-đề nội nhất thiết chúng sanh phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề  tâm,  thỉnh  Bảo  Tạng Phật cập tỳ-kheo tăng túc mãn thất tuế phụng chư sở an. Thị dĩ mộng trung kiến thập phương chư Phật dữ ngã liên hoa. Dĩ  ngã  phát  A-nậu-đa-la  Tam-miệu  Tam-bồ-đề  tâm cố, thị dĩ mộng kiến thập phương chư Phật dữ ngã bảo cái. Như ngã sở kiến liên hoa đài trung kiến nhật luân tượng, hữu vô lượng quang minh nhập ngã khẩu trung. Cập kiến đại thân mãn thiên do-tuần thất bảo cái thượng dĩ nhật vi sức. Cập kiến phúc nội hữu lục thập ức bá thiên Bồ Tát tại liên hoa thượng kết già phu tọa Tam-muội chánh thọ. Thời Phạm thiên vương sở khả giáo sắc phú chư liên hoa. Như thị đẳng mộng phi ngã sở giải. Duy hữu Như Lai nãi năng giải chi. Ngã kim đương vãng chí Thế Tôn sở vấn kỳ sở dĩ. Hà nhân duyên cố kiến thị chư sự.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Bảo Hải Phạm-chí quá dạ thanh đán tức chí Phật sở, ẩm thực dĩ biện, tự hành tháo thủy thủ tự châm chước thượng diệu hào thiện. Thực dĩ hành thủy thâu cử bát ngật, tức ư nhất diện tọa ty tiểu sàng, dục thính diệu pháp.

Nhĩ thời thánh vương cập kỳ thiên tử vô lượng vô biên bá thiên đại chúng xuất An-chu-la thành cung kính vi nhiễu hướng diêm-phù viên. Đáo viên ngoại dĩ như pháp hạ xa bộ chí Phật sở, đầu diện lễ Phật cập tỳ-kheo tăng. Tại Phật tiền tọa vi dục thính pháp.

Nhĩ thời Phạm-chí như mộng trung sở kiến cụ hướng Phật thuyết.

Phật cáo Phạm-chí: Nhữ mộng sở kiến hữu đại quang minh, thập phương vô lượng như hằng hà sa đẳng chư thế giới trung, tại tại xứ xứ chư Phật Thế Tôn dữ nhữ liên hoa, ư hoa đài trung hữu nhật luân tượng. Đại quang nhập khẩu. Dĩ nhữ tiên ư nhị bá ngũ thập niên trung giáo Diêm-phù-đề nội vô lượng chúng sanh linh trụ tam phước xứ. Phục linh vô lượng chúng sanh phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ- đề tâm, ư kim phục tác như thị đại thí cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng. Dĩ thị cố thập phương chư Phật thọ nhữ A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề ký. Thập phương như hằng hà sa đẳng chư Phật Thế Tôn hiện tại thuyết pháp, dữ nhữ liên hoa ngân hành kim diệp, lưu ly vi tu, mã não vi nhung, liên hoa đài trung hữu nhật luân tượng. Như thị đẳng sự giai thị nhữ chi thọ ký tướng mạo.

Phạm-chí! Nhữ mộng sở kiến thập phương như hằng hà sa đẳng chư thế giới trung tại tại xứ xứ chư Phật Thế Tôn hiện tại thuyết pháp. Bỉ chư Thế Tôn sở khả dữ nhữ thất bảo diệu cái, cái thượng trang sức chí Phạm thiên giả. Nhữ ư lai thế đương ư dạ phần thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Tức ư kỳ dạ hữu đại danh xưng biến mãn thập phương như hằng hà sa đẳng chư thế giới trung, thượng chí

Phạm thiên. Đương đắc vô kiến đỉnh tướng vô năng quá giả. Tức thị nhữ chi thành đạo sơ tướng.

Nhữ mộng kiến đại thân hựu kiến nhật man nhi tự vi nhiễu giả, nhữ ư lai thế thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bồ-đề dĩ, nhữ tiên sở khả ư Diêm-phù-đề nội giáo vô lượng chúng sanh, linh phát  A-nậu-đa-la  Tam-miệu  Tam-bồ-đề tâm giả, diệc đương đồng thời ư thập phương như vi trần đẳng thế giới chi trung thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bồ-đề, diệc giai các các phát thử tán ngôn: “Ngã ư vãng tích vi Bảo Hải Phạm-chí chi sở khuyến hóa, phát A-nậu-đa- la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.  Thị  cố  ngã  đẳng  kim  nhật tất thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, mỗ giáp Thế Tôn. Tức thị ngã chi chân thiện tri thức.” Nhĩ thời chư Phật các các tự khiển chư đại Bồ Tát vi cúng dường nhữ cố.

Chư Bồ Tát đẳng dĩ tiên sở đắc dĩ Phật thế giới chủng chủng tự tại sư tử du hý thần túc biến hóa nhi dĩ cúng dường. Nhĩ thời chư Bồ Tát chủng chủng cúng dường dĩ, ư bỉ thính pháp đắc đà-la-ni tam-muội nhẫn nhục. Thị chư Bồ Tát thính thọ pháp dĩ các hoàn bổn độ, hướng Phật Thế Tôn xưng thuyết nhữ quốc sở hữu chư sự.

Phạm-chí! Như thị mộng sự giai thị nhữ chi thành đạo tướng mạo.

Phạm-chí! Nhữ sở mộng kiến ư kỳ phúc nội hữu vô lượng ức chư đại Bồ Tát tại liên hoa thượng kết già phu tọa tam- muội chánh thọ giả. Nhữ ư lai thế thành A-nậu-đa-la Tam- miệu Tam-bồ-đề dĩ phục đương khuyến hóa vô lượng ức vạn bá thiên chúng sanh linh bất thối ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Nhữ nhập vô thượng Niết-bàn dĩ, kỳ hậu vị lai chi thế đương hữu thập phương thế giới vô lượng chư Phật Pháp vương Thế Tôn diệc đương xưng nhữ danh tự tác như thị ngôn: “Quá khứ vi trần số đẳng, đại kiếp hữu mỗ giáp Phật, thị Phật Thế Tôn khuyến hóa ngã đẳng an trụ ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề linh bất  thối  chuyển. Thị cố ngã đẳng kim thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bồ-đề tác chánh pháp vương.

Phạm-chí! Như thị đẳng mộng giai thị nhữ chi thành đạo tướng mạo.

Phạm-chí! Nhữ mộng sở kiến nhân hình trư diện, nãi chí di hầu diện, dĩ huyết ô thân đạm chủng chủng trùng. Dĩ tọa y lan thọ hạ. Vô lượng chúng sanh xiệp thực kỳ thân, nãi chí cốt toả ly cốt toả dĩ sổ sổ thọ thân giả. Hữu chư si nhân trụ tam phước xứ, sở vị bố thí điều phục thiện nhiếp thân khẩu. Như thị nhân đẳng đương sanh ma thiên hữu thối một khổ. Nhược sanh nhân trung thọ sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, sở cầu bất đắc khổ. Sanh ngạ quỷ trung thọ cơ khát khổ. Sanh súc sanh trung vô minh hắc ám hữu đoạn đầu khổ. Sanh địa ngục trung thọ chủng chủng khổ. Dục đắc viễn ly như thị chư khổ. Thị cố an trụ tu tam phước xứ, nguyện cầu thiên vương, Chuyển luân thánh vương, hoặc dục chủ lĩnh nhất tứ thiên hạ nãi chí chủ lĩnh tứ tứ thiên hạ. Như thị si nhân thực nhất thiết chúng sanh. Thị chúng sanh đẳng phục đương hoàn thực như thị si nhân như thị triển chuyển. Hành ư sanh tử bất khả đắc lượng.

Phạm-chí! Như thị mộng giả tức thị cửu thọ sanh tử chi tướng mạo dã.

Phạm-chí! Nhữ mộng sở kiến hữu chư nhân đẳng tu- mạn-na hoa dĩ tác anh lạc, tải tiểu tệ xa giá dĩ thủy ngưu ư bất chánh đạo nam hướng trì tẩu. Phạm-chí! Tức thị an trụ ư thiện phước sự, năng tự điều phục linh đắc tịch tĩnh hướng Thanh văn thừa giả chi tướng mạo dã.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Bảo Hải Phạm-chí bạch Chuyển luân vương ngôn: “Đại vương đương tri nhân thân nan đắc. Vương kim dĩ đắc thành tựu vô nan. Chư Phật Thế Tôn xuất thế thậm nan quá ưu-đàm hoa, điều thiện dục tâm cập tác thiện nguyện nãi phục thậm nan. Đại vương! Kim giả nhược nguyện thiên nhân tức thị khổ bổn. Nhược dục đắc chủ nhất tứ thiên hạ cập nhị tam tứ diệc thị khổ bổn luân chuyển sanh tử. Đại vương! Nhược sanh nhân thiên giai thị vô thường vô quyết định tướng do như tật phong. Kỳ nhân tham nhạo ư ngũ dục trung, tâm bất yếm túc. Do như tiểu nhi kiến thủy trung nguyệt. Nhược hữu nguyện cầu tại thiên nhân trung thọ phóng dật lạc. Kỳ nhân sổ sổ đọa ư địa ngục thọ vô lượng khổ. Nhược sanh nhân trung thọ ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ. Nhược sanh thiên thượng hữu thối một khổ. Đương phục sổ sổ hữu thọ thai khổ. Phục hữu chủng chủng hỗ tương thực đạm đoạt mạng chi khổ. Si như anh nhi tâm bất tri yếm.

Hà dĩ cố? Ly thiện tri thức cố. Bất tác chánh thiện nguyện cố. Bất hành tinh tấn cố. Ưng đắc giả bất đắc cố. Ưng giải giả bất giải cố. Ưng chứng giả bất chứng cố.

Si như anh nhi vô sở thức biệt. Duy Bồ-đề tâm năng ly chư khổ. Vô hữu di dư nhi phản sanh yếm. Thế gian sanh tử sổ sổ thọ khổ. Nhi cánh cam lạc toại linh chư khổ chuyển phục tăng trưởng.

Đại vương! Kim đương tư duy sanh tử hữu như thị đẳng chủng chủng chư khổ.

Đại vương! Kim giả dĩ cúng dường Phật dĩ chủng thiện căn, thị cố ư Tam bảo trung ưng sanh thâm tín.

Đại vương đương tri, tiên sở cúng dường Phật Thế Tôn giả tức thị lai thế đại phú chi nhân. Ái hộ cấm giới tức thị lai thế nhân thiên trung nhân. Kim giả thính pháp tức thị lai thế trí huệ nhân dã.

Đại vương! Kim giả dĩ đắc thành tựu như thị đẳng sự, ưng phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.

Thời vương đáp ngôn: “Phạm-chí! Ngã kim bất dụng như thị bồ-đề. Ngã tâm kim giả ái nhạo sanh tử. Dĩ thị duyên cố bố thí, trì giới, thính thọ diệu pháp. Phạm-chí! Vô thượng Bồ-đề thậm thâm nan đắc.

Thị thời Phạm-chí phục bạch đại vương: Thị đạo thanh tịnh ưng đương nhất tâm cụ túc nguyện cầu. Thị đạo vô trược, tâm thanh tịnh cố. Thị đạo chánh trực, vô siểm khúc cố. Thị đạo tiên bạch, ly phiền não cố. Thị đạo quảng đại, vô chướng ngại cố. Thị đạo hàm thọ, đa tư duy cố. Thị đạo vô uý, bất hành chư ác cố. Thị đạo đại phú, hành Đàn ba- la-mật cố. Thị đạo thanh  tịnh,  hành  thi-la  ba-la-mật  cố. Thị đạo vô ngã, hành sằn-đề ba-la-mật cố. Thị đạo bất trụ, hành tỳ-lê-da ba-la-mật cố. Thị đạo bất loạn, hành thiền ba-la-mật cố. Thị đạo thiện trạch, hành bát-nhã ba-la-mật cố. Thị đạo nãi thị chân thật trí huệ chi sở chí xứ, hành đại từ cố. Thị đạo bất thối, hành đại bi cố. Thị đạo hoan hỷ hành đại hỷ cố. Thị đạo kiên lao, hành đại xả cố. Thị đạo vô thích cức, thường viễn ly dục khuể não giác cố. Thị đạo an ẩn, tâm vô chướng ngại cố. Thị đạo vô tặc, thiện phân biệt sắc thanh hương vị xúc cố. Thị đạo hoại ma, thiện phân biệt ấm nhập giới cố. Thị đạo ly ma, đoạn chư kết cố. Thị đạo diệu thắng, ly Thanh văn duyên giác sở tư duy cố. Thị đạo biến mãn, nhất thiết chư Phật sở thọ trì cố. Thị đạo trân bảo, nhất thiết trí huệ cố. Thị đạo minh tịnh, trí huệ quang minh vô chướng ngại cố. Thị đạo thiện thuyết, vi thiện tri thức chi sở hộ cố. Thị đạo bình đẳng, đoạn ái tăng cố. Thị đạo vô trần, ly khuể uế phẫn nộ cố. Thị đạo thiện thú, ly nhất thiết bất thiện cố.

Đại vương! Thị đạo như thị năng đáo an lạc chi xứ nãi chí Niết-bàn. Thị cố ưng phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bồ-đề tâm.

Nhĩ thời Chuyển luân thánh vương đáp đại thần ngôn: “Phạm-chí! Kim giả Như Lai xuất hiện ư thế, thọ bát vạn tuế kỳ mạng hữu hạn, bất năng tất vị nhất thiết chúng sanh đoạn chư ác nghiệp linh chủng thiện căn. Chủng thiện căn dĩ an trí thánh quả, hoặc đắc đà-la-ni tam-muội nhẫn nhục, hoặc đắc Bồ Tát thắng diệu thiện căn. Chư Phật thọ ký đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Hoặc thiểu thiện căn, ư thiên nhân trung thọ chư khối lạc. Thị chư chúng sanh các các tự thọ thiện bất thiện báo.

Phạm-chí! Ư chúng sanh trung nãi chí nhất nhân vô thiện căn giả, Như Lai bất năng thuyết đoạn khổ pháp. Như Lai Thế Tôn tuy vi phước điền. Nhược vô thiện căn bất năng linh đoạn chư khổ não pháp.

Phạm-chí! Ngã kim phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bồ-đề tâm. Ngã hành Bồ Tát đạo thời tu tập đại thừa, nhập ư Bất khả tư nghị pháp môn, giáo hóa chúng sanh nhi tác Phật sự, chung bất nguyện ư ngũ trược chi thế uế ác quốc độ phát Bồ-đề tâm.

Ngã kim hành Bồ Tát đạo, nguyện thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề thời, thế giới chúng sanh vô chư khổ não. Nhược ngã đắc như thị Phật sát giả, nhĩ nãi đương thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Bảo Tạng Đa-đà-a-già-độ A-la- ha Tam-miệu Tam-phật-đà tức  nhập  tam-muội.  Kỳ  tam- muội danh Kiến chủng chủng trang nghiêm. Nhập tam-muội dĩ tác thần túc biến hóa phóng đại quang minh. Dĩ tam- muội lực cố, hiện thập phương thế giới nhất nhất phương diện, các thiên Phật sát vi trần số đẳng chư Phật thế giới chủng chủng trang nghiêm. Hoặc hữu thế giới Phật dĩ Niết-bàn. Hoặc hữu thế giới Phật thủy Niết-bàn. Hoặc hữu thế giới kỳ trung Bồ Tát thủy tọa đạo tràng Bồ-đề thọ hạ hàng phục ma oán. Hoặc hữu thế giới Phật thủy thành đạo tiện chuyển pháp luân. Hoặc hữu thế giới Phật cửu thành đạo phương chuyển pháp luân. Hoặc hữu thế giới thuần chư Bồ Tát ma-ha-tát đẳng biến mãn kỳ quốc. Vô hữu Thanh văn duyên giác chi danh. Hoặc hữu thế giới Phật thuyết Thanh văn Bích-chi Phật thừa. Hoặc hữu thế giới vô Phật Bồ Tát Thanh văn duyên giác. Hoặc hữu thế giới ngũ trược tệ ác. Hoặc hữu thế giới thanh tịnh vi diệu vô chư trược ác. Hoặc hữu thế giới ty lậu bất tịnh. Hoặc hữu thế giới nghiêm tịnh diệu hảo. Hoặc hữu thế giới thọ mạng vô lượng. Hoặc hữu thế giới thọ mạng đoản xúc. Hoặc hữu thế giới hữu đại hỏa tai. Hoặc hữu thế giới hữu đại thủy tai. Hoặc hữu thế giới hữu đại phong tai. Hoặc hữu thế giới kiếp thủy dục thành. Hoặc hữu thế giới thành tựu dĩ cánh.

Hữu như thị đẳng vô lượng thế giới. Vi diệu quang minh tất giai biến chiếu linh đắc hiển hiện. Nhĩ thời đại chúng tất kiến như thị đẳng vô lượng thanh tịnh chư Phật thế giới chủng chủng trang nghiêm.

Thời Bảo Hải Phạm-chí bạch Chuyển luân vương: “Đại vương! Kim giả dĩ đắc kiến thử chư Phật thế giới chủng chủng trang nghiêm. Thị cố kim ưng phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Tùy ý dục cầu hà đẳng Phật độ.”

Thiện nam tử! Thời Chuyển luân vương hướng Phật xoa thủ nhi bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Chư Bồ Tát đẳng dĩ hà nghiệp cố thủ thanh tịnh thế giới? Dĩ hà nghiệp cố thủ bất tịnh thế giới? Dĩ hà nghiệp cố thọ mạng vô lượng? Dĩ hà nghiệp cố thọ mạng đoản xúc?”

Phật cáo Thánh vương: “Đại vương đương tri, chư Bồ Tát đẳng dĩ nguyện lực cố thủ thanh tịnh độ ly ngũ trược ác. Phục hữu Bồ Tát dĩ nguyện lực cố cầu ngũ trược ác.”

Nhĩ thời Thánh vương tiền bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Ngã kim hoàn thành, ư nhàn tĩnh xứ chuyên tâm tư duy, đương tác thệ nguyện. Ngã như sở kiến Phật độ tướng mạo ly ngũ trược ác nguyện cầu thanh tịnh trang nghiêm thế giới.”

Phật cáo Thánh vương: “Nghi tri thị thời.”

Thiện nam tử! Thời Chuyển luân vương đầu diện lễ Phật cập tỳ-kheo tăng hữu nhiễu tam táp tức thối nhi khứ. Tiện hoàn nhập thành đáo sở trụ xứ, tự cung điện trung tại nhất bình xứ, nhất tâm đoan tọa tư duy tu tập chủng chủng trang nghiêm kỷ Phật thế giới.

Thiện nam tử! Thời Bảo Hải Phạm-chí thứ bạch thái tử Bất Huyễn: “Thiện nam tử! Nhữ kim diệc đương phát ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Như nhữ sở  hành tam phước xứ giả, sở vị bố thí điều phục thiện nhiếp thân khẩu, cập sở tu hành thanh tịnh thiện nghiệp, tận ưng hồ hợp hồi hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.”

Nhĩ thời thái tử tác như thị ngôn: “Ngã kim tiên ưng hoàn chí cung điện, tại nhất bình xứ đoan tọa tư duy. Nhược ngã tất năng phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm giả, ngã đương hoàn lai chí ư Phật sở, đương ư Phật tiền tất định phát tâm, nguyện thủ chủng chủng tịnh diệu Phật độ.”

Nhĩ thời thái tử đầu diện lễ Phật cập tỳ-kheo tăng, hữu nhiễu tam táp tức thối nhi khứ. Chí bổn cung điện, tại nhất bình xứ nhất tâm đoan tọa tư duy tu tập chủng chủng trang nghiêm kỷ Phật thế giới.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí phục bạch đệ nhị vương tử, tác như thị ngôn: “Thiện nam tử! Nhữ kim đương phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.”

Như thị thánh vương thiên tử giai tất giáo hóa linh phát

A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.

Nhĩ thời Phạm-chí phục giáo hóa bát vạn tứ thiên chư tiểu vương đẳng cập dư cửu vạn nhị thiên ức chúng sanh, linh phát  A-nậu-đa-la  Tam-miệu  Tam-bồ-đề  tâm.  Nhất thiết đại chúng giai tác thị ngôn: “Phạm-chí! Ngã đẳng kim đương các các hoàn chí sở trụ chi xứ, tại nhất tĩnh xứ nhất tâm đoan tọa, tư duy tu tập chủng chủng trang nghiêm kỷ Phật thế giới.”

Như thị đại chúng nhất tâm tịch tĩnh ư thất tuế trung, các các ư kỷ bổn sở trụ xứ, nhất tâm đoan tọa, tư duy tu tập chủng chủng trang nghiêm kỷ Phật thế giới.

Thiện nam tử! Bảo Hải Phạm-chí Phục ư hậu thời tác như thị niệm: “Kim ngã giáo hóa vô lượng bá thiên ức na- do-tha chúng sanh linh phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Ngã kim dĩ thỉnh Phật cập đại chúng ư thất tuế trung phụng chư sở an. Nhược ngã đương lai tất thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, sở  nguyện  thành  tựu giả, ngã đương khuyến dụ thiên, long, quỷ thần, a-tu-la, càn-thát-bà, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, dạ-xoa, la-sát, câu-biện-đồ đẳng, linh kỳ cúng dường như thị đại chúng.”

Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí tức niệm Tỳ-sa-môn thiên vương.

Thiện nam tử! Nhĩ thời thiên vương tức tri Phạm-chí tâm chi sở niệm, dữ bá thiên ức vô lượng dạ-xoa, cung kính vi nhiễu chí Phạm-chí sở, tầm ư kỳ dạ tại Phạm-chí tiền, tác như thị ngôn: “Phạm-chí! Hữu hà giáo sắc.”

Phạm-chí vấn ngôn: “Nhữ thị thùy da?”

Tỳ-sa-môn ngôn: “Phạm-chí! Nhữ phả tằng văn Tỳ-sa- môn vương phủ? Tức ngã thân thị. Dục hà sở sắc?”

Thời Phạm-chí ngôn: “Thiện lai đại vương! Ngã kim cúng dường như thị đại chúng, nhữ khả trợ ngã cộng cúng dường chi.”

Tỳ-sa-môn vương ngôn: “Kính như sở sắc tùy ý sở tu.”

Phạm-chí phục ngôn: “Đại vương, nhược năng tùy ngã ý giả, linh chư dạ-xoa phát A-nậu-đa-la  Tam-miệu  Tam- bồ-đề tâm, phục đương tuyên cáo chư dạ-xoa đẳng, dục đắc phước giả, dục đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề giả, khả độ đại hải nhật nhật vãng thủ ngưu đầu chiên-đàn cập dĩ trầm thủy, tinh chư dư hương, chủng chủng chư hương, chủng chủng chư hoa, trì lai chí thử. Diệc đương như ngã nhật nhật cúng dường Phật cập chúng tăng.”

Nhĩ thời thiên vương văn thị ngữ dĩ, hoàn chí trụ xứ kích cổ tập hội dạ-xoa la-sát, xướng như thị ngôn: “Khanh đẳng tri phủ? Thử Diêm-phù-đề hữu Chuyển luân thánh vương danh Vô Tránh Niệm, hữu Phạm-chí danh viết Bảo Hải, tức thị thánh vương chi đại thần dã. Chung cánh thất tuế thỉnh Phật cập tăng phụng chư sở an. Khanh đẳng ư thử phước đức ưng sanh tùy hỷ. Sanh tùy hỷ dĩ dĩ thị thiện căn, phát tâm hồi hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.

Thiện nam tử! Nhĩ thời hữu bá thiên vô lượng ức na- do-tha dạ-xoa đẳng, xoa thủ hợp chưởng tác như thị ngôn: “Nhược Bảo Hải Phạm-chí, ư thất tuế trung cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng, phụng chư sở an thiện căn phước báo ngã đẳng tùy hỷ. Dĩ thị tùy hỷ thiện căn cố, linh ngã đẳng thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.”

Nhĩ thời thiên vương phục tác thị ngôn: “Khanh đẳng đế thính. Dục đắc phước đức cập thiện căn giả, tiện khả nhật nhật độ ư đại hải, vị bỉ Phạm-chí thủ ngưu đầu chiên-đàn cập dĩ trầm thủy, thục thực phạn Phật cập tỳ-kheo tăng.”

Thời hữu cửu vạn nhị thiên dạ-xoa đồng thời phát ngôn: “Thiên vương! Ngã đẳng kim giả ư thất tuế trung, thường đương thủ thị ngưu đầu chiên-đàn cập dĩ trầm thủy, dữ bỉ Phạm-chí, thục thực phạn Phật cập tỳ-kheo tăng.”

Phục hữu tứ vạn lục thiên dạ-xoa diệc đồng thanh ngôn: “Ngã đẳng đương thủ vi diệu chư hương dữ bỉ Phạm-chí, cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng.”

Phục hữu ngũ vạn nhị thiên chư dạ-xoa đẳng, diệc các đồng”thanh tác như thị ngôn: “Ngã đẳng đương thủ chủng chủng diệu hoa, dữ bỉ Phạm-chí, cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng.

Phục hữu nhị vạn chư dạ-xoa đẳng diệc đồng thanh ngôn: “Ngã đẳng đương thủ chư vị chi tinh, dữ bỉ Phạm-chí, điều hồ ẩm thực dĩ cúng dường Phật cập tỳ-kheo tăng.

Nhĩ thời phục hữu thất vạn dạ-xoa diệc đồng thanh ngôn: “Ngã đẳng đương vãng dữ tác ẩm thực, cúng dường Như Lai cập tỳ-kheo tăng.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí phục tác thị niệm: “Thứ đương khuyến dụ Tỳ-lâu-lặc Thiên vương, Tỳ-lâu-la- xoa Thiên vương, Đề-đầu-lại-trá Thiên vương.”

Tác thị niệm dĩ, nhĩ thời tam vương tức tri kỳ niệm, vãng

Phạm-chí sở, nãi chí hoàn sở trụ xứ.

Tỳ-lâu-lặc dữ bá thiên ức na-do-tha câu-biện-đồ đẳng, Tỳ-lâu-la-xoa Thiên vương dữ bá thiên vô lượng ức na-do- tha chư long, Đề-đầu-lại-trá dữ bá thiên vô lượng ức na-do- tha chư càn-thát-bà, nãi chí phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm diệc như thị.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí tức phục niệm ư đệ nhị thiên hạ Tứ thiên đại vương. Bỉ tứ thiên vương dĩ Phật lực cố, chí Phạm-chí sở tác như thị ngôn: “Phạm-chí! Kim giả dục hà sở sắc.”

Phạm-chí đáp ngôn: “Ngã kim khuyến nhữ dữ chư quyến thuộc phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.”

Tứ thiên vương ngôn: “Kính như sở sắc.”

Tức các hoàn chí sở trụ chi xứ, dữ chư quyến thuộc tất cộng phát ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.

Như thị nãi chí tam thiên đại thiên thế giới bá ức Tỳ- sa-môn vương, phát A-nậu-đa-la Tam-miệu  Tam-bồ-đề tâm. Bá ức Tỳ-lâu-lặc thiên vương, bá ức Tỳ-lâu-la-xoa, bá ức Đề-đầu-lại-trá. Các các tự dữ sở hữu quyến thuộc, diệc phục như thị phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí phục tác thị niệm: “Nhược ngã vị lai tất thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- bồ-đề. Sở nguyện thành tựu đắc kỷ lợi giả, đương linh nhất thiết chư thiên giai sử đắc thử phước đức chi phần, diệc khuyến sử phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm. Nhược ngã lai thế dĩ thị thiện căn, tất thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề giả, Đao-lợi Thiên vương đương lai chí thử dữ ngã tương kiến. Dạ-ma thiên tử, Đâu-thuật thiên tử, Hóa lạc thiên tử, Tha hóa tự tại thiên tử diệc đương lai thử dữ ngã tương kiến.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí tác thị niệm dĩ, Đao lợi thiên vương, Dạ ma thiên vương, Đâu-thuật thiên vương, Hóa lạc thiên vương, Tha hóa tự tại thiên vương, tất giai lai thử, dữ Phạm-chí tương kiến tác như thị ngôn: “Phạm-chí! Kim giả dục hà sở sắc?”

Phạm-chí đáp ngôn: “Nhữ thị thùy dã.”

Thời ngũ thiên vương các xưng tánh danh. Phục ngôn: “Phạm-chí! Dục hà sở sắc, bất tu tại thử đại hội sử da?”

Phạm-chí đáp ngôn: “Thiên vương đương tri, nhữ đẳng thiên thượng sở hữu diệu bảo đài điện lâu các, hữu chư bảo thọ cập chư y thọ hương thọ hoa thọ quả lỏa chi thọ, thiên y thiên tòa uyển diên nhân nhục, thượng diệu bảo khí cập dĩ anh lạc, thiên tràng thiên cái chư tăng phan đẳng chủng chủng trang nghiêm, chư thiên sở hữu chủng chủng kỹ nhạc. Nhữ đẳng khả dĩ như thử chi vật, chủng chủng trang nghiêm thử Diêm-phù viên, cúng dường ư Phật cập tỳ-kheo tăng.”

Thời ngũ thiên vương tác như thị ngôn: “Kính như sở sắc.”

Thời chư thiên vương các các hoàn chí sở trụ chi xứ.

Đao-lợi Thiên vương cáo Tỳ-lâu-lặc thiên tử. Dạ-ma Thiên vương cáo A-đồ-mãn thiên tử. Đâu-thuật Thiên vương cáo Lộ-hề thiên tử. Hóa Lạc Thiên vương cáo Câu-đà-la thiên tử.

Tha hóa tự tại Thiên vương cáo Nan-đà thiên tử.

Các tác thị ngôn: “Khanh kim đương hạ Diêm-phù-đề giới, dĩ thử sở hữu chủng chủng trang nghiêm bỉ Diêm-phù viên, huyền chư anh lạc phu chủng chủng tòa, như chư thiên vương chủng chủng trang nghiêm, vị Như Lai cố tác bảo cao lâu, đương sử như thử Đao-lợi thiên thượng sở hữu bảo lâu.”

Thị chư thiên tử văn thị giáo dĩ, tức hạ lai chí Diêm- phù-đề trung, tầm ư kỳ dạ chủng chủng trang nghiêm thị Diêm-phù viên, dĩ chư bảo thọ nãi chí thiên phan, nhi trang nghiêm chi, vị Như Lai cố tác thất bảo lâu, như Đao-lợi thiên sở hữu bảo lâu. Thị ngũ thiên tử dĩ chư bảo vật, chủng chủng trang nghiêm Diêm-phù viên dĩ, tầm hoàn thiên thượng các bạch kỳ vương. “Đại vương đương tri, ngã đẳng dĩ vãng trang nghiêm bỉ viên, sở hữu chi vật như thử vô dị, vị Như Lai cố tác thất bảo lâu, như Đao-lợi thiên sở hữu bảo lâu, đẳng vô sai biệt.

Thiện nam tử! Thời Đao-lợi Thiên vương, Dạ-ma Thiên vương, Đâu-thuật Thiên vương, Hóa Lạc Thiên vương, Tha hóa tự tại Thiên vương, tức tiện lai chí Diêm-phù-đề trung, đáo Phạm-chí sở, tác như thị ngôn: “Phạm-chí! Ngã kim dĩ vị Phật cập chúng tăng, trang nghiêm thử viên, cánh hà sở sắc nguyện tiện thuyết chi.”

Phạm-chí đáp ngôn: “Nhữ đẳng các các tự ư cảnh giới, hữu tự tại lực khả tập chư thiên. Nhữ trì ngã ngôn: ‘Diêm- phù-đề nội hữu đại Phạm-chí danh viết Bảo Hải, ư thất tuế trung thỉnh Phật Thế Tôn cập vô lượng tăng phụng chư sở an. Khanh đẳng, kim giả ư thử phước đức ưng sanh tùy hỷ. Sanh tùy hỷ dĩ, phát tâm hồi hướng A-nậu-đa-la Tam miệu Tam-bồ-đề. Thị cố ưng vãng Phật sở, kiến Phật Thế Tôn cập tỳ-kheo tăng, cúng dường sở tu thính thọ diệu pháp.’

Thời ngũ thiên vương, tùng Phạm-chí sở văn thị ngôn dĩ.

Các các tự hoàn chí sở trụ xứ.

Nhĩ  thời  Đao-lợi  Thiên  vương   Thích-đề-hoàn-nhân, tức tập chư thiên nhi cáo chi viết: “Khanh đẳng đương tri, Diêm-phù-đề nội hữu Chuyển luân thánh vương danh Vô Tránh Niệm, hữu đại Phạm-chí danh viết Bảo Hải, tức kỳ thánh vương chi đại thần dã, thỉnh Phật Thế Tôn cập vô lượng ức tăng, chung cánh thất tuế phụng chư sở an. Ngã dĩ tiên vị Phật, tỳ-kheo tăng thủ chư bảo vật chủng chủng trang nghiêm bỉ Diêm-phù viên. Khanh đẳng, dĩ thị thiện căn nhân duyên, ưng sanh tùy hỷ. Sanh tùy hỷ dĩ, phát tâm hồi hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, diệc linh Phạm-chí đắc như sở nguyện.”

Thiện nam tử! Nhĩ thời bá thiên vô lượng ức na-do-tha Đao-lợi thiên tử, cung kính xoa thủ tác như thị ngôn: “Ngã đẳng kim giả ư thị thiện căn sanh tùy hỷ tâm. Dĩ thị tùy hỷ cố linh ngã đẳng nhất thiết giai đắc thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.”

Dạ-ma Thiên vương, Đâu-thuật Thiên vương, Hóa Lạc

Thiên vương, Tha hóa tự tại Thiên vương, như thị đẳng các tập chư thiên nhi cáo chi viết: “Khanh đẳng đương tri, Diêm-phù-đề nội hữu Chuyển luân thánh vương danh Vô Tránh Niệm, hữu đại Phạm-chí danh viết Bảo Hải, tức kỳ thánh vương chi đại thần dã, thỉnh Phật Thế Tôn cập vô lượng ức tăng, chung cánh thất tuế phụng chư sở an. Ngã dĩ tiên vị Phật, tỳ-kheo tăng thủ chư bảo vật chủng chủng trang nghiêm bỉ Diêm-phù viên. Khanh đẳng, dĩ thị thiện căn nhân duyên, ưng sanh tùy hỷ. Sanh tùy hỷ dĩ, phát tâm hồi hướng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, diệc linh Phạm-chí đắc như sở nguyện.”

Thiện nam tử! Nhĩ thời tứ thiên các hữu bá thiên vô lượng ức na-do-tha thiên tử, cung kính xoa thủ tác như thị ngôn: “Ngã đẳng kim giả ư thị thiện căn sanh tùy hỷ tâm. Dĩ thị tùy hỷ cố linh ngã đẳng nhất thiết giai đắc thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề.”

Nhĩ thời ngũ thiên vương các các cáo ngôn: “Khanh đẳng, kim đương chí Diêm-phù-đề, kiến Bảo Tạng Phật cập tỳ- kheo tăng, lễ bái vi nhiễu cung kính cúng dường tôn trọng tán thán.”

Thiện nam tử! Thời ngũ thiên vương các các ư dạ, nhất nhất tương chư thiên tử, thiên nữ, đồng nam, đồng nữ cập dư quyến thuộc bá thiên ức na-do-tha chúng, tiền hậu vi nhiễu lai chí Phật sở, đỉnh lễ Phật túc cập tỳ-kheo  tăng, tùng Phật thính pháp chí minh thanh đán. Thiên trụ hư không dĩ chủng chủng thiên hoa, ưu-bát-la hoa, bát-đầu- ma hoa, câu-vật-đầu hoa, phân-đà-lợi hoa, tu-mạn-na hoa, bà-thi-sư hoa, a-đề mục-đa-già, chiêm-bà-già hoa,  mạn- đà-la hoa, ma-ha mạn-đà-la hoa, dĩ tán đại hội như vũ nhi hạ, tinh cổ thiên nhạc nhi dĩ cúng dường.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Bảo Hải Phạm-chí phục tác thị niệm: “Nhược ngã đương lai tất thành A-nậu-đa-la Tam- miệu Tam-bồ-đề, sở nguyện thành tựu đắc kỷ lợi giả, phục đương giáo hóa chư a-tu-la, tất linh phát ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.”

Thiện nam tử! Nhĩ thời Phạm-chí tác thị niệm dĩ, hữu ngũ a-tu-la vương đáo Phạm-chí sở, nãi chí bá thiên vô lượng ức na-do-tha a-tu-la, nam tử nữ nhân đồng nam đồng nữ, như Phạm-chí giáo  phát  A-nậu-đa-la  Tam-miệu  Tam-bồ- đề tâm. Chí ư Phật sở thính thọ diệu pháp.

Thiện nam tử! Nhĩ thời Bảo Hải Phạm-chí phục tác thị niệm: “Nhược ngã đương lai tất thành A-nậu-đa-la Tam- miệu Tam-bồ-đề, sở nguyện thành tựu đắc kỷ lợi giả, phục đương giáo hóa thiên ma Ba-tuần, linh phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm.”

Thiện nam tử! Thời ma Ba-tuần tức tri Phạm-chí tâm chi sở niệm, tầm dữ bá thiên vô lượng ức na-do-tha nam tử nữ nhân đồng nam đồng nữ, chí Phạm-chí sở kính như giáo sắc, phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề tâm, nãi  chí thính pháp diệc phục như thị.