Check Also

thầy thích nhất hạnh

Bốn Loại Thức Ăn – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

1. Loại thức ăn thứ nhất là đoàn thực, tức là những thức ăn đi …