Vì sao tôi niệm Phật?

Vì Sao Tôi Niệm pHật

Tôi sinh ra mạng nhiều tật bệnh, tôi muốn bệnh không còn quấy nhiễu thân tâm nên tôi niệm Phật. Niệm Phật sẽ giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng, đẩy lùi bệnh tật.

Tôi sinh ra thiếu thốn tình thương. Tôi muốn ai ai nhìn tôi cũng yêu thương không ghét bỏ. Tôi muốn xóa bỏ oán thù muôn kiếp. Người mở lòng nhìn tôi. Nên tôi niệm Phật.

Tôi sinh ra không có bạn bè. Tôi muốn kết nối yêu thương đến muôn nơi. Nên tôi niệm Phật. Người niệm Phật đi đâu cũng có bạn bè không oán thù.

Tôi sinh ra không có trí tuệ, nói trước quên sau, nghe xong lại quên, nghe rồi lại không nhớ, khiến tôi khó an, khiến người khó nhẫn. Nên tôi niệm Phật. Niệm Phật giúp khai mở trí tuệ. Trí sáng tâm khai.

Tôi sinh ra lòng từ bi chưa đủ, thường hay buồn giận khi người làm không vừa ý. Nên tôi niệm Phật. Niệm Phật giúp lông ta rộng mở, không ích kỷ hẹp hòi.

Tôi sinh ra nghèo nàn Phật pháp, sống trong vô minh phiền não, nên tôi niệm Phật. Niệm Phật xóa tan mọi u ám vô minh phiền não.

Tôi sinh ra nghèo cùng thiếu thốn. Sống trong nghèo khó. Nên tôi niệm Phật. Niệm Phật giúp cho của cải vật chất được đầy đủ, không thiếu thốn.

Tôi quán nhân duyên để niệm Phật.

Tôi sinh ra nhiều tật bệnh, thường hay bị phỏng, biết tạo nghiệp sát sanh nhiều vô số kể từ muôn kiếp. Nên tôi dùng câu

Phật hiệu tiêu tan nghiệp sát sanh. Xóa bỏ oán thù từ muôn kiếp.

Tôi sinh ra lòng không toại ý. Mong cầu sở nguyện không thành. Tủi thân mình sanh trong kiếp nghèo. Biết từ nhiều kiếp xa xưa tôi vướng vào nghiệp trộm cướp. Gây tan thương bao cảnh lầm than. Nên tôi dùng câu Phật hiệu trả nợ tôi gây từ muôn kiếp.

Tôi sinh ra chẳng có người thân, bạn bè, chỉ một mình buồn tủi với vô tri. Chẳng muốn động tâm yêu người khác giới . Nhưng vì nghiệp ái từ muôn kiếp nên khiến thân tôi trôi dạt đến kiếp này. Muốn dứt tà dâm và luyến ái. Nên tôi niệm

Phật trợ đường tu.

Tôi sinh ra gặp người đối trả, lợi dụng tâm từ đổi lấy phù du. Tôi biết kiếp xưa mình lọc lừa dối trá, tạo bao điều xấu ác bởi lòng gian. Nay sám hối ăn năn chừa lỗi. Nên tôi dùng câu Phật hiệu trả nợ cho oan gia.

Trong những kiếp xa xưa. Tôi chưa biết kiếp nào. Mình có từng dùng bia rượu hại người chưa. Nhưng tôi vẫn muốn dùng câu Phật hiệu, giúp cho tôi tiêu ngnhiệp oan khiêng.

Trong những kiếp xa xưa chắc tôi gây 10 nghiệp ác. Nên kiếp này lận đận với truân chuyên. Tôi biết thân tôi gây nghiệp sâu dày, đã trải qua vô biên a tăng kỳ kiếp, nên tôi dùng câu Phật hiệu trả nợ tôi gây.

Và trong những kiếp xa xưa, tôi ngang tàn lỗ mãng, cống cao ngã mạn chẳng kính chúng sanh. Xem thường cha mẹ và sư trưởng, nói lời hung hổn với bề trên. Tôi biết thân tôi gây nghiệp sâu dày. Khiến chúng sanh nước mắt chảy nhiều như vô số giọt nước của vô số con sông Hằng. Nên tôi dùng câu Phật hiệu đổi lấy an lạc về cho chúng sanh.

Tôi biết thân tôi tạo năm tội nghịch, nên trải qua vô lượng kiếp rồi. Các vị Đại Bồ tát từ sơ phát tâm đến khi thành Phật và nhập niết bàn, tôi vẫn còn chông chênh trong lục đạo. Nên tôi dùng câu Phật để tôi và chúng sanh thành Phật ở vị lai.

Tôi ngẫm thân tôi từ trong vô số kiếp. Đã gây nhiều tội ác chẳng được thứ tha, nay gập đầu sám hối trước mười phương. Xin không tạo ác cho đến ngày thành Phật. Thường sanh nơi có Phật để học pháp Như Lai đến vô lượng kiếp về sau. Nguyện chúng sanh nơi lục đạo luân hồi bỏ thân hiện tại sẽ được vãng sanh về Cực lạc. Ở vị lai thành Vô thượng chánh đẳng Bỏ đề. Nếu nguyện này chân thật cảm mười phương phát ra tiếng lớn. Chấn động mười phương. ”

Hãy thay! Hay thay! Chắc chắn sẽ thành tựu’. Nếu lời con giả dối, vọng ngữ, con dối gạt mười phương. Khiến quả báo quay về con đọa lạc trầm luân. Vị lai con không thành tựu quả vị Bồ đề.