Thơ Cổ Tùng – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

Cổ Tùng

Viễn sơn phù yên. Lãnh !

Quần hạc bạch thu lâm.

Bách niên tùng ảnh .Mịch !

Hư thúy lập cô âm.

Thông Già

Non xa mờ khói. Lạnh !

Cánh hạc trắng rừng thu.

Bóng tùng trăm năm. Quạnh !

Ðứng xanh rì hư vô.

Hạt Cát