THI CA 8 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO TÂM TÁNH LÀ NGỌC MA NI

đạo ca chương 8

Phiên âm:

Ma ni châu, nhân bất thức
Như Lai tàng lý thân thâu đắc
Lục ban thần dụng không bất không
Nhất lỏa viên quang sắc phi sắc

Dịch nghĩa: 

Tâm trong sáng người người ai cũng có
Nó là Ma Ni là Như Ý bảo Châu1
Chẳng mấy ai biết rỏ cái tâm nầy
Nó mầu nhiệm, thu gọn cả Như Lai tàng tánh2
Sáu thần dụng, thấy sắc mà phi sắc3
Một viên quang4, rằng không nhưng lại phi không 
Nghĩa sắc không mầu nhiệm vô cùng
Chứng thật tướng mối nghi này mới mở

Chú thích
(1) Ma Ni Châu: Dịch là Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý là thứ ngọc trong sáng màu sắc lung linh biến ảo vô cùng đẹp đẽ, như thu hút hết cả sắc màu, cả sự sáng soi của vũ trụ vào trong đó. Kinh Phật thường dùng ngọc Ma Ni để chỉ cho tâm thanh tịnh trong sáng vốn có của con người.

(2) Như Lai Tàng Tánh: Chỉ bản thể bất biến tùy duyên của vũ trụ vạn hữu. Vạn hữu ngàn sai muôn khác là diệu dụng duyên khởi từ bản thể Như Lai Tàng mà có.Tâm là tên gọi khác của Như Lai tàng.

(3) Sáu Thần Dụng: Sáu diệu dụng bất tư nghì của nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, và ý căn, khi con người hồi quang chân tánh. Con người lúc bấy giờ chỉ xử dụng “tuệ nhãn” mà quan sát vũ trụ vạn hữu, Nhục nhãn còn nguyên đó mà không còn công dụng.

(4) Một Viên Quang: Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, tâm tròn sáng, giác ngộ chân lý trọn vẹn. Đến địa vị này, con người chỉ xử dụng “Phật nhãn” nhìn vũ trụ vạn hữu. Bốn thứ nhãn trước kia không còn tác dụng.

TRỰC CHỈ

Con người ai cũng có Chân Tâm. Tự thể chân tâm vốn trong sáng, thanh tịnh, vắng lặng, nhiệm mầu. Trong Chân Tâm không có một gợn phiền não khổ đñau bất mãn, bất bình. Cũng không có ý niệm ta, người, thương, ghét, thân, sơ…Kinh điển Phật thường ví Chân Tâm ấy như ngọc Ma Ni.

Ai cũng sẵn có ngọc Ma Ni mà không biết mình có ngọc Ma Ni quý báu ấy. Ngọc Ma Ni vô giá trong người mà không phát hiên để xử dụng cái công dụng NHƯ Ý của ngọc. có ngọc Như Ý, con người sẽ không còn gì để “thiếu”. Phát hiện ngọc Như Ý, xử dụng ngọc Như Ý, nhìn vạn pháp bằng “Phật nhãn” cho nên:
“Sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc
Một viên quang, rằng không nhưng lại phi không”

Vì, người phát hiện ngọc Như Ý, xử dụng ngọc Như Ý, là người chứng thật tướng của vạn pháp rồi.

“…  Chứng thật tướng vô nhân pháp
Sát na diệt khước A tỳ nghiệp”….