THI CA 37 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO TÂY THIÊN TỨ THẤT, ĐÔNG ĐỘ NHỊ TAM

thi ca 37

Phiên âm:

Kiến pháp tràng lập tông chỉ
Minh minh Phật sắc tào khê nhị
Đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng
Nhị thập bát đại tây thiên ký
Pháp dông lưu nhập thử độ
Bồ Đề Đạt Ma vi sơ tổ
Lục đại truyền y thiên hạ văn
Hậu nhân đắc đạo hà cùng số

Dịch nghĩa:

* Dựng cờ pháp, lập ra tông chỉ
Ý của Tào Khê, y lời Phật bảo ban
Sự truyền đăng, ngài Ca diếp đứng đầu
Xét lịch đại, hai tám đời sử Tây Thiên ghi rõ

* Khi chánh pháp truyền sang Đông Độ
Bồ Đề Đạt Ma sơ tổ tông Thiền
Truyền sáu đời y bát để làm tin
Người đắc đạo đời sau không đếm hết

TRỰC CHỈ

“NIÊM HOA ĐỐN NGỘ THỪA ĐƯƠNG LINH THỨU CHẤN TÔNG PHONG
Y BÁT CHÂN TRUYỀN VĨNH KẾ HUỲNH MAI HƯNG ĐẠI ĐẠO”

Đọc hai câu đối trên gợi trong trí độc giả về truyền thừa chánh pháp của đức Phật qua hai giai đoạn lịch sử ở hai quốc gia: Ấn Độ và Trung Hoa.

Pháp bổn vô pháp pháp
Vô pháp pháp diệc pháp
Kim phó vô pháp thời
Pháp pháp hà tằng pháp”

Đó là lời phó chúc Phật truyền cho ông Ca Diếp về “cách nhìn vạn pháp” trong suốt quá trình tu tập. Thế là ông Ca Diếp lãnh sứ mệnh “tục diệm truyền đăng” để rồi người đời sau gọi ông là SƠ TỔ truyền thừa chánh pháp ở Ấn Độ. Người ta gọi ông Ca Diếp là “sơ tổ” phái “thiền tông” là nói sai rồi, đừng có nghe mà phải học:

Đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng
Nhị thập bát đại Tây thiên ký…”

Hai mươi tám đời tiếp tục hoằng truyền chánh pháp ở Ấn Độ thời đó. Danh sách dưới đây:

1. Tổ Ma Ha ca Diếp
2. Tổ A Nan
3. Tổ Thương Na Hòa Tu
4. Tổ Ưu Ba Cúc Đa
5. Tổ Đề Đa Ca
6. Tổ Di Da Ca
7. Tổ Bà Tu Mật
8. Tổ Phật Đà Nan Đề
9. Tổ Phật Đà Mật Đa
10. Tổ Hiếp Tôn Giả
11. Tổ Phú Na Dạ Xa
12. Tổ Mã Minh
13. Tổ Ca Tỳ Ma La
14. Tổ Long Thọ
15. Tổ Ca Na Đề Bà
16. Tổ La Hầu La Đa
17. Tổ Tăng già Nan Đề
18. Tổ Già Da Xá Đa
19. Tổ Cưu Ma La Đa
20. Tổ Xà Dạ Đa
21. Tổ Bà Tu Bàn Đầu
22. Tổ Ma Noa La
23. Tổ Hạc Lặc Noa
24. Tổ Sư Tử
25. Tổ Bà Xá Tu Đa
26. Tổ Bất Như Mật Đa
27. Tổ Bát Nhã Đa La
28. Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Kinh sách Phật thường gộp chung trong một từ Hán, nói theo toán học là “Tây thiên tứ thất”. Sau đây, ta tìm hiểu về “Đông độ nhị tam” qua thi ca:

“Pháp đông lưu nhập thử độ
Bồ Đề Đạt Ma vi sơ tổ
Lục đại truyền y thiên hạ văn
Hậu nhân đắc đạo hà cùng số…”

Khi Phật pháp sang Đông độ, tức Trung Hoa, thì Bồ Đề Đạt Ma là người đem chánh pháp của đức Phật đầu tiên truyền bá ở Trung Hoa. Người sau gọi Bồ Đề Đạt Ma là “Sơ Tổ”. Tiếp theo là “Lục đại truyền y”, nghĩa là sáu đời tiếp theo vẫn còn giữ cái truyền thống truyền trao y bát để làm “chứng tín” cho vai trò và nhiệm vụ kế thừa cho đến đời sau cùng là Lục Tổ Huệ Năng.

Dưới đây là danh sách “Lục đại truyền y”:

 1. Tổ Bồ Đề Đạt Ma
  2. Tổ Huệ Khả
  3. Tổ Tăng Xán
  4. Tổ Đạo Tín
  5. Tổ Hoằng Nhẫn
  6. Tổ Huệ Năng