THI CA 31 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO TRUYỀN BÁ CHÁNH PHÁP LÀ NHIỆM VỤ CAO CẢ

đạo ca chương 31

Phiên âm:

Chấn pháp lôi, kích pháp cổ
Bố từ vân hề sái cam lộ
Long tượng xúc đạp nhuận vô biên
Tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ

Dịch nghĩa:

Vang sấm pháp, gióng lên hồi trống pháp
Bủa mây từ, mưa sương ngọt nơi nơi
Nhuận vô biên, làm “Long tượng” cho trời người
Hạng ngũ tánh, tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ

TRỰC CHỈ

Tu GIỚI, ĐỊNH, TUỆ để hoàn thành tự giác “Chấn pháp lôi”, “Kích pháp cổ”, “Bổ từ vân”, “Sái cam lộ” là công hạnh hoằng pháp để lợi lạc chúng sanh. Đó là “tha giác”. Đủ hai hạnh “tự giác”, “tha giác” gọi đó là “Giác hạnh viên mãn” là thành bậc Vô Thượng Chánh Giác, thành Phật. Đó là điểm cao tột, cần đạt đến của một tu sĩ Phật giáo.

Người có trí tuệ, có đạo đức, có được sự giác ngộ giải thoát hơn người thường. Kinh điển ví hạng người đó là “Long tượng” sức mạnh hơn “Hương tượng”…

Là một tu sĩ, trưởng tử Phật, phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, và truyền bá chánh pháp. Được vậy, xứng danh một Thích tử, “tác Như Lai sứ”, “hành Như Lai sự”, đóng vai trò Long tượng, khai rừng, xẻ lối cho chúng sanh, vượt qua rừng vô minh tối tăm nguy hiểm