THI CA 14 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO VỀ SỰ HỦY BÁNG

đạo ca chương 14

Phiên âm:

Quán ác ngôn thị công đức
Thử tắc thành ngô thiện tri thức
Bất nhân sáng báng khởi oan thân
Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực

Dịch nghĩa:

* Lời sĩ nhục ta nghe như răn dạy
   Người dạy ta là thiện tri thức của ta
   Nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường
   Lòng thánh thiện, ta thọ dụng vô vàn an lạc
* Câu hủy báng ta không quan tâm để dạ
   Kết oan cừu nào có lợi chi
   Để chứng minh sức TỪ, NHẪN vô sanh
   Hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển 

TRỰC CHỈ

Người nói được cái xấu, dở của ta, người đó đáng là THIỆN HỮU TRI THỨC. Lời hủy báng, sỉ nhục nếu ta có đạo lực, chánh niệm vững vàng thì sự kiện đó làm cho ta tăng thêm nghị lực trên bước đường hành đạo. Cho nên:

“Quán ác ngôn thị công đức”

Đó là điều có thật đối với người chân tu thực học, nghe sỉ nhục, hủy báng mà giận mà thù thì làm sao tỏ rõ được sức TỪ BI, NHẪN NHỤC và VÔ SANH của một Thích tử. Phải biểu lộ và chứng tỏ sức: TỪ, NHẪN, VÔ SANH của đạo Phật qua những “ác ngôn” những “sáng báng” mà không được khởi “oan thân”. Cái thấy của người chứng đạo, quan niệm vấn đề là như thế.

Nhiêu, nhiêu, nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu”
“Nhẫn, nhẫn, nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận”
“Mặc, mặc, mặc vô hạn thần tiên tùng thử đắc”