Tag Archives: Vicki Mackenze

Trong Động Tuyết Sơn – Chương 7: LAHOUL

trong động tuyết sơn

Đường về Bảo Sở (Phật tánh, Chơn Như) thật khó khăn, nhiều thử thách. Nó đòi hỏi người hành giả phải có sự quyết tâm và can đảm để đương đầu với mọi gian nan nguy hiểm. Con đường dẫn về Lahoul cũng vậy; thật cheo leo hiểm nghèo và …

Xem Ngay