Check Also

Kinh Vô Ngã Tướng

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: TƯỞNG VÀ HÀNH

Mục Lục1 TƯỞNG VÀ HÀNH2 Hành Không Phải Là Tự Ngã3 Ý Nghĩa Của Saṅkhāra …