NGÀY THẬP TRAI TỤNG KINH ĐƯỢC PHƯỚC

NGÀY THẬP TRAI TỤNG KINH ĐƯỢC PHƯỚC

NGÀY THẬP TRAI TỤNG KINH ĐƯỢC PHƯỚC là ngày Thập Trai, quý vị nhớ ăn chay, giữ giới, trì tụng Kinh Địa Tạng, làm các việc thiện và tránh các việc ác để tăng trưởng công đức lành.

“Lại vầy nữa, này Phổ Quảng Trong mỗi tháng những ngày : MÙNG MỘT, MÙNG TÁM, MƯỜI BỐN, RẰM, MƯỜI TÁM, HĂM BA, HĂM BỐN, HĂM TÁM, HĂM CHÍN và BA MƯƠI, mười ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ.

Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, huống nữa là những kẻ buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ trăm điều tội lỗi.

Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kể trên đây, mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ Tát, Hiền, Thánh để đọc tụng Kinh, này một biến, thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trong khoảng một trăm do tuần không có xảy ra những việc tai nạn.

Còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người hoặc già, hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo.

Trong mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến Kinh này, thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không mắc phải bịnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật.

Này Phổ Quảng ! Vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm nghìn muôn ức những sự oai thần lực lớn, nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế.

Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhơn duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại sĩ. Những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong Kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thời những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, trăm nghìn muôn đời về vị lai thường được thác sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp.”

Trích : Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Quyển Trung – Phẩm Thứ Sáu