Mặt Người – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

mặt người

Những bóng đè trên vùng cổ tích

Bà tiên thoát nạn đã im lời

Lụa là cơm áo đời thêu dệt

Bỗng hiện nguyên hình một tả tơi!

Những lần giông bão từ đâu tới

Lại phá tan tành những thắm tươi

Những miệng đói lòng sôi nước bọt

Mùa Đông rét lạnh khỏa thân chơi!

Vạn chết không thành riêng một nhớ

Ngàn quên bờ bụi lấp xương người

Cõi sanh linh bỗng như tàn phế

Bao bước về không đi tới nơi!

Chỉ trăng thì vẫn là trăng cũ

Riêng mặt người ta khác mặt người! . . .

Phương Triều thi sĩ