Kinh Hoa Nghiêm – PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM (Phẩm 1)

Kinh Hoa Nghiêm Phẩm 1

(Hán Bộ Từ Quyển 1 Ðến Hết Quyển 5)

I/ ÐẠI HỘI VÂN TẬP

(1) Như vậy tôi nghe, một lúc Phật ở nước Ma Kiệt Ðề, trong đạo tràng bồ đề, ban đầu thành Vô th ượng Chánh giác. Nơi đó đất cứng chắc, bằng Kim Cang. Có các luân báu, hoa báu, châu ma ni thanh tịnh, dùng trang nghiêm. Các c hâu ma ni sắ c tướng hải làm tràng, thường phóng quang minh, luôn vang ra tiếng vi diệu. Các mành lướ i báu, chu ỗi hoa hương thơm, bủa giă ng r ủ bốn phía. Châu ma ni bảo vươ ng biến hi ện tự tại, mưa vô tận châu bảo và những hoa đẹp rải khắp mặt đất. Cây báu giăng hàng, nhánh lá sum sê sáng rỡ.

Do thần lực của Phật làm cho đạo tràng này ảnh hiện tất cả sự trang nghiêm.

Cây bồ đề cao lớn lạ thường: thân bằng Kim Cang và Lưu Ly, cành cây bằ ng nhiều chất bảo tốt đẹp, lá báu giăng che như mây, hoa báu nhiều màu đơm sáng các nhánh, trái bồ đề bằng châu ma ni chiếu sáng, như lửa ngọn xen lẫn trong hoa.

Quanh cây bồ đề đều phóng quang minh, trong quang minh rưới ma ni bảo, trong ma ni bảo có các Bồ Tát xuất hiện, đông nhiều như mây.

Lại do thần lực của Như Lai, cây bồ đề này thường vang ra tiếng vi diệu, nói các thứ pháp môn vô cùng vô tận.

Cung điện lâu đài của Ðức Như Lai ở, rộng rãi trang nghiêm, tốt đẹp khắp đến mười Phương. Lâu đài này do châu ma ni nhiều màu hiệp thành, các thứ hoa báu đơm đẹp, những đồ trang nghiêm trong lâu đài tuôn ánh sáng như mây.

Từ trong lâu đài chói sáng kết thành bảo tràng, vô biên Bồ Tát và đạo tràng chúng hội đều hợp nơi đó, vì có thể xuất hiện quang minh của chư Phật. Ma ni bửu vương bất tư nghì âm kế t lại thành lưới. Thần thông tự tại của Như Lai làm cho tất cả c ảnh giới đề u hiệ n trong lưới báu. Tất cả chúng sanh, cùng nơi chỗ nhà c ửa của họ, đều hiện bóng trong đó. Lại do thần lực của chư Phật, trong khoảng một niệm, cả pháp giới đều bao gồm trong lưới.

Toà sư tử cao r ộng tốt đẹp: đài bằng châu ma ni, lưới bằng hoa sen, vòng quanh bằng bảo châu vi diệu thanh tịnh, hoa đẹp nhiều mầu kết thành chuỗi.

Cung điện, lâu đài, cửa nẻo, thềm bực, tất c ả đều hoàn toàn trang nghiêm. Cây báu, nhánh lá, bông trái xen nhau rực rỡ. Châu ma ni chiế u sáng như mây. Chư Phật mười phương hoá hiện nơi châu vương. Bảo châu vi diệu trong búi tóc của tất cả Bồ Tát đều phóng quang minh chói sáng lâu đài.

Lại do oai thần của chư Phật, chư Bồ Tát diễn nói cảnh giới rộng lớn của Như Lai, tiếng đó vi diệu, vang xa khắp đến tất cả chỗ.

Lúc đó Ðức Thế Tôn ngự trên tòa sư tử này thành vô thượng chánh giác: trí Phật chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng, thân Phật khắp đầy tất cả thế gian, tiếng Phật thuận khắp cõi n ước mười phương. Ví như hư không bao gồm các s ắc tướng, đối với các cảnh giới không chỗ phân biệt. Lại như hư không khắp cùng tất cả, bình đẳng vào trong tất cả quốc độ . Thân Phật th ường khắp ngồi trong tất cả đạo tràng của chúng Bồ Tát, oai quang của Phật chói rỡ như mặt trời mọc lên soi sáng thế giới. Phước đức của Phật rộng lớn như biển cả, đều đã thanh tịnh, mà luôn thị hiện sanh vào quốc độ chư Phật.

Vô biên sắc tướng, đầy đủ ánh sáng, cùng khắp pháp giới, bình đẳng không sai khác. Diễn thuyết tất cả pháp như giăng bủa mây lớn. Mỗi đầu sợi lông đều có thể dung thọ tất cả thế giới mà vẫn không chướng ngại. Ðều hiện vô lượng thần thông giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Thân Phật khắp mười phương mà không có tướng qua lại. Trí Phật vào tất cả tướng mà rõ thấu các pháp đều không tịch. Tất cả thần biến của chư Phật ba đời đều thấy cả trong quang minh. Tất cả sự trang nghiêm của tất cả Phật độ trong kiếp số bất tư nghì đều làm cho hiển hiện

Có mười thế giới vi trần số đại Bồ Tát theo hầu quanh Phật. Danh hiệu của các ngài là: Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Ðức Tói Thắng Ðăng Quang Chiếu Bồ Tát, Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát, Phổ Bảo Diệm Diệu Quang Bồ Tát, Phổ Âm Công Ðức Hải Tràng Bồ Tát, Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh Bồ Tát, Phổ Bảo Kế Hoa Tràng Bồ Tát, Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quang Bồ Tát, Phổ Quang Minh Tướng Bồ Tát, Hải Nguyệt Quang Ðại Minh Bồ Tát, Vân Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng Bồ Tát, Công Ðức Bảo Kế Trí Sanh Bồ Tát, Công Ðức Tự Tại Vương Ðại Quang Bồ Tát, Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế Bồ Tát, Phổ Trí Vân Nhựt Tràng Bồ Tát, Ðại Tinh Tấn Kim Cang Tê Bồ Tát, Hương Diệm Quang Tràng Bồ Tát, Ðại Minh Ðức Thâm Mỹ Âm Bồ Tát, Ðại Phước Quang Trí Sanh Bồ Tát, có mười thế giới vi trần số đại Bồ Tát như vậy làm bực thượng thủ.

Từ xưa chư Bồ Tát này cùng với Tỳ Lô Giá Na Như Lai đồng tu tập thiện căn, thật hành Bồ Tát hạnh, từ biển căn lành của Như Lai sanh ra, đã đầy đủ các môn ba la mật, huệ nhãn sáng suốt thấy ba đời, nơi các môn tam muội đều đầy đủ thanh tịnh, biện tài rộng lớn vô tận như biển, đủ công Ðức Phật tôn nghiêm đáng kính, biết căn tánh của chúng sanh thuận theo giáo hóa điều phục, vào tạng pháp giới, trí vô phân biệt, chứng giải thoát của Phật rất sâu rộng lớn, có thể tùy phương tiện, vào nơi một bực mà dùng tất cả hạnh nguyện, thường đi chung với trí tuệ, cùng tận thuở vị lai rõ thấu cảnh giới bí mật rộng lớn của chư Phật, khéo biết tất cả pháp bình đẳng của Phật, đã đi trên bực Phổ Quang Minh của Như Lai, nhập nơi vô lượng môn tam muội, đều tùy loại hiện thân khắp tất cả chỗ, đồng sự với thế gian mà thật hành thế pháp, tổng trì rộng lớn chứa nhóm tất cả pháp, biện tài thiện xảo chuyển pháp luân bất thối, biển cả công đức của tất cả Như Lai đều vào nơi thân của các ngài, tất cả quốc độ của chư Phật các ngài đều phát nguyện đi đến, đã từng cúng dường tất cả chư Phật trải qua vô biên số kiếp luôn hoan hỷ không nhàm, chỗ tất cả chư Phật chứng đạo bồ đề các ngài thường ở trong đó gần gũi không rời, thường đem nguyện thệ Phổ Hiền đã được, làm cho trí thân của tất cả chúng sanh đều đầy đủ. Chư Bồ Tát trên đây trọn nên vô lượng công đức như vậy.

Lại có thế giới vi trần số Chấp Kim Cang Thần: Diệu Sắc Na La Diên Thần, Nhựt Luân Tốc Tật Tràng Thần, Tu Di Hoa Quang Thần, Thanh Tịnh Vân Âm Thần, Chư Căn Mỹ Diệu Thần, Khả Ái Lạc Quang Minh Thần, Ðại Thọ Lôi Âm Thần, Sư Tử Vương Quang Minh Thần, Mật Diệm Thắng Mục Thần, Liên Hoa Quang Ma Ni Kế Thần, Thế giới vi trần số Kim Cang thần như vậy làm bực tối thượng thủ. Chư thần này thường phát nguyện lớn trong vô lượng kiếp quá khứ: nguyện thường gần gũi cúng dường chư Phật, nguyện hạnh đã được viên mãn, đã đến bỉ ngạn, chứa nhóm vô biên phước nghiệp thanh tịnh, đã thông đạt cảnh giới của các môn tam muội, đã được thần thông theo ở bên Như Lai, nhập cảnh giới bất khả tư nghì giải thoát, oai quang các ngài rất hùng mãnh nơi chúng hội, tùy theo chúng sanh mà hiện thân để điều phục, tất cả chư Phật hóa thân ở chỗ nào thời các cũng hóa thân theo qua, chỗ cũa tất cả Như Lai ở các ngài thường siêng năng hộ vệ.

Lại có thế giới vi trần số Thân Chúng Thần: Hoa Kế Trang Nghiêm Thần, Quang Chiếu Thập Phương Thần, Hải Âm Ðiều Phục Thần, Tịnh Hoa Nghiêm Kế Thần, Vô Lượng Oai Nghi Thần, Tói Thượng Quang Nghiêm Thần, Tịnh Quang Hương Vân Thần, Thủ Hộ Nhiếp Trì Thần, Phổ Hiện Nhiếp Thủ Thần, Bất Ðộng Quang Minh Thần, có thế giới vi trần số Thân Chúng Thần như vậy làm bực thượng thủ. Từ xưa chư thần này đã thành tựu đại nguyện cúng dường phục sự tất cả chư Phật.

Lại có thế giới vi trần số Túc Hành Thần: Bửu Ấn Thủ Thần, Liên Hoa Quang Thần, Thanh Tịnh Hoa Kế Thần, Nhiếp Chư Thiện Kiến Thần, Diệu Bảo Tinh Tràng Thần, Lạc Thổ Diệu Âm Thần, Chiên Ðàn Thọ Quang Thần, Liên Hoa Quang Minh Thần, Vi Diệu Quang Minh Thần, Tích Tập Diệu Hoa Thần, có thế giới vi trần số Túc hành Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thần này trong vô lượng kiếp quá khứ thường gần gũi Như Lai.

Lại có thế giới vi trần số Ðạo Tràng Thần: Tịnh Trang Nghiêm Tràng Thần, Tu Di Bảo Quang Thần, Lôi Âm Tràng Tướng Thần, Vũ Hoa Diệu Nhãn Thần, Hoa Anh Quang Kế Thần, Vũ Bửu Trang Nghiêm Thần, Kim Cang Thể Vân Thần, Liên Hoa Quang Minh Thần, Diệu Quang Chiếu Diệu Thần, có thế giới vi trần số Ðạo Tràng Thần như vậy làm bực thượng thủ. Thuở quá khứ, chư thần này đã gặp vô lượng Phật thành tựu nguyện lực thường cúng dường Phật.

Lại có thế giới vi trần số Chủ Thành Thần: Bửu Phong Quang Diệu Thần, Diệu Nghiêm Cung Ðiện Thần, Thanh Tịnh Hỷ Bảo Thần, Ly Ưu Thanh Tịnh Thần, Hoa Ðăng Diệm Nhãn Thần, Diệm Tràng Minh Hiện Thần, Thạnh Phước Quang Minh Thần, Thanh Tịnh Quang Minh Thần, Hương Kế Trang Nghiêm Thần, Diệu Bửu Quang Minh Thần, có thế giới vi trần số Chủ Thành Thần như vậy làm bực Thượng thủ. Trong vô lượng bất tư nghì kiếp, chư thần này đều trang nghiêm Thanh Tịnh cung điện của Như Lai.

Lại có thế giới vi trần số Chủ Ðịa Thần: Phổ Ðức Tịnh Hoa Thần, Kiên Phước Trang Nghiêm Thần, Diệu Hoa Nghiêm Thọ Thần, Phổ Tán Chúng Bửu Thần, Tịnh Mục Quán Thời Thần, Diệu Sắc Thắng Nhãn Thần, Hương Mao Phát Quang Thần, Duyệt Ý Âm Thinh Thần, Diệu Hoa Triền Kế Thần, Kim Cang Nghiêm Thể Thần, có thế giới vi trần số Chủ Ðịa Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thuở xưa phát nguyện rộng lớn thường gần gũi chư Phật đồng tu phước nghiệp.

Lại có vô lượng chủ Sơn thần: Bửu Phong Khai Hoa Thần, Hoa Lâm Diệu Kế Thần, Cao Tràng Phổ Chiếu Thần, Ly Trần Tịnh Kế Thần, Quang Chiếu Thập Phương Thần, Ðại Lực Quang Minh Thần, Oai Quang Phổ Thắng Thần, Vi Mật Quang Luân Thần, Phổ Nhãn Hiện Kiến Thần, Kim Cang Mật Nhãn Thần, có vô lượng Chủ Sơn Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đã được pháp nhãn thanh tịnh đối với các pháp.

Lại có bất tư nghì số Chủ Lâm Thần: Bố Hoa Như Vân Thần, Trạc Cán Thơ Quang Thần, Sanh Nha Phát Diệu Thần, Cát Tường Tịnh Diệp Thần, Thùy Bố Diệm Tàng Thần, Thanh Tịnh Quang Minh Thần, Khả Ý Lôi Âm Thần, Quang Hương Phổ Biến Thần, Diệu Quang Hoánh Diệu Thần, Hoa Quả Quang Vị Thần. Bất tư nghì số Chủ Lâm Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều có vô lượng quang minh khả ái.

Lại có vô lượng Chủ Dược Thần: Cát Tường Thần, Chiên Ðàn Lâm Thần, Thanh Tịnh Quang Minh Thần, Danh Xưng Phổ Văn Thần, Mao Khổng Quang Minh Thần, Phổ Trị Thanh Tịnh Thần, Tế Nhựt Quang Tràng Thần, Minh Kiến Thập Phương Thần, vô lượng Chủ Dược Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều lìa cấu nhiễm, lòng nhơn từ cứu giúp muôn vật.

Lại có vô lượng Chủ Giá Thần: Nhu Nhuyến Thắng Vị Thần, Thời Hoa Tịnh Quang Thần, Sắc Lực Dũng Kiện Thần, Tăng Trưởng Tinh Khí Thần, Phổ Sanh Căn Quả Thần, Diệu Nghiêm Hoàn Kế Thần, Nhuận Trạch Tịnh Hoa Thần, Thành Tựu Diệu Hương Thần, Kiến Giả Ái Nhạo Thần, Ly Cấu Tịnh Quang Thần, có vô lượng Chủ Giá thần như vậy là bực thượng thủ. Chư thần này đều được thành tựu đại hỷ.

Lại có vô lượng Chủ Hà Thần: Phổ Phát Tánh Lưu Thần, Phổ Khiết Tuyền Giản Thần, Ly Trần Tịnh Nhãn Thần, Thập Phương Biến Hống Thần, Cứu Hộ Chúng Sanh Thần, Vô Nhiệt Tịnh Quang Thần, Phổ Sanh Hoan Hỷ Thần, Quảng Ðức Thắng Tràng Thần, Quang Chiếu Phổ Thế Thần, Hải Ðức Quang Minh Thần, có vô lượng Chủ Hà thần như vậy làm bực thượng thử. Chư thần này đều ân cần để ý lợi ích chúng sanh.

Lại có vô lượng Chủ Hải Thần: Xuất Hiện Bửu Quang Thần, Thành Kim Cang Tràng Thần, Viễn Ly Trần Cấu Thần, Phổ Thủy Cung Ðiện Thần, Cát Tường Bửu Nguyệt Thần, Diệu Hoa Long Kế Thần, Phổ Trì Quang Vị Thần, Bửu Diệm Hoa Quang Thần, Kim Cang Diệu Kế Thần, Hải Triều Lôi Âm Thần, có vô lượng Chủ Hải thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều dùng biển cả công đức của Như Lai để đầy đủ thân mình.

Lại có vô lượng Chủ Thủy Thần: Phổ Hưng Vân Tràng Thần, Hải Triều Vân Âm Thần, Diệu Sắc Luân Kế Thần, Thiện Xảo Triền Phục Thần, Ly Cấu Hương Tích Thần, Phước Kiều Quán Âm Thần, Tri Túc Tự Tại Thần, Tịnh Hỷ Thiện Âm Thần, Phổ Hiện Oai Quang Thần, Hống Âm Biến Hải Thần, có vô lượng Chủ Thủy thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng cứu hộ và làm lợi ích tất cả chúng sanh.

Lại có vô số Chủ Hỏa Thần: Phổ Quang Diệm Tàng Thần, Phổ Tập Quang Tàng Thần, Ðại Quang Phổ Chiếu Thần, Chúng Diệu Cung Ðiện Thần, Vô Tận Quang Kế Thần, Chủng Chủng Diệm Nhãn Thần, Thập Phương Cung Ðiện như Tu Di Sơn Thần, Oai Quang Tự Tại Thần, Quang Minh Phá Ám Thần, Lôi Âm Ðiển Quang Thần, có vô số Chủ Hoả thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều có thể thị hiện các thứ quang minh làm cho chúng sanh dứt trừ những nhiệt não.

Lại có vô lượng Chủ Phong Thần: Vô Ngại Quang Minh Thần, Phổ Hiện Dũng Nghiệp Thần, Phiêu Kích Vân Tràng Thần, Tịnh Quang Trang Nghiêm Thần, Lực Năng Kiệt Thủy Thần, Ðại Thinh Biến Hống Thần, Thọ Sóc Thùy Kế Thần, Sở Hành Vô Ngại Thần, Chủng Chủng Cung Ðiện Thần, Ðại Quang Phổ Chiếu Thần, có vô lượng Chủ Phong thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn.

Lại có vô lượng Chủ Không Thần: Tịnh Quang Phổ Chiếu Thần, Phổ Du Thâm Quảng Thần, Sanh Cát Tường Phong Thần, Ly Chướng An Trụ Thần, Quảng Bộ Diệu Kế Thần, Vô Ngại Quang Diệm Thần, Vô Ngại Thắng Lực Thần, Ly Cấu Quang Minh Thần, Thâm Viễn Diệu Âm Thần, Quang Biến Thập Phương Thần, có vô lượng Chủ Không thần như vậy làm bực thượng thủ.

Lại có vô lượng Chủ Phương Thần: Biến Trụ Nhứt Thiết Thần, Phổ Hiện Quang Minh Thần, Quang Hạnh Trang Nghiêm Thần, Châu Hành Bất Ngại Thần, Vĩnh Ðoạn Mê Hoặc Thần, Phổ Du Tịnh Không Thần, Ðại Vân Tràng Âm Thần, Kế Mục Vô Loạn Thần, Phổ Quán Thế Nghiệp Thần, Châu Biến Du Lãm Thần, có vô lượng Chủ Phương thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này có thể dùng phương tiện phóng quang minh thường chiếu khắp mười phương chẳng dứt.

Lại có vô lượng Chủ Dạ Thần: Phổ Ðức Tịnh Quang Thần, Hỷ Nhãn Quán Thế Thần, Hộ Thế Tinh Khí Thần, Tịch Tịnh Hải Âm Thần, Phổ Hiện Cát Tường Thần, Phổ Phát Thọ Hoa Thần, Bình Ðẳng Hộ Dục Thần, Du Hí Khoái Lạc Thần, Chư Căn Thường Hỷ Thần, Xuất Sanh Tịnh Phước Thần, có vô lượng Chủ Dạ thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng tu tập, vui với chánh pháp.

Lại có vô lượng Chủ Trú Thần: Thị Hiện Cung Ðiện Thần, Phát Khởi Huệ Hương Thần, Lạc Thắng Trang Nghiêm Thần, Hương Hoa Diệu Quang Thần, Phổ Tập Diệu Dược Thần, Nhạo Tác Hỷ Mục Thần, Phổ Hiện Chư Phương Thần, Ðại Bi Quang Minh Thần, Thiện Căn Quang Chiếu Thần, Diệu Hoa Anh Lạc Thần, có vô lượng Chủ Trú thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này có thể sanh lòng tin hiểu nơi diệu pháp, thường cùng nhau siêng năng nghiêm sức cung điện.

Lại có vô lượng A Tu La Vương: La Hầu Vương, Tỳ Ma Chất Ða La Vương, Xảo Huyễn Thuật Vương, Ðại Quyến Thuộc Vương, Ðại Lực Vương, Biến Chiếu Vương, Kiên Cố Hành Diệu Trang Nghiêm Vương, Quảng Ðại Nhơn Huệ Vương, Xuất Hiện Thắng Ðức Vương, Diệu Hảo Âm Thinh Vương, có vô lượng A Tu La Vương như vậy làm bực thượng thủ. Các A Tu La Vương này đều đã siêng năng xô dẹp ngã mạn và những phiền não.

Lại có bất tư nghì số Ca Lâu La Vương : Ðại Tốc Tật Lực Vương, Vô Năng Hoại Bảo Cái Vương, Thanh Tịnh Tốc Tật Vương, Tâm Bất Thối Chuyển Vương, Ðại Hải Xứ Nhiếp Trì Lực Vương, Kiên Cố Tịnh Quang Vương, Xảo Nghiêm Quang Kế Vương, Phổ Thiệp Thị Hiện Vương, Phổ Quán Hải Vương, Phổ Âm Quãng Mục Vương, có bất tư nghì số Ca Lâu La Vương như vậy làm thượng thủ. Các Ca Lâu La Vương này đều đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thể cứu hộ tất cả chúng sanh.

Lại có vô lượng Khẩn Na La Vương: Thiện Huệ Quang Minh Thiên Vương, Diệu Hoa Tràng Vương, Chủng Chủng Trang Nghiêm Vương, Duyệt Ý Hống Thinh Vương, Bửu Thọ Quang Minh Vương, Kiến Giả Hân Lạc Vương, Ðộng Ðịa Lực Vương, Nhiếp Phục Ác Chúng Vương, có vô lượng Khẩn Na La Vương như vậy làm bực thượng thủ. Các Khẩn Na La Vương này đều siêng năng tinh tấn quán tất cả pháp, lòng thường khoái lạc du hí tự tại.

Lại có vô lượng Ma Hầu La Già Vương: Thiện Huệ Vương, Thanh Tịnh Oai Âm Vương, Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế Vương, Diệu Mục Chủ Vương, Như Ðăng Tràng Vi Chúng Sở Quy Vương, Tói Thắng Quang Minh Tràng Vương, Sư Tử Ức Vương, Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm Vương, Tu Di Kiên Cố Vương, Khả Ái Nhạo Quang Minh Vương, có vô lượng Ma Hầu La Già Vương như vậy làm bực thượng thủ. Các Ma Hầu La Già Vương này đều siêng tu tập phương tiện rộng lớn làm cho chúng sanh dứt hẳn ngu si.

Lại có vô lượng Dạ Xoa Vương: Tỳ Sa Môn Vương, Tự Tại Âm Vương, Nghiêm Trì Khí Trượng Vương, Ðại Trí Huệ Vương, Diệm Nhãn Chủ Vương, Kim Cang Nhãn Vương, Dũng Kiện Tý Vương, Dũng Ðịch Quân Vương, Phú Tư Tài Vương, Lực Hoại Cao Sơn Vương, có vô lượng Dạ Xoa Vương như vậy làm bực thượng thủ. Các Dạ Xoa Vương này đều siêng thủ hộ tất cả chúng sanh.

Lại có vô lượng Ðại Long Vương: Tỳ Lâu Bát Xoa Vương, Ta Kiệt La Vương, Vân Âm Diệu Tràng Vương, Diệm Khẩu Hải Quang Vương, Phổ Cao Vân Tràng Vương, Ðức Xoa Ca Vân Tràng Vương, Phổ Vận Ðại Thinh Vương, Vô Nhiệt Não Vương, có vô lượng Ðại Long Vương như vậy làm bực thượng thủ. Các Long Vương này đều siêng năng kéo mây rưới mưa làm tiêu trừ sự phiền não cho chúng sanh.

Lại có vô lượng Cưu Bàn Trà Vương: Tăng Trưởng Vương, Long Chúa Vương, Thiện Trang Nghiêm Tràng Vương, Phổ Nhiêu Ích Hành Vương, Thậm Khả Bố Úy Vương, Mỹ Mục Trang Nghiêm Vương, Cao Phong Huệ Vương, Dũng Kiện Tý Vương, Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn Vương, Quảng Ðại Thiên Diệu A Tu La Nhãn Vương, có vô lượng Cưu Bàn Trà Vương như vậy làm bực thượng thủ. Các Cưu Bàn Trà Vương này đều siêng tu học pháp môn vô ngại phóng quang minh lớn.

Lại có vô lượng Càn Thác Bà Vương: Trì Quốc Càn Thác Bà Vương, Thọ Quang Vương, Tịnh Mục Vương, Hoa Quang Vương, Phổ Âm Vương, Nhạo Diệu Ðộng Diêu Mục Vương, Diệu Âm Sư Tử Tràng Vương, Phổ Phóng Bửu Quang Minh Vương, Kim Cang Thọ Hoa Tràng Vương, Nhạo Phổ HIện Quang Nghiêm Vương, có vô lượng Càn Thác Bà Vương như vậy làm thượng thủ. Các Càn Thác Bà Vương này đều tin hiểu sâu xa đối với đại pháp, hoan hỷ kính mến, siêng năng tu tập chẳng mỏi nhàm.

Lại có vô lượng Nguyệt Thiên Tử: Nguyệt Thiên Tử, Hoa Vương Kế Quang Minh Thiên Tử, Chúng Diệu Tịnh Quang Minh Thiên Tử, An Lạc Thế Gian Tâm Thiên Tử, Thọ Vương Nhãn Quang Minh Thiên Tử, Thị Hiện Thanh Tịnh Quang Thiên Tử, Phổ Du Bất Ðộng Quang Thiên Tử, Tinh Tú Vương Tự Tại Thiên Tử, Tịnh Giác Nguyệt Thiên Tử, Ðại Oai Ðức Quang Minh Thiên Tử, có vô lượng Nguyệt Thiên Tử như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Tử này đều siêng năng mở bày tâm bửu của chúng sanh.

Lại có vô lượng Nhựt Thiên Tử: Nhựt Thiên Tử, Quang Diệu Nhãn Thiên Tử, Tu Di Quang Khả Úy Kính Tràng Thiên Tử, Ly Cấu Bửu Trang Nghiêm Thiên Tử, Dũng Mãnh Bất Thối Chuyển Thiên Tử, Diệu Hoa Anh Quang Minh Thiên Tử, Tói Thắng Tràng Quang Minh Thiên Tử, Bửu Kế Phổ Quang Minh Thiên Tử, Quang Minh Nhãn Thiên Tử, Trì Thắng Ðức Thiên Tử, Phổ Quang Minh Thiên Tử, có vô lượng Nhựt Thiên Tử như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Tử này đều siêng tu tập lợi ích chúng sanh thêm lớn căn lành cho họ.

Lại có vô lượng Ðao Lợi Thiên Vương: Thích Ca Nhơn Ðà La Thiên Vương, Phổ Xưng Mãn Âm Thiên Vương, Từ Mục Bửu Kế Thiên Vương, Bửu Quang Tràng Danh Xưng Thiên Vương, Phát Sanh Hỷ Lạc Kế Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Chánh Niệm Thiên Vương, Tu Di Thắng Âm Thiên Vương, Thành Tựu Niệm Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Tịnh Hoa Quang Thiên Vương, Tự Tại Quang Minh Năng Giác Ngộ Thiên Vương, có vô lượng Ðao Lợi Thiên Vương như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Vương này đều siêng phát khởi phước nghiệp rộng lớn của tất cả thế gian.

Lại có vô lượng Dạ Ma Thiên Vương: Thiện Thời Phần Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Vương, Vô Tận Huệ Công Ðức Tràng Thiên Vương, Thiện Biến Hóa Ðoan Nghiêm Thiên Vương, Tổng Trì Ðại Quang Minh Thiên Vương, Bất Tư Nghì Trí Huệ Thiên Vương, Luân Tê Thiên Vương, Quang Diệm Thiên Vương, Quang Chiếu Thiên Vương, Phổ Quan Sát Ðại Danh Xưng Thiên Vương, có vô lượng Dạ Ma Thiên Vương như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Vương này đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có lòng hỷ túc.

Lại có bất tư nghì số Ðâu Suất Thiên Vương: Tri Túc Thiên Vương, Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Vương, Tối Thắng Công Ðức Tràng Thiên Vương, Tịch Tịnh Quang Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Diệu Mục Thiên Vương, Bửu Phong Tịnh Nguyệt Thiên Vương, Tói Thắng Dũng Kiện Lực Thiên Vương, Kim Cang Diệu Quang Minh Thiên Vương, Tinh Tú Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Trang Nghiêm Thiên Vương, có bất tư nghì Ðâu Suất Thiên Vương như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Vương này đều siêng trì niệm danh hiệu của tất cả chư Phật.

Lại có vô lượng Hóa Lạc Thiên Vương: Thiện Biến Hóa Thiên Vương, Tịch Tịnh Âm Quang Minh Thiên Vương, Biến Hóa Lực Quang Minh Thiên Vương, Trang Nghiêm Chủ Thiên Vương, Niệm Quang Thiên Vương, Tói Thượng Vân Âm Thiên Vương, Chúng Diệu Tối Thắng Quang Thiên Vương, Diệu Kế Quang Minh Thiên Vương, Thành Tựu Hỷ Huệ Thiên Vương, Hoa Quang Kế Thiên Vương, Phổ Kiến Thập Phương Thiên Vương, có vô lượng Hóa Lạc Thiên Vương như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Vương này đều siêng điều phục tất cả chúng sanh cho họ được giải thoát.

Lại có vô số Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương: Ðắc Tự Tại Thiên Vương, Diệu Mục chủ Thiên Vương, Diệu Quang Tràng Thiên Vương, Dõng Mãnh Huệ Thiên Vương, Diệu Âm Cú Thiên Vương, Diệu Quang Tràng Thiên Vương, Tịch Tịnh Cảnh Giới Môn Thiên Vương, Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, Hoa Nhị Huệ Tự Tại Thiên Vương, Nhơn Ðà La Lực Diệu Trang Nghiêm Quang Minh Thiên Vương, có vô số tự tại Thiên Vương như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Vương này đều siêng tu tập pháp môn rộng lớn phương tiện tự tại.

Lại có vô số Ðại Phạm Thiên Vương: Thi Khí Thiên Vương, Huệ Quang Thiên Vương, Thiện Huệ Quang Minh Thiên Vương, Phổ Vân Âm Thiên Vương, Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Thiên Vương, Tịch Tịnh Quang Minh Nhãn Thiên Vương, Quang Biến Thập Phương Thiên Vương, Biến Hóa Âm Thiên Vương, Quang Minh Chiếu Diệu Nhãn Thiên Vương, Duyệt Ý Hải Âm Thiên Vương, có vô số Phạm Thiên Vương như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Vương này đều đủ đại từ thương xót chúng sanh, phóng quang chiếu khắp làm cho chúng sanh đều vui đẹp.

Lại có vô lượng Quang Âm Thiên Vương : Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Vương, Thanh Tịnh Diệu Quang Thiên Vương, Năng Tự Tại Âm Thiên Vương, Tối Thắng Niệm Trí Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Thanh Tịnh Diệu Âm Thiên Vương, Thiện Tư Duy Âm Thiên Vương, Phổ Âm Biến Chiếu Thiên Vương, Thậm Thâm Quang Âm Thiên Vương, Vô Cấu Xưng Quang Minh Thiên Vương, Tối Thắng Tịnh Huệ Quang Thiên Vương, có vô lượng Quang Âm Thiên Vương như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Vương này đều an trụ nơi pháp môn hỉ lạc tịch tịnh rộng lớn vô ngại.

Lại có vô lượng Biến Tịnh Thiên Vương : Thanh Tịnh Danh Xưng Thiên Vương, Tối Thắng Kiến Thiên Vương, Tịch Tịnh Ðức Thiên Vương, Tu Di Âm Thiên Vương, Tịnh Niệm Nhãn Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Tối Thắng Quang Chiếu Thiên Vương, Thế Gian Tự Tại Chúa Thiên Vương, Quang Diệm Tự Tại Thiên Vương, Nhạo Tư Duy Pháp Biến Hóa Thiên Vương, Biến Hóa Tràng Thiên Vương, Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương, có vô lượng Biến Tịnh Thiên Vương như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Vương này đều đã an trụ pháp môn rộng lớn, siêng làm lợi ích cho thế gian.

Lại có vô lượng Quảng Quả Thiên Vương : Ái Nhạo Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương, Thanh Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Vương, Tối Thắng Huệ Quang Minh Thiên Vương, Tự Tại Trí Huệ Tràng Thiên Vương, Nhạo Tịch Tịnh Thiên Vương, Phổ Trí Nhãn Thiên Vương, Nhạo Triền Huệ Thiên Vương, Thiện Chủng Huệ Quang Minh Thiên Vương, Vô Cấu Tịch Tịnh Quang Thiên Vương, Quảng Ðại Thanh Tịnh Quang Thiên Vương, có vô số lượng Quảng Quả Thiên Vương như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Vương này đều dùng pháp tịch tịnh mà làm cung điện và an trụ trong đó.

Lại có vô số Ðại Tự Tại Thiên Vương: Diệu Diệm Hải Thiên Vương, Tự Tại Danh Xưng Quang Thiên Vương, Thanh Tịnh Công Ðức Nhãn Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Ðại Huệ Thiên Vương, Bất Ðộng Quang Tự Tại Thiên Vương, Diệu Trang Nghiêm Nhãn Thiên Vương, Thiện Tư Duy Quang Minh Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Ðại Trí Thiên Vương, Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, Cực Tinh Tấn Danh Xưng Quang Thiên Vương, có vô số Ðại Tự Tại Thiên Vương như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thiên Vương này đều siêng quán sát pháp vô tướng, chỗ thật hành bình đẳng.

(1) Lúc bấy giờ, hải chúng đều đã vân tập nơi đạo tràng của Như Lai. Tất cả đều nhất tâm chiêm ngưỡng Ðức Thế Tôn

(1): Hán bộ quyển 2.

Cả chúng hội này đều đã rời tất cả tâm cấu nhiễm phiền não và những tập khí thừa, xô ngã tòa núi trọng chướng, được thấy Phật không bị trệ ngại. Ðại chúng này, từ vô lượng kiếp xa xưa, đã được sự nhiếp thọ của Ðức Tỳ Lô Giá Na Phật, trong thời ký tu bồ tát hạnh. Họ đã được giáo hóa thành thục và đều được an trụ nơi đạo nhứt thiết chủng trí, đã vun trồng vô lượng đức lành và đều được đại phước, đã vào nơi nguyện hải phương tiện, chỗ thật hành đều hoàn toàn thanh tịnh, đã khéo xuất ly, thường thấy Phật được rõ ràng, dùng sức thắng giải vào trong biển lớn công đức của Như Lai, đã được du hí thần thông nơi môn giải thoát của chư Phật.

II. CHƯ THIÊN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN.

Diệu Diệm Hải Ðại Tự Tại Thiên Vương được giải thoát môn có sức phương tiện tịch tịnh khắp pháp giới hư không giới.

Tự Tại Danh Xưng Quang Thiên Vương được giải thoát môn quan sát khắp tất cả pháp đều tự tại.

Thanh Tịnh Công Ðức Nhãn Thiên V ương được giải thoát môn biết tất cả các pháp vô tướng, không sanh diệt, không lai khứ, vô công dụng hạnh.

Khả Ái Nhạo Ðại Huệ Thiên Vương được giải thoát môn biển trí huệ hiện thấy thật tướng của tất cả pháp.

Bất Ðộ ng Quang Tự Tại Thiên Vương được giải thoát môn đại định phương tiện đem lại vô biên sự an lạc cho chúng sanh.

Diệu Trang Nghiêm Nhãn Thiên Vương được giải thoát môn quan sát pháp tịch tịnh dứt những si mê bố úy.

Thiện Tư Duy Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn công hạnh tư duy khéo vào vô biên cảnh giới chẳng khởi tất cả cõi hữu lậu.

Khả Ái Nhạo Ðại Trí Thiên Vương được giải thoát môn đến thuyết pháp khắp mười phương nhưng vẫn bất động, vô sở y.

Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương được giải thoát môn vào cảnh giới tịch tịnh, khắp hiện quang minh của Phật.

Danh Xưng Quang Thiện Tinh Tấn Thiên Vương được giải thoát môn an trụ nơi chỗ tự ngộ, mà dùng vô biên cảnh giới rộng lớn làm cảnh sở duyên.

Bấy giờ, Diệu Diệm Hải Thiên Vương, nương oai lực của Phật, quan sát khắp các chúng Ðại Tự Tại Thiên, rồi nói kệ rằng:

Thân Phật phổ biến các đại hội

Ðầy khắp pháp giới không cùng tận

Tịch diệt vô tánh bất khả thủ

Vì cứu thế gian mà xuất hiện.

Như Lai Pháp Vương xuất thế gian

Thắp đèn diệu pháp chiếu cõi đời

Cảnh giới Vô biên cũng vô tận

Ðây, chỗ chứng của Tự Tại Danh.

Phật bất tư nghị rời phân biệt

Rõ mười phương đều không có tướng

Mở đạo thanh tịnh để dạy đời

Tịnh Nhãn Thiên Vương quan sát thấy.

Như Lai trí huệ vô biên tế

Tất cả thế gian chẳng lường được

Diệt lòng si tối của chúng sanh

Ðại Huệ Thiên Vương được an trụ

Như Lai công đức bất tư nghị

Chúng sanh thấy Phật hết phiền não

Khiến khắp thế gian được an vui

Bất Ðộng Thiên Vương đã được thấy.

Chúng sanh tối tăm thường lầm lỗi

Như Lai dạy cho pháp tịch tịnh

Là đèn trí huệ sáng soi đời

Diệu Nhãn Thiên Vương có thể biết.

Sắc thân tịnh diệu của Như Lai

Hiện khắp mười phương không gì sánh

Thân Phật vô tánh vô sở y

Thiện Tư Thiên Vương quan sát được.

Thinh Âm của Phật vô hạn ngại

Kẻ đáng được ngộ đều được nghe

Nhưng Phật vắng lặng thường bất động

Nhạo Trí Thiên Vương chứng môn này.

Như Lai tịch tịnh, bực giải thoát

Hiện khắp mười phương không sót chỗ

Quang minh soi sáng khắp thế gian

Nghiêm Tràng Thiên Vương đã được thấy.

Vô biên kiếp hải thuở quá khứ

Phật vì chúng sanh cầu giác đạo

Vô lượng thần thông độ muôn loài

Danh Xưng Thiên Vương đã thấy được.

Khả Ái Nhạo Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương được giải thoát môn quan sát khắp căn cơ tất cả chúng sanh để thuyết pháp dứt nghi.

Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Vương được môn giải thoát theo sự tưởng niệm làm cho được thấy Phật.

Tối Thắng Huệ Quang Minh Thiên Vương được môn giải thoát thân pháp tánh bình đẳng trang nghiêm vô sở y.

Tự Tại Trí Huệ Tràng Thiên Vương được giải thoát môn rõ biết tất cả các pháp thế gian, trong một niệm an lập bất tư nghì biển trang nghiêm.

Nhạo Tịch Tị nh Thiên Vương được giải thoát môn nơi một lỗ chân lông hiện bất tư nghì Phật độ không chướng ngại.

Phổ Trí Nhãn Thiên Vương được giải thoát môn quán sát pháp giới.

Nhạo Truyền Huệ Thiên Vương được giải thoát môn vì tất cả chúng sanh trong vô biên kiếp thường xuất hiện vô lượng thân.

Thiện Chủng Huệ Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn quán tất cả cảnh giới thế gian chứng nhập pháp giới bất tư nghì.

Vô Cấu Tịch Tịnh Quang Thiên Vương được giải thoát môn khai thị pháp xuất yếu cho tất cả chúng sanh.

Quảng Ðại Thanh Tịnh Quang Thiên Vương được giải thoát môn quan sát tất cả chúng sanh đáng được hóa độ làm cho họ chứng nhập Phật pháp.

Lúc đó Khả Ái Nhạo Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương thừa oai lực c ủa Phật quan sát khắp tất cả thiên chúng Thiểu Quảng Thiên, Vô Lượng Quảng Thiên, Quảng Quả Thiên rồi kệ rằng:

Cảnh giới của Phật bất tư nghì

Tất cả chúng sanh chẳng lường được

Khiến chúng sanh kia đều tin hiểu

Ý nguyện rộng lớn không cùng tận.

Nếu có chúng sanh kham thọ pháp

Thần lực của Phật dìu dắt họ

Khiến họ thường thấy Phật hiện tiền

Nghiêm Hải Thiên Vương thấy như vậy.

Tất cả pháp tánh vô sở y

Phật hiện thế gian cũng như vậy

Khắp trong các cõi không chỗ nương

Nghĩa này, Thắng Huệ quan sát được.

Theo lòng chúng sanh chỗ mong muốn

Thần lực của Phật đều hiện được

Mỗi mỗi sai khác bất tư nghì

Huệ Tràng Thiên Vương đã được chứng.

Bao nhiêu cõi nước thuở quá khứ

Trong lỗ chân lông hiện đủ cả

Ðây là chư Phật đại thần thông

Tịch Tịnh Thiên Vương tuyên thuyết được.

Tất cả pháp môn không cùng tận

Hội trong đạo tràng của một pháp

Pháp tánh như vậy Phật nói ra

Môn phương tiện này Trí Nhãn biết.

Bao nhiêu cõi nước ở mười phương

Xuất hiện trong đó mà thuyết pháp

Thân Phật không đến cũng không đi

Ðây, cảnh giới của Nhạo Truyền Huệ.

Phật xem thế pháp như vang bóng

Vào chỗ rất sâu của pháp kia

Nói các pháp tánh thường lặng yên

Thiện Chủng Thiên Vương hay thấy biết.

Phật khéo rõ biết các cảnh giới

Theo cơ chúng sanh rưới pháp mầu

Dạy môn xuất yếu bất tư nghì

Tịch Tịnh Thiên Vương hay ngộ nhập.

Thế Tôn thường dùng từ bi lớn

Vì độ chúng sanh mà hiện thân

Bình đẳng thuyết pháp đều được nhờ

Quảng Ðại Thiên Vương đã chứng được.

Thanh Tịnh Huệ Danh Xưng Thiên Vương được giải thoát môn rõ thấu đạo phương tiện giải thoát tất cả chúng sanh.

Tối Thắng Kiến Thiên Vương được giải thoát môn khắp thị hiện theo chỗ ưa thích của tất cả chư thiên như vang, như bóng.

Tịch Tịnh Ðức Thiên Vương được giải thoát môn phương tiện lớn trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả cảnh giới Phật.

Tu Di Âm Thiên Vương được giải thoát môn mãi lưu chuyển trong biển sanh tử theo các chúng sanh.

Tịnh Niệm Nhãn Thiên Vương được giải thoát môn nghĩ nhớ công hạnh điều phục chúng sanh của Như Lai.

Khả Ái Nhạo Phố Chiếu Thiên Vương được giải thoát môn vô lượng phổ môn Ðà La Ni thường diễn thuyết.

Thế Gian Tự Tại Chủ Thiên Vương được giải thoát môn có thể làm cho tất cả chúng sanh gặp Phật, sanh tín tâm.

Quang Di ệm Tự Tại Thiên Vương được giải thoát môn có thể làm cho tất cả chúng sanh nghe pháp tin mừng mà được xuất ly.

Nhạo Tư Duy Pháp Biến Hóa Thiên Vương được giải thoát môn chứng nhập công hạnh điều phục của tất cả bồ tát vô biên vô tận như hư không.

Biến Hóa Tràng Thiên Vương được giải thoát môn bi, trí rộng lớn quan sát vô lượng phiền não của chúng sanh.

Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương được giải thoát môn phóng quang minh hiện thân khẩn ý của Phật nhiếp hóa chúng sanh.

Lúc đó Thanh Tịnh Huệ Danh Xư ng Thiên Vương, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả thiên chúng Thiểu Tịnh Thiên, Vô lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên rồi nói kệ rằng:

Rõ biết pháp tánh là vô ngại

 

Hiện khắp mười phương vô lượng cõi

Nơi cảnh giới Phật chẳng nghĩ bàn

Khiến chúng đồng quy biển giải thoát.

Như Lai ở đời vô sở y

Hiện trong các cõi như vang bóng

Pháp tánh rốt ráo không khởi sanh

Thắng Kiến Thiên Vương được ngộ nhập.

Từ vô lượng kiếp tu phương tiện

Thanh tịnh các cõi khắp mười phương

Pháp giới bất động thường như như

Tịnh Ðức Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Chúng sanh ngu si bị chướng che

Mù tối thường ở trong sanh tử

Như Lai dạy cho đạo sạch trong

Tu Di Âm Vương được giải thoát.

Chư Phật thật hành đạo vô thượng

Tất cả chúng sanh không lường được

Thị hiện các thứ phương tiện môn

Tịnh Nhãn Thiên Vương quan sát rõ.

Như Lai thường dùng môn tổng trì

Nhiều như vi trần trong các cõi

Dạy bảo chúng sanh khắp mọi nơi

Phổ Chiếu Thiên Vương đã chứng nhập.

Như Lai ra đời rất khó gặp

Qua vô lượng kiếp gặp một lần

Làm cho chúng sanh hiểu biết tin

Tự Tại Chủ Thiên đã chứng được.

Phật nói pháp tánh đều vô tánh

Rộng lớn rất sâu chẳng nghĩ bàn

Khiến khắp chúng sanh khởi lòng tin

Quang Diệm Thiên Vương khéo rõ biết.

Tam thế Như Lai công đức đủ

Hoá độ chúng sanh bất tư nghì

Suy nghĩ nơi kia sanh mừng vui

Nhạo Pháp Thiên Vương khai diễn được.

Chúng sanh chìm trong biển phiền não

Kiến trược ngu si rất đáng sợ

Như Lai thương xót khiến thoát ly

Hoá Tràng Thiên Vương quan sát thấy.

Như Lai thường phóng đại quang minh

Trong mỗi quang minh vô lượng Phật

Ðều hiện Phật sự hóa chúng sanh

Diệu Âm Thiên Vương đã chứng nhập

Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn thường hưởng thọ vui tịch tịnh mà có thể hóa hiện tiêu diệt khổ thế gian.

Thanh Tịnh Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn tâm đại bi tương ứng lòng hỷ lạc của tất cả chúng sanh.

Tự Tại Âm Thiên V ương được giải thoát môn trong một niệm khắp hiện năng lực phước đức cho tất cả chúng sanh trong vô biên kiếp.

Tối Thắng Niệm Trí Thiên Vương được giải thoát môn khiến khắp tất cả thế gian thành trụ hoại đều như hư không thanh tịnh.

Khả Ái Nhạo Tịnh Diệu Âm Thiên Vương được giải thoát môn ưa thích tin nhận giáo pháp của tất cả thánh nhơn.

Thiện Tư Duy Âm Thiên Vương được giải thoát môn có thể trải qua kiếp số diễn thuyết nghĩa và phương tiện của tất cả địa.

Diễn Trang Nghiêm Âm Thiên Vương được giải thoát môn phương tiện cúng dường tất cả Bồ Tát lúc từ Ðâu Suất Thiên Cung giáng sanh.

Thậm Thâm Quang Âm Thiên Vương được giải thoát môn quan sát biển vô tận thần thông trí tuệ.

Quảng Ðại Danh Xưng Thiên Vương được giải thoát môn biển công đức của tất cả chư Phật đầy đủ sức phương tiện xuất hiện thế gian.

Tối Thắng Tịnh Quang Thiên Vương được giải thoát môn phát sanh lòng tin sâu ưa thích đối với nguyện lực thuở trước của Như Lai.

Lúc đó Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Vương, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả thiên chúng Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên rồi nói kệ rằng:

Tôi nhớ Như Lai thuở trước tu

Kính thờ cúng dường vô biên Phật

Như hạnh thanh tịnh tính tâm xưa

Thừa Phật oai thần nay điều thấy.

Thân Phật vô tướng lìa cấu nhiễm

Thường trụ từ bi luôn xót thương

Thế gian ưu khổ đều khiến trừ

Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát.

Phật pháp rộng lớn không ngàn mé

Tất cả quốc độ hiện vào trong

Cõi kia thành hoại đều chẳng đồng

Tự Tại Âm Vương môn giải thoát.

Như Lai thần lực không ai sánh

Hiện khắp mười phương cõi rộng lớn

Trang Nghiêm Thanh Tịnh thường hiện tiền

Niệm Trí Thiên Vương đã chứng được.

Vi Trần số cõi khắp mười phương

Có bao nhiêu Phật đều thờ kính

Nghe pháp dứt nhiễm chẳng luống công

Diệu Âm Thiên Vương đã chứng nhập.

Phật trong vô lượng vô số kiếp

Diễn thuyết phương tiện không ai hơn

Phật pháp vô cùng cũng vô biên

Thiên Tư Thiên Vương đã được thấy.

Như Lai thần biến vô lượng môn

Một niệm hiện ở tất cả chỗ

Giáng sanh thành đạo phương tiện lớn

Là môn giải thoát của Nghiêm Âm.

Thần lực gia hộ hay diễn thuyết

Và hiện thần thông của chư Phật

Làm cho thanh tịnh theo căn cơ

Quang Âm Thiên Vương đã được chứng.

Như Lai trí huệ không ngằn mé

Thế gian không sánh không nhiễm trước

Từ tâm ứng vật khắp hiện tiền

Danh Xưng Thiên Vương đã được ngộ.

Phật xưa tu tập bồ đề hạnh

Cúng dường thập phương tất cả Phật

Ở trước chư Phật phát đạo tâm

Tối Thắng Thiên Vương đã thấy biết

Thi Khí Phạm Vương được giải thoát môn trụ khắp trong đạo tràng mười phương thuyết pháp chỗ thật hành thanh tịnh không nhiễm trước.

Huệ Quang Phạm Vương được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh nhập chánh thiền định.

Thiện Tư Huệ Quang Minh Phạm Vương được giải thoát môn vào khắp tất cả pháp bất tư nghì.

Phổ Vân Âm Phạm Vương được giải thoát môn vào tất cả biển âm thinh của chư Phật.

Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Phạm Vương được giải thoát môn có thể ghi nhớ phương tiện giáo hóa tất cả chúng sanh của Bồ Tát.

Thiên, Phạm Phụ Thiên, Ðại Phạm Thiên, rồi nói kệ rằng:

Thân Phật thanh tịnh thường tịch diệt

Quang minh chói sáng khắp thế gian

Không tướng không hành không hình bóng

Ví như mây nổi giữa không gian.

Phật thân như vậy cảnh giới định

Tất cả chúng sanh không thể lường

Thị hiện phương tiện khó nghĩ bàn

Huệ Quang Thiên Vương đã ngộ được

Thế giới vi trần biển pháp môn

Một lời diễn thuyết không còn sót

Kiếp hải như vậy nói không cùng

Thiện Tư Phạm Vương được giải thoát.

Viên âm chư Phật khắp thế gian

Chúng sanh tùy loại đều được hiểu

Nhưng nơi âm thinh vô phân biệt

Phổ Âm Phạm Vương ngộ như vậy.

Bao nhiêu chư Phật trong ba đời

Hướng đến phương tiện bồ đề hạnh

Tất cả đều hiện nơi Phật thân

Âm Tự Tại Vương môn giải thoát.

Tất cả chúng sanh nghiệp sai khác

Tùy chỗ nhơn cảm đều khác nhau

Thế gian như vậy Phật hiện đều

Tịch Tịnh Quang Vương được ngộ nhập.

Vô lượng pháp môn đều tự tại

Ðiều phục chúng sanh khắp mười phương

Cũng chẳng phân biệt nơi trong đây

Phổ Quang Thiên Vương đã rõ biết.

Phật thân vô tận như hư không

Vô tướng vô ngại khắp mười phương

Như huyễn như hóa khắp ứng hiện

Biến Hóa Âm Vương đã ngộ được.

Thân tướng Như Lai không ngằn mé

Trí huệ âm thinh cũng như thế

Hiện thân vô trước ở thế gian

Quang Diệu Thiên Vương đã chứng nhập.

Pháp Vương an trụ cung Diệu pháp

Pháp thân quang minh soi tất cả

Pháp tánh vô tướng không gì bằng

Hải Âm Phạm Vương được giải thoát.

Tịch Tịnh Quang Minh Nhãn Phạm Vương được giải thoát môn hiện tất cả tướng nghiệp báo thế gian đều sai khác.

Phổ Quang Minh Ph ạm Vương được giải thoát môn tùy phẩm loại sai khác của tất cả chúng sanh đều hiện thân ra trước họ để điều phục.

Biến Hóa Âm Phạm Vương được giải thoát môn trụ cảnh giới hành tướng tịch diệt thanh tịnh của tất cả pháp.

Quang Diệu Nhãn Phạ m Vương được giải thoát môn đối với tất cả cõi hữu lậu không chấp trước, không y chỉ, không ngằn mé, thường siêng xuất hiện.

Duyệt Y Hải Âm Phạm Vương được giải thoát môn thường tư duy quán sát vô tận pháp.

Lúc đó Thi Khí Ðại Phạm Vương thừa oai lực của Phật quán sát khắp tất cả thiên chúng Phạm Chúng

Tự Tại Thiên Vương được giải thoát môn hiện tiền thành thục vô lượng chúng sanh tự tại.

Thiện Mục Ch ủ Thiên Vương được giải thoát môn quan sát sự vui của tất cả chúng sanh làm cho họ được vào cảnh giới vui của thánh nhơn.

Diệu Bửu Tràng Quan Thiên Vương được giải thoát môn tùy theo những chỗ muốn hiểu biết của chúng sanh làm cho họ thật hành.

Dũng Mãnh Huệ Thiên Vương được giải thoát môn khắp nhiếp tất cả nghĩa diễn thuyết vì tất cả chúng sanh.

Diệu Âm Cú Thiên Vương được giải thoát môn ghi nhớ đại từ rộng lớn của Như Lai tăng tấn công hạnh của mình

Diệu Quang Tràng Thiên Vương được giải thoát môn thị hiện đại bi dứt trừ tất cả tràng kiêu mạn.

Tịch Tịnh Cảnh Thiên Vương được giải thoát môn điều phục tâm sân hại của tất cả thế gian.

Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương được giải thoát môn tùy sự nghĩ nhớ đều đến phó hội nơi đạo tràng của vô biên chư Phật mười phương.

Hoa Quang Huệ Thiên Vương được giải thoát môn tùy tâm niệm của chúng sanh khắp hiện thành chánh giác.

Nhơn Ðà La Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn oai lực tự tại lớn vào khắp tất cả thế gian.

Lúc đó Tự Tại Thiên Vương thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả Tha Hóa Tự Tại Thiên Chúng rồi nói kệ rằng:

Phật thân cùng khắp đồng pháp giới

Khắp ứng chúng sanh đều hiện tiền

Các thứ giáo môn thường dạy trao

Nơi pháp tự tại hai khai ngộ.

Thế gian chỗ có các điều vui

Thánh tịch diệt lạc là hơn hết

Trụ trong pháp tánh lớn mênh mông

Diệu Nhãn Thiên Vương quan sát thấy.

Như Lai xuất hiện khắp mười phương

Theo tâm chúng sanh mà thuyết pháp

Tất cả lòng nghi đều dứt trừ

Diệu Tràng Thiên Vương được giải thoát.

Chư Phật khắp nơi diễn pháp mầu

Những pháp đã nói vô lượng kiếp

Hay nói hết cả nơi một lời

Dũng Mãnh Thiên Vương đã rõ biết.

Ðức từ rộng lớn của thế gian

Chẳng bằng mảy lông của Ðức Phật

Từ tâm của Phật như hư không

Diệu Âm Thiên Vương đã được ngộ.

Núi cao ngã mạn của chúng sanh

Phật lực dứt trừ không còn sót

Công dụng đại bi của Như Lai

Quang Tràng Thiên Vương được giải thoát.

Huệ Quang thanh tịnh khắp thế gian

Những người được thấy trừ si ác

Các đường ác đạo cũng được lìa

Tịnh cảnh Thiên Vương được tỏ ngộ.

Ánh sáng chân lông hay diễn thuyết

Hiện chư Phật đồng số chúng sanh

Tùy chỗ thích ưa đều được nghe

Nghiêm Tràng Thiên Vương môn giải thoát.

Như Lai tự tại chẳng hề lường

Pháp giới hư không đều đầy khắp

Tất cả chúng hội thấy rõ ràng

Hoa Quang Thiên Vương chứng nhập được.

Vô lượng vô biên biển đại kiếp

Hiện khắp mười phương mà thuyết pháp

Chưa từng thấy Phật có đến đi

Diệu Quang Thiên Vương đã tỏ ngộ

Thiện Hóa Thiên Vương được giải thoát môn khai thị tất cả thần lực biến hóa.

Tịch Tịnh Âm Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn rời bỏ tất cả phan duyên.

Biến Hóa Lực Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn trừ diệt tâm si ám của tất cả chúng sanh cho họ được đầy trí huệ.

Trang Nghiêm Chủ Thiên Vương được giải thoát môn thị hiện vô biên âm thinh vừa ý.

Niệm Quang Thiên Vương được giải thoát môn rõ biết vô tận tướng phước đức của tất cả chư Phật.

Tối Thượng Vân Âm Thiên Vương được giải thoát môn biết khắp thứ lớp thành hoại của tất cả kiếp quá khứ.

Thắng Quang Thiên Vương được giải thoát môn khai ngộ trí tuệ tất cả chúng sanh.

Diệu Kế Thiên Vương được giải thoát môn phóng quang khắp đến hư không giới mười phương.

Hỷ Huệ Thiên Vương được giải thoát môn sức tinh tấn tất cả công việc làm không ai phá hoại được.

Hoa Quang Kế Thiên Vương được giải thoát môn biết tất cả chúng sanh tạo nghiệp thọ báo.

Phổ Kiến Thập Phương Thiên Vương được giải thoát môn thị hiện bất tư nghì thân hình chúng sanh sai khác.

Lúc đó Thiện Hóa Thiên Vương, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả Hóa Lạc Thiên Chúng rồi nói kệ rằng:

Thế gian nghiệp tánh chẳng nghĩ bàn

Phật vì quần mê đều khai thị

Khéo nói lý chơn thật nhơn duyên

Tất cả chúng sanh nghiệp sai khác.

Các môn quán Phật vô sở Hữu

Mười phương tìm cầu bất khả đắc

Pháp tánh thị hiện không chơn thật

Tịch Âm Thiên Vương thấy pháp này.

Công hạnh Phật vô lượng kiếp

Vì dứt si mê cho thế gian

Nên dùng tịnh quang thường chiếu soi

Lực Quang Thiên Vương đã được ngộ.

Âm thinh vi diệu của thế gian

Không thể sánh được tiếng của Phật

Phật dùng một tiếng khắp mười phương

Trang Nghiêm Thiên Vương môn giải thoát.

Bao nhiêu phước lực của thế gian

Chẳng bằng một tướng nơi thân Phật

Phước đức của Phật đồng hư không

Niệm Quang Thiên Vương đã được thấy.

Tam thế có nhiều vô lượng kiếp

Bao nhiêu hình tướng thành cùng hoại

Hiện đủ nơi trong chân lông Phật

Vân Âm Thiên Vương đã rõ biết.

Thập phương hư không có thể lường

Chân lông của Phật không lường được

Như vậy vô ngại bất tư nghì

Diệu Kế Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Phật trong vô lượng kiếp quá khứ

Rộng tự tại đầy đủ ba la mật

Tinh tấn thật hành không mỏi nhàm

Hỷ Huệ Thiên Vương đã được biết.

Nhơn duyên nghiệp tánh bất tư nghì

Phật vì thế gian đều diễn thuyết

Pháp tánh thanh tịnh vốn không nhơ

Hoa Quang Thiên Vương ngộ nhập được.

Ông nên quán Phật một chân lông

Tất cả chúng sanh ở trong đó

Chúng cũng chẳng đến cũng chẳng đi

Phổ Kiến Thiên Vương đã hiểu biết.

Tri Túc Thiên Vương được giải thoát môn tất cả Phật xuất thế đều viên mãn pháp luân giáo hóa.

Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Vương được giải thoát môn thân quang minh thanh tịnh khắp hư không giới.

Tối Thắng Công Ðức Tràng Thiên Vương được giải thoát môn nguyện hải thanh tịnh tiêu diệt khổ thế gian.

Tịch Tịnh Quang Thiên Vương được giải thoát môn khắp hiện thân thuyết pháp.

Thiện Mục Thiên Vương được giải thoát môn khắp thanh tịnh tất cả chúng sanh giới.

Bửu Phong Nguyệt Thiên Vương được giải thoát môn tạng vô tận thường hiện tiền giáo hóa khắp thế gian.

Dũng Kiện Lực Thiên Vương được giải thoát môn khai thị tất cả cảnh giới chánh giác của chư Phật.

Kim Cang Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn kiên cố tâm bồ đề của chúng sanh làm cho không hư hoại.

Tinh Tú Tràng Thiên Vương được giải thoát môn chư Phật xuất thế đều thân cận quan sát phương tiện điều phục chúng sanh.

Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương được giải thoát môn một niệm biết rõ tâm chúng sanh tùy cơ ứng hiện.

Lúc đó Tri Túc Thiên Vương, thừa oai lực Phật, quan sát khắp tất cả Ðâu Suất Ðà Thiên Chúng rồi nói kệ rằng:

Như Lai rộng lớn khắp pháp giới

Với các chúng sanh đều bình đẳng

Khắp ứng quần sanh xiển pháp mầu

Khiến vào pháp nan tư thanh tịnh.

Tất cả chư Phật đều đến họp

Cung kính nghe pháp lại cúng dường

Tinh Tú Tràng Vương đã được thấy.

Chúng sanh tâm hải chẳng nghĩ bàn

Không trụ không nương cũng không động

Phật nơi một niệm thấy rõ ràng

Diệu Trang Nghiêm Vương khéo rõ biết.

Thời Phần Thiên Vương được giải thoát môn phát khởi thiện căn của chúng sanh khiến họ lìa hẳn ưu não.

Diệu Quang Thiên Vương được giải thoát môn vào khắp tất cả cảnh giới.

Vô Tận Huệ Công Ðức Tràng Thiên Vương được giải thoát môn sức đại bi dứt trừ tất cả khổ hoạn.

Thiện Hóa Ðoan Nghiêm Thiên Vương được giải thoát môn rõ biết tâm của tất cả chúng sanh trong ba đời.

Tổng Trì Ðại Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn đà la ni quang minh ghi nhớ tất cả pháp không quên mất.

Bất Tư Nghị Huệ Thiên Vương được giải thoát môn phương tiện bất tư nghì khéo vào tự tánh của tất cả nghiệp.

Luân Tê Thiên Vương được giải thoát môn phương tiện chuyển pháp luân thành thục chúng sanh.

Quang Diệm Thiên Vương được giải thoát môn quảng đại nhãn quan sát khắp chúng sanh mà đến điều phục.

Quang Chiếu Thiên Vương được giải thoát môn siêu xuất tất cả nghiệp chướng chẳng thuận theo chỗ làm của ma.

Phổ Quán Sát Ðại Danh Xưng Thiên Vương được giải thoát môn khéo dạy bảo tất cả thiên chúng khiến thật hành tâm thanh tịnh.

Lúc đó Thời Phần Thiên Vương, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả Dạ Ma Thiên Chúng rồi nói kệ rằng:

Phật nơi vô lượng kiếp lâu xa

Ðã cạn thế gian biển ưu não

Mở rộng đạo ly trần sạch trong

Soi sáng chúng sanh đèn trí huệ.

Như Lai pháp thân rất rộng lớn

Thập phương biên tế bất khả đắc

Tất cả phương tiện không thể lường

Diệu Quang Thiên Vương trí khéo nhập

Sanh lão bịnh tử, ưu bi khổ

Bức ngặt thế gian không tạm dứt

Như Lai xót thương nguyệt dứt trừ

Vô Tận Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Phật trí như huyễn không chướng ngại

Nơi tất cả pháp đều thấu suốt

Vào trong tâm hành của chúng sanh

Cảnh giới của Thiên Vương Thiện Hóa.

Tổng Trì biên tế bất khả đắc

Biện tài đại hải cũng vô tận

Hay chuyển thanh tịnh diệu pháp luân

Ðại Quang Thiên Vương môn giải thoát.

Nghiệp tánh rộng lớn không cùng tận

Trí Huệ giác ngộ khéo khai thị

Tất cả phương tiện bất tư nghì

Bất Tư Nghì Vương được ngộ nhập.

Chuyển bất tư nghì diệu pháp luân

Hiển thị tu tập bồ đề đạo

Dứt hẳn các khổ của chúng sanh

Luân Tê Thiên Vương môn phương tiện.

Như Lai chơn thân vốn không hai

Tùy hình thế gian khắp ứng hiện

Chúng sanh đều thấy ở trước mình

Cảnh giới này Diệm Thiên đã chứng.

Chúng sanh một phen thấy được Phật

Tất cả nghiệp chướng sẽ trừ sạch

Lìa các nghiệp ma trọn không thừa

Là đạo sở hành của Quang Chiếu.

Tất cả chúng hội như đại hải

Phật ngự trong đó rất oai diệu

Khắp rưới pháp vũ nhuận chúng sanh

Danh Xưng Thiên Vương được giải thoát.

Thích Ca Nhơn Ðà La Thiên Vương được giải thoát môn ghi nhớ chư Phật ba đời xuất thế nhẫn đến quốc độ thành hoại đều thấy rõ rất vui mừng.

Phổ Xưng Mãn Âm Thiên Vươ ng được giải thoát môn có thể làm cho sắc thân của Phật rất thanh tịnh rộng lớn thế gian không gì sánh bằng.

Từ Mục Bửu Kế Thiên Vương được giải thoát môn từ vân khắp che trùm.

Bửu Quang Tràng Danh Xưng Thiên Vương được giải thoát môn hằng thấy Phật hiện các thứ thân hình tướng oai đức ở trước tất cả thế chủ.

Phát Sanh Hỷ Lạc K ế Thiên Vương được giải thoát môn biết thành ấp cung điện của tất cả chúng sanh từ phước nghiệp nào cảm ra.

Ðoan Chánh Niệm Thiên Vương được giải thoát môn khai thị công việc thành thục chúng sanh của chư Phật.

Cao Thắng Âm Thiên Vương được giải thoát môn biết tướng kiếp thành, kiếp hoại, chuyển biết của tất cả thế gian.

Thành Tựu Niệm Thiên Vương được giải thoát môn ghi nhớ hạnh điều phục chúng sanh của vị lai Bồ Tát.

Tịnh Hoa Quang Thiên Vương được giải thoát môn rõ biết nhơn duyên khoái lạc của tất cả chư thiên.

Trí Nh ựt Nhãn Thiên Vương được giải thoát môn khai thị thiện căn thọ sanh của tất cả Thiên Tử khiến không mê lầm.

Tự Tại Quang Minh Thiên Vương được giải thoát môn khai ngộ tất cả thiên chúng dứt hẳn các điều nghi.

Lúc đó Thích Ca Nhơn Ðà La Thiên Vương, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả Ðao Lợi thiên chúng rồi nói kệ rằng:

Tôi nhớ tất cả tam thế Phật

Bao nhiêu cảnh giới đều bình đẳng

Các quốc độ kia hoại hoặc thành

Oai thần của Phật đều được thấy.

Phật thân rộng lớn khắp mười phương

Tướng hảo quần sanh đều lợi ích

Quang minh chói sáng khắp mọi nơi

Ðạo này, Phổ Xưng đã được thấy.

Ðại từ phương tiện của Như Lai

Kiếp xưa tu hành rất thanh tịnh

Hoá đạo chúng sanh thật vô biên

Bửu Kế Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Tôi nhớ công đức của Pháp Vương

Trên hết trong đời không ai sánh

Phát sanh quảng đại hoan hỉ tâm

Bửu Quang Thiên Vương được giải thoát.

Phật biết nghiệp lành của chúng sanh

Các thứ thắng nhơn sanh đại phước

Ðiều khiến hiển hiện không có thừa

Hỉ Kế Thiên Vương đã được thấy.

Chư Phật xuất hiện khắp mười phương

Tất cả thế gian đều cùng khắp

Quán sát điều phục tâm chúng sanh

Chánh Niệm Thiên Vương đã tỏ ngộ.

Như Lai trí thân mắt rộng lớn

Vi Trần thế giới đều thấy suốt

Như vậy cùng khắp nơi mười phương

Thắng Âm Thiên Vương được giải thoát.

Phật tử thật hành hạnh bồ đề

Chân lông của Phật đều hiện đủ

Số kia vô lượng bất tư nghì

Thành Niệm Thiên Vương đã thấy rõ.

Thế gian tất cả sự an vui

Tất cả đều do Phật xuất thế

Như Lai công đức bất tư nghì

Hoa Quang Thiên Vương môn giải thoát.

Nếu niệm Như Lai chút công đức

Nhẫn đến một niệm tâm kính ngưỡng

Lo sợ ác đạo đều dứt trừ

Trí Nhãn Thiên Vương được tỏ ngộ.

Trong pháp tịch diệt đại thần thông

Tùy chúng sanh tâm đều khắp ứng

Bao nhiêu nghi hoặc khiến dứt trừ

Quang Minh Thiên Vương đã chứng được.

Nhựt Thiên Tử được giải thoát môn tịnh quang chiếu khắp mười phương chúng sanh tận kiếp vị lai thường làm lợi ích.

Quang Diệm Nhãn Thiên Tử được giải thoát môn dùng tất cả tùy loại ứng thân khai ngộ chúng sanh làm cho vào biển trí huệ.

Tu Di Quang Hoan Hỉ Tràng Thiên Tử được giải thoát môn làm chúa tất cả chúng sanh khiến siêng tu vô biên công đức thanh tịnh.

Tịnh Bửu Nhựt Thiên Tử được giải thoát môn tu tất cả khổ hạnh thâm tâm hoan hỉ.

Dũng Mãnh Bất Thối Chuyển Thiên Tử được giải thoát môn quang minh vô ngại soi khắp khiến tất cả chúng sanh được thêm tinh sáng.

Diệu Hoa Anh Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn tịnh quang chiếu khắp thân chúng sanh khiến sanh lòng vui mừng tin hiểu.

Tối Thắng Tràng Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn quang minh chiếu khắp tất cả thế gian khiến thành tựu những công đức vi diệu.

Bửu Kế Phổ Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn biển đại bi hiện vô biên cảnh giới các thứ sắc tướng trang nghiêm.

Quang Minh Nhãn Thiên Tử được giải thoát môn làm cho chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh thấy tạng pháp giới.

Trì Ðức Thiên Tử được giải thoát môn phát sanh tâm thanh tịnh tương tục làm cho chẳng hư hoại.

Phổ Vận Hành Quang Minh Thiên Tử đượ c giải thoát môn phổ vận nhựt cung điện chiếu thập phương chúng sanh khiến việc làm được thành tựu.

Lúc đó, Nhựt Thiên Tử thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Nhựt Thiên Tử rồi nói kệ rằng:

Trí huệ quang Như Lai rộng lớn

Chiếu khắp mười phương các quốc độ

Chúng sanh đều thấy Ðức Như Lai

Ðiều phục quần mê nhiều phương tiện.

Như Lai sắc tướng thật vô biên

Hiện thân theo lòng chúng sanh thích

Khắp mở trí huệ cho thế gian

Diệm Nhãn Thiên Tử quan sát thấy.

Phật thân vô tỉ không ai bằng

Quang minh chiếu sáng khắp mười phương

Là bực vô thượng hơn tất cả

Pháp môn như vậy Hoan Hỉ được.

Vì lợi cho đời tu khổ hạnh

Qua lại các cõi vô lượng kiếp

Quang minh biến tịnh như hư không

Tịnh Bửu Thiên Tử đã được biết.

Phật diễn diệu âm không chướng ngại

Cùng khắp mười phương các quốc độ

Ðều sùng pháp vị lợi quần sanh

Phương tiện như đây Dũng Mãnh rõ.

Phóng quang minh lớn bất tư nghì

Thanh tịnh tất cả loài hàm thức

Ðều khiến phát sanh tin hiểu sâu

Hoa Âm Thiên Tử được ngộ nhập.

Thế gian chỗ có những quang minh

Chẳng bằng ánh sáng chân lông Phật

Phật quang như vậy bất tư nghì

Thắng Tràng Thiên Tử được giải thoát.

Tất cả chư Phật pháp như vậy

Ngồi cội bồ đề thành chánh giác

Khiến kẻ tà ác về đường lành

Bửu Kế Thiên Tử thấy như vậy.

Chúng sanh ngu si khổ tối tâm

Vì muốn cho họ được tịnh nhãn

Nên Phật vì họ thắp huệ đăng

Thiện Mục Thiên Tử quan sát thấy.

Ðấng tự tại phương tiện giải thoát

Nếu ai được gặp cúng một lần

Phước này giúp họ lần chứng quả

Phương tiện trên đây Trì Ðức được.

Vô lượng môn trong một pháp môn

Vô lượng ngàn kiếp nói như vậy

Diễn thuyết pháp môn nghĩa nhiệm mầu

Phổ Vận Quang Thiên đã hiểu rõ.

Nguyệt Thiên Tử được giải thoát môn tịnh quang chiếu khắp pháp giới nhiếp hóa chúng sanh.

Hoa Vương Kế Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn quan sát tất cả chúng sanh khiến họ vào khắp vô biên pháp.

Chúng Diệu Tịnh Quang Thiên Tử được giải thoát môn rõ biết tâm niệm phan duyên của tất cả chúng sanh.

An Lạc Thế Gian Tâm Thiên Tử được giải thoát môn đem sự vui bất tư nghì cho tất cả chúng sanh.

Thọ Vương Nhãn Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn tùy thời thủ hộ khiến được thành tựu như nông gia gieo giống.

Xuất hiện Tịnh Quang Thiên Tử được giải thoát môn từ bi cứu hộ tất cả chúng sanh khiến họ được thấy những sự thọ khổ thọ vui.

Phổ Du Bất Ðộng Quang Thiên Tử được giải thoát môn có thể cầm mặt nguyệt thanh tịnh hiện khắp mười phương.

Tinh Tú Vương Tự Tại Thiên Tử được giải thoát môn khai thị tất cả pháp như huyễn như hư không vô tướng không tự tánh.

Tinh Giác Nguyệt Thiên Tử được giải thoát môn vì khắp tất cả chúng sanh khởi công dụng lớn.

Ðại Oai Ðức Quang Minh Thiên Tử được giải thoát môn dứt tất cả nghi hoặc.

Lúc đó Nguyệt Thiên Tử thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chư thiên trong nguyệt cung điện rồi kệ rằng:

Phật phóng quang minh khắp thế gian

Chiếu sáng mười phương các quốc độ

Chuyển pháp rộng lớn bất tư nghì

Phá hẳn chúng sanh nghiệp si ám.

Cảnh giới vô biên lại vô tận

Trong vô lượng kiếp thường khai thị

Thần lực tự tại độ quần sanh

Hoa Kế như vậy quan sát Phật.

Tâm niệm chúng sanh niệm niệm khác.

Phật trí rộng lớn đều rõ biết

Thuyết pháp cho họ được vui mừng

Diệu Quang Thiên Tử được giải thoát.

Chúng sanh không có thật an vui

Mê chìm ác đạo thọ sự khổ

Như Lai dạy họ pháp tánh môn

Lạc Tâm Thiên Tử suy gẫm thấy.

Như Lai hy hữu đại từ bi

Vì lợi chúng sanh vào các cõi

Thuyết pháp khuyên họ khiến làm lành

Nhãn Quang Thiên Tử đã rõ biết.

Thế Tôn khai thị pháp quang minh

Phân biệt thế gian các nghiệp tánh

Chỗ làm thiện ác không mất hư

Tịnh Quang Thiên Tử lòng vui đẹp.

Phật là chỗ nương tất cả phước

Ví như địa cầu gìn cung điện

Khéo truyền đạo mầu rất an vui

Phương tiện như đây Bất Ðộng thấy.

Lửa trí sáng lớn cùng pháp giới

Hiện hình vô số đồng chúng sanh

Mở bày chân thật vì muôn loài

Tinh Tú Vương Thiên được tỏ ngộ.

Phật như hư không không tự tánh

Vì lợi chúng sanh hiện thế gian

Tướng hảo trang nghiêm như bóng hình

Tịnh Giác Nguyệt Thiên thấy như vậy

Chưn lông thân Phật diễn thinh Âm

Mây pháp thế gian che trùm khắp

Người thấy kẻ nghe đều vui mừng

Ðại Oai Ðức Thiên được giải thoát.

III. CHƯ THẦN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN

Trì Quốc Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn phương tiện tự tại nhiếp tất cả chúng sanh.

Thọ Quang Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn thấy khắp tất cả công đức trang nghiêm.

Tịnh Mục Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn dứt hẳn ưu khổ của tất cả chúng sanh làm cho sanh lòng vui mừng.

Hoa Quan Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn dứt hẳn tà kiến mê lầm của tất cả chúng sanh.

Hỉ Bộ Phổ Âm Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng sanh như mây che mát.

Nhạo Diêu Ðộ ng Mỹ Mục Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn hiện thân xinh đẹp rộng lớn làm cho tất cả được an vui.

Diệu Âm Sư Tử Tràng Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn danh đồn lớn tốt lan khắp mười phương.

Phổ Phóng Bửu Quang Minh Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn hiện tất cả thân thanh tịnh quang minh đại hoan hỷ.

Kim Cang Thọ Hoa Tràng Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn kháp nhuần sum sê tất cả cây cối làm cho người thấy vui mừng.

Phổ Hiện Trang Nghiêm Càn Thát Bà Vương được giải thoát môn khéo vào tất cả cảnh giới Phật cho chúng sanh sự an vui.

Lúc đó Trì Quốc Càn Thát Bà Vương thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Càn Thát Bà rồi nói kệ rằng :

Chư Phật cảnh giới vô lượng môn

Tất cả chúng sanh chẳng vào được

Phật tánh thanh tịnh như hư không

Vì khắp thế gian khai chánh đạo.

Mỗi mỗi chưn lông của Như Lai

Ðầy đủ công đức như biển cả

Tất cả thế gian đều an vui

Thọ Quang Vương đây đã thấy được.

Biển khổ rộng lớn của thế gian

Phật đều có thể tiêu trừ sạch

Phật nhiều phương tiện đại từ bi

Tịnh Mục Vương này hiểu biết được.

Mười phương cõi nước rộng vô biên

Trí Quang của Phật đều sáng chói

Dứt trừ tất cả chấp ác tà

Môn giải thoát này Hoa Quan được.

Phật từ thuở xưa vô lượng kiếp

Tu tập đại từ hạnh phương tiện

Tất cả thế gian đều an vui

Phổ Âm Thần Vương hay ngộ nhập.

Phật thân thanh tịnh đều thích thấy

Hay sanh thế gian vui vô lượng

Nhơn quả giải thoát thứ đệ thành

Diêu Ðộng Mỹ Mục khéo khai thị.

Chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển

Ngu si che chướng rất kín chắc

Như Lai vì họ nói pháp mầu

Sư Tử Tràng Vương diễn thuyết được.

Như Lai khắp hiện diệu sắc thân

Vô lượng sai khác khắp chúng sanh

Nhiều thứ phương tiện soi thế gian

Phổ Phóng Bửu Quang thấy như vậy.

Ðại Trí phương tiện vô lượng môn

Phật vì chúng sanh mà khai diễn

Vào hạnh chơn thật đại bồ đề

Kim Cang Tràng Vương khéo quan sát.

Trong một sát na, trăm ngàn kiếp

Phật lực hay hiện không động diêu

Khắp đem an lạc thí quần sanh

Phổ Hiện Trang Nghiêm môn giải thoát.

Tăng Trưởng Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn trừ diệt tất cả oán thù.

Long Chúa Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn tu tập vô biên công hạnh.

Trang Nghiêm Tràng Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn biết tất cả lòng ưa thích của chúng sanh.

Nhiêu Ích Hạnh Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khắp thành tựu công hạnh thanh tịnh sáng suốt.

Khả Bố Úy Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khai thị đạo an ổn vô úy cho tất cả chúng sanh.

Diệu Trang Nghiêm Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn tiêu trừ biển ái dục của tất cả chúng sanh.

Cao Phong Huệ Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khắp hiện mây sáng chói che muôn loài.

Dũng Kiện Tý Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khắp phóng quang minh dứt chướng nặng như núi.

Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn khai thị tâm đại bi bất thối chuyển.

Quảng Ðại Diện Cưu Bàn Trà Vương được giải thoát môn hiện thân lưu chuyển trong các loài.

Lúc đó Tăng Trưởng Cưu Bàn Trà Vương, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Cưu Bàn Trà mà nói kệ rằng :

Thành tựu nhẫn lực Thế Ðạo Sư

Vì người tu hành vô lượng kiếp

Lìa hẳn kiêu mạn cùng mê lầm

Nên thân của Phật rất nghiêm tịnh.

Từ xưa Ðức Phật đã tu hành

Giáo hóa thập phương vô lượng chúng

Các thứ phương tiện lợi quần sanh

Môn giải thoát này Long Chúa được.

Phật dùng đại trí cứu chúng sanh

Thấy biết rõ ràng tâm của họ

Phương tiện tự tại khéo dắt dìu

Nghiêm Tràng Vương thấy lòng hoan hỷ.

Thần thông ứng hiện như bóng vang

Pháp luân như không thường chơn thật

Vô ương số kiếp ở nơi đời

Nhiêu Ích Hạnh Vương đã được chứng.

Chúng sanh mù lòa thường tối tâm

Phật quang chiếu hiện đường an ổn

Cứu hộ muôn loài khổ được trừ

Khả Bố Úy Vương quan sát thấy.

Biển dục trôi chìm đủ sự khổ

Trí Quang chiếu khắp đều tiêu diệt

Khổ đã dứt trừ dạy pháp mầu

Diệu Trang Nghiêm Vương được tỏ ngộ.

Phật thân phổ ứng người đều thấy

Nhiều môn phương tiện độ cs

Tiếng như sấm nổ rưới mưa pháp

Cao Phong Huệ Vương được chứng nhập.

Quang minh thanh tịnh thường lợi ích

Gặp được Phật quang tiêu chướng nặng

Công đức của Phật vốn vô biên

Thâm lý như đây Dũng Tý biết.

Vì muốn an vui các chúng sanh

Phật tu đại bi vô lượng kiếp

Tất cả khốn khổ phương tiện trừ

Vô Biên Tịnh Hoa đã thấy rõ.

Thần thông tự tại bất tư nghì

Thân Phật hiện khắp mười phương cõi

Nhưng vẫn bất động không khứ lai

Quảng Ðại Diện Vương đã hiểu rõ.

Tỳ Lâu Bát Xoa Long Vương đã được giải thoát môn tiêu diệt tất cả khổ hoạn của loài rồng.

Ta Kiệt La Long Vương được giải thoát môn trong một niệm chuyển hình rồng hiện vô lượng thân chúng sanh.

Vân Âm Tràng Long Vương được giải thoát môn ở trong các loài dùng tiếng thanh tịnh nói vô biên danh hiệu của chư Phật.

Diệm Khẩu Long Vương được giải thoát môn hiện khắp vô biên thế giới kiến lập sai khác.

Diệm Nhãn Long Vương được giải thoát môn Như Lai từ mẫn trừ diệt sân si của tất cả chúng sanh.

Vân Tràng Long Vương được giải thoát môn khai thị phước đức hỷ lạc lớn cho tất cả chúng sanh.

Ðức Xoa Ca Long Vương được giải thoát môn dùng tiếng thanh tịnh cứu hộ dứt trừ tất cả sự bố úy.

Vô Biên Bộ Long Vương được giải thoát môn thị hiện tất cả sắc thân của Phật và trụ kiếp thứ đệ.

Thanh Tịnh Sắc Tốc Tật Long Vương được giải thoát môn xuất sanh sự ưa thích vui mừng lớn cho tất cả chúng sanh.

Phổ Hành Ðại Âm Long Vương được giải thoát môn thị hiện tất cả âm thanh vô ngại bình đẳng thích ý.

Vô Nhiệt Não Long Vương được giải thoát môn dùng mây đại bi che khắp dứt sự khổ của tất cả thế gian.

Lúc đó Tỳ Lâu Bát Xoa Long Vương thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả long chúng rồi nói kệ rằng:

Quan sát Như Lai pháp chơn thường

Tất cả chúng sanh đều lợi ích

Dùng lòng đại từ luôn xót thương

Cứu kẻ trôi chìm lo sợ khổ.

Tất cả chúng sanh đều sai khác

Một chưn lông Phật đủ thị hiện

Thần thông biến hóa khắp thế gian

Ta Kiệt Long Vương quan sát thấy.

Phật dùng thần thông không hạn lượng

Rộng nói danh hiệu khắp chúng sanh

Tùy lòng ưa thích đều được nghe

Vân Âm Long Vương được tỏ ngộ.

Vô lượng vô biên các quốc độ

Có thể đem vào một chưn lông

Như Lai an tọa chúng hội kia

Diệm Khẩu Long Vương đã thấy được.

Tất cả chúng sanh lòng sân hận

Ngu si ràng buộc chìm biển khổ

Như Lai xót thương đều dứt trừ

Diệm Nhãn Long Vương quan sát thấy.

Bao nhiêu phước đức của chúng sanh

Trong chưn lông Phật đều hiển hiện

Hiện rồi đồng về biển đại phước

Vân Tràng Long Vương đã quan sát.

Chưn lông thân Phật phát trí quang

Trí quang khắp nơi thuyết diệu pháp

Chúng sanh được nghe hết sợ lo

Ðức Xoa Long Vương đã được ngộ.

Tam thế tất cả chư Như Lai

Quốc độ trang nghiêm kiếp thứ đệ

Như vậy đều hiện nơi Phật thân

Biên Bộ Long Vương được thấy biết.

Như Lai công hạnh thuở xa xưa

Cúng dường tất cả vô lượng Phật

Cúng rồi thêm lớn lòng vui mừng

Tốc Tật Long Vương được chứng nhập.

Âm thinh của Phật thuận theo loài

Vì họ thuyết pháp được hỷ lạc

Tiếng Phật thanh nhã cúng vui lòng

Ðại Âm Long Vương lòng tỏ ngộ.

Chúng sanh bức ngặt trong các cõi

Nghiệp hoặc trôi chìm không người cứu

Phật dùng đại bi khiến thoát lìa

Vô Nhiệt Long Vương đã chứng được.

Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Vương được giải thoát môn dùng vô biên phương tiện cứu khổ chúng sanh ác.

Tự Tại Âm Dạ Xoa Vương được giải thoát môn quan sát khắp chúng sanh dùng phương tiện cứu hộ.

Nghiêm Trì Khí Trượng Dạ Xoa Vương được giải thoát môn có thể giúp ích tất cả chúng sanh rất ác.

Ðại Trí Huệ Dạ Xoa Vương được giải thoát môn xư ng dương công đức của tất c ả thánh nhơn. Diệm Nhãn Chúa Dạ Xoa Vương được giải thoát môn đại bi trí quan sát khắp tất cả chúng sanh.

Kim Cang Nhãn Dạ Xoa Vương được giải thoát môn các thứ phương tiện lợi ích an lạc tất cả chúng sanh.

Dũng Kiện Tý Dạ Xoa Vương được giải thoát môn khắp vào nghĩa lý của tất cả pháp.

Dũng Ðịch Ðại Quân Dạ Xoa Vương được giải thoát môn hộ vệ tất cả chúng sanh khiến đều trụ nơi chánh đạo.

Phú Tài Dạ Xoa Vương được giải thoát môn tăng trưởng phước đức của tất cả chúng sanh khiến họ luôn được khoái lạc.

Lực Hoại Cao Sơn Dạ Xoa Vương được giải thoát môn tùy thuận ức niệm xuất sanh trí lực quang minh của Phật.

Lúc đó Ða Văn Ðại Dạ Xoa Vương thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Dạ Xoa rồi nói kệ rằng:

Chúng sanh tội ác đã quá sâu

Trăm ngàn kiếp qua chẳng thấy Phật

Trôi chìm sanh tử thọ khổ nhiều

Vì cứu chúng sanh Phật xuất thế.

Như Lai cứu hộ các thế gian

Tất cả chúng sanh hiện trước họ

Dứt khổ luân chuyển hết sợ lo

Tự Tại Âm Vương đã ngộ nhập.

Chúng sanh tạo ác nghiệp, chướng nhiều

Phật dạy lý mầu khiến rõ biết

Ví như đèn sáng chiếu thế gian

Nghiêm Trì Xoa Vương đã được thấy.

Thuở xưa nhiều kiếp Phật tu hành

Xưng tán mười phương tất cả Phật

Nên có tiếng đồn lớn cao xa

Ðại Trí Huệ Vương được rõ biết.

Trí Huệ như không vô lượng biên

Pháp thân rộng lớn bất tư nghị

Do đây mười phương đều hiện thân

Diệm Nhãn Chúa Vương quan sát thấy.

Trong tất cả loài diễn diệu âm

Thuyết pháp lợi ích vô lượng chúng

Tiếng Phật đến đâu khổ dứt trừ

Kim Cang Nhãn Vương được phương tiện.

Tất cả nghĩa rộng lớn rất sâu

Phật dùng một câu diễn thuyết được

Giáo lý như vậy khắp thế gian

Dũng Kiện Tý Vương đã được ngộ.

Vô lượng chúng sanh chấp đạo tà

Phật dạy chánh đạo bất tư nghị

Khiến khắp thế gian thành pháp khí

Dũng Ðịch Quân Vương rõ biết được.

Bao nhiêu phước nghiệp của thế gian

Tất cả đều do Phật quang chiếu

Phật trí rộng lớn khó nghĩ lường

Phú Tài Xoa Vương được giải thoát.

Nhớ đến kiếp xưa vô lượng số

Phật từ lâu xa tu thập lực

Hay khiến trí lực đều tròn đầy

Lực Hoại Cao Sơn được rõ biết.

Thiện Huệ Ma Hầu La Già Vương được giải thoát môn dùng tất cả thần thông phương tiện khiến chúng sanh chứa nhóm công đức.

Tịnh Oai Âm Vương được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh trừ phiền não được thanh lương vui sướng.

Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế Vương được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh suy tưởng lành hay chẳng lành đều vào pháp thanh tịnh.

Diệu Mục Chủ Vương được giải thoát môn rõ thấu tất cả tướng phước đức tự tại bình đẳng vô sở trước.

Ðăng Tràng Vương được giải thoát môn khai thị tất cả chúng sanh khiến lìa đường tối tăm sợ sệt.

Tối Thắng Quang Minh Tràng Vương được giải thoát môn rõ biết tất cả công đức của Phật sanh lòng vui mừng.

Sư Tử Úc Vương được giải thoát môn sức dũng mãnh làm chủ cứu hộ chúng sanh.

Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm Vương được giải thoát môn khiến chúng sanh tùy ý niệm sanh vô biên hỷ lạc.

Tu Di Úc Vương được giải thoát môn quyết định bất động nơi tất cả cảnh duyên và được đầy đủ đến bờ kia.

Khả Ái Nhạo Quang Minh Vương được giải thoát môn bình đẳng vì tất cả chúng sanh khai thị đạo bình đẳng.

Lúc đó, Thiện Huệ Ma Hầu La Già Vương thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Ma Hầu La Gia rồi nói kệ rằng:

Ông xem Như Lai tánh thanh tịnh

Phổ hiện oai quang lợi quần phẩm

Khai đạo cam lồ khiến thanh lương

Các khổ dứt hẳn không còn sót.

Tất cả chúng sanh ở biển khổ

Các nghiệp hoặc ác tự ràng buộc

Ðem pháp tịch tịnh dạy chúng sanh

Tịnh Oai Âm Vương khéo rõ biết.

Phật trí vô đẳng bất tư nghì

Tâm chúng sanh đều rõ biết cả

Vì họ xiển minh pháp thanh tịnh

Trang Nghiêm Kế Vương đã tỏ ngộ.

Vô lượng chư Phật hiện thế gian

Vì khắp chúng sanh làm ruộng phước

Biển phước rộng lớn rất khó lường

Diệu Mục Chủ Vương thấy tất cả.

Chúng sanh ở mãi biển sợ lo

Phật khắp hiện tiền mà cứu hộ

Pháp giới hư không đều khắp cùng

Ðăng Tràng Vương đây đã thấy được.

Công đức nơi một chưn lông Phật

Thế gian chung tính không biết được

Vô biên vô tận đồng hư không

Quang minh Tràng Vương quan sát thấy.

Như Lai thông đạt tất cả pháp

Nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ

Không nghiêng không động như Tu Di

 

Sư Tử Úc Vương môn giải thoát.

Phật từ thuở trước kiếp lâu xa

Biển rộng hoan hỷ sâu vô tận

Vì thế ai thấy đều thích ưa

Trang Nghiêm Âm Vương được chứng nhập.

Rõ biết pháp giới không hình tướng

Biển ba la mật đều đầy đủ

Ðại quang phổ tế các chúng sanh

Tu Di Úc Vương đã tỏ ngộ.

Ông xem Như Lai sức tự tại

Mười phương thị hiện khắp đồng đều

Sáng soi tỏ ngộ các chúng sanh

Nhạo Quang Minh Vương đã khéo chứng.

Thiện Huệ Quang Minh Thiên Khẩn Na La Vương được giải thoát môn khắp sanh tất cả công hạnh hỷ lạc.

Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Vương được giải thoát môn có thể sanh pháp hỷ vô thượng khiến tất cả được an vui.

Chủng Chủng Trang Nghiêm Vương được giải thoát môn tất cả công đức đầy đủ tâm tin hiểu thanh tịnh rộng lớn.

Duyệt Ý Hống Thinh Vương được giải thoát môn thường nói ra tất cả tiếng duyệt ý khiến người nghe lìa khỏi ưu bố.

Bửu Thọ Quang Minh Vương được giải thoát môn đại bi an lập tất cả chúng sanh khiến giác ngộ cảnh sở duyên.

Phổ Nhạo Kiến Vương được giải thoát môn thị hiện tất cả sắc thân vi diệu.

Tối Thắng Quang Trang Nghiêm Vương được giải thoát môn rõ biết tất cả quả thù thắng trang nghiêm từ nghiệp não sanh.

Vi Diệu Hoa Tràng Vương được giải thoát môn khéo quan sát tất cả nghiệp thế gian sanh ra quả báo.

Ðộng Ðịa Lực Vương được giải thoát môn môn thường khởi tất cả sự lợi ích chúng sanh.

Oai Mãnh Chủ Vương được giải thoát môn khéo biết và khéo nhiếp phục tâm niệm của tất cả Khẩn Na La.

Lúc đó, Thiệ n Huệ Quang Minh Vương thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Khẩn Na La rồi nói kệ rằng :

Thế gian tất cả sự an vui

Tất cả đều do Phật xuất thế

Ðạo Sư lợi ích các chúng sanh

Khắp làm chỗ quy y cứu hộ.

Xuất sanh tất cả những hỷ lạc

Thế gian đều được không cùng tận

Hay khiến người thấy chẳng luống qua

Diệu Hoa Tràng Vương được tỏ ngộ.

 

Biển công Ðức Phật không cùng tận

Cầu biên tế kia bất khả đắc

Quang Minh chiếu sáng khắp mười phương

Trang Nghiêm Vương đây môn giải thoát.

Như Lai đại âm thường diễn thông

Khai pháp chơn thật lìa ưu não

Chúng sanh nghe được đều đẹp vui

Duyệt Ý Hống Thinh hay tín thọ.

Tôi xem Như Lai sức tự tại

Ðều do thuở trước siêng hành đạo

Ðại bi cứu người khiến sạch trong

Bửu Thọ Quang Minh hay ngộ nhập.

Như Lai khó được thấy và nghe

Ức kiếp chúng sanh mới được gặp

Tướng hảo đầy đủ để trang nghiêm

Phổ Nhạo Kiến Vương đã xem thấy.

Ông xem Như Lai đại trí huệ

Quần sanh tâm nguyện đều khắp ứng

Ðạo nhứt thiết trí đều tuyên bày

Tối Thắng Trang Nghiêm hay rõ biết.

Biển nghiệp rộng lớn bất tư nghì

Chúng sanh khổ vui đều do đó

Tất cả như vậy hay chỉ bày

Vi Diệu Hoa Tràng quan sát thấy.

Chư Phật thần thông không xen dứt

Mười phương đại địa thường chấn động

Tất cả chúng sanh chẳng biết hay

Ðộng Ðịa Lực Vương hằng thấy rõ.

Ở nơi chúng hội hiện thần thông

Phóng đại quang minh khiến giác ngộ

Hiển bày tất cả cảnh Như Lai

Oai Mãnh Chủ Vương hay quan sát.

Ðại Tốc Tất Lực Ca Lâu La Vương được giải thoát môn vô ngại vô trước nhãn quan sát khắp chúng sanh giới.

Bất Khả Hoại Bửu Kế Vương được giải thoát môn khắp an trụ pháp giới giáo hóa chúng sanh.

Thanh Tịnh Tốc Tật Vương được giải thoát môn khắp thành tựu sức tinh tấn ba la mật.

Bất Thối Tâm Trang Nghiêm Vương được giải thoát môn sức dũng mãnh vào cảnh giới Như Lai.

Ðại Hải Xứ Nhiếp Trì Lực Vương được giải thoát môn vào biển công hạnh trí huệ rộng lớn của Phật.

Kiên Pháp Tịnh Quang Vương được giải thoát môn thành tựu vô biên chúng sanh sai biệt trí.

Diệu Nghiêm Quan Kế Vương được giải thoát môn trang nghiêm thành Phật pháp.

Phổ Tiệp Thị Hiện Vương được giải thoát môn thành tựu sức bình đẳng bất khả hoại.

Phổ Quán Hải Vương được giải thoát môn rõ biết tất cả thân chúng sanh mà vì hiện hình.

Long Âm Ðại Mục Tinh Vương được giải thoát môn trí hạnh vào khắp sanh tử của tất cả chúng sanh.

Lúc đó, Ðại Tốc Tật Lực Vương thừa oai lực của Phật quan sát tất cả chúng Ca Lâu La rồi nói kệ rằng:

Phật nhãn rộng lớn không ngằn mé

Thấy khắp mười phương các quốc độ

Trong đó chúng sanh chẳng thể lường

Hiện đại thần thông đều điều phục.

Thần thông của Phật sức vô ngại

Ngồi khắp mười phương cội bồ đề

Thuyết pháp như mây đều khắp đầy

Bửu Kế lóng nghe lòng tin thuận.

Phật thuở xa xưa tự tại các hạnh

Phổ tịnh quảng đại ba la mật

Cúng dường tất cả chư Như Lai

Thanh Tịnh Tốc Tật sâu tin hiểu.

Như Lai trong mỗi một chưn lông

Một niệm hiện khắp vô biên hạnh

Cảnh giới Như Lai rất khó suy

Bất Thối Trang Nghiêm đều thấy rõ.

Phật hạnh rộng lớn bất tư nghì

Tất cả chúng sanh không lường được

Công đức trí huệ của Ðạo Sư

Nhiếp Trì Lực Vương đạo giải thoát.

Như Lai vô lượng trí huệ quang

Hay dứt chúng sanh lưới nghi hoặc

Cứu hộ tất cả các thế gian

Khiên Pháp Tịnh Quang thọ trì được.

Pháp thành rộng lớn không thể cùng

Các thứ pháp môn vô lượng số

Ðức Phật ra đời rộng mở bày

Diệu Nghiêm Quan Kế đã tỏ rõ.

Tất cả chư Phật một pháp thân

Chơn như bình đẳng vô phân biệt

Phật dùng sức này thường an trụ

Phổ Tiệp Thị Hiện diễn thuyết đủ.

Phật ở các cõi nhiếp chúng sanh

Quang minh thế gian đều chiếu khắp

Các thứ phương tiện hiện điều phục

Phổ Quán Hải Vương đã được ngộ.

Phật xem tất cả các quốc độ

Ðều nương nghiệp hải mà an trụ

Rưới khắp pháp vũ ở trong kia

Long Âm Tinh Vương được giải thoát.

La Hầu A Tu La Vương được giải thoát môn hiện làm chủ tôn thắng trong đại hội.

Tỳ Ma Chất Ða Vương được giải thoát môn thị hiện vô lượng kiếp.

Xảo Huyễn Thuật Vương được giải thoát môn tiêu diệt khổ tất cả chúng sanh khiến thanh tịnh.

Ðại Quyến Thuộc Vương được giải thoát môn tu tất cả khổ hạnh tự trang nghiêm

Bà Trí Vương được giải thoát môn chấn động thập phương vô biên cảnh giới.

Biến Chiếu Vương được giải thoát môn các thứ phương tiện an lập tất cả chúng sanh.

Kiên Cố Hạnh Diệu Trang Nghiêm Vương được giải thoát môn khắp họp thiện căn sạch các nhiễm trước chẳng thể phá hoại.

Quảng Ðại Nhơn Huệ Vương được giải thoát môn sức đại bi không nghi lầm.

Hiện Thắng Ðức Vương được giải thoát môn khắp khiến thấy Phật thờ kính cúng dường tự tại các thiện căn.

Thiện Âm Vương được giải thoát môn công hạnh quyết định bình đẳng khắp vào tất cả loài.

Lúc đó La Hàu Vương thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng A Tu La rồi nói kệ rằng:

Tất cả mười phương quảng đại chúng

Phật thù đặc nhứt trong tất cả

Quang minh chiếu khắp đồng hư không

Trước các chúng sanh đều khắp hiện.

Trăm ngàn muôn kiếp các quốc độ

Trong một sát na đều hiện rõ

Phóng quang độ người đồng khắp đều

Tùy Ma Chất Ða vui khen ngợi.

Như Lai cảnh giới không ai bằng

Các thứ pháp môn thường lợi ích

Chúng sanh có khổ đều dứt trừ

Xảo Huyễn Thuật Vương đã được thấy.

Trong vô lượng kiếp tự tại khổ hạnh

Lợi ích chúng sanh làm thanh tịnh

Do đây Phật trí trọn viên thành

Ðại Quyến Thuộc Vương đã thấy rõ.

Vô ngại vô đẳng đại thần thông

Khắp động mười phương tất cả cõi

Chẳng khiến chúng sanh có sợ kinh

Ðại lực nơi đây đã rõ biết.

Phật hiện ra đời cứu chúng sanh

Ðạo nhứt thiết trí đều khai thị

Ðều khiến bỏ khổ được an vui

Nghĩa đây, Biến Chiếu xiển dương rộng.

Tất cả biển phước của thế gian

Phật lực hay sanh khiến thanh tịnh

Phật hay khai thị đạo giải thoát

Kiên Cố Trang Nghiêm được chứng nhập.

Phật đại bi thân không ai bằng

Ði khắp vô ngại đều khiến thấy

Dường như hình bóng hiện thế gian

Nhơn Huệ hay tuyên công Ðức Phật.

Thần thông rộng lớn không ai sánh

Khắp chốn hiện thân đầy pháp giới

Ðều ngồi dưới cội đại bồ đề

Nghĩa này, Thắng Ðức hay tuyên thuyết.

Như Lai ngày trước tu công hạnh

Trải qua các loài đều cùng khắp

Thoát khổ chúng sanh không có thừa

Thiên Âm ca ngợi công Ðức Phật.

IV/ CHƯ THẦN CHỦ GIẢI THOÁT MÔN

Thị Hiện Cung Ðiện Chủ Trú Thần được giải thoát môn khắp vào tất cả thế gian. Pháp Khởi Huệ Hương Thần được giải thoát môn quan sát khắp t ất cả chúng sanh đều khiến lợi ích vui mừng đầy đủ. Nhạo Thắng Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn hay phóng vô biên pháp quang minh đáng thích ưa. Hoa Hương Diệu Quang Thần được giải thoát môn khai phát tâm tin hiểu thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Phổ Tập Diệu Dược Thần được giải thoát môn chứa nhóm trang nghiêm công lực quang minh rộng khắp. Nhạo Tác Hỉ Mục Thần được giả i thoát môn khai ngộ khắp tất cả chúng sanh khổ vui đều khiến được pháp lạc. Quán Phương Phổ Hiện Thần được giải thoát môn thân sai biệt thập phương pháp giới. Ðại Bi Oai Lực Thần được giải thoát môn cứu h ộ tất cả chúng sanh khiến được an lạc. Thiện Căn Quang Chiếu Thần được giải thoát môn công đức lực khắp sanh vui mừng đầy đủ. Diệu Hoa Anh Lạc Thần được giải thoát môn tiếng tăm đồn khắp nơi chúng sanh thấy Phật đều được lợi ích.

Lúc đó, Thị Hiện Cung Ðiện Thần thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Chủ Trú Thần rồi nói kệ rằng:

Phật trí như không vô cùng tận

Quang minh soi sáng khắp mười phương

Tâm hành chúng sanh đều biết rành

Thế gian không nơi nào chẳng đến.

Biết lòng sở thích của chúng sanh

Theo cơ diễn nói vô lượng pháp

Cú nghĩa rộng lớn đều không đồng

Phát Khởi Huệ Hương thấy được rõ.

Phật phóng quang minh chiếu thế gian

Thấy nghe vui mừng không luống mất

Chỉ bày tịch diệt chỗ rộng sâu

Nhạo Thắng Trang Nghiêm lòng tỏ ngộ.

Phật rưới Pháp vũ vô biên lượng

Hay khiến người thấy đều mừng rỡ

Thiện căn tối thắng từ đây sanh

Hoa Hương Diệu Quang rõ biết được.

Khắp vào pháp môn sức khai ngộ

Nhiều kiếp tu tập đều thanh tịnh

Phổ Tập Diệu Dược hay thấu suốt.

Nhiều môn phương tiện hóa quần sanh

Hoặc thấy hoặc nghe đều thọ ích

Ðều khiến hớn hở rất vui mừng

Nhạo Tác Hỉ Mục thấy như vậy.

Thập lực ứng hiện khắp thế gian

Mười phương pháp giới đều không sót

Thể tánh chẳng có cũng chẳng không

Quán Phương Phổ Hiện hay chứng nhập.

Chúng sanh lưu chuyển trong hiểm nạn

Như Lai xuất thế vì thương xót

Tất cả khổ hoạn đều dứt trừ

Ðại Bi Oai Lực môn giải thoát.

Chúng sanh trôi chìm trong đêm dài

Phật vì thuyết pháp cho thông hiểu

Ðều khiến được vui trừ khổ lo

Thiện Căn Quang Chiếu môn ngộ nhập.

Như Lai phước đức đồng hư không

Từ đây nở sanh thế gian phước

Chỗ làm của Phật trọn không hư

Diệu Hoa Anh Lạc được giải thoát

Phổ Ðức Tịnh Quang Chủ Dạ Thần được giải thoát môn tịch tịnh thiền định lạc đại dũng kiện. Hỉ Căn

Quán Thế Thần được giải thoát môn tướng công đức tướng công đức thanh tịnh rộng lớn khả ái. Hộ Thế Tinh Khí Thần được giải thoát môn hiện khắp thế gian điều phục chúng sanh. Tịch Tịnh Hải Âm Thần được giải thoát môn ch ứa nhóm lòng hoan hỷ rộng lớn. Phổ Hiện Kiết Tường Thần được giải thoát môn ngôn âm duyệt ý tự tại rộng lớn. Phổ Phát Thọ Hoa Thần được giải thoát môn tạng quang minh rộng lớn đầy đủ hoan hỉ. Bình Ðẳng Hộ Dục Thần được giải thoát môn khai ngộ chúng sanh khiế n thành thục thi ện căn. Du Hí Khoái Lạc Thần được giải thoát môn vô biên từ cứu hộ chúng sanh. Chư Căn Thường Hỉ Thần được gi ải thoát môn đại bi khắp hiện trang nghiêm. Thị Hiện Tịnh Phước Thần được giải thoát môn khiến khắp tất cả chúng sanh sở thích được đầy đủ.

Lúc đó, Phổ Ðức Tịnh Quang Thần thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Chủ Dạ Thần mà nói kệ rằng:

Các ngài nên xem công hạnh Phật

Quảng đại tịch tịnh tướng hư không

Biển dục không bờ làm sạch trong

Chiếu mười phương đoan nghiêm thanh tịnh.

Tất cả thế gian đều thích thấy

Vô lượng ức kiếp một lần gặp

Ðại bi thương người đều khắp cùng

Hỉ Can Quán Thế quan sát thấy.

Ðạo Sư cứu hộ các thế gian

Chúng sanh thấy Phật hiện trước mình

Làm cho các loài đều thanh tịnh

Hộ Thế Tinh Khí đã biết rõ.

Phật xưa tu tập biển hoan hỉ

Rộng lớn vô biên chẳng lường được

Vì thế người thấy đều thích ưa

Tịch Tịnh Hải Âm hiểu biết được.

Như Lai cảnh giới chẳng thể lường

Diễn khắp mười phương mà hằng tịch

Khiến khắp chúng sanh ý sạch trong

Phổ Hiện Kiết Tường nghe vui đẹp.

Giữa nhóm chúng sanh không phước đức

Phật bực đại phước trang nghiêm sáng

Khai pháp tịch diệt lìa cấu trần

Phổ Phát Thọ Hoa đã được ngộ.

Muời phương khắp hiện đại thần thông

Tất cả chúng sanh đều điều phục

Các thứ sắc tướng đều khiến xem

Bình Ðẳng Hộ Dục quan sát được.

Như Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Từ bi phương tiện đều thanh tịnh

Cứu hộ chúng sanh đã khắp cùng

Du Hí Khoái Lạc môn giải thoát

Chúng sanh ngu si thường loạn đụt

Tâm họ cứng độc rất đáng sợ

Như Lai xuất thế vì xót thương

Chư Căn Thường Hỉ được tỏ ngộ.

Xưa Phật tu hành vì chúng sanh

Tất cả chí nguyện đều đầy đủ

Do đây đức tướng đều viên thành

Thị Hiện Tịnh Phước được chứng nhập.

Biến Trụ Nhứt Thiết Chủ Phương Th ần được giải thoát môn năng lực khắp cứu hộ. Phổ Hiện Quang Minh Thần được giải thoát môn trọn nên công lực thần thông hóa độ khắp tất cả chúng sanh. Quang

Hạnh Trang Nghiêm Thần được giả i thoát môn đại quang minh phá tất cả chướ ng sanh hỉ lạc. Châu Hành Bất Ngại Thần được giả i thoát môn hiện khắp tất cả chỗ chẳng luống nhọc. Vĩnh Ðoạn Mê Hoặc Thần được giải thoát môn thị hiệ n danh hiệu phát sanh công đức đồng số tất cả chúng sanh. Biến Du Tịnh Không Thần được gi ải thoát môn hằng phát diệu âm khiến người nghe đều hoan hỉ. Vân Tràng Ðại Âm Thần được giải thoát môn như rồng khắp rưới mưa khiến chúng sanh hoan hỉ. Kế Mục Vô Loạn Thần được giải thoát môn được giải thoát môn năng lực tự tại vô sai biệ t thị hiện hạnh nghiệp tất cả chúng sanh. Phổ Thế Nghiệp Thần được giải thoát môn quan sát các thứ hạnh nghiệp trong tất cả thú sanh. Châu Biến Du Lãm Thần được giải thoát môn công việc làm đều rốt ráo sanh sự hoan hỉ tất cả chúng sanh.

Lúc đó, Biến Trụ Nhứt Thiết Thần thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Chủ Phương Thần rồi nói kệ rằng :

Như Lai tự tại hiện ra đời

Tất cả quần sanh đều giáo hóa

Chỉ bày khiến ngộ các pháp môn

Ðều khiến được thành vô lượng trí.

Thần thông vô lượng khắp chúng sanh

Tùy họ sở thích mà hiện tướng

Người thấy đều được lìa khổ lo

Phổ Hiện Quang Minh môn giải thoát.

Trong biển mê tối của chúng sanh

Phật hiện đuốc pháp rất sáng suốt

Sáng đó chiếu khắp người đều thấy

Quang Hạnh Trang Nghiêm đã tự tại.

Ðầy đủ các tiếng của thế gian

Khắp chuyển pháp luân người đều hiểu

Chúng sanh nghe pháp phiền não trừ

Châu Hành Bất Ngại được tỏ ngộ.

Tất cả danh tự của thế gian

Hồng danh của Phật đồng số đó

Ðều khiến chúng sanh lìa mê lầm

Vĩnh Ðoạn Mê Hoặc quan sát biết.

Nếu có chúng sanh đến trước Phật

Ðược nghe diệu âm của Như Lai

Họ đều sanh lòng rất vui mừng

Biến Du Tịnh Không ngộ pháp đó.

Phật ở trong mỗi mỗi sát na

Khắp rưới vô biên đại pháp vũ

Ðều khiến chúng sanh phiền não trừ

Vân Tràng Ðại Âm rõ biết được.

Tất cả thế gian những biển nghiệp

Phật xưa khai thị đồng không khác

Khắp khiến chúng sanh nghiệp hoặc trừ

Kế Mục Vô Loạn đã rõ thấu.

Nhứt Thiết Trí địa vốn vô biên

Tất cả tâm niệm của chúng sanh

Như Lai soi thấy đều rõ ràng

Phổ Quán Thế Nghiệp môn rộng lớn.

Phật xưa nhiều kiếp tu công hạnh

Ðủ vô lượng môn ba la mật

Ðại bi thương xót lợi chúng sanh

Châu Biến Du Lãm được giải thoát.

Tịnh Quang Phổ Chiếu Chủ Không Thần được giải thoát môn biết khắp tất cả tâm chúng sanh trong các loài. Phổ Du Thâm Quảng Thần được giả i thoát môn khắp vào pháp giới. Sanh Kiết Tường Phong Thần được gi ải thoát môn rõ thấu vô biên cảnh giới thân tướng. Ly Chướng An Trụ Thần được giải thoát môn hay trừ nghiệp hoặc chướng tất cả chúng sanh. Quảng Bộ Diệu Kế Thần được gi ải thoát môn khắp quán sát t ư duy biển công hạnh rộng lớn. Vô Ngại Quang Diệm Thần được giải thoát môn đại bi quang khắp cứu hộ ách nạn tất c ả chúng sanh. Vô Ngại Thắng Lực Thần được giải thoát môn vào khắp tất c ả phước đức lực vô sở trước. Ly Cấu Quang Minh Thần được giả i thoát môn hay khiến tâm tất cả chúng sanh lìa cái chướng được thanh tịnh. Thâm Viễn Diệu Âm Thần được giải thoát môn trí quang minh thấy khắp mười phương. Quang Biến Thập Phương Thần được giải thoát môn chẳng động bổn xứ mà hiện khắp thế gian.

Lúc đó, Tịnh Quang Phổ Chiếu Thần thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Chủ Không Thần rồi kệ rằng :

Như Lai mắt rộng lớn

 

Như hư không thanh tịnh

Thấy khắp các chúng sanh

Tất cả đều tỏ rõ.

Thân Phật rất sáng chói

Chiếu khắp mười phương cõi

Mọi nơi đều hiện tiền

Phổ Du Thần xem thấy.

Thân Phật như hư không

Vô sanh vô sở thủ

Vô tánh vô khả đắc

Cát Tường Thần rõ thấu.

Phật từ vô lượng kiếp

Rộng nói các thánh đạo

Dứt trừ chướng chúng sanh

Ly Chướng Thần được ngộ.

Tôi xem Phật thuở xưa

Tu tập bồ đề hạnh

Vì an lạc thế gian

Diệu Kế Thần được thấy.

Tất cả cõi chúng sanh

Lưu chuyển biển sanh tử

Phật phóng diệt khổ quang

Vô Ngại Thần thấy rõ.

Tạng công đức thanh tịnh

Làm phước điền thế gian

Dùng trí huệ hiển bày

Thắng Lực Thần tỏ ngộ.

Chúng sanh thường si mê

Lưu chuyển trong đường hiểm

Vì họ Phật phóng quang

Ly Cấu Thần chứng được

Trí huệ không ngằn mé

Hiện khắp các quốc độ

Quang minh chiếu thế gian

Diệu Âm Thần thấy Phật.

Phật vì độ chúng sanh

Khắp mười phương tu tập

Tâm nguyện lớn không lường

Quang Biến Thần thấy biết.

Vô Ngại Quang Minh Chủ Phong Thần được giải thoát môn vào khắp Phật pháp và tất cả thế gian. Phổ

Hiện Dũng Nghiệp Thần được giải thoát môn Phật xuất hi ện trong vô lượng quốc độ đều cúng dường rộng lớn. Phiêu Kích Vân Tràng Thần được giải thoát môn dùng hương phong khắp dứt trừ bịnh của tất cả chúng sanh. Tịnh Quang Trang Nghiêm Thầ n được giả i thoát môn khắ p sanh thiện căn tất c ả chúng sanh khiế n dứt trừ núi chướng nặng. Lực Năng Kiệt Thủy Thần được giải thoát môn có thể phá vô biên chúng ác ma. Ðại Thinh Biến Hống Thần được giải thoát môn dứt hẳn sự sợ hãi tất cả chúng sanh. Thọ Diễu Thùy Kế Thần được giải thoát môn biển biện tài vào thật tướng của tất cả pháp.

Phổ Hành Vô Ngại Thần được giải thoát môn tạm ph ương tiện điề u phục tất cả chúng sanh. Chủng Chủ ng Cung Ðiện Thần được gi ải thoát môn nhập thi ền định tịch tịnh dứt trừ ngu si rất nặng. Ðại Quang Phổ Chiếu Thần được giải thoát môn tùy thuận tất cả chúng sanh thật hành vô ngại.

Lúc đó, Vô Ngại Quang Minh Thần thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Chủ Phong Thần rồi nói kệ rằng:

Tất cả Phật Pháp rất sâu rộng

Phương tiện vô ngại khắp vào được

Phật thường xuất hiện khắp thế gian

Không tướng, không hình, không ảnh tượng.

Ông xemnl thuở xa xưa

Một niệm cúng dường vô lượng Phật

Như vậy dũng mãnh hạnh bồ đề

Phổ Hiện Dũng Nghiệp được tỏ ngộ.

Như Lai cứu thế bất tư nghì

Tất cả phương tiện không luống uổng

Ðều khiến chúng sanh lìa khổ lo

Phiêu Kích Vân Tràng môn giải thoát.

Chúng sanh vô phước, chịu khổ đau

Chướng nặng, cái đầy, thường che đậy

Ðều khiến tất cả được thoát lìa

Tịch Quang Trang Nghiêm được rõ biết.

Thần thông rộng lớn của Như Lai

Dẹp trừ tất cả loài ma chướng

Bao nhiêu phương tiện dùng nhiếp trừ

Lực Năng Kiệt Thủy quan sát thấy.

Chưn lông của Phật diễn diệu âm

Tiếng Phật thế gian đều cùng khắp

Tất cả khổ sợ đều dứt trừ

Ðại Thinh Biến Hống rõ biết được.

Phật ở tất cả các quốc độ

Trong vô lượng kiếp thường diễn thuyết

Biện tài vi diệu của Như Lai

Thọ Diễu Thùy Kế đã được hiểu.

Như Lai tất cả môn phương tiện

Trí vào trong đó đều vô ngại

Cảnh giới vô biên không ai bằng

Phổ Hành Vô Ngại được giải thoát.

Như Lai cảnh giới không ngằn mé

Nơi nơi phương tiện đều khiến thấy

Mà thân tịch tịnh không tướng hình

Chủng Chủng Cung Ðiện được chứng nhập.

Như Lai nhiều kiếp tu công hạnh

Tất cả trí lực đều viên mãn

Thuận theo thế pháp ứng chúng sanh

Ðại Quang Phổ Chiếu đã được thấy.

Phổ Quang Diệm Tạng Chủ Hỏa Thần được giải thoát môn đều trừ tối tăm tất cả thế gian.

Phổ Tập Quang Tràng Thần được giải thoát môn có thể dứt các nghiệp hoặc trôi chìm khổ của tất cả chúng sanh.

Ðại Quang Biến Chiếu Thần được giải thoát môn tạng đại bi phước lạc vô động.

Chúng Diệu Cung Ðiện Thần được giải thoát môn quan sát Như Lai thần thông lực thị hiện vô biên tế.

Vô Tận Quang Kế Thần được giải thoát môn quang minh chiếu diện vô biên hư không giới.

Chủng Chủng Diệm Nhãn Thần được giải thoát môn các thứ phước trang nghiêm quang minh tịch tịnh.

Thập Phương Cung Ðiện Như Tu Di Sơn Thần được giải thoát môn dứt những khổ não của tất cả các loài.

Oai Quang Tự Tại Thần được giải thoát môn tự tại khai ngộ tất cả thế gian.

Quang Chiếu Thập Phương Thần được giải thoát môn phá hẳn tất cả kiến chấp ngu si.

Lôi Âm Ðiển Quang Thần được giải thoát môn thành tựu tất cả nguyện lực âm thinh chấn động.

Lúc đó, Phổ Quang Diệm Tạng Thần thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Chủ Hóa thần rồi nói kệ rằng:

Ông xem Như Lai tinh tấn lực

Rộng lớn ức kiếp bất tư nghì

Vì độ chúng sanh hiện thế gian

Bao nhiêu ám chướng khiến đều dứt.

Chúng sanh ngu si sanh kiến chấp

Phiền não như thác như lửa cháy

Ðạo Sư phương tiện đều dứt trừ

Phổ Tập Quang Tràng được tỏ ngộ.

Phước đức như không vô cùng tận

Cầu tìm biên tế bất khả đắc

Phật đại bi lực không động lay

Ðại Quang Biến Chiếu lòng vui đẹp.

Tôi xem công hạnh của Như Lai

Trải vô lượng kiếp không ngằn mé

Như vậy thị hiện sức thần thông

Chúng Diệu Cung Thần đã rõ biết.

Ức kiếp tu hành chẳng thể suy

Cầu tìm biên tế chẳng thể biết

Diễn pháp thật tướng khiến vui mừng

Vô Tận Quang Thần quan sát thấy.

Mười phương chỗ có vô lượng chúng

Ðại chúng hiện tiền chiêm ngưỡng Phật

Quang minh tịch tịnh chiếu thế gian

Chủng Chủng Diệm Nhãn hay rõ thấu.

Như Lai xuất hiện khắp thế gian

Ngồi trong tất cả cung điện báu

Tuyên thuyết đại pháp rộng vô biên

Thập Phương Cung Thần môn giải thoát.

Chư Phật trí huệ rất rộng sâu

 

Thế gian tự tại đều khắp hiện

Thuyết minh rành rẽ chơn thật lý

Oai Quang Tự Tại ngộ môn này.

Kiến chấp ngu si bị che tối

Chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển

Vì họ Phật dạy diệu pháp môn

Quang Chiếu Phương Thần hay ngộ nhập.

Chí nguyện rộng lớn bất tư nghì

Thập lực lục độ đã thanh tịnh

Theo bổn nguyện xưa hiện ra đời

Lôi Âm Ðiển Quang rõ biết được.

Phổ Hưng Vân Tràng Chủ Thủy Thần được giải thoát môn từ tâm bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh.

Hải Triều Vân Âm Thần được giải thoát môn vô biên pháp trang nghiêm.

Diệu Sắc Luân Kế Thần được giải thoát môn quan sát chúng sanh đáng giáo hóa dùng phương tiện nhiếp thọ.

Thiện Xảo Triền Phục Thần được giải thoát môn khắp diễn bày cảnh giới thậm thâm của chư Phật.

Ly Cấu Hương Tích Thần được giải thoát môn khắp hiện đại quang minh thanh tịnh.

Phước Kiều Quang Âm Thần được giải thoát môn thanh tịnh pháp giới vô tướng vô tánh.

Tri Túc Tự Tại Thần được giải thoát môn biển đại bi vô tận.

Tịnh Hỷ Thiện Âm Thần được giải thoát môn đại hoan hỷ trong đạo tràng chúng hội Bồ Tát.

Phổ Hiện Oai Quang Thần được giải thoát môn dùng sức đại phước đức vô ngại khắp xuất hiện.

Hống Thinh Biến H ải Thần được giải thoát môn quan sát tất cả chúng sanh phát khởi phương tiện điều phục như hư không.

Lúc đó Phổ Hưng Vân Tràng Thần thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Chủ Thủy Thần rồi nói kệ rằng:

Thanh Tịnh từ bi sát trần số

 

Cộng sanh một tướng của Như Lai

Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy

Do đây nhìn Phật không nhàm đủ.

Thế Tôn thuở xưa lúc tu hành

Khắp đến chỗ ngự tất cả Phật

Công hạnh tu hành không nhàm mỏi

Phương tiện như đây Vân Âm biết.

Phật trong tất cả mười phương cõi

Vắng lặng bất động không lai khứ

Ðều khiến chúng sanh thấy thân Phật

Diệu Sắc Luân Kế hay ngộ nhập.

Như Lai cảnh giới vô biên lượng

Tất cả chúng sanh chẳng biết được

Diệu Âm diễn thuyết khắp mười phương

Thiện Xảo Triền Phục tu tập được.

 

Thế Tôn quang minh vô cùng tận

Chiếu khắp pháp giới bất tư nghị

Thuyết pháp giáo hóa độ chúng sanh

Ly Cấu Hương Tích quan sát thấy.

Như Lai thanh tịnh đồng hư không

Vô tướng vô hình mười phương khắp

Tất cả chúng hội đều được thấy

Phước Quang Âm Thần khéo quan sát.

Phật xưa tu tập môn đại bi

Tâm Phật rộng khắp đồng chúng sanh

Dường như mây lớn hiện thế gian

Môn giải thoát này Tri Túc biết.

Tất cả thập phương các quốc độ

Ðều thấy Như Lai ngự pháp tòa

Khai ngộ rành rẽ đại bồ đề

Tịnh Hỷ Thiện Âm được chứng nhập.

Chư Phật chỗ làm không chướng ngại

Qua khắp mười phương tất cả cõi

Các nơi thị hiện đại thần thông

Phổ Hiện Oai Quang đã ngộ được.

Tu tập vô biên hạnh phương tiện

Khắp cõi chúng sanh đều đầy đủ

Thần thông diệu dụng chẳng tạm dừng

Hống Thinh Biến Hải chứng nhập được.

Xuất Hi ện Bửu Quang Ch ủ Hải Thần được giải thoát môn dùng thân châu báu trang nghiêm tâm bình đẳng bố thí phước đức cho tất cả chúng sanh.

Bất Khả Hoại Kim Cang Tràng Thần được giải thoát môn phương tiện khéo giữ gìn thiện căn của tất cả chúng sanh.

Bất Tạp Ly Cấu Thần được giải thoát môn có thể làm cạn biển phiền não của tất cả chúng sanh.

Hằng Trụ Ba Lãng Thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh lìa ác đạo.

Cát Tường Bửu Nguyệt Thần được giải thoát môn khắp dứt trừ đại si ám.

Diệu Hoa Long Kế Thần được giải thoát môn dứt trừ tất cả sự khổ của các loài ma mà ban cho sự an lạc.

Phổ Trì Quang Vị Thần được giải thoát môn chữa sạch kiến chấp ngu si của tất cả chúng sanh.

Bửu Diệm Hoa Quang Thần được giải thoát môn xuất sanh tất cả bửu chủng tánh bồ đề tâm.

Kim Cang Diệu Kế Thần được giải thoát môn biển công đức tâm bất động.

Hải Triều Lôi Âm Thần được giải thoát môn vào khắp môn pháp giới tam muội.

Lúc đó, Xuấ t Hiện Bửu Quang Thần thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Chủ Hải Thần rồi nói kệ rằng:

Bất khả tư nghì biển đại kiếp

Cúng dường tất cả mười phương Phật

Khắp đem công đức thí quần sanh

Do đây đoan nghiêm không ai sánh.

Tất cả thế gian đều xuất hiện

Chúng sanh căn dục đều biết rõ

Vì họ hoằng tuyên biển pháp môn

Bất Hoại Kim Tràng vui được ngộ.

Phật là đạo sư của thế gian

Pháp vân pháp vũ chẳng lường được

Tiêu cạn biển khổ vốn vô cùng

Bất Tạp Trần Cấu môn ngộ nhập.

Phiền não che đậy các chúng sanh

Lưu chuyển các loài chịu khổ não

Vì họ khai thị cảnh Như Lai

Hằng Trụ Ba Thần đã chứng được.

Phật trong nhiều kiếp khó nghĩ bàn

Tu hành công hạnh vô cùng tận

Dứt hẳn lưới nghi của chúng sanh

Cát Tường Bửu Nguyệt đã được biết.

Phật thấy chúng sanh thường khủng bố

Lưu chuyển trong biển sanh tử lớn

Khai đạo vô thượng của Như Lai

Diệu Hoa Long Kế đã hiểu được.

Chư Phật cảnh giới bất tư nghì

Pháp giới hư không tướng bình đẳng

Trừ sạch lưới nghi của chúng sanh

Trì Quang Vị Thần hay tuyên thuyết.

Phật nhãn thanh tịnh bất tư nghì

Tất cả cảnh giới đều gồm thấy

Ðem đạo vi diệu dạy chúng sanh

Bửu Diệm Hoa Quang tâm tỏ ngộ.

Ma quân rộng lớn số vô lượng

Trong một sát na đều trừ diệt

Tâm không lay động khó nghĩ lường

Kim Cang Diệu Kế được phương tiện.

Khắp mười phương cõi diễn diệu âm

Mười phương pháp giới đều cùng khắp

Cảnh giới tam muội của Như Lai

Hải Triều Âm Thần được rõ biết.

Phổ Phát Tấn Lưu Chủ Hà Thần được giải thoát môn khắp mưa vô biên pháp vũ.

Phổ Khiết Tuyền Giản Thần được giải thoát môn khắp hiện trước tất cả chúng sanh khiến lìa hẳn phiền não.

Ly Trần Tịnh Nhãn Thần được giải thoát môn dùng phương tiện đại bi khắp rửa sạch phiền não trần cấu của tất cả chúng sanh.

Thập Phương Biến Hống Thần được giải thoát môn hằng ra tiếng lợi ích chúng sanh.

Phổ Cứu Hộ Chúng Sanh Thần được giải thoát môn thường sanh lòng từ không não hại đối với tất cả hàm thức.

Vô Nhiệt Tịnh Quang Thần được giải thoát môn khắp thị hiện tất cả căn lành mát mẻ.

Phổ Sanh Hoan Hỷ Thần được giải thoát môn tu hành đầy đủ bố thí khiến tất cả chúng sanh lìa hẳn bỏn sẻn.

Quảng Ðức Thắng Tràng Thần được giải thoát môn làm tất cả phước điền hoan hỷ.

Quang Chi ếu Phổ Th ế Thần được giải thoát môn hay khiến tất cả chúng sanh người tạp nhiễm được thanh tịnh, kẻ sân độc được hoan hỷ.

Hải Ðức Quang Minh Thần được giải thoát môn hay khiến tất cả chúng sanh vào biển giải thoát thường hưởng vui đầy đủ.

Lúc đó Phổ Phát Tấn Lưu Thần thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Chủ Hà Thần rồi nói kệ rằng:

Như Lai thuở trước vì chúng sanh

Tu tập pháp hải vô biên hạnh

Dường như mưa rưới tan nóng nực

Dứt hết phiền não của chúng sanh.

Phật xưa nhiều kiếp bất tư nghì

Quang Minh đại nguyện sạch thế gian

Căn tánh thuần thục khiến ngộ đạo

Phổ Khiết Tuyền Thần tâm được ngộ.

Ðại bi phương tiện khắp chúng sanh

Ðều hiện trước họ thường giáo hóa

Khiến họ dứt sạch phiền não nhơ

Tịnh Nhãn thấy đây rất vui đẹp.

Phật diễn diệu âm đều khiến nghe

Chúng sanh ưa thích lòng hoan hỷ

Ðều khiến trừ sạch vô lượng khổ

Biến Hống Thần đây được giải thoát.

Phật xưa tu tập hạnh bồ đề

Vì lợi chúng sanh vô lượng kiếp

Do đó quang minh khắp thế gian

Phổ Cứu Hộ Thần nhớ biết rõ.

Phật xưa tu hành vì chúng sanh

Phương tiện giáo hóa khiến thành thục

Biển phước thanh tịnh trừ khổ phiền

Vô Nhiệt Quang Thần đã được thấy.

Bố thí rất rộng lớn vô cùng

Tất cả chúng sanh đều lợi ích

Hay khiến người thấy hết xan tham

Phổ Hoan Hỷ Thần được tỏ ngộ.

Phật xưa tu hành thật phương tiện

Thành tựu vô biên biển công đức

Người thấy được Phật đều mừng rỡ

Ðức Thắng Tràng Thần lòng vui thích.

Chúng sanh phiền não đều trừ sạch

Từ tâm bình đẳng với oán thù

Nên được quang minh chiếu khắp nơi

Phổ Chiếu Thế Thần được thấy rõ.

Phật là biển phước điền công đức

Hay khiến chúng sanh lìa điều ác

Nhẫn đến thành tựu đại bồ đề

Hải Ðức Minh Thần được giải thoát

Nhu Nhuyến Thắng Vị Chủ Giá Thần được giải thoát môn đem pháp vị cho chúng sanh khiến thành tựu thân Phật.

Thờ i Hoa Tịnh Quang Thần được giải thoát môn hay khiến tất cả chúng sanh được sự vui mừng rộng lớn.

Sắc Lực Dũng Kiện Thần được giải thoát môn dùng tất cả pháp môn viên mãn làm cho các cảnh giới đều thanh tịnh.

Tăng Ích Tinh Khí Thần được giải thoát môn thấy đại bi vô lượng thần thông biến hóa của Phật.

Phổ Sanh Căn Quả Thần được giải thoát môn khắp hiện Phật phước điền khiến gieo giống không hư mất.

Diệu Nghiêm Hoàn Kế Thần được giải thoát môn khắp phát hoa tịnh tín của chúng sanh.

Nhuận Trạch Tịnh Hoa Thần được giải thoát môn đại từ cứu tế chúng sanh khiến thêm lớn biển phước đức.

Thành Tựu Diệu Hương Thần được giải thoát môn rộng khai thị tất cả hành pháp.

Kiến Giả Ái Nhạo Thần được giải thoát môn hay khiến pháp giới chúng sanh xa lìa những điều ác giải đãi ưu não đều được thanh tịnh.

Ly Cấu Quang Minh Thần đượ c giải thoát môn quan sát thiện căn của tất cả chúng sanh tùy thuận thuyết pháp khiến chúng hội được vui mừng đầy đủ.

Lúc đó Nhu Nhuyến Thắng Vị Thần thừa oai lực của Phật quan sát khắp hết tất cả chúng Chủ Giá Thần rồi nói kệ rằng :

Như Lai Vô thượng biển công đức

Khắp hiện đèn sáng chiếu thế gian

Tất cả chúng sanh đều cứu độ

Ban cho an lạc chẳng sót thừa.

Thế Tôn công đức vô lượng biên

Chúng sanh được nghe chẳng luống bỏ

Ðều khiến lìa khổ thường vui mừng

Thời Hoa Quang Thần được chứng nhập.

Như Lai trí lực đều viên mãn

Công đức trang nghiêm hiện thế gian

Ðiều phục tất cả loài chúng sanh

Pháp này Dũng Kiện được chứng rõ.

Phật xưa tu tập biển đại bi

Tâm Phật niệm niệm khắp thế gian

Thần thông của Phật thật vô biên

Tăng Tinh Khí Thần quan sát thấy.

Phật khắp thế gian thường hiện tiền

Tất cả phương tiện không luống bỏ

Chúng sanh phiền não đều sạch trừ

Sanh Căn Quả Thần được giải thoát.

Phật là biển trí của thế gian

Phóng tịnh Quang minh đều cùng khắp

Tin hiểu rộng lớn từ đây sanh

 

Diệu Nghiêm Kế Thần được ngộ nhập.

Phật quán thế gian khởi từ tâm

Vì lợi chúng sanh mà xuất hiện

Khai thị thắng đạo rất vui lành

Nhuận Tinh Hoa Thần môn giải thoát.

Thiện Thệ tu hành hạnh thanh tịnh

Dưới cội bồ đề tuyên thuyết đủ

Giáo hóa như vậy khắp mười phương

Thành Diệu Hương Thần lãnh hội được.

Phật nơi tất cả các thế gian

Khiến lìa ưu não sanh đại hỷ

Bao nhiêu căn dục khiến sạch trừ

Kiến Ái Nhạo Thần được ngộ nhập.

Như Lai xuất hiện nơi thế gian

Quan sát chúng sanh lòng ưa thích

Các môn phương tiện khiến thành thục

Ly Cấu Quang Thần môn giải thoát.

Kiết Tường Chủ Dược Thần được giải thoát môn quan sát khắp tâm của tất cả chúng sanh mà siêng năng nhiếp thủ.

Chiên Ðàn Lâm Thần được giải thoát môn dùng quang minh nhiếp thủ chúng sanh khiến họ được lợi ích.

Ly Trần Quang Minh Thần được giải thoát môn dùng phương tiện thanh tịnh dứt trừ phiền não của tất cả chúng sanh.

Danh Xưng Phổ Văn Thần được giải thoát môn hay dùng đại danh xưng thêm lớn vô biên thiện căn.

Mao Khổng Hiện Quang Thần được giải thoát môn đại bi tràng mau đến tất cả cảnh giới bịnh tật.

Phá Ám Thanh Tịnh Thần được giải thoát môn chữa trị tất cả chúng sanh mù lòa khiến được trí nhãn thanh tịnh.

Phổ Phát Hống Thinh Thần được giải thoát môn hay diễn Phật Âm giảng nghĩa sai biệt của các pháp.

Tế Nhựt Quang Tràng Thần được giải thoát môn hay làm thiện tri thức khiến chúng sanh đều phát thiện căn.

Minh Kiến Thập Phương Thần được giải thoát môn tạng đại bi thanh tịnh hay dùng phương tiện khiến chúng sanh tín giải.

Phổ Phát Oai Quang Thần được giải thoát môn phương tiện khiến niệm Phật dứt trừ bịnh của tất cả chúng sanh.

Lúc đó Kiết Tường Thần, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Chủ Dược Thần rồi nói kệ rằng:

Như Lai trí tuệ bất tư nghì

Chúng sanh tâm niệm đều rõ biết

Hay dùng vô lượng phương tiện môn

Dứt trừ chúng sanh vô lượng khổ.

 

Ðại Hùng thiện xảo khó nghĩ lường

Hành động thi vi không luốn uổng

Tất khiến chúng sanh khổ dứt trừ

Chiên Ðàn Lâm Thần đã ngộ được.

Ông xem chư Phật pháp dường ấy

Thuở xưa siêng tu vô lượng kiếp

Ðối với các cõi không chấp tham

Ly Trần Quang Thần được chứng nhập.

Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật

Ai được thấy Phật và nghe danh

Tất được lợi ích không luống qua

Danh Xưng Phổ Văn đã biết rõ.

Trong mỗi chưn lông của Như Lai

Ðều phóng quang minh dứt các khổ

Thế gian phiền não đều dứt trừ

Mao Khổng Quang Thần môn ngộ nhập.

Chúng sanh ngu si bị mù lòa

Nghiệp hoặc khổ não nhiều vô lượng

Phật đều dứt trừ khai trí huệ

Phá Ám Tịnh Thần quan sát thấy.

Như Lai nhứt âm vô hạn lượng

Khai diễn tất cả biển pháp môn

Chúng sanh được nghe đều biết rành

Phát Hống Thinh Thần được giải thoát.

Ông xem Phật trí khó nghĩ bàn

Hiện vào các loài để cứu độ

Hay khiến người thấy đều thuận theo

Tế Nhựt Tràng Thần rõ biết được.

Như Lai phương tiện biển đại bi

Vì cứu chúng sanh mà xuất hiện

Rộng khai chánh đạo dạy chúng sanh

Kiến Thập Phương Thần đã rõ thấu.

Như Lai khắp phóng đại quang minh

Tất cả mười phương đều chiếu đến

Chúng sanh niệm Phật sanh công đức

Phổ Phát Quang Thần môn giải thoát.

Bố Hoa Như Vân Chủ Lâm Thần được giải thoát môn biển trí rộng lớn vô biên.

Trạc Cán Thơ Quang Thần được giải thoát môn sửa sang rộng lớn khắp thanh tịnh.

Sanh Nha Phát Diệu Thần được giải thoát môn tăng trưởng các thứ mầm tịnh tín.

Kiết Tường Tịnh Diệp Thần được trang nghiêm tất cả công đức thanh tịnh.

Thùy Bố Diệm Tạng Thần được giải thoát môn trí huệ phổ môn thanh tịnh thường xem khắp pháp giới.

Diệu Trang Nghiêm Quang Thần được giải thoát môn biết khắp công hạnh của tất cả chúng sanh mà bủa giăng mây pháp.

Khả Ái Lôi Thinh Thần được giải thoát môn nhẫn thọ tất cả tiếng trái ý mà diễn thuyết âm thinh thanh tịnh.

Hương Quang Phổ Biến Thần được giải thoát môn hiện khắp mười phương những cảnh giới rộng lớn đã làm từ thuở xưa.

Diệu Quang Hoánh Diệu Thần được giải thoát môn dùng tất cả công đức nhiêu ích thế gian.

Hoa Quả Quang Vị Thần đượ c giả i thoát môn hay khiến tất cả chúng sanh thấy Phật ra đời thường kính nhớ chẳng quên trang nghiêm tạng công đức.

Lúc đó Hoa Bố Như Vân Thần, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Chủ Lâm Thần rồi nói kệ rằng:

Phật xưa tu tập hạnh bồ đề

Phước đức trí huệ đều viên mãn

Tất cả trí lực trọn đủ đầy

Phóng đại quang minh mà xuất thế.

Ðại bi vô lượng khắp chúng sanh

Như Lai thuở xưa tu thanh tịnh

Nên nay hay làm lợi thế gian

Trạc Thơ Quang Thần biết rõ được.

Nếu người thấy Phật được một lần

Tất được thắng vào biển thâm tín

Khai thị tất cả đạo Như Lai

Sanh Nha Diệu Thần môn giải thoát.

Chưn lông chứa nhóm các công đức

Ức kiếp tuyên dương chẳng thể hết

Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn

Cát Tường Diệp Thần hay hiểu rõ.

Tôi nhớ Như Lai thuở xa xưa

Cúng dường sát trần vô lượng Phật

Trí huệ lần lần thêm sáng suốt

Bố Diệm Tạng Thần rõ biết được.

Tất cả chúng sanh nhiều công hạnh

Thế Tôn một niệm đều rõ biết

Trí huệ vô ngại rộng vô biên

Diệu Nghiêm Quang Thần hay ngộ nhập.

Hằng diễn Như Lai tịch Diệu âm

Khắp sanh vô lượng đại hoan hỷ

Tùy theo căn tánh đều được ngộ

Lôi Âm Thần đây đã làm được.

Như Lai thị hiện đại thần thông

Mười phương quốc độ đều cùng khắp

Phật xưa tu hành khiến được thấy

Phổ Hương Quang Thần được chứng nhập.

Chúng sanh gian ác chẳng biết tu

Mê hoặc trầm luân trong sanh tử

Vì họ mở bày đường trí huệ

Diệu Quang Lâm Thần đã được thấy.

Phật vì nghiệp chướng các chúng sanh

Qua vô lượng kiếp mới xuất hiện

Người khác niệm niệm thường khiến thấy

Hoa Quả Vị Thần quan sát được.

Bửu Phong Khai Hoa Chủ Sơn Thần được giải thoát môn nhập đại tịch định quang minh.

Hoa Lâm Diệu Kế Thần được giải thoát môn tu tập từ thiện căn thành thục bất khả tư nghì số chúng sanh

Cao Tràng Phổ Chiếu Thần được giải thoát môn quan sát tất cả tâm ưa thích của chúng sanh làm nghiêm tịnh các căn.

Ly Trần Bửu Kế Thần được giải thoát môn vô biên kiếp tinh tấn không nhàm trễ.

Quang Chiếu Thập Phương Thần được giải thoát môn dùng vô biên công đức quang khắp giác ngộ.

Ðại Lực Quang Minh Thần được giải thoát môn hay tự thành thục lại khiến chúng sanh xa lìa ngu mê.

Oai Quang Phổ Thắng Thần được giải thoát môn trừ tất cả khổ khiến không còn thừa.

Vi Mật Quang Luân Thần được giải thoát môn diễn giáo pháp quang minh hiển bầy tất cả công đức của Như Lai.

Phổ Nhãn Hiện Kiến Thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh, nhẫn đến trong chiêm bao, đều thêm lớn thiện căn.

Kim Cang Kiên Cố Nhãn Thần được giải thoát môn xuất hiện vô biên đại nghĩa.

Lúc đó Bửu Phong Khai Hoa Thần, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Chủ Sơn Thần rồi nói kệ rằng:

Xưa tự tại thắng hạnh rộng vô biên

Nay được thần thông cũng vô lượng

Rộng mở pháp môn nhiều vô số

Ðều khiến chúng sanh được tỏ ngộ.

Tướng hảo nghiêm thân khắp thế gian

Ánh sáng chưn lông đều thanh tịnh

Ðại từ phương tiện bày tất cả

Diệu Kế Sơn Thần ngộ môn này.

Phật thân hiện khắp vô biên cõi

Thập phương thế giới đều đủ cả

Tướng hảo nghiêm tịnh người vui mừng

Phổ Chiếu Sơn Thần được ngộ nhập.

Nhiều kiếp siêng tu không lười mỏi

Chẳng nhiễm thế pháp như hư không

Các môn phương tiện độ chúng sanh

Môn này Bửu Kế Thần được ngộ.

Chúng sanh tối tâm vào đường hiểm

Phật xót thương họ phóng quang chiếu

Khiến khắp thế gian tỉnh giấc mơ

Quang chiếu vui mừng tâm được ngộ.

Xưa ở các cõi rộng tu hành

Cúng dường thập phương vô số Phật

Chúng sanh được thấy phát nguyện to

Ðại Lực Sơn Thần đã thấy rõ.

Thấy các chúng sanh lưu chuyển khổ

Tất cả nghiệp chướng luôn ràng buộc

Dùng trí huệ quang đều dứt trừ

Phổ Thắng Sơn Thần được giải thoát.

Mỗi mỗi chưn lông vang tiếng diệu

Tùy chúng sanh tâm ca ngợi Phật

Khắp cả mười phương vô lượng kiếp

Quang Luân Sơn Thần chứng môn này.

Khắp cả mười phương Phật hiện tiền

Các môn phương tiện thuyết diệu pháp

Lợi ích chúng sanh nhiều công hạnh

Hiện Kiến Sơn Thần được tỏ ngộ.

Pháp môn vô lượng dường biển cả

Nhứt âm diễn thuyết người đều hiểu

Cả kiếp diễn bày vẫn chẳng cùng

Môn phương tiện này Kim Cang được.

Phổ Ðức Tịnh Hoa Chủ Ðịa Thần được giải thoát môn dùng tâm từ bi niệm niệm quan sát khắp tất cả chúng sanh.

Kiên Phước Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn hiện khắp năng lực phước đức của tất cả chúng sanh.

Diệu Hoa Nghiêm Thọ Thần được giải thoát môn vào khắp các pháp xuất sanh tất cả cõi Phật trang nghiêm.

Phổ Tán Chúng Bửu Thần được giải thoát môn tu tập các môn tam muội khiến các chúng sanh trừ chướng cấu.

Tịnh Mục Quán Thời Thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh thường du hí khoái lạc.

Kim Sắc Diệu Nhãn Thần được giải thoát môn thị hiện tất cả thân thanh tịnh điều phục chúng sanh.

Hương Mao Phát Quang Thần được giải thoát môn rõ biết biển công đức đại oai lực của tất cả Phật.

Tịch Âm Duyệt Ý Thần được giải thoát môn nhiếp trì khắp biển âm thinh của tất cả chúng sanh.

Diệu Hoa Triền Kế Thần được giải thoát môn đầy đủ tánh ly cấu.

Kim Cang Phổ Trì Thần được giải thoát môn khắp xuất hiện tất cả pháp luân của Phật nhiếp trì.

Lúc đó Phổ Ðức Tịnh Hoa Thần thừa oai lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Chủ Ðịa Thần rồi nói kệ rằng:

Như Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Môn đại từ bi bất khả thuyết

Tu hành như vậy không thôi ngừng

Nên được bền chắc thân bất hoại.

Tam thế chúng sanh và Bồ Tát

Tất cả phước đức đã tạo được

Ðều hiện chưn lông của Như Lai

Phước Nghiêm Ðịa Thần đã được thấy.

Tam muội tịch tịnh rất rộng lớn

Bất sanh bất diệt không lai khứ

Nghiêm tịnh quốc độ dạy chúng sanh

Diệu Hoa Ðịa Thần được giải thoát.

Phật thuở xa xưa tu các hạnh

Vì khiến chúng sanh tiêu chướng nặng

Phổ Tán Chúng Bửu Chủ Ðịa Thần

 

Thấy giải thoát này lòng mừng rỡ.

Như Lai cảnh giới không ngằn mé

Thế gian niệm niệm đều hiện khắp

Tịnh Mục Quán Thời Chủ Ðịa Thần

Thấy công hạnh Phật lòng vui đẹp.

Diệu Âm vô hạn bất tư nghì

Khắp vì chúng sanh trừ phiền não

Thấy Phật công đức rộng vô biên

Kim Sắc Nhãn Thần hay tỏ ngộ.

Tất cả sắc hình đều hóa hiện

Mười phương pháp giới đều đầy khắp

Như vậy hóa độ các chúng sanh

Hương Mao Ðịa Thần thường thấy Phật.

Diệu Âm cùng khắp cả mười phương

Trải vô lượng kiếp thường diễn thuyết

Duyệt Ý Ðịa Thần được suốt thông

Theo Phật được nghe rất mừng kính.

Chưn lông thân Phật tuông mây thơm

Tùy chúng sanh tâm khắp các cõi

Những ai được thấy thành căn lành

Diệu Hoa Kế Thần thường quan sát.

Kiên cố khó hoại như Kim Cang

Chẳng thể lay động hơn Tu Di

Phật thân như vậy ở thế gian

Phổ Trì Ðịa Thần được thấy rõ.

Bửu Phong Quang Diệu Chủ Thành Thần được giải thoát môn phương tiện lợi ích chúng sanh.

Diệu Nghiêm Cung Ðiện Thần được giải thoát môn biết căn tánh chúng sanh giáo hóa thành thục.

Thanh Tịnh Hỷ Bửu Thần được giải thoát môn thường vui mừng khiến tất cả chúng sanh hưởng thọ phước đức.

Ly Ưu Thanh Tịnh Thần được giải thoát môn tạng đại bi cứu những kẻ bố úy.

Hoa Ðăng Diệm Nhãn Thần được giải thoát môn đại trí huệ khắp rõ suốt.

Diệm Tràng Minh Hiện Thần được giải thoát môn phương tiện khắp thị hiện.

Thạnh Phước Oai Quang Thần được được giải thoát môn quan sát khắp tất cả chúng sanh khiến tu biển phước đức rộng lớn.

Tịnh Quang Minh Thân Thần được giải thoát môn khai ngộ tất cả chúng sanh ngu ám.

Hương Tràng Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn quan sát thần lực tự tại của Như Lai khắp thế gian điều phục chúng sanh.

Bửu Phong Quang Mục Thần được giải thoát môn có thể dùng đại quang minh phá núi chướng ngại của tất cả chúng sanh.

Lúc đó Bửu Phong Quang Diệu Thần, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Chủ Thành Thần rồi nói kệ rằng:

Ðạo Sư thần lực bất tư nghì

 

quang minh chiếu khắp mười phương cõi

chúng sanh hiện tiền thấy Như Lai

Giáo hóa thành thục vô lượng số.

Chúng sanh căn tánh đều sai khác

Phật rõ biết cả không dư sót

Diệu Nghiêm Cung Ðiện Chủ Thành Thần

Chứng được môn này lòng mừng rỡ.

Như Lai vô lượng kiếp tu hành

Hộ trì chánh pháp của chư Phật

Tâm thường thừa phụng sanh hoan hỷ

Môn này Diệu Bửu Thần được ngộ.

Như Lai từ xưa đã trừ được

Tất cả khủng bố của chúng sanh

Luôn luôn với họ khởi từ bi

Ly Ưu Thành Thần mừng được ngộ

Phật trí quảng đại vô hạn biên

Ví như hư không chẳng lường được

Hoa Ðăng Diệm Nhãn Chủ Thành Thần

Học được Như Lai môn diệu huệ.

Phật thân sắc tướng đồng chúng sanh

Tùy họ ưa thích đều khiến thấy

Diệm Tràng Minh Hiện Chủ Thành Thần

Học phương tiện này lòng hoan hỷ.

Như Lai ngày trước tu phước đức

Thanh tịnh quảng đại vô biên tế

Thạnh Phước Oai Quang Chủ Thành Thần

Quán Sát tỏ ngộ lòng vui thích.

Chúng sanh ngu mê trong các cõi

Như kẻ sanh manh trọn không thấy

Vì lợi ích họ Phật ra đời

Tịnh Quang Minh Thần được chứng nhập.

Như Lai tự tại rộng vô biên

Như mây che khắp cùng thế giới

Nhẫn đến hiện mộng khiến điều phục

Môn này Hương Tràng quan sát thấy.

Chúng sanh si tối như mù lòa

Các thứ chướng cái theo ràng buộc

Phật quang chiếu suốt khiến mở ra

Quang Mục Thành Thần được chứng nhập.

Tịnh Trang Nghiêm Tràng Ðạo Tràng Thần được giải thoát môn đủ sức thệ nguyện xuất hiện cúng dường Phật rộng lớn trang nghiêm.

Tu Di Bửu Quang Ðạo Tràng Thần được giải thoát môn thành tựu bồ đề hạnh rộng lớn hiện ra trước tất cả chúng sanh.

Lôi Âm Tràng T ướng Ðạo Tràng Thần được giải thoát môn tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sanh khiến trong chiêm bao thấy Phật thuyết pháp.

Vũ Hoa Diệu Nhãn Thần được giải thoát môn hay mưa tất cả đồ báu trang nghiêm.

Thanh Tịnh Diệm Hình Thầ n được giải thoát môn có thể hiện đạo tràng trang nghiêm vi diệu rộng giáo hóa chúng sanh khiến thành thục.

Hoa Anh Thùy Kế Thần được giải thoát môn theo căn cơ thuyết pháp khiến sanh chánh niệm.

Vũ Bửu Trang Nghiêm Thần được giải thoát môn hay dùng biện tài khắp mưa vô biên pháp hoan hỷ.

Dũng Mãnh Hương Nhãn Thần được giải thoát môn rộng khen ngợi công đức của chư Phật.

Kim Cang Thể Vân Thần được giải thoát môn thị hiện vô biên sắc tướng trang nghiêm đạo tràng.

Liên Hoa Quang Minh Thần được giải thoát môn dưới cội bồ đề yên lặng bất động mà đến khắp mười phương.

Diệu Quang Chiếu Diệu Thần được giải thoát môn hiển thị những trí lực của Như Lai.

Lúc đó Tịnh Trang Nghiêm Tràng Thần thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Ðạo Tràng Thần rồi nói kệ rằng:

Tôi nhớ Như Lai thuở xa xưa

Trong vô lượng kiếp tu công hạnh

Chư Phật xuất thế đều cúng dường

Ðược công đức lớn dường hư không.

Phật xưa bố thí vô cùng tận

Vô lượng cõi nước như vi trần

Tu Di Bửu Quang Ðạo Tràng Thần

Nhớ đến Như Lai lòng hớn hở.

Như Lai sắc tướng vốn vô cùng

Biến hóa rộng khắp tất cả cõi

Chúng sanh mơ mộng thường thị hiện

Lôi Âm Tràng Thần quan sát thấy.

Phật vô lượng kiếp tu hạnh xả

Xả được khó xả trí như biển

Xả hạnh như vậy vì chúng sanh

Diệu Nhãn Hoa Thần tỏ ngộ được.

Vô biên sắc tướng như mây báu

Hiện bồ đề tràng khắp thế gian

Thanh Tịnh Diệm Hình Ðạo Tràng Thần

Thấy Phật tự tại sanh hoan hỷ.

Chúng sanh công hạnh biển vô biên

Như Lai cùng khắp rưới mưa Pháp

Tùy căn tánh họ trừ nghi hoặc

Hoa Anh Tràng Thần đã được ngộ.

Vô lượng pháp môn nghĩa sai khác

Biện tài rộng lớn đều vào được

Vũ Bửu Nghiêm Cụ Ðạo Tràng Thần

Nơi tâm niệm niệm thường như vậy.

Tất cả quốc độ bất khả thuyết

Dùng hết ngôn từ ca ngợi Phật

Nên được danh dự công đức to

Dũng Mãnh Nhãn Thần ghi nhớ được.

Các thứ sắc tướng nhiều vô biên

Dưới cội bồ đề đều khắp hiện

Kim Thể Vân Thần ngộ môn này

Hằng quán đạo thọ sanh hoan hỷ.

Biên tế mười phương bất khả đắc

Phật tọa đạo tràng trí cũng vậy

Liên Hoa Quang Minh Ðạo Tràng Thần

 

Ðược giải thoát này rất vui thích.

Ðạo Tràng tất cả xuất diệu âm

Ca ngợi Như Lai trí thanh tịnh

Cũng khen nhơn hạnh đã viên thành

Diệu Quang Chiếu Thần nghe hiểu được.

Bửu Ấn Thủ Túc Hành Thần được giải thoát môn khắp rưới những châu báu sanh hoan hỷ rộng lớn.

Liên Hoa Quang Thần được giải thoát môn thị hiện Phật thân ngồi tất cả tòa liên hoa sáng đẹp khiến người thấy vui mừng.

Tối Thắng Hoa Kế Thần được giải thoát môn trong mỗi tâm niệm kiến lập chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai.

Nhiếp Chư Thiện Kiến Thần được giải thoát môn cất chân bước đi đều diều phục vô biên chúng sanh.

Diệu Bửu Tinh Tràng Th ần được giải thoát môn trong mỗi niệm hóa hiện các thứ lưới liên hoa chiếu sáng rưới những châu báu vang ra thinh âm vi diệu.

Nhạo Thổ Diệu Âm Thần được giải thoát môn xuất sanh vô biên hoan hỷ.

Chiên Ðàn Thọ Quang Thần được giải thoát môn dùng hương phong giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo tràng.

Liên Hoa Quang Minh Thần được giải thoát môn tất cả chưn lông phóng quang minh diễn pháp âm vi diệu.

Vi Diệu Quang Minh Thần được giải thoát môn nơi thân phóng ra các thứ lưới quang minh chiếu sáng khắp nơi.

Tích Tập Diệu Hoa Thần được giải thoát môn khai ngộ tất cả chúng sanh khiến sanh nhiều thiện căn.

Lúc đó Bửu Ấn Thủ Thần, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Túc Hành Thần rồi nói kệ rằng:

Phật xưa tu hành vô lượng kiếp

Cúng dường tất cả mười phương Phật

Tâm thường vui đẹp chẳng mỏi nhàm

Tâm hoan hỷ rộng sâu như biển.

Niệm niệm thần thông chẳng thể lường

Hóa hiện hoa sen hương thơm ngát

Phật ngồi tòa sen đi khắp nơi

Liên Hoa Quang Thần đều thấy rõ.

Chư Phật Như Lai pháp như vậy

Chúng hội rộng lớn khắp mười phương

Thị hiện thần thông bất tư nghì

Tối Thắng Hoa Thần đều thấy biết.

Cõi nước mười phương tất cả chỗ

Nơi đó dở chưn hoặc hạ chưn

Ðều hay thành tựu các chúng sanh

Nhiếp Thiện Kiến Thần tâm được ngộ.

Như số chúng sanh khắp hiện thân

 

Mỗi mỗi thân này khắp pháp giới

Ðều phóng tịnh quang rưới các báu

Diệu Bảo Tinh Thần được chứng nhập.

Như Lai cảnh giới vô biên tế

Khắp rưới pháp vũ đều cùng khắp

Chúng hội thấy Phật sanh vui mừng

Thổ Diệu Âm Thần thấy biết được

Âm thanh của Phật đồng hư không

Tất cả âm thinh đều ở trong

Ðiều phục chúng sanh đều cùng khắp

Chiên Ðàn Thọ Thần nghe hiểu được.

Tất cả chưn lông vang tiếng pháp

Diễn thuyết hồng danh tam thế Phật

Người nghe tiếng này đều vui mừng

Liên Hoa Quang Thần thấy như vậy.

Phật thân biến hiện bất tư nghì

Mỗi bước hiện tướng dường như biển

Tùy tâm chúng sanh khiến được thấy

Diệu Quang Minh Thần được giải thoát.

Mười phương khắp hiện đại thần thông

Tất cả chúng sanh đều khai ngộ

Tập Diệu Hoa Thần nơi pháp này

Thấy biết trong lòng rất hoan hỷ.

Tịnh Hỷ Cảnh Giới Thân Chúng Thần được giải thoát môn nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật.

Quang Chiếu Thập Phương Thần được giải thoát môn quang minh phổ chiếu vô biên thế giới.

Hải Âm Ðiều Phục Thần được giải thoát môn đại âm khắp giác ngộ tất cả chúng sanh khiến vui mừng điều phục.

Tịnh Hoa Nghiêm Kế Thần được giải thoát môn thân ở cùng khắp như hư không.

Vô Lượng Oai Nghi Thần được giải thoát môn thị hiện cảnh giới chư Phật cho tất cả chúng sanh.

Tối Thắng Quang Nghiêm Thần được giải thoát môn khiến tất cả chúng sanh đói thiếu được sắc lực đầy đủ.

Tịnh Quang Hương Vân Thần được giải thoát môn trừ phiền não cấu của tất cả chúng sanh.

Thủ Hộ Nhiếp Trì Thần được giải thoát môn chuyển nghiệp ma ngu si của tất cả chúng sanh.

Phổ Hiện Nhiếp Hóa Thần được giải thoát môn khắp ở nơi trong tất cả cung điện của thế chủ hiển thị tướng trang nghiêm.

Bất Ðộng Quang Minh Thần được giải thoát môn nhiếp khắp tất cả chúng sanh đều khiến sanh thiện căn thanh tịnh.

Lúc đó Tịnh Hỷ Cảnh Giới Thần thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả Thân Chúng Thần, rồi nói kệ rằng:

Tôi nhớ vi trần kiếp về trước

Có Phật Diệu Quang hiện xuất thế

 

Thế Tôn nơi Ðức Như Lai kia

Phát tâm cúng dường tất cả Phật.

Như Lai thân phóng đại quang minh

Quang chiếu pháp giới đều đầy khắp

Chúng sanh gặp được tâm điều phục

Quang Chiếu Phương Thần đã được thấy.

Như Lai tiếng tâm khắp các cõi

Ngôn âm của Phật đều viên mãn

Giác ngộ quần sanh không sót thừa

Âm Ðiều Phục Thần lòng hớn hở.

Phật thân thanh tịnh thường tịch diệt

Khắp hiện nhiều thân vẫn vô tướng

Như vậy khắp ở nơi thế gian

Tịnh Hoa Nghiêm Thần chứng nhập được.

Ðạo Sư thần lực bất tư nghì

Tùy tâm chúng sanh đều khiến thấy

Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm đi

Vô Lượng Oai Nghi được tỏ ngộ.

Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật

Ra đời lợi ích sức tự tại

Khiến chúng xa lìa khổ nghèo cùng

Thắng Quang Nghiêm Thần môn chứng nhập.

Trong mỗi tướng răng của Như Lai

Phóng quang minh thơm như mây phủ

Dứt trừ hoặc nghiệp của chúng sanh

Tịnh Quang Hương Vân quan sát thấy.

Chúng sanh nhiễm trước vì chướng nặng

Chạy theo đường ma thường lưu chuyển

Như Lai khai thị giải thoát môn

Thủ Hộ Nhiếp Thần ngộ nhập được.

Tôi xem Như Lai sức tự tại

Phóng đại quang minh khắp pháp giới

Ở tại vương cung hóa chúng sanh

Phổ Hiện Hóa Thần được giải thoát.

Chúng sanh mê vọng đủ sự khổ

Phật ở trong đó thường cứu hộ

Khiến dứt phiền não tâm vui mừng

Bất Ðộng Quang Thần đã thấy biết.

Diệu Sắc Na La Diên Chấp Kim Cang Thần được giải thoát môn thấy Như Lai thị hiện thân vô biên sắc tướng.

Nhựt Luân Tốc Tật Tràng Thần được giải thoát môn mỗi sợi lông nơi thân Phật như mặt nhựt hiện ra các thứ quang minh.

Tu Di Hoa Quang Thần được giải thoát môn hóa hiện vô lượng thân đại thần biến.

Thanh Tịnh Vân Âm Thần được giải thoát môn vô thanh tùy theo mọi loài.

Diệu Tý Thiên Chúa Thần được giải thoát môn hiện vì tất cả thế chủ khai ngộ chúng sanh.

Khả Ái Nhạo Quang Minh Thần được giải thoát môn khắp khai thị tất cả môn sai biệt trong Phật pháp.

Ðại Thọ Lôi Âm Thần được giải thoát môn dùng đồ trang nghiêm khả ái nhiếp tất cả thọ thần.

 

Sư Tử Vương Quang Minh Thần được giải thoát môn phước đức trang nghiêm rộng lớn của Như Lai đều đầy đủ rõ ràng.

 

Mật Diệm Cát Tường Mục Thần được giải thoát môn quan sát khắp tâm của chúng sanh hiểm ác vì họ hiện thân oai nghiêm.

 

Liên Hoa Ma Ni Kế Thần được giải thoát môn khắp rưới tất cả đồ trang nghiêm như ý của Bồ Tát.

 

Lúc đó Diệu S ắc Na La Diên Thần, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Kim Cang Thần, rồi nói kệ rằng :

 

Ông nên xem Pháp Vương

 

Pháp Vương pháp như vậy

Sắc tướng vô lượng biên

Thế gian đều hiện khắp.

Mỗi lông nơi thân Phật

Lưới sáng bất tư nghì

Dường như vừng mặt trời

Khắp soi mười phương cõi.

Như Lai sức thần thông

Pháp giới đều cùng khắp

Trước tất cả chúng sanh

Thị hiện thân vô tận.

Như Lai thuyết pháp âm

Mười phương đều được nghe

Tùy các loài chúng sanh

Ðều khiến tâm đầy đủ.

Chúng thấy đấng Mâu Ni

Ở trong cung điện vua

Khắp vì các quần sanh

Xiển dương pháp rộng lớn.

Chỗ biển pháp xây vần

Tất cả nghĩa sai biệt

Các thứ môn phương tiện

Diễn thuyết không cùng tận.

Vô biên phương tiện lớn

Khắp ứng mười phương cõi

Gặp Phật tịnh quang minh

Ðều thấy thân của Phật.

Cúng dường lên chư

Phật Số vạn ức vi trần

Công đức như hư không

Tất cả đều chiêm ngưỡng.

Thần thông lực bình đẳng

Tất cả cõi đều hiện

An tọa diệu đạo tràng

Khắp hiện trước quần chúng.

Quang minh chiếu thế gian

Ánh sáng đều viên mãn.

Pháp giới chiếu khắp cùng

Hiển bày công hạnh Phật.

V/ ÐẠI BỒ TÁT GIẢI THOÁT MÔN.

Phổ Hiền Bồ Tát ma ha tát nhập bất tư nghì giải thoát môn phương tiện hải, nhập Như Lai công đức hải, chính là những môn giải thoát nghiêm tịnh tất cả quốc độ điều phục chúng sanh khiến họ được xuất ly rốt ráo, giải thoát môn khắp đến chỗ của tất cả Như Lai tu tập đầy đủ công đức, giải thoát môn an lập tất cả địa vị những đạ i nguyện của Bồ Tát, có giải thoát môn khắp hiện vô số vô lượng thân, giải thoát môn diễn thuyết bất tư nghì số danh tự sai khác khắp tất cả quốc độ, giải thoát môn trong tất cả vi trần đều hiện vô biên cảnh giới thần thông của chư Bồ Tát, có gi ải thoát môn trong một niệm hiện những sự kiếp thành kiếp hoại trong ba đời, có giả i thoát môn hiện tất cả Bồ Tát đều nhập cảnh giới của mình, có giải thoát môn hay dùng thần thông lực hóa hiện nhiều thân khắp vô biên pháp giới, có giải thoát môn hiển thị những pháp môn thứ đệ tu hành vào nhứt thiết trí rộng lớn củ a tất cả Bồ Tát. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát ma ha tát dùng công đức của mình, lại nương thừa oai thần của Phật, quan sát khắp tất tất cả chúng hội rồi nói kệ rằng:

Như Lai trang nghiêm cõi rộng lớn

Ðồng với tất cả vi trần số

Phật tử thanh tịnh đều khắp đầy

Mưa bất tư nghì pháp vi diệu.

Như trong hội này thấy Phật ngồi

Tất cả vi trần đều như vậy

Phật thân không đến cũng không đi

Bao nhiêu quốc độ đều hiện rõ.

Hiển bày Bồ Tát chỗ tu hành

Vô lượng quốc độ các phương tiện

Và nói chơn lý bất tư nghì

Khiến các Phật tử vào pháp giới.

Xuất sanh Hóa Phật số vi trần

Khắp ứng quần sanh lòng họ muốn

Thâm nhập pháp giới môn phương tiện

Rộng lớn vô biên đều khai diễn.

Như Lai danh hiệu đồng thế gian

Mười phương quốc độ đều đầy khắp

Tất cả phương tiện không luống qua

Ðiều phục chúng sanh lìa cấu nhiễm.

Phật ở trong tất cả vi trần

Thị hiện vô biên đại thần lực

Ðều ngồi Ðạo Tràng hay diễn thuyết

Như Phật thuở xưa bồ đề hạnh.

Tam thế vô biên kiếp rộng lớn

Phật trong mỗi niệm đều thị hiện

Tất cả kiếp hoại và kiếp thành

Trí bất tư nghì đều biết rõ.

Chúng hội Phật tử rộng vô hạn

Cùng nhau muốn lường cảnh giới Phật

Pháp môn của Phật vô lượng biên

Rõ biết được cả rất là khó.

Phật như hư không vô phân biệt

Ðồng chơn pháp giới vô sở y

Hóa hiện đi khắp đến mọi nơi

Ðều ngồi đạo tràng thành chánh giác.

Phật dùng diệu âm rộng tuyên dương

Tất cả các địa đều rành rõ

Hiện trước khắp mỗi mỗi chúng sanh

Ðều ban pháp Như Lai bình đẳng.

Tịnh Ðức Diệu Quang Bồ Tát ma ha tát được giải thoát môn qua khắp đạo tràng trang nghiêm của chúng hội Bồ Tát ở mười phương.

Phổ Ðức Tối Thắng Ðăng Quang Chiếu Ðại Bồ Tát được giải thoát môn trong một niệm hiện vô tận thân thành chánh giác, giáo hóa thành thục bất tư nghì chúng sanh.

Phổ Quang Sư Tử Tràng Ðại Bồ Tát được giải thoát môn tu tập phước đức trang nghiêm của Bồ Tát thành tựu tất cả Phật độ.

Phổ Bửu Diệm Diệu Quang Ðại Bồ Tát được giải thoát môn quan sát thần thông cảnh giới không mê lầm.

Phổ Âm Công Ðức Hải Tràng Ðại Bồ Tát được giải thoát môn ở trong một chúng hội đạo tràng thị hiện tất cả Phật độ trang nghiêm.

Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh Ðại Bồ Tát được giải thoát môn theo Như Lai quan sát tạng pháp giới quảng đại thậm thâm.

Phổ Giác Duyệt Ý Thinh Ðại Bồ Tát được giải thoát môn gần gũi phụng thờ tất cả chư Phật.

Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Oai Quang Ðại Bồ Tát được giải thoát môn xuất sanh tất cả đà la ni thần thông biến hóa rộng lớn.

Phổ Bửu Kế Hoa Tràng Ðạ i Bồ Tát được giải thoát môn công hạnh vào khắp tất cả thế gian xuất sanh vô biên hạnh môn của Bồ Tát.

Phổ Tướng Tối Thắng Quang Ðại Bồ Tát được giải thoát môn có thể ở nơi trong pháp giới vô tướng xuất hiện tất cả cảnh giới của chư Phật.

Lúc đó Tịnh Ðứ c Diệu Quang Ðại Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quan sát khắp biển giải thoát môn của tất cả Bồ Tát rồi nói kệ rằng:

Tất cả mười phương những quốc độ

Trong một sát na đều nghiêm tịnh

Dùng diệu âm thinh chuyển pháp luân

Cùng khắp thế gian không gì sánh.

Như Lai cảnh giới vô biên tế

Nhứt niệm pháp giới đều đầy đủ

Trong mỗi vi trần lập đạo tràng

Ðều chứng bồ đề hiện thần biến.

Thế Tôn ngày trước tu các hạnh

Trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp

Tất cả Phật độ đều trang nghiêm

Vô ngại như không thường xuất hiện.

Thần thông của Phật không hạn lượng

Sung mãn vô biên tất cả kiếp

Giả sử trải qua vô lượng kiếp

Niệm niệm quan sát không nhàm mỏi.

Nên quan sát Phật cảnh thần thông

Thập phương quốc độ đều nghiêm tịnh

Tất cả nơi đây đều hiện tiền

Niệm niệm chẳng đồng vô lượng thứ.

Xem Phật trăm ngàn vô lượng kiếp

Chẳng hết một lông nơi thân Phật

Phương tiện vô ngại của Như Lai

Phật quang chiếu khắp vô lượng cõi.

Kiếp xưa Ðức Phật ở thế gian

 

Kính thờ chư Phật vô biên số

Do đây đại chúng như sông đổ

Ðều đến cúng dường biển Thế Tôn.

Như Lai xuất hiện khắp mười phương

Trong mỗi vi trần vô lượng cõi

Vô lượng cảnh giới đều hiện ra

Ðều trụ vô biên vô tận kiếp.

Phật trong nhiều kiếp vì chúng sanh

Tu tập vô biên đại bi hạnh

Tùy thuận chúng sanh vào thế gian

Giáo hóa chúng hội khiến thanh tịnh.

Phật trụ chơn như pháp giới tạng

Vô tướng vô hình không cấu nhiễm

Chúng sanh xem thấy được Phật thân

Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.

Hải Nguyệt Quang Ðại Minh Bồ Tát ma ha tát đượ c giải thoát môn phương tiện xuất sanh các địa, các ba la mật giáo hóa chúng sanh và nghiêm tịnh tất cả Phật độ.

Vân Âm Hải Quang Ly Cấu Tạng Ðại Bồ Tát được giải thoát môn trong mỗi niệm vào khắp pháp giới các nơi sai khác.

Trí Sanh Bửu Kế Ðại Bồ Tát được giải thoát môn trong vô lượng kiếp hiện công đức rộng lớn thanh tịnh ra trước tất cả chúng sanh.

Công Ðức Tự Tại Vương Tịnh Quang Ðại Bồ Tát được giải thoát môn thấy các thứ trang nghiêm , lúc thập phương tất cả Bồ Tát tối sơ đến đạo tràng.

Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế Ðại Bồ Tát được giải thoát môn tùy thuận căn trí của chúng sanh khắp hiển bày tất cả Phật pháp.

Phổ Trí Vân Nhựt Tràng Ðại Bồ Tát được giải thoát môn thành tựu Phật trí an trụ vĩnh viễn vô lượng kiếp.

Ðại Tinh Tấn Kim Cang Tế Ðại Bồ Tát được giải thoát môn công lực vào khắp tất cả vô biên pháp ấn.

Hương Diệm Quang Tràng Ðại Bồ Tát đượ c giải thoát môn hiển bày tất cả Phật hiện tại, lúc bắt đầu tu hạnh Bồ Tát nhẫn đến thành tựu đại trí huệ.

Ðại Minh Ðức Thâm Mỹ Âm Ðại Bồ Tát được giải thoát môn an trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ Lô Giá Na.

Ðại Phước Quang Trí Sanh Ðại Bồ Tát được giải thoát môn hiển bày cảnh giới thậm thâm khắp pháp giới của Như Lai.

Lúc đó Hải Nguyệt Quang Ðại Minh Ðại Bồ Tát, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp biển trang nghiêm của tất cả chúng Bồ Tát rồi nói kệ rằng:

Các ba la mật và các địa

Rộng lớn vô biên đều viên mãn

Vô lượng chúng sanh điều phục hết

Tất cả Phật độ đều nghiêm tịnh

Như Phật giáo hóa chúng sanh giới

Mười phương quốc độ đều sung mãn

Trong mỗi tâm niệm chuyển pháp luân

Khắp ứng quần sanh không bỏ sót.

Phật trong vô lượng kiếp rộng lớn

Khắp hiện trước tất cả chúng sanh

Như Phật thuở xưa rộng tu hành

Ðem dạy cho họ hạnh thanh tịnh.

Tôi thấy mười phương không thừa sót

Cũng thấy chư Phật hiện thần thông

Ðều ngồi đạo tràng chứng bồ đề

Chúng hội nghe pháp bao quanh Phật.

Quang minh rộng lớn Phật pháp thân

Hiện ở thế gian dùng phương tiện

Khắp theo chúng sanh lòng thích ưa

Xứng căn trí họ mà thuyết pháp.

Chơn như bình đẳng thân vô tướng

Pháp thân thanh tịnh lìa cấu nhiễm

Trí huệ tịch tịnh thân vô lượng

Ứng khắp mười phương mà thuyết pháp.

Trí lực của Phật đều thanh tịnh

Trí huệ vô biên như hư không

Vì chúng khai thị không ẩn sót

Khiến khắp chúng sanh đồng ngộ nhập.

Như Phật thuở xưa đã tu hành

Nhẫn đến thành tựu nhứt thiết trí

Nay phóng quang minh khắp pháp giới

Trong đó hiện bày đều sáng rõ.

Phật dùng bổn nguyện hiện thần thông

Chiếu khắp mười phương không chỗ sót

Như Phật thuở xưa đã tu hành

Trong lưới quang minh đều diễn thuyết.

Thập phương cảnh giới vô cùng tận

Vô đẳng vô biên đều sai khác

Phật lực vô ngại phóng đại quang

Tất cả quốc độ đều sáng rõ.

VI/ CHƯ BỒ TÁT CÚNG DƯỜNG TÁN THÁN.

Lúc bấy giờ tòa sư tử của Như Lai, những hoa báu đẹp, luân đài, thềm bực và các cửa nẻo, mỗi mỗi đều xuất hiện Phật sát vi trần số Ðại Bồ Tát. Danh hiệu của các ngài là: Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương Ðại Bồ Tát , Lôi Âm Phổ Chấn Ðại Bồ Tát , Chúng Bửu Quang Minh Kế Ðại Bồ Tát, Ðại Trí Nhựt Dũng Mãnh Huệ Ðại Bồ Tát, Bất Tư Nghì Công Ðức Bửu Trí Ấn Ðại Bồ Tát, Bá Mục Liên Hoa Kế Ðại Bồ Tát, Kim Diệm Viên Mãn Quang Ðại Bồ Tát, Pháp Giới Phổ Âm Ðại Bồ Tát, Vân Âm Tịnh Nguyệt Ðại Bồ Tát, Thiện Dũng Mãnh Quang Minh Tràng Ðại Bồ Tát. Vi Trần số đại Bồ Tát như vậy làm bực thượng thủ đồng thời xuất hiện. Chư Bồ Tát này đều sắm những thứ cúng dường như mây: mây bửu hoa như ý, mây liên hoa diệu hương, mây bửu quang, mây hương di ệm, mây quang minh như ý, mây nhạc âm duyệt ý, mây bửu đăng quang, mây cây nhánh bông trái b ằng châu báu, mây vô tận bửu như ý quang minh thanh tịnh, mây tất cả đồ trang nghiêm như ý. Chư Bồ Tát này đem những mây báu đẹp như vậy rưới khắp tất cả chúng hội đạo tràng để cúng dường, rồi đi nhiễu Phật vô lượng trăm ngàn vòng. Sau đó chư Bồ Tát này hóa hiện vô lượng tòa sư tử liên hoa báu đẹp, rồi ngồi kiết già trên ấy. Công hạnh của chư Bồ Tát này thanh tịnh rộng lớn như biển, đượ c trí huệ lớ n soi sáng pháp phổ môn, tùy thuận chư Phật được công hạnh vô ngại, đầy đủ bi ệt tài, được bất tư nghì môn giải thoát, trụ nơi bực phổ môn của Như Lai, Ðã được tất cả môn đà la ni, có thể dung thọ tất cả pháp, khéo trụ bậc trí huệ tam thế bình đẳng, đã được hỷ l ạc rộng l ớn rất sâu, rất khéo thanh tịnh vô biên phước đức, quan sát khắp hư không pháp giới chư Phật xuất thế ở mười phương quốc độ đều siêng cần đến cúng dường. Lúc đó Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương Ðại Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Chư Phật tỏ ngộ đều đã biết

Vô ngại như không đều chiếu rõ

Sáng khắp mười phương vô lượng cõi

Ở nơi chúng hội rất nghiêm khiết.

Như Lai công đức chẳng thể lường

Thập phương pháp giới đều sung mãn

Khắp ngồi dưới tất cả thọ vương

Bực đại tự tại đồng vân tập.

Phật có sức thần thông như vậy

Một niệm hiện ra vô lượng tướng

Như Lai cảnh giới thật vô biên

Tùy môn giải thoát hay xem thấy.

Như Lai thuở xưa vô lượng kiếp

Ở trong các cõi siêng tu hành

Các môn phương tiện độ chúng sanh

Khiến họ tuân hành các Phật pháp.

Tỳ Lô Giá Na đủ tướng hảo

Ngồi liên hoa tạng sư tử tòa

Tất cả chúng hội đều thanh tịnh

An trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng.

Ma Ni Bảo Tạng phóng quang minh

Khắp pháp vô biên mây hương diệm

Vô lượng chuỗi đẹp đồng thòng rũ

Bảo tọa như vậy Như Lai ngồi.

Các thứ trang nghiêm cửa cát tường

Thường phóng đăng quang mây bửu diệm

Lửa sáng rộng lớn chiếu khắp nơi

Ðức Phật ngồi trên thêm nghiêm hảo.

Các thứ cửa sổ ma ni đẹp

Hoa sen đẹp báu khắp trang nghiêm

Thường vang tiếng diệu người nghe vui

Phật ngồi trên tòa minh hiển nhứt.

Luân báu chở tòa hình bán nguyệt

Kim Cang làm đài màu lửa sáng

Chư đại Bồ Tát thường bao quanh

Phật ngồi giữa chúng sáng chói nhứt.

Các thứ biến hóa khắp mười phương

Diễn nói Như Lai nguyện rộng lớn

Tất cả ảnh tượng đều hiện trong

Trên tòa như vậy Phật an tọa.

Lúc đó Vân Âm Phổ Chấn Ðại Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Ngày xưa Phật tu bồ đề hạnh

Cúng dường thập phương vô lượng Phật

Như Lai oai lực thường hộ trì

Trong tòa Như Lai đều thấy rõ.

Như ý châu Vương như lửa chói

Hoa đẹp trang nghiêm tòa sư tử

Các thứ trang nghiêm đều ảnh hiện

 

Tất cả chúng hội đồng thấy rõ.

Phật tòa khắp hiện tướng trang nghiêm

Niệm niệm sắc loại đều sai biệt

Tùy các chúng sanh hiểu chẳng đồng

Riêng thấy Phật ngồi nơi trên đó.

Nhánh báu bủa giăng lưới liên hoa

Hoa nở hiện ra chư Bồ Tát

Tiếng vui vi diệu thường vang ra

Ca ngợi Như Lai ngồi bửu tọa.

Công Ðức Như Lai rộng vô lượng

Tất cả trang nghiêm từ đây sanh

Những sự nghiêm sức trong mỗi địa

Tất cả chúng sanh chẳng rõ được.

Kim Cang làm đất không hư hoại

Rộng lớn thanh tịnh rất bằng phẳng

Ma ni làm lưới giăng hư không

Dưới cội bồ đề đều cùng khắp.

Nơi đó vô biên sắc tướng sáng

Chơn Kim làm cát rải khắp nơi

Khắp nơi rải hoa và châu báu

Ðều dùng sáng đẹp tòa Như Lai.

Ðịa Thần hoan hỷ nên hớn hở

Sát na thị hiện vô cùng tận

Khắp hiện tất cả mây trang nghiêm

Luôn ở trước Phật đứng chiêm ngưỡng.

Bửu đăng rộng lớn rất sáng chói

Hương diệm phóng quang không dừng ngớt

Tùy thời thị hiện đều sai khác

Ðịa Thần dùng đây cúng dường Phật.

Tất cả mười phương những quốc độ

Những sư trang nghiêm trong các cõi

Nay đạo tràng này đều hiện đủ

Do Phật oai thần nên được vậy.

Lúc đó Chúng Bửu Quang Minh Kế Ðại Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Thế Tôn thuở trước lúc tu hành

Thấy các Phật độ đều viên mãn

Vô lượng vô tận việc đã thấy

Trong đạo tràng này đều hiện đủ.

Thần lực quảng đại của Thế Tôn

Phóng quang khắp rưới ma ni bửu

Bửu châu như vậy rải đạo tràng

Khắp cả mặt đất trang nghiêm đẹp.

Như Lai phước đức đại thần thông

Ma ni châu bửu khắp trang nghiêm

Mặt đất cùng dưới cội bồ đề

Ðều phóng quang minh mà diễn thuyết.

Bửu đăng vô lượng từ trên xuống

Bửu Vương xen lẫn để trang nghiêm

Khắp nơi đều diễn diệu pháp âm

Ðây là Ðịa Thần tự hiển hiện.

Bửu địa khắp nơi hiện mây sáng

Bửu cự chói sáng như chớp nháng

Bửu Võng bủa giăng trùm trên không

 

Bửu chi bày hàng trang nghiêm đẹp.

Các ngài nên xem nơi chốn này

Nhiều thứ diệu bảo dùng trang nghiêm

Hiển bày biển nghiệp của chúng sanh

Khiến họ rõ biết chơn pháp tánh.

Cùng khắp mười phương tất cả Phật

Những cội bồ đề đều viên mãn

Tất cả đều hiện trong đạo tràng

Diễn nói Như Lai pháp thanh tịnh.

Tùy lòng ưa thích của chúng sanh

Nơi ấy vang ra tiếng vi diệu

Như trên Phật tòa đã diễn thuyết

Mỗi mỗi pháp môn đều nói đủ.

Nơi ấy thường phóng diệu hương quang

Hương quang diễn nói tiếng thanh tịnh

Nếu có chúng sanh kham thọ pháp

Ðều khiến được nghe trừ phiền não.

Mỗi mỗi trang nghiêm đều viên mãn

Giả sử ức kiếp nói không hết

Như Lai thần lực khắp mọi nơi

Vì thế chỗ kia đều nghiêm tịnh.

Lúc đó Ðại Trí Nhựt Dũng Mãnh Huệ Ðại Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Thế Tôn nghiêm nhìn ngồi pháp đường

Chói sáng rực rỡ trong cung điện

Tùy lòng ưa thích của chúng sanh

Thân Phật hiện khắp mười phương cõi.

Như Lai cung điện chẳng nghĩ bàn

Ma ni bửu tạng dùng trang sức

Những đồ trang nghiêm đều sáng trưng

Trong đó Phật ngồi minh hiển nhứt.

Ma ni làm trụ đủ các màu

Linh lạc chơn kim như mây bủa

Thềm báu bốn mặt liệt thành hàng

Cửa nẻo tùy phương đều mở rộng.

Màn trướng trang nghiêm lụa bông đẹp

Cây báu nhánh lá đều nghiêm sức

Chuỗi ngọc ma ni rũ bốn phương

Pháp Vương yên lặng ngồi trong đó.

Ma ni làm lưới tràng đẹp thơm

Ðèn sáng chói rực như mây bủa

Che trên dùng những vật trang nghiêm

Ðấng Chánh Biến Tri ngồi nơi đó.

Hiện mây biến hóa khắp mười phương

Mây ấy diễn thuyết khắp thế gian

Tất cả chúng sanh đều thuận phục

Hiện rõ như vậy trong điện Phật.

Ma Ni làm cây đơm bông đẹp

Mười phương các cõi không sánh được

Những sự trang nghiêm trong ba đời

Bóng hình đều hiện nơi trong ấy.

Các nơi đều có châu ma ni

Ánh sáng rực rỡ vô lượng thứ

Cửa nẻo tùy phương xen nhau bày

 

Trụ nóc trang nghiêm rất tráng lệ.

Như Lai cung điện bất tư nghì

Thanh tịnh quang minh đủ các tướng

Tất cả cung điện hiện nơi trong

Nơi nơi đều có Như Lai tọa.

Như Lai cung điện vô lượng biên

Ðức Phật tự nhiên ngự trong ấy

Mười phương tất cả các chúng hội

Ðều hướng về Phật mà vân tập.

Lúc đó Bất Tư Nghì Công Ðức Bửu Trí Ân Ðại Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Xưa Phật tu hành những biển phước

Tất cả quốc độ vi trần số

Thần thông nguyện lực cảm sanh ra

Ðạo tràng nghiêm tịnh không cấu nhiễm.

Châu Vương như ý làm gốc cây

Kim cang như ý làm thân cây

Bửu võng che giăng trên không gian

Diệu hương ngào ngạt lan tràn khắp.

Cây nhánh nghiêm sức đủ châu báu

Thân bằng ma ni đua cao vọi

Nhánh lá che đầy như mây giăng

Ðây là đạo tràng nơi Phật ngự.

Ðạo tràng rộng lớn bất tư nghì

Cây báu giáp vòng đều che khắp

Lá dầy bông say, soi sáng nhau

Trong hoa đều kết ma ni quả.

Tất cả nhánh cây phát diệu quang

Chiếu khắp đạo tràng đều sáng rỡ

Quang minh thanh tịnh sáng vô tận

Hiển hiện như đây do Phật lực.

Ma ni bửu tạng dùng làm bông

Bóng sáng chói giăng dường mây gấm

Quanh cây khắp nơi đều thơm tho

Trong đạo tràng này khắp nghiêm sức.

Các ngài nên xem Phật đạo tràng

Lưới báu liên hoa đều thanh tịnh

Tia sáng kết vừng đây hiện ra

Tiếng lạc tiếng linh trong mây phát.

Mười phương tất cả các quốc độ

Những cây trang nghiêm màu sắc tốt

Trong cội bồ đề hiện rõ ràng

Phật ngự nơi đây sạch cấu nhiễm.

Ðạo tràng rộng lớn do phước thành

Cây nhánh mưa báu luôn vô tận

Trong báu xuất hiện các Bồ Tát

Ðều đến mười phương cúng dường Phật.

Chư Phật cảnh giới bất tư nghì

Khiến khắp cây báu vang tiếng nhạc

Như đạo bồ đề tu thuở trước

Chúng hội nghe tiếng đều được thấy.

Lúc đó Bá Mục Liên Hoa Kế Ðại Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Tất cả ma ni vang diệu âm

Xưng dương hồng danh tam thế Phật

Chư Phật vô lượng sự thần thông

Trong đạo tràng đây đều hiện thấy.

Các bông đua nở như chuỗi giăng

Mây sáng phủ tuôn khắp mười phương

Thần cây bồ đề hướng Thế Tôn

Nhứt tâm chiêm ngưỡng cúng dường Phật.

Lửa sáng ma ni kết thành tràng

Trong tràng hừng hực phát hương thơm

Hương thơm huân khắp tất cả chúng

Do đây đạo tràng đều nghiêm khiết.

Liên hoa thòng tuôn sáng màu vàng

Sáng vàng vang ra tiếng của Phật

Che khắp mười phương các quốc độ

Dứt hẳn nóng phiền của đại chúng.

Bồ đề thọ vương tự tại lực

Thường phóng quang minh rất thanh tịnh

Chúng hội mười phương vô lượng biên

Trong đạo tràng này đều hiện rõ.

Nhánh báu chói rõ như đèn sáng

Ánh sáng tuyên thuyết bổn nguyện lớn

Như Phật thuở xưa nơi các cõi

Công hạnh tu hành đều nói đủ.

Dưới cây chư thần đông vô số

Nơi đạo tràng này đồng hội đến

Trước cây đạo thọ của Như Lai

Cùng nhau tuyên dương môn giải thoát.

Thế Tôn thuở xưa thường tu tập

Cúng dường tất cả mười phương Phật

Công hạnh tu hành và hồng danh

Trong châu ma ni đều hiện rõ.

Tất cả đạo tràng vang tiếng diệu

Diệu âm rộng lớn khắp mười phương

Nếu có chúng sanh thọ được pháp

Liền điều phục họ khiến thanh tịnh.

Như Lai thuở xưa khắp tu hành

Tất cả vô lượng trang nghiêm sự

Mười phương tất cả cội bồ đề

Mỗi cây trang nghiêm vô lượng thứ.

Lúc đó Kim Diệu Viên Mãn Quang Ðại Bồ Tát, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Xưa Phật tu hành hạnh bồ đề

Nơi các cảnh giới hiểu rành rõ

Xứ cùng phi xứ trọn không nghi

Ðây là trí lực đầu tiên cả.

Như xưa khắp quan sát pháp tánh

Tất cả biển nghiệp đều sáng suốt

Việc ấy ngày nay trong lưới sáng

Cùng khắp mười phương diễn thuyết đủ.

Thuở xưa tu hành đại phương tiện

Theo cơ chúng sanh mà hóa độ

Khiến khắp chúng hội lòng sạch trong

Nên nay Phật thành căn trí lực.

Như các chúng sanh hiểu chẳng đồng

Ý muốn việc làm đều sai khác

Thuận theo mỗi người để thuyết pháp

Phật dùng trí lực được như vậy.

Khắp hết mười phương những cõi nước

Tất cả vô lượng chúng sanh giới

Phật trí bình đẳng như hư không

Trong chân lông Phật đều hiện đủ.

Việc làm mọi nơi Phật đều biết

Nhứt niệm tam thế đều không sót

Thập phương quốc độ các chúng sanh

Có thể khai thị khiến được rõ.

Thiền định giải thoát sức vô biên

Tam muội phương tiện cũng như vậy

Vì chúng thị hiện khiến vui mừng

Tối tâm phiền não đều trừ sạch.

Trí Phật vô ngại gồm tam thế

Sát na đều hiện trong chân lông

Phật pháp quốc độ và chúng sanh

Hiện rõ đều do sức tùy niệm.

Phật nhãn rộng lớn như hư không

Thấy khắp pháp giới đều không sót

Lực dụng vô thượng bực vô ngại

Phật nhãn vô lượng hiển bày được.

Tất cả chúng sanh đủ phiền não

Tất cả tùy miên cùng tập khí

Như Lai xuất hiện khắp thế gian

Ðều dùng phương tiện khiến trừ diệt.

Lúc đó Pháp Giới Phổ Âm Ðại Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Oai thần của Phật khắp mười phương

Thị hiện rộng lớn vô phân biệt

Hạnh đại bồ đề ba la mật

Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy.

Xưa với chúng sanh khởi đại bi

Tu hành Bồ Tát ba la mật

Do đây thân Phật rất đẹp xinh

Chúng sanh thấy Phật đều mừng rỡ.

Thuở xưa vô biên vô lượng kiếp

Tu trì tịnh giới ba la mật

Thân Phật thanh tịnh khắp mười phương

Dứt trừ thế gian những đau khổ.

Thuở xưa tu hành nhẫn thanh tịnh

Tín giải chân thật vô phân biệt

Nên sắc tướng Phật đều viên mãn

Phóng quang chiếu sáng khắp mười phương.

Thuở xưa nhiều kiếp tinh tấn tu

Chuyển được chúng sanh chướng sâu nặng

Nên Phật phân thân khắp mười phương

Dưới cội bồ đề đều có Phật.

Xưa Phật tu hành vô lượng kiếp

Vô lượng thiền định đều thanh tịnh

Người thấy được Phật tâm vui mừng

 

Phiền não chướng cấu đều trừ dứt.

Như Lai thuở xưa tu các hạnh

Ðầy đủ bát nhã ba la mật

Nên Phật phóng quang khắp sáng soi

Trừ được tất cả ngu si ám.

Các môn phương tiện độ chúng sanh

Khiến chỗ tu hành đều thành tựu

Tất cả mười phương đều khắp qua

Vô biên kiếp số chẳng thôi dứt.

Xưa Phật tu hành trải nhiều kiếp

Trọn nên đại nguyện ba la mật

Nên Phật xuất hiện khắp thế gian

Cứu chúng sanh tận vị lai tế.

Từ vô lượng kiếp Phật tu hành

Tất cả pháp lực ba la mật

Do đây được thành sức tự nhiên

Hiện khắp mười phương các quốc độ.

Xưa Phật tu hành trí phổ môn

Trí tánh rộng lớn như hư không

Do đây được thành sức vô ngại

Phóng quang chiếu khắp mười phương cõi.

Lúc đó Vâm Âm Tịnh Nguyệt Ðại Bồ Tát, thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo tràng rồi nói kệ rằng:

Thần thông cảnh giới khắp hư không

Thập phương chúng sanh đều được thấy

Như xưa tu hành đã được thành

Trong quả ma ni đều nói đủ.

Thanh tịnh siêng tu vô lượng kiếp

Vào bực sơ địa cực Hoan Hỷ

Xuất sanh pháp giới trí rộng lớn

Thấy khắp mười phương vô lượng Phật.

Trong tất cả pháp bực Ly Cấu

Khắp chúng sanh số trì tịnh giới

Ðã nhiều đại kiếp rộng tu hành

cúng dường vô biên vô lượng Phật.

Chứa nhóm phước đức bực Phát Quang

Tạng xa ma tha trí kiên cố

Pháp vân rộng lớn đều đã nghe

Trong trái ma ni nói như vậy.

Diệm Huệ sáng chói bực vô đẳng

Khéo rõ cảnh giới khởi từ bi

Tất cả quốc độ bình đẳng thân

Như Phật đã tu đều diễn nói.

Các môn pháp tạng bực Nan Thắng

Ðộng tịch thuận nhau không trái phản

Cảnh giới Phật pháp đều bình đẳng

Như Phật đã tu đều nói được.

Tu hành rộng lớn bực Hải Huệ

Tất cả pháp môn đều rõ khắp

Hiện khắp quốc độ như hư không

Pháp âm này trong cây diễn nói.

Cùng khắp pháp giới thân hư không

Khắp soi chúng sanh đèn trí huệ

Tất cả phương tiện đều thanh tịnh

 

Bậc Viễn Hành xưa nay nói đủ.

Tất cả nguyện hạnh đã trang nghiêm

Vô lượng quốc độ đều thanh tịnh

Tất cả phân biệt không động được

Ðây bực Vô Ðẳng đều tuyên thuyết.

Vô lượng cảnh giới sức thần thông

Khéo vào giáo pháp quang minh lực

Thanh tịnh như đây bực Thiện Huệ

Nhiều kiếp tu hành đều nói đủ.

Pháp Vân rộng lớn đệ thập địa

Chứa trùm tất cả khắp hư không

Cảnh giới chư Phật đều tuyên bày

Tiếng này Ðại Bồ Tát oai thần của Phật.

Lúc đó Thiện Dũng Mãnh Quang Tràng Ðại Bồ Tát thừa oai lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng :

Vô lượng chúng sanh ở trong hội

Các môn tin hiểu tâm thanh tịnh

Ðều ngộ nhập được trí Như Lai

Liễu đạt tất cả trang nghiêm cảnh.

Ðều khởi tịnh nguyện tu các hạnh

Ðều từng cúng dường vô lượng Phật

Thấy thân chân thật của Như Lai

Cũng thấy tất cả những thần biến.

Hoặc có thấy được Phật pháp thân

Vô đẳng vô ngại đều cùng khắp

Tất cả vô biên các pháp tánh

Ðều vào trong thân không thừa sót.

Hoặc có thấy Phật diệu sắc thân

Quang minh sắc tướng đều vô biên

Tùy các chúng sanh hiểu chẳng đồng

Trong mười phương đều hiện biến khắp.

Hoặc thấy vô ngại trí huệ thân

Tam thế bình đẳng như hư không

Thuận tâm chúng sanh mà chuyển biến

Các môn sai biệt đều khiến thấy.

Có người rõ được âm thanh Phật

Cùng khắp mười phương các cõi nước

Tùy theo chúng sanh chỗ nên hiểu

Ngôn âm nói ra không chướng ngại.

Hoặc thấy Như Lai phóng quang minh

Sáng soi mọi nơi khắp thế gian

Có người ở trong Phật quang minh

Lại thấy chư Phật hiện thần biến.

Có người thấy Phật phóng quang minh

Từ nơi chân lông tuôn ánh sáng

Thị hiện thuở xưa đạo tu hành

Khiến sanh tin sâu vào Phật trí.

Hoặc thấy tướng Phật phước trang nghiêm

Và thấy phước này từ đâu sanh

Thuở xưa tu hành ba la mật

Ðều trong tướng Phật được thấy rõ.

Như Lai công đức chẳng thể lường

Ðầy khắp pháp giới không ngằn mé

Nhẫn đến thần thông các cảnh giới

Do nơi Phật lực tuyên nói được.

Lúc đó Hoa Tạng Thế Giới trang nghiêm do thần lực của Phật, khắp nơi chấ n động sáu cách mười tám tướng: động, biến động, phổ biến động; khởi, biến khởi, phổ biến khởi; dũng, biến dũng, phổ biến dũng; chấn, biế n ch ấn, phổ biến chấn; hống, biến hống, phổ biến hống; kích, biến kích, phổ biến kích. Các Thế Chủ trên đây mỗi vị đều hiện bất tư nghì những cụm mây báu cúng dường rưới xuống nơi chúng hội đạo tràng c ủa Như Lai: những mây hoa hương trang nghiêm, những mây ma ni tốt đẹp, những mây lưới báu rực rỡ, những mây vô biên các loại châu ma ni sáng chói, nh ững mây chơn châu nhiều mầu, những mây hương chiên đàn, những mây bửu cái, những mây châu ma ni vang ra tiếng vi diệu thanh tịnh, những mây chuỗi ngọc ma ni sáng như mặt nh ựt, nhữ ng mây các thứ đồ trang nghiêm sai khác. Như trong thế giới này mỗi vị Thế Chủ hoan hỷ cúng dường như vậy, trong hoa tạng thế giới trang nghiêm tất c ả thế chủ cũng cúng dường như vậy. Trong tất cả thế giới, đều có Như Lai ngồi đạo tràng, m ỗi vị Thế Chủ đều riêng tin hiểu, đều riêng cảnh duyên, đều riêng tu t ập pháp trợ đạo, đều riêng thành tựu, đều riêng hoan hỷ, đều riêng chứng nhập, đều riêng ngộ hiểu các pháp môn, đều riêng nhập cảnh giới thần thông của Như Lai, đều riêng vào cảnh giới trí lực của Như Lai, đều riêng nhập môn gi ải thoát của Như Lai. Như Hoa Tạng Thế Giới này, thập phương tận pháp giới hư không giới trong tất cả thế giới cũng đều như vậy.

-ooOoo-