Hồi Hướng – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

hồi hướng

Trầm luân vực thẳm
Trong kiếp phần lao đao
Mù lòa tâm mê dại
Ý lọan cuồng xanh xao

Kiếp người cùng nghiệp chướng
Đày đọa nặng đôi vai
Duyên tan vào khổ nhục
Tăm tối giữa ban ngày
Ôi . . .

Thái dương chìm lắng
Vào tan loãng
hư vô . . .
Còn đây bầy ngạ qủi
Vui hát cạnh hoang mồ . . .

Người trôi vào địa ngục
Ngày mỗi ngày gần hơn
Sân
Si
Tham
và Hận
Gánh nặng hòai keo sơn!

. . . . . .

Từ Bi chuông chùa vọng
Hồi hướng nở Liên Hoa
Cầu muôn lòai thóat nghiệp
Nam Mô A Di Đà.

Huy Giang/ PL.2546 (2002)