Cô Hạc – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

cô hạc

Cô Hạc

Tịch tịch huy tà mộ,

Liêu liêu thiên quyển phong.

Cao pha cô bạch hạc,

Phách dực đầu hư không !

Cô hạc

Chiều nghiêng ngoài thăm thẳm,

Gió cuốn trời mênh mông.

Bên triền cao hạc lẻ,

Vỗ cánh vút tầng không !

Hạt Cát