Check Also

Kinh Vô Ngã Tướng

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: Thân

Mục Lục1 THÂN1.1 Phần Nhập Ðề Bài Kinh1.2 Lời Dạy Của Ðức Phật: Bắt Ðầu …