Charlotte Sương Mù – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

sương mù

Charlotte Sương Mù

Xuân hạ qua rồi tiết sang Thu

Thành phố Charlotte tỏa sương mù

Mưa bay nhè nhẹ mềm trên má

Chạnh lòng lữ khách giữa trời mưa

Lại Chiều Mưa

Một buổi chia tay giữa chiều mưa

Lệ dâng lời chúc mấy cho vừa,

Thế rồi mười năm trôi qua thoảng

Cô đơn lữ thứ lại chiều mưa.

Thảo Đường cư sĩ