Chân Như Bản Tánh – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

chân như bản tánh

Chân Hỷ Thiền Sư

Chân như quán thấu tuệ tâm minh

Hỷ xả nhục thân thị tử khinh

Thiền định nhu hòa hành nhẫn nhục

Sư tu chứng ngộ pháp vô sinh.

 

Chân Như Bản Tánh

Non xanh tuyết phủ bạc đầu

Nước trong phẳng lặng sóng sầu gió khua

Chân như thanh tịnh từ xưa

Vô minh bất giác bão mưa mịt mùng

Thảo Đường cư sĩ