Cảm Thán – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

cảm thán

Xa xôi vọng nhớ bóng Cha già,

Cuộc hành lữ thứ mấy xuân qua,

Thôi về ngoảnh lại xa cuộc thế,

Thoảng tiếng viên âm cõi Sa Bà.

Hồn Thơ Trong Cõi Mộng

Trong tịch lặng, hồn mơ về cõi tịnh,

Trong vô thường, bóng dáng tuổi xuân qua,

Trong tử sinh, diệu âm vang tụng đọc,

Trong làn hơi, Phật hiệu vọng gần xa.

Lãng Tử